s&ox I I I; V f Goedera 0. 44, 4L7IS, u schoenen. I I LUX. 11 12643. Maandag 30 November 1014. Elviza-. 11 ©xx -^.d-vextexx‘ti©“bl©LcL vooi O-oxxcLa- ezx Oxxxstxelcexx. De Oorlog. i Verschijnt dagelijks en 5 SSjsfëïs'P f ITMAN 7 I Telefoon Interc. 82. BBHFT prijs van het abonnement: 44, RoMm. lil: ihi Lj MLlLLtilOX. Feestdagen. 53e Jaargang. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 43 I en zwart, van deinsde on i: dunkt hier... (Wordt vervolgd) de i ul< 1. verschillende richtingen in ranaf 39 cent en voor 5 cent zijn nu Bo- 008- lel- haar daar niet Avondschoenen. eaux. Arnhem HaarlMü de is ij echt leeren 3 1 Gulden. van de fijnste van 36 cent. Kinderen van en u die u op- onwelkome rust- hij mocht geen dien helschen fatsoenlijk man -X—, Lij mocht niet dulden, schurk Elvira slechts een enkele ~j—- vrvuw *vj" -“J tai«v«tie. )len, uitstekend van te dan dwing je mij, om jo te toonen, dat ik ten minste niet met me laat spotten. Ik hoop echter, dat je nog zalt inzien, wat het beste voor je is. Doch... hierover later 1 Nu gaan wij naar huis I... PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerv 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames 1' 025 |»er regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. rerklaart, dat h?t ook niet on tlat Duitschland in zijn be- van kracht, tegelijkertijd een do Noordzee en in het Kanfeal De Antwerpsche oorlogsschatting. Aangaande de wijze van betaling der oorlogsschatting van 50 millioen fis., door de Duitsche overheid aan de stad Antwerpen opgelegd, schrijft het Hbld. v. Antw. De stad onderteekent schuldbeken tenissen tot het bedrag van de som; deze schuldbekentenissen worden ge geven aan de banken en eenige ver mogende ingezetenen der stad, die er hun handteekening op zetten en ze daarna overmaken aan de Nationale Bank of een andere Bank; deze stelt dan de 50 millioen in gereed geld ter beschikking van de stad. Door hun handteekening waarbor gen de banken on de ingezeten de be taling der schuldbekentenissen op den vervaldag tegenover de bank, die zo tot geld zal maken en zonder deze borgstelling was de bewerking niet mogelijk, daar de statuten aer bank dezen waarborg voorschrijven. Al de banken en de vermogende ingezetenen der stad hebben bereid willig met een minimum van een half millioen d’eze borgstelling ondertee- kend. Het blad brengt hun hulde voor dit nieuwe bewijs van verknochtheid aan hun vaderstad. Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen door hem versterkte positie, Strykow Sgersch—ShadekSdunska—Wolja te handhaven. Er hebben zeer hard nekkige gevechten plaats gehad in de omstreken van Strykow en Sgersch wij hebben hier kanonnen, mitralleurs en verscheidene honderden krijgsge vangenen gemaakt. Onze troepen heb ben op ’t front Glowo—Bjeliamy Sobota slag geleverd. Langs den linker Weichseloever hebben de Duitschers een tegenaanval uitgevoerd. Volgens de krijgsgevangenen zijn de Duitsche verliezen reusachtig en zijn vele batal jons geheel en al van officieren ver stoken, terwijl het contingent der com pagnies tot 60 80 man is geslonken. Op het front CzenstochowaKrakau hebben geen belangrijke gevechten plaats gehad. Het Oostenrijksche leger, dat de Oostelijke omstreken van Kra kau langs de rivieren de Schrenjava en de Raba (Weichel-takken bij Krakau verdedigde, heeft 26 dezer de neder laag geleden en werd vervolgd en teruggeslagen tot in de omstreken van het fort. In den Karpathen hebben wy 27 dezer ongeveer 1200 man Oostenrijk sche troepen krijgsgevangen gemaakt; de vijandelijke troepen trokken zich haastig uit Boukowina terug. Wij heb ben Czernowitz opnieuw bezet. In de omstreken der Masurische meren en van de rivier de Angerap hebben onze troepen dtrDuitechers in verschillende districten uit hun ver sterkte posities teruggedreven. Tegenover deze laatste Russische berichten staat het eenige Oostenrijksch communiqué van den generalen staf, luidend WEENEN 29 Nov. Officieel - De dag van gisteren verliep over ons ge- heele front in Russisch-Polen en West- Galicië zeer kalm. In den Karpathen werden de op de stad Hommona aan rukkende vijandelijke troepen versla gen en teruggedrongen. Onze troepen maakten 1500 krijgsgevangenen. Uit België. Van de Limburgsche grens. De Correspondent van de N. Crt. te Maastricht meldt Wordt de verhouding van de Duit sche bezetting in de Belgische streken aan de Limburgsche grens gaandeweg beter, omdat de Duitschers over het algemeen veel humaner optreden, de controle aan de grens wordt hoe langer hoe scherper. In de provincie Luik ^aschzakken, I egelde waarde. I idergoederen, I en Kousen, I 100 p Haarlinten, 5 cent per El. ijzen zoodanig profiteered S KOOPEN1 PETROGRAD, 29 Nov. (P.T.A.) Door den generalen staf wordt mede gedeeld, dat tusschen den Weichsel en de Warta de vijand voortgaat met de van Yperen genomen. zlz» DultSChO den van Atrecht en slagen. Onze troepen oen aantal mitrailleurs welf voor de opstelling 30 c.M. vernield. De berichten uit Berlijn concentreeren alle aandacht op hetgeen aan het Ooste- iijk front voorvalt. Aan de Oost-Pruisische grenzen, zoo wel als in Polen en Galicië wordt een verwoede strijd gestreden. Eigenaardig is M dat de overwinning welke daar be- yn is, zoowel door de Duitschers als mag men zich overal heen begeven, zonder van een pas voorzien te zijn; maar geen Belg, wiens leeftijd binnen de grenzen van den dienstplicht ligt, komt meer het land uit. Dit wil niet zeggen, dat er niet nog veel op Neder- landsch grondgebied belandenmaar dat zijn er, die alle binnenwegen en kronkelpaadjes kennen, welke op plaat sen, waar geen wachten zijn, in ons land terechtkomen. Aan die grens plaatsen nu is de bezetting versterkt. Zoo zijn er in het dorpje Canne 45 soldaten, die volgens hun eigen zeggen sich langwoilen. Voor het arme dorpje toch nog een aardige inkwartiering, terwijl tusschen Visé en Luik plaatsjes liggen, waar er 'slechts 12 of 20 zijn. In elke gemeente wordt, wanneer de bezetting wordt afgelost, een rapport uitgebracht. Dit rapport wordt door den nieuwen officier nauwkeurig nage gaan en volgens de gegevens worden maatregelen genomen. Overal zijn nog gijzelaars; maar in een dorp waarde bevolking zeer gunstig en als rustig bekend staat, behoeven geen gijzelaars meer gesteld en is de bevolking vrij gesteld van inkwartiering. In Lanaeken ns, sedert op het kas teel Hoeht een nieuwe commandant zijn zetel heeft, de toestand veel ver beterd. De manschappen moeten thans alles wat ze koopen, met klinkende munt betalen. De school is weer be gonnen en de onderwijzer wordt weer betaald, zoodat hij bij het steuncomité kwam zeggen, dat hij tot nu toe geen hulp noodig had. De Duitschers zijn ook bezig den spoorweg -Hasselt—Lanaeken te her stellen. Of hij spoedig voor het verkeer geopend zal worden, is een andere vraag. Een onderhoud met Minister Pouillet. De XXe Siècle, welke op het oogen- blik te HCivre verschijnt, publiceert, volgens de „Maasbode” een intervieuw met den Belgischen minister van Kunsten en Wetenschappen, die in het Belgische hoofdkwartior geweest is, waar hij door den Koning ontvangen werd. Het was een ontzettend weer, zeide minister Poullet, toen wij in het hoofd kwartier kwamen. Regen, sneeuw en wind striemden ons in het gelaat en onze auto schoof als het ware over den halfbevroren grond. En hoe maakte de Koning het? Uitstekend. Nooit heeft hij een be ter gezondheid genoten. Zijn bewon- derenswaardige kalmte en zijn voort durende zorgen voor het bestuur van land en leger toonen, dat hij een ab soluut vertrouwen in de toekomst koestert en zijn tevens de beste waar borg voor het vertrouwen, dat allen moeten hebben. En vergeet daarbij niet, dat alle bevelen gegeven en alle maatregelen getroffen moeten worden onder het voortdurend gebulder der kanonnen. Op myn terugreis was ik in de ge legenheid om het Belgische kamp te.... te bezoeken, waar zich nog talrijke reserves bevinden. Ik heb daar den besten indruk ontvangen. Onze jonge soldaten oefenen zich met een schitterend entrainhun goed hu meur en hun ijver zyn bewonderens- waardig. De burgemeester van.... en de Fransche commandant helpen onze officieren, die de jonge krachten af- richt^n, met groote welwillendheid en toewyding Wy kunnen hen daar niet dankbaar genoeg voor zijn. Te Calais heb ik de vier Belgische ambulances bezocht, welke |daar ge- slechts aan hun vermaak dachten, voelde Schwerdtner zijn keel dichtgesnoerd. Zijn moed begon te zinken en hij besefte dat hij slechts door een plotseling heftig op treden zijn voornemen zou kunnen vol -voeren wadneer hij tegenover een enkel persoon zou gestaan hebben, dan zouden hem zeker de woorden hebben ontbroken; hij had een gevoel, alsof hij een over- moedigen sprong in een rivier vol drijfijs moest doen. Doch waar was de vijand nu, dien hij zocht, de moordenaar, wiens handen met bloed waren bespat Hij liep de eene kamer na de andere door, zonder Snoward te vinden. Den heer des huizes en zijn kinderen zag hij ook niet. Of was hij ze voorbij gegaan en had hij ze in zijn opgewondenheid niet opge merkt Intusschen zocht Snoward zijn vrouw. Hij geloofde dat zij den cotillon, die juist geëindigd was, had meegedanst, doch on der de zich verstrooiende paren kon hij haar niet opmerken. In het voorbijgaan vroeg hij den baron von Ellerlch, maar die wist niet waar zijn dochter was hij had ook gedacht, dat zij in de danszaal was. Verlaten al mijn huisgenooten mij dan vandaag sprak de baron met een ontevreden glimlach. Guido zit liever hier of daar aan een speeltafel dan hier aan het bal deel te nemen, Robert is in oen of anderen hoek weggekropen, gouverneur ia ook verdwenen en vermist ge Elvira 1. Zij sloegen - GOIIMHE COURANT- om do jonggehuwde vrouw te zoeken. Vijf minuten later lichtte de Amerikaan de portièire op van een hoekkamcrljo en vond daar Elvira naast Robert op den divan zitten. In één hand hield zij haar vochtigen zakdoek krampachtig vast, met de an dere drukte zij haar broeder aan haar borst. Wat zei Snoward, terwijl zij on middellijk opstond, toen zij hem zag. Nog altijd weemoedig gestemd Je bent nu juist in vroolijk gezelschap, lieve Zij trilde alsof zij een zweepslag had ontvangen. Het was de eerste maal, dat hij haar op zulk een vertrouwelijken toon toesprak. Die beweging ontging zijn aan dacht niet met gefronst voorhoofd legde hij zijn sigaar op het aschbakje’, da* op den schoorsteenmantel stond en trad op haar toe. Den knaap, die zijn zuster om klemd hield, alsof hij haar wilde bescher- verwaardigde hij met geen enkelen men, blik. Wij moeten maar opbreken, me. Het is al laat genoeg 0, ik bid u, laat mij nog ik heb... ik zou mijn broeder... morgen vertrekt hij... Wat scheelt je toch? viel Snoward in. Je spreekt me aan met „u”, je ge draagt je alsof... Stuur den knaap toch weg, ik heb je iets te zeggen. Ga heen, verzocht Elvira, nadat zij Robert nogmaals op hot voorhoofd had gékust. Hot bloed steeg den knaap naar wangen doch ter wille van zijn zuster bedwong hij zich en slingerde den Ame rikaan geen grof woord naar het hoofd. Langzaam sloeg hij de portière open en mengde zich onder de gasten in do aan grenzende kamer. Je houding verlaagt me in oogen van het gezelschap, want die bepaald zonderling, zei Snoward. Ik Woei niet wat ik ervan denken moet. Zij antwoordde niet, maar keek hem ontsteld aan. Zwijg je L>an zullen we hierover later wel oens spreken. Maar intusschen zal je toch wel begrijpen, wat je aan mij verschuldigd bent en wat ik dan ook onverbiddelijk moet vorderen. Daar verzamelde zij op eens al moed en zei snel En als ik eens niet aan voldeed DU klonk trotsch of heftig, meer alsof zij een voor slag deed. Als ik u de bekentenis af legde, dat ik niet goed bij mijn vorstand was, toen... kortom, als ik u zou smee- kon... om mij de vrijheid terug te ge veni t A Snoward keek oen oogenblik verbaasd op, doch onmiddellijk stiet hij een harden snijdenden lach uit. Op mijn eor, je doet me verbaasd staan. Zes uren nadat het huwelijk is ge slotenoen .verzoek om echtscheiding Hot spijt me, dat ik heb kunnen geloO- ven, dat ge een sterken geest bezat. Ik zou er nooit aan gedacht hebben u ton huwelijk te vragen alsals ik ge weten haddat men, op een vrouw eigenlijk nooit staat kan maken. Elvira schepte met verlicht hart weder adem. Uit zijn woorden meende zij oen toestemmend antwoord op haar vraag to mogen opmaken. Ge hebt recht mij te berispen mij wispelturig te noemen. Ik vraag vergiffenis voor de ongelegenheden, ik u nu veroorzaak, en ik dank recht voor de edelmoedigheid, waarmee ge mij Ho, niet verder I Je begrijpt mo verkeerd, mijn waarde, zei Snoward met efien gelaat. Ik denk er niet aan te voldoen aan zulk oen ongehoord verlan gen. Ik wil je volstrekt niet ontslaan van jo huwelijksbanden. Elvira- wrong de handen ontsteld terug. Ik wil mij niet bespottelijk maken ia do oogen van de gcheele wereld. Het is erg genoeg voor jou, dat je niet plan bent jo in de omstandigheden schikken, zooals je zegt, want 40) Was het zelfs niet mogelijk, dat men lioiu, Fredcrik Schwerdtner, heimelijk vloekte, als hij met zijn opzienbarende onthulling optrad tegen dien hooggeëer de» man Dezq overwegingen verloren echter al haar waarde, hij vond ze zelfs lafhartig, loen hij zich het berouwvol smeekende gelaat en dat goudgele haar voor den geest haalde. Keen, wat er ook van komen mocht, °l men hem geloofde of hem als een gek beschouwden, of men hem als leugenaar verachtte, of hem als een verstoorder steenigde ^Pblik aarzelen om w“Wk het masker van ie rukken, hij "at de gchurk Elvira ®üittut als zijn vrouw in zijn woning huisvestte. Schwerdtner wendde zijn schreden naar salon, vast besloten om onmiddellijk °ver zijn vreeedijke ontdekking te spre- hetzij met baron Ellerlch, met luite- n“nt Guido, met Elvira, of... met Sno ward zolven. Bij het zien van al die gasten, welke f 1.25 B 1.50 w 150 1.90 w aan ons Bureau: - Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. ■11----1-J Jwr Kort Overzicht. Van het Westelijk oorlogstooneel komen de laatste dagen berichten, die doen ver woeden dat daar voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe geweldige po ging om een doortocht te banen naar de fnmsche kustplaatsen. Uit alles blijkt dat het actief optreden voor het oogenblik is uitgesteld, om door verza meling van nieuwe krachten opnieuw een kans te wagen om door te breken. Dat deze mecuing ook elders wordt ge koesterd, blijkt uit hetgeen uit Genève aan de Berliner Zeitung am Mittag wordt door de Russen wordt gevierd. Toch laat zich dit wel verstaan waar de uitgestrekt- heid van het gevechtsfront zoo ontzagge lijk groot is dat zeer wel mogelijk is dat voordoelen aan beide zijden zijn behaald. Toch schijnt men aan Duitsche zijde de toestand bijzonder ernstig op te nemen, daar aanzienlijke versterkingen gezonden worden naar de bedreigde fronten, waar de Russen door steeds nieuwe troepen- aanvoeren overwicht gaan krijgen. vendien is de Keizer zelf naar het lelijk- front ‘vertrokken, teneinde de ding dor krijgsverrichtingen op zich te nemen. Wij laton hier de telegrammen vol gen die de krijgsverrichtingen weer in detailpunten aangeven. PETROGRAD, 29 Nov. Er gaan verschillende geruchten over den om vang van de Russische overwinning tusschen Weichsel en Warta. De ge nerale staf waarschuwt tegen deze geruchten, als niet op feiten gegrond. Ze moeten met voorbehoud ontvangen worden. Zonder twijfel is het Duitsche plan om het front op den linkeroever van den Weichsel te forceeren en een deel van het Russische leger te omsingelen totaal mislukt. Bij een terugtrekken leden de Duitschers ontzaglijke ver liezen. Intusschen houdt de vijand zijn hardnekkig verzet vol en het is dus onmogelijk, de operatie als geëin digd te beschouwen. Men moet kalm de definitieve resultaten afwachten. PETROGRAD, 29 Nov. Het com muniqué van den Generalen staf meldt: Op het front ProschovitzeBrzesko- siaraBokhniaVisnitsch behaalden onze troepen een definitief succes. Den 26en wierpen wij het Oostenrijksche leger overhoop, meer dan 7000 gevan genen, 30 kanonnen, waarvan 10 met bespanning en ruim 20 mitrailleuses buit makendre. Ons bataljon deed een overval imjferzestara en maakte daar de rest van het 31e regiment Honveps gevangen, te weten: den commandant, 20 officieren en 1250 soldaten met het vaandel. Wij kregen eveneens een auto met stafofficieren in handen. Wij zetten onze krachtige vervolging voort. In het gevecht bij Lodz, dat den 27n werd voortgezet, slaagden wij er ook in op eenige punten vooruit te gaan. Fjansche Titajeii berichten over den oorlof)'-stand, dètt-jje groote slag, tegen de Franscïi»^ linie tusschen Nieuwpoort en Ypcren, waartoe de Duitstehers zich ge reedmaken, stelselmatig w/Srdt voorbereid. Men kan uit deze voorbereiding opmaken, hoe wetenschappelijk de Duitschers te werk gaan. Up alle punten van de kust rijn posten met zwaar geschut opgesteld, om zich te verdedigen tegen de aanvallen der rlogsschepen. Aan beide zijden van den Yser hebben do Duitschers hun positie uitstekend ver- gterkt on zich daardoor belangrijke bases geschapen onder wier bescherming nieu we krachtige aanvallen moeten plaats hebben, met het doel de moeilijke taak de Fransche linie te doorbreken, te vol- Irengen. Jjüt blad vt W ^gelijk is, dat Duitschland in zijn D> In het Fransche avondcommuniqué van Zaterdagavond wordt gezegd, dat het kalm is over het geheele front, behalve in Argonne, waar de aanvallen der Duit schers evenals to voren geen succes heb ben. Het middagcommuniquê vermeldde De artillerie-strijd liep gisteren overal l« ons voordeel uit. De infanterie der ge allieerden heeft verschillende vijandelijke 1 steunpunten ten Noorden en ten Zuiden De geallieerden hebben de Duitsche aanvallen ten Noor- in de Vogezen afge- hebben bij Vailley en een koepelge- van stukken van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1