j\o» 12645. Woensdag 2 December 1614. 53e Jaargang, ^>Tïe-vx-ws- en _^.d."^rertenLtIe"bla-d. -voor G-o-a.cL.a- en. Omstreken. Verschijnt dag-elijks ^4/»behalve' Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Tweede Blad. Stadsnieuws. Bix3.x3.exa land. Gemengde Berichten. KANTONGERECHT TE GOUDA. GOIWIHE COURANT. PR US VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1 25 Idem fraiico per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad150 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 91bij 0112e Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PERftfggJplASriRA PRIJS DER ADV ERTENTIËN: Van t—gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels fö.35 b\j vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groot® letters en randen naar nlaatsraimte. GOUDA 2 December. Gisteren slaagde te Rotterdam voor het examen vrije- en orde oefeningen de heer G. C. Kasbergen alhier. „Gouda Vooruit". i De directie heeft deze week een I goede keus gedaan met het programma dat daar vertoond wordt. Het zeer varieorend programma opent met een heel interessant oologsjournaal, dat, daar het van Franschen oorsprong is zich alleen beperkt tot de krijgsver richtingen der geallieerden. Het hoofd - 'nummer „Een Liefdes-Offer" van de bekende Nordesk film Comp. munt uit door boeienden inhoud en magnifieke opnamen. „Gij zult niet stelen" is een film van de beste soort, terwijl tot slot Onesime de bezoekers weer hartelijk doet lachen in een komische film, Onesime en de onbekende laste raar. Zooals gezegd een uitstekend programma. Provinciale subsidies. De begrooting der provinciale in- komsten on uitgaven voor de provincie Zuid-Holland voor 19f5 vermeldt o.m. de volgende subsidies Aan de vereeniging „Het Kaascon- trólestation Zuid-Holland" f 1000. Aan de vereeniging „Proeftuin te Boskoop" f 1000. Aan de afdeeling Zuid-Holland der V.P.N. f125. Uitgaven ter bevordering van de paardenfokkerij f 5500. Premiën ter bevordering der vee fokkerij f8000. Aan de vereeniging „De Ambachts school voor GoSda en omstreken" 16600. Aan de gemeente Gouda, ten behoeve van haren handelscursus, f 500. Aan de Zuid-Hollandscho Vereeni ging tot bestrijding der Tuberculose f3000. Aan de Zuid-Hollandsche Vereeni ging „Het Groene Kruis" f 1000. Aan de Commissie voor de restaura tie van de St. Janskerk te Gouda f 1000. Aan de gemeente Gouda, ten be hoeve van hare Avondschool voor bachtslieden, f 1000. Aan de Vereeniging tot bevordering n het teekenonder wijs te Haastrecht, ten behoeve van hare Ambachtstee- keoschool, f47. Aan de afdeeling Krimpen a/d IJssel der vereeniging „Volksonderwijs", ten behoeve vau hare Ambachtsteeken- school, f Aan het departement Oudewater der fe „Tot Nut van 't Algo ls, tenwehoeve van zijn Ambachts- «chooV fli Aanxje Nij^ew^eidsvereeniging voor good- en' te Schoonho ven, ten behoeve vïitir hare school voor teekenen, boetseeren, graveeren en metaaldrijven, f 600. Aanbesteding. Na gehouden aanbesteding van levensmiddelen en brandstoffen ten behoeve van de Belgische vluchtelin gen zyn door het Comité tot Steun afd. Vlochtingen de leveringen gegund aan de volgende inschrijvers: J. Blok, alhier: groenten. J. C. de Boer, boter. T. Crebas kruideniers waren. B. de Groot brood. H. H. Verhoef vleesch. D. Vermeij n cokes. Goud8che Melk inrichting melk. Holl. Maatschappij van Landbouw. Voor de afd. Gouda van de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw zal de heer L. B. van der Slikke, land en tuinbouwleeraar te Zwijndrecht op Maandag 7 Dec. een lezing houden in Café Harmonie alhier. De heer Slikke zal behandelen het onderwerp „De bemesting van het grasland". Te Utrecht slaagde voor het can- didaatsexamen in de rechtswetenschap de heer N. do Boer alhier. TroiA Schoonhoven. Naar aanleiding van het feit, dat aan houders van tieniittenboekjes GoudaSchoonhoven niet werd toe gestaan de reis op een tusschenstation aan te vangen, heeft een ingezetene van Schoonhoven zich gewend tot het hoofdkantoor der Maatschappy toe exploitatie der Staatsspoorwegen met het verzoek, hierin verbetering te brengen. Als gevolg van dit vérzoek heeft de Maatschappij thans ter kennis van het personeel gebracht, dat met tienritten boekjes Gouda—-Schoonhoven de reis op een stopplaats mag worden aan gevangen en dat in dit geval het treinpersoneel de coupon voor de af te leggen reis moet geldig maken. (Scb. Ot.) Niet gegund. Naar wij vernemen, hebben B. en W. besloten de voorgenomen worken ter Verbetering van de Gemeente-asch- schuur, voor welke een openbare aan besteding werd gehouden op 24 Nov. j.l., niet te gunnen. Een franctireur in den zieken- fondsstrijd. In de „N. Zuid-Hollander" lezen wij onder bovenstaanden titel het volgende, hetwelk aan het Tijdschrift voor Ge neeskunde is ontleend: In de heetste dagen van den Alk- maarschen strijd, toen dr. Hoffman te Gouda nog als tegenstander onzer Maatschappij optrad, heeft een andere •arts, blijkbaar onderden invloed eener persoonlijke veete, het gepast geacht, hem op eigen gelegenheid een onaan genaamheid te bereiden. Dr. Hoffman ontving n.l. een telegram, onderteekend door Schreve, waarin hem werd medegedeeld, dat hij tot eerelid der Maatschappij was benoemd. Het spreekt vanzelf, dat een onderzoek naar deze laffe vervalsching werd ingesteld, en het bleek, dat op verzoek van dr. BeijerB, vroeger te Gouda, thans te Breda, door een derde het telegram was aangeboden. De directeur-generaal der telegrafie heeft de zaak brj de justitie aanhangig gemaakt. Hoewei het niet onwaarschijnlyk is, dat het telegram, door Hoffman nader in aanraking te brengen met onzen hoofdbestunrder-secretai is, ertoe heeft bijgedragen den aanvankeiyken bestrij der onzer Maatschappij tot beter inzicht te brengen een uitwerking, die met het telegram waarschijnlijk niet was bedoeld hopen wy van harte, verder verschoond te blijven van de hulp van personen, die op de wijze van dr. Beijers hinderlijk willen zijn voor onze tegenstanders. Oponthoud der treinen. Door den directeur generaal der Staatsspoor is een dienstorder aan het personeel gericht, over het geregeld te laat komen en vertrekken dar S. b. treinen, in tegenstelling met de H. S. M. treinen, die vrijwel altijd op tijd zyn De dienstorder luid Verscheidene reizigerstreinen vertra den nog te veel door laden en lossen van goederen, en in en uiteetten van wagens. Hierin moef verandering ko men en daarom vestig ik met den mee sten nadruk uw aandacht er op dat vertragingen van dip treinen door oen en ander zijn te voorkomen. Als eerste eisch dient gesteld te wor den, dat een regelmatige treinenloop verkregen wordt. Stations- en trein personeel behooren in alle opzichten mede te werken. De goederen moeten doelmatig geladen worden, zoodat los sing vlug kan geschieden; hiervoor is noodig dat voldoende toezicht op de wijze van laden en lossen gehouden wordt. Het stationspersonpel dient ten einde een vlugge treinbediening te verkrijgen voor zooveel dit mogelijk is, do be hulpzame hand te bieden in het slui ten der portieren; ook door juisto aan duiding aan den machinist waar de trein tot stilstand moet komen, kan in vele gevallen de behandeling bespoe digd worden. Er is op te letten, dat het publiek tijdig de wachtkamers verlaat en dat, vooral op de tusschen stations het voor lossen en laden aangewezen personeel zich bij binnenkomst (en niet op het laatste oogenblik) ter plaatse bevindt, waar verwacht kan worden dat de bagagewagen kan komen te staan. Geregeld terugkeerende redonen van vertragingen moeten ter konnis van de directie worden gebracht, opdat maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen. De stationschefs moeten zich per soonlijk overtuigen dat hun onderheb bend personeel in geest van het boven staande werkt. Ten opzichte van het personeel dat te kort schiet zullen stren ge maatregelen worden genomen. Boskoop. Tegen M. O. te Reeuwijk tegfen wion onlangs procesverbaal is opge maakt v. egens diefstal met inbraak in een tuinloods is door de rechtbank te 'b Gravenhage vier maanden gevange nisstraf geëischt. Gedurende de maand November zijn in den gemeente voorgekomen 9 gevallen van dipbtheritis 2 gevallen van febris typhoïdea en 1 geval van roodvonk. Haastrecht. GE VESTIGDEN Cornell's van Dijk in A 11a irifc OudewaterNicolaas Schcjonderwoerd (en gezin) in C56 uit Gouda; Willem Verboon» in A 6 uit L. Ruige Weide. VERTROKKENEN: J. Sluis naar LopikJ. Timmer naar Moordrecht, Dorpstr. 1141Corn. Hoogendoorn naar Wilieskop. VLIST. M van Gemort naar Lopik T. van Noort naar Reeuwijk, Steijn Joh. I). Hogenelst naar Reeuwijkschebrug. De opbrengst van „vluehtelingendag". Het resultaat van de collecte te Amsterdam voor de Belgische vluch telingen (vluchtelingendag) mag, in aanmerking genomen het ongunstig weder, zeer bevredigend worden ge noemd. Er is ontvangen een bedrag van f 9189.28'/,. De vluchtelingen in Zeeland. In Zeeland verblijven nog 23.400 armlastige vluchtelingen, waarvan 3700 te Vliasingen en 1600 te Mid- delburg. De booten der Maatschappij „Zee land" vertrekken eiken dag geheel vol met passagiers naar Engeland. Het zijn voor het meerendeoi jonge Bel- gische mannen. Nog cenigo duizenden wachten te Vlissingen op de gelegen heid om naar Engeland over te steken. Vluchtelingen te Nunspeet. Gistermiddag 1 uur arriveerden to Nunspeet wederom een aantal Belgi sche vluchtelingen uit Amsterdam. Hun aantal wordt op omstreeks 800 geschat. De vluchtelingen, per extra- trein aangekomen, hadden enorm veel bagage bij zich, waaronder een groot aantal bedden, welke blgago door een 40-tal voor dit doel van do boeren gerequireerde wagens, naar het vlucht oord vervoord werd. In totaal zijn er thans reeds onge veer 1500 vluchtelingen in hot Kamp aanwezig. Naar wij vernemen zullen Woensdag 2 December do thans in het Kamp van Oldebroek ondergebrachte Belgen te Nunspeet arriveeren. Men meldt ons uit Wageningon: Een onbekend gebleven man, die Zaterdag te Ede uit de trein stapte, welke te 1.53 uit do richting Arnhem aankomt, nam uit het bagagenet, do handtasch mede van een medereiziger Na zijn vertrek toen do trein reeds weder in beweging was,werd de diefstal ontdekt. In do tasch was een waarde van ruim f300. Men meldt ons uit Nunspeet Het vluchtoord alhier begint lang zamorhand bevolkt te worden. Ook heden zijn wederom een aantal vluch telingen per extra-trein uit Amsterdam aangevoerd. Toch gaat het bevolken minder goed dan verwacht werd, daar van do pl.m. 1100 aangekondigde Belgen slechts een 350-tal is gearri veerd. Ook Dindag en Woensdag worden wederom nieuwe contingenten verwacht. 9 Men meldt ons uit Harderwijk De drie geïnterneerde Belgische soldaten die in den avond van 20 de zer, hun weldoener, een ijzerfabrikant uit Limburg, die, hun, nog enkelo oogenblikken te voren in het café van don heer Balder alhier, rijkelijk had onthaald, op een wandeling om de stad, aanrandden, hem zyn portefeuille, welke, hot drietal ten spijt, geen waarde bevatte, ontstalen en in het gelaat Bloegen, dat hij uit hun handen geko men bijna niet toonbaar was, zijn na lang zoeken, hier opgespoord. liet ondankbare driemanschap zal zeker zyn gerechte straf bekomen. Kind verbrand. Het vijfjarig dochtertje van J. A. te Etten is in aanraking gekomen met de kachel tengevolge waarvan hare kleertjes vlam vetten. De kleine kreeg zulke brandwonden dat zij spoedig overleed. Men meldt ons uit Tiel Van de paarden van den heer I). j. de J. te Zoelen, bij Tiel, zijn eenige dagen geleden op brutale manier de staarten en manen afgesneden. De zaak is in handen der politie die ver moedelijk reeds de daders op het spoor is. Onze correspondent te Vlissingen maakt melding van het volgende voorval De milicien W. uit Middelburg, al waar hg in garnizoen lag, tot hij naar de grens bij Koewacht in Zeeuwsch- Vlaanderen werd overgeplaatst isi ge deserteerd. Men vormdbdt dat hn de wijk naar België heeft genomen. Hier omtrent kan ik het volgende mede- deeienGenoemde W. was ter oora gekomen dat een boer van een der grensplaatsen oen gesmokkeld paard had opgekocht voor 25 franken en het ongemerkt over de grens had gevoerd. W. begaf zich naar dien boer, en voorwendend dat hij door zyn overste gezondep was, eischto hij het paard op. Ook was hij handig genoeg om van den boer te vernemen langs wel ken weg deze er in geslaagd was het paard over de grens te brengen. Hij volgde thans donzelfden weg en 8 dagen lang kon men hem dagelijks op zijn beestje zien rijden. Men ver moedde niets kwaads en dacht dat hij oppasser was van een officier. Den 9en dag evenwel lukte het nietW. werd ingerekend en zou heden voor den krygsraad te 's Hertogenboch hebben terechtgestaan, zoo hij er niet in ge slaagd was uit do provoost te ont vluchten. Men zoekt hem nog tever geefs. Uitspraken van 2 December 1914. A. v. D. te Bleiswijk, vryspraak, wegens niet behoorlijk zorg dragon ora te beletten, dat de hond, die men bij zich heeft, wild drijft. W. H. S. te* Rotterdam f 1 subs. 1 dag, met verbeurdverklaring van den in beslag genomen hengel, wegens vi8schen zonder vergunning. J. O. P. h/v F. H. K. te Gouda, f 2 subs. 2 dagen, wegons zijn.kincf niet geregeld de school laten bezoeken. G. O. H. en N. B. te Gonda, ieder f 1.50 subs. 1 dag, wegens te Gouda onreinheid verrichten aan den open baren weg. W. V. te Bodegraven, D v. tl. H. te Nieuworkerk a/d IJsel, P. C. v. Z. te Capello a/d IJsel, A. v. V. toJlos- koop, J. G. te Gouda en A. P. 8. te Zevenhuizen, ieder f 1 subs. 1 dag, wegens 's nachts fietsen zonder licht. A. G. te Zwammerdam, f 1 subs. 1 dag, wegens rjjden over eens andera grond zouder vergunning. J. P. f 3 subs. 2 d., H. E. f 1 subs. 1 d., A. de J. f 2 subs. 2 d., G. C. H. allen te Gouda f 7 subs. 3 d., Q. K. en Th. K. beide te Haastrecht ieder f 4 subs. 2 d., B. L. f 1 sobs 1 d., R. W. V. G. 2 X f 2 sub». 2 X 2 d., J. S. allen woonplaats onbekend f 3 suba. 2 d. allen wegens openbare dron kenschap. J. te W. f subs, 3 d., P. J. V. beide woonplaats onbekend 1 dag hech tenis en 1 jaar opzending naar cje Rijkss werkinrichting boide wegons oponlmro dronkenschap bij 4e herhaling. R. W. v. G. woonplaats onbekend f 2 f 10 subs. 2 d. 10 d. wegens openbare dronkenschap en opgeven van een valschen naam. Strafzitting van 2 Deo. 1914. Opnieuw diende heden do zaak tegen N. V. arbeider te Moercapetle, wiens lw>nd in het land van den landbouwer C. Ou- dljk achter een haas wan gegaan en die des wege bekeurd was. Bekl. voorde aan dat de hond zijn baa» toebehoort on niet hem, dat hot dier met do paarden meegaat naar het land, on verschillig wie er bij de paarden is, dat hij er niets aan doen kan dat. die hond achter een haas was gegaan en dat de hond al in het land was toen hij zelf kwam. Getuige J. do Knegt verklaarde dat bekl. wel degelijk in liet land was toen do hond bet haas joeg en dat noob door bekl. doch door om van Holden die er ook bij wan, iets is gedaan om den hond van bekl. pn dien van v. Helden terug te houden. De ambtenaar O. M. gaf in zljnjrequi- sitoir te kennen dat niet vast stag dat de hond stond onder de hoede van beklaagde en vroeg daarom vrijspraak. B. v. R. huisvrouw van N. te Zeven huizen had herhaaldelijk haar buren last «i schade veroorzaakt doordat zij twee

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1