(l M I goed gevulde Boterletters, Spritsletters, gevuld St Nicolaus. o 3 I w o WILLEM OE JONG - PASSAGE - ROTTERDAM. I iiHOER P05Tt5IGare^ Th,$ Thk ytAA He Bought Himself A Hu masters voics’ Gramophone and all H>s FRienm GAvFikiUc Liu Du pB nil Bute, larupaii, Mplul, z z o 3 Het Bonthuis MUNI, to|M 1» Illi hmhiililiq HffTTERDlM vestigt de aandacht op zijne enorme wrteering PELTERIJEN bijaoaderga^ddkt «oor 8t. Nioolaas Cadeau vanat de goedkoopste tot de fljnzte genre». 50 Gebruik ZAAL’s betoenen. Dames-, Heeren- en Kim 3 E 3 o 3 E z S ■MB De Oo c o J. B. MOLLER c o o c o o X o o c o N Z o 0 o N T. ZAAL, ftp. 12641 I O 3 IL FEU ILL Adverteert in dit Blad. fi) m CHOCOLADE LETTERS, Schoen ii lunHnigaiiji Hoofdsteeg 33 Tolef. S529 Rotterdam. 3 O tt Ruime keuze St. Nicelaas-Cadeanx. E O I 3 3 Turfmarkt 63. SALON GRAMOPHONES Prachtsorteering PLATEN. CD 0) E ■MH 0) E 0) E Sg E N Zeer lege doeh vaste prijzen. F. WESSEL, K1PSTRAAT 105 Telefoon Int Groots Geforceerde Opruiming by Firm* M. J. TOEMAN, 4*X> am C^$rr<»i »u«v»obv I Nil MMN*> veu«* Or I HNv i, (I I J«T This /ear, 44This yt«n He Bou&mt I iRDS Alléén bij VRAAOT CATALOGUS. 350 I 'A I, n Aanbevelend, 50 VTR GOUDA. 50 Artikelen ROTTEWDAM. —J Bi Arnhem Haarlem ?T Ruim vooriien van GROOTE H0UTSTR. 108, HAARLEM. Zonder verplichting tot koopen te hooren. ZIE ETALAGES. 0.55 1.10 0.70 Speciale eorteering Winterpantoffel», Salon- en Avondschoenen. Amatwrdam Nijmegen 0) Den Haag Utrecht A J. TOEMAN, AMSTERDAM. ■3 E Maar daze St. Nioolaas kocht hij zichzelf een echte His masters voice Gramophone bij Willem de Jong on al zijn vrienden brachten hem Platen. -I- Y Voer elk stak bont bjf one gekocht wordt gegerendeerd. RoparaMaa aan allo soorten Bontwerken. ZONDAG S DECEMBER GEOPEND tot avon.» 7 wr. BANKETBAKKER, Markt 39, naut Hotel „DE ZALM". Aap Ah®th«« r«»a CeLLA»-STVM.U>»ici| At »LW«¥S Lost. Goud. Dames Remontoirs Zilv. 43) De kamerdienaar. di< kamer afwachtte, kreej ling te hooren al» d Vervolgen» Het Snow a kleeding uittrekken en aandoen. 0 ja, dal zou ik ben. zei de kamerdiena avond Is een zonderlh woest. Hij noemde .«id co verlangde» u te sp hij u reeds in uw vc zocht, en dat men he verwezen. Snoward keek verba: John Archer nu al hij bel wagen, hem 01 komrn Of sou bij dw te gelooven, dat de v diefstal met inbraak nl vallen? Een poos lang w ▼en. AU hij n vandaag •proken krijgen, vervi Hij zöU morgenocht Uw zijn. Wat wil die ken Ik moest u we® Reduceert men al dl helft dan sphijnt toch met circa 700,000 Of de DoitscherH dl gen, zal rie al lorna üchien reeds loeren.” lodkA hol bovensta) zullen de bondgenoot voor zijn. Het blijkt ten dat de Duitschert voor tien nieuwen aai richtingen om Arras tracht wordt daar oen ken naar de kust, doei ■chijnlijk uit de enorn wkr het front worde» meerdere plaatsen leve worden hernomen. Het is thans maar i de lieide partijen het i en grootste troepen) plaatse aanwezig kan land wil blijkbaar alle rede door den rijkska den Duitsehen Rljksdt ▼yet wel dat van wijl Hr is daar een ijzer» NBChtcn tot het einde, Worden geteekend zooe wii. Ontrent de krijgsvei mn, verhaal ty de oorlo os» y»«« ti yj was i.vsMTk» Wip) CALSSMA* Koopt Uwe Gouden en Zil veren werken en Horloges voor de St. Nicolas» uit sluitend bij over het Stadhuis. TEL.EF. 1NTERC. IO46I. 1 8.50 2.90 1-50 1.50 1-10 1.75 5.50 0.75 J 2 lt r 10.50 0.50 6- 0.80 5J5 5.- Toen Boorden en Frontknoopjet db altijd zoek waren. per kwartaal Idem franco pet Met Geïilustreer Idem franco pei Abonnementen I Mabkt 31 ■J «potprijzen. Vele (ge St Nicolaas- en A*»T«»y Een, met St NiooIm» geven z'n vrienden hem pijpen en hij rookte alléén aigaretten. DAMES 1 Vanaf heden 40 Hoogstraat 294 nab) 't Viaduct, ROTTERDAM,Ttlof 8920, w.o. »Ua soorten Bonten, Blouses, Sjaals, afgepaste Robes en Blouses, Geb. Kinderjurkjes, en Schortjes, Kraagjes, Kleedjes, Handwerken, Zakdoeken in diverse aoortdh, Lingerieën, 250 dozga Reformpataloas vanaf 65 cent, Handschoenen, Kousen en», «as. Battengewme aanbiedingen tegen spot-, A^—^j^geschikt voor pracUsche en nut^fi .Aanbevelend, Firma 1N. on NMC. n ’t Volgend iaar kreeg hij al deze prollen welke hij zoo spoedig mogehjk weggaf. Dames Remoutoua Zilv. Dames Kettmgva Zilv. Heeren KettiafM Goud. Kinder Zegelringen Goud Dame. Zegdmgva Gomi Heere. Z^dinagea Zilv. Podooden Zdv. Laksfempels Goud. Heeren Remontoira Goud Hm». Keftaf» Zilv. Vingerhoeden Zilv. Theelevpeh, donpi Zilv. Flacoo. Goud Flacsm. m. EMi Goud Broches DoubM Armband m. Horloge 4.75 Z»lv Kinder.,mbanden Goeden Dasspelden Gouden Oorknopjes Zilv. Colliers m. aanhanger Trouw* en Verlovingsringen in alle maten, zoörtea en prijzen uitsluitend massief. Voorts 1(XX> andere artikelen beneden alle concurrentie. Aanbevelend, F. WESSEL, K1PSTRAAT 105 over het Stadhuis. TELGF. 1NTEWC. I64M. - RQTTEWMM. Aan het Westi Een der CorrespORt Cft. schrijft- „Ik verneem vaa g< ifrMPgiach defensief, iKttech offensief, hetw te Imd-Weet-België tot gddra zal plaats mak «MD offensief, zoo dit ■Hoen is. feer belaagrijke tr fcrvoor gamengetrokl ga als EngelBChen apenleger, gereorgani Mt de In Frankrijk wordt thans geschat o Engeland heeft in weken dagelijks sterke het Kanaal gevoerd. J cijfer der voor dun efa 'Engdschen een half a Maar al mocht dit g dat een zeer aanziffliii, ache troepen ten gobn vmrt. Frankrijk heeft ii jongst» lichtingen void de nog beschikbare van anderen aard heet behalve de thans in i nog 1,015,000 man in ’t Eerote iaar word hij over stroomd met kalenden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1