Si Nicolaas-Geschenk BIOSCOOP-SALON .Jachtavonturen - in Afrika - Dames- of Kinderkleedingstnk zijn, M' M BUITEMiËYVOON IMtOUUM ZATERDAG en ZONDAG 2-4 uur WITTE BIOSCOPE. De Kinderen van Kapitein Grant Een zeer welkom Voor de kinderen: MATINEE zal zeker voor velen een SlrLxa.enlsaa.d_ Rechtszaken. Stadsnieuws. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht- Adverlentiën. met'de GROOTE ATTRACTIE Spannend I Leerrijk OORLOGSNIEUWS en andere. GEWONE PRIJZEN! De Kinderen van Kapitein Grant. Uit leaven schrijft men ons via Tornhout De stemming onder de Leavensche burgers blyft bevredigend. Honger wordt hier nog'weinig ge leden. Wel worden vele van gemeente wege onderhonden. Daar is hier ook weinig te verdienen. Aan balikluiver* is geen gebrek. By trosjes slenteren zij langs de straat en zien er niet tegen op in ae afgelegen boorten en dorpjes van de gelegenheid te profiteeren om hun eigen landgenooten te bestelen. Gelukkig is het toezicht verscherpt, mede onder medewerking van de commandant dezer plaats. Op de dorpen wordt de toestand niet beter en daarom alleen wordt hy slechter. Het gebrek aan levensmid delen neemt dagelijks toe. Bijzonder in de volkrijke en industriedorpen. Daar zijn reeds maatregelen getroffen verschillende personen, bekommerd over het gevaar van een dreigenden hongersnood hebben met goedvinden en den steun van de overheden getracht de noodige hoeveelheid graan te ver zamelen om een stuk brood te ver schaffen aan hen, die er anders geen zouden hebben. Zij hebben de noodige voorzorgen gonomen, opdat hot aan gekochte graan uitsluitend gebruikt worde tot het onderhoud hunner mede burgers. Maar er zijn veel landbouwers geweest, die uit berekening om later aan hoogeron prys hun graan te ver- koopen hun voorraden verborgen hielden, niet zelden in dén grond groeven, voor zoover er overvloed was en de voorraad niet noodig was voor het onderhoud hunner familie. Uit zelfzucht en begeertijkhoid heb ben zy getracht de overheden te mis leiden, zich niet bekommerend of hun medeburgers verhongerden. Maar gelukkig heeft de meerderheid dezer boeren een harde les genoten, toen de overheid by hen zoo goed als alles in beslag nam en wel tegen lagen prijs. Toch is de nood in onze omgeving groot. De Duitsohe militaire macht gaat steeds voort met hier en daar eetbare voorraden <?p te eischon. Het Su^z-Kanaal en de Oorlog. Engeland heeft den Duilschen han del lam gelegd, doch -nu schynt door toedoen van Duitsohland het te zullen gaan om de vaart door het Sdez-ka- naai op het Verre Oosten van een goed (teel der wereld, van Engeland in de oerste plaats. Die vaart wordt bedreigd door de. aanrukkendo Turken en niet siot het er naar uit, dat Engeland voor de vr(je vaart door het Suez-Kanaal borg zal kunnen bluvon. Zyn toch de be richten juist, dan sohynen de Britten door deze bedreiging verrast en verre in de mindeiheid in het schiereiland van don Sinaï, dat einde 1911 door het Engelsch-Egyptisch leger werd bezet. Op versterkingen van de andere Westajjdo van het kanaal, d. i. uit Egypte zelf, valt blykbaar niet te rekenen. Is hot verder juist, dat de Turken reeds tot £11 Kantara zyn gekomen dan hebben zy reeds het kanaal be reikt, wat echter nog nader dient be vestigd. Doel der Turken zal yfel zyn over het kanaal Egypte binnen te dringen, om daar den Britscben invloed ter neder te slaan, doch ook om aan de vaart door het kanaal een einde te maken. Dat daarmede do neutrale Staten tevens getroffen worden, met Nederland als voornaamste ouder die Staten, dat in 1911 284 vaarten had met 971.325 tonnenmaat, zal geen be zwaar in de schaal leggen nu het gaat om dè scheepvaart van Engeland door het kanaal (8069 vaarten m. 11.715.749,^^0ver tonnenmaat in 1911) te fnuiken. Vooé. Engeland en syne koloniën is de vrye vaart door het Suez-kanaal van het grootste belang. Het kan den Turken weinig moeite kosten het kanaal over een afstand onbruikbaar te maken. De bodem breedte is slechts 40 M., de diepte van het vaarwater niet meer dan 10 M.; met krachtig werkende electrischu myneiv ingegraven in den oostelyken oever, lykt over de bevaarbaarheid van het kanaal het vonnis uitgesproken. En geen Britsoh oorlogsschip, ook "niet do gepantserde vaartuigen van den Nyl, zullen zich in het kanaal wagen om die bedreiging te keer te gaan. Al het benoodigde daarvoor moet echter vermoedelijk per kanaal na den Hadsjaz-spoorweg naar het kanaal «orden vervoerd, wel geen reueen- afstand, doch die voert door een wa- terarme woentijnsmek. Nu «ohter de Turken er geen beswaar in aien een 70.000 men met al het benoodigde dwars door het schiereiland van den thnaï te eenden, schijnt die opvoer Mogelijk. Gesproken wordt van den Ingezonden Mededeetingen. afkomstig uit de ruim gesorteerde Magazijnen Rotterdam Hoogstraat «47 hook tpmi TVoor St. Nicolaasfctchsnksn gekochte goederea, kunnen dadell|k na St. Nlcotaas worden geruild. aanleg van een voldspoorweg naar de oase El Nochl. Ten opzichte van deze Turksche actie valt nog een factor te bespreken, n.l. de te verwachten houding van de stammen in Hedsjaz en het binnen land van Arabië. De Kalief-Sultan heeft den heiligen oorlog uitgeroepen en alle Muzelman nen aan hun plicht herinnerd, doch kan hier wel van een „heiligen oorlog'' gesproken worden, aangezien Turkije, als bondgenoot van de eene Christen mogecdheid, de andere bestrijdt? In de Mohammedaansche worefd heeft blijkbaar die oproep weinig uitgewerkt en voor Engeland zou het van groot belang zyn, wanneer het Bericht juist is, volgens hetwelk de groot-sjeich van de Senoessi der Egyptische re geering zou hebben kennis gogeven, dat hij niets met dezen oorlog te maken heeft en dat hy de vriend schappelijke betrekkingen met Egypte wil behouden. Uit dit oogpunt beschouwd, valt hot te betwijfelen of de Arabische stam men uit Hedsjaz en het binnenland van Arabië zich zullen opmaken om de Turksche troepen naar het kanaal en Egypte te steunen. Vooral in Zuid- Arabië is de invloed van Engeland niet gering, het zou daarom nog wel eens anders kunnen loopen. We herin neren er aan hoe in 1908 do emir- groot-sjerief van Arabië alle Bedoeïnen- stammen tot den heiligen oorlog tegen de Turksche overweldigers (Jong-Tur- kye) opriep en een groot doel van Hedsjaz in vollen opstand kwam. Die emir was een groot vriend van En geland. Hoe dan ook, lang niet denkbeeldig het gevaar dat de bevaarbaarheid van het Huezkanaal bedreigt en daar mede de scheepvaart op Indiö. Het zou een meesterlijke zet van Duitsch- land zijn wannoer het Engeland nood- zaakto den langen zeeweg om de Kaap naar Indië te nemen, meesterlyk vooral omdat de Britsche handel aldan aan grooter gevaar zou zyn blootgesteld. Hier geen binnenzeeën, die zijn af te sluiten als de Middellandsche Zoe. Alles open zee, van diep water komt men regelrocfct op do open reeden van de Azoren, Madeira, Kanarische eilan den, de Kau^'erdische eilanden, St. Helena onJ|^^.n de Kaap zelve, om kolen in tjj^HJPn. Door mijnen valt hier niets T^besohermen en zyn de schepen gedurende het kolenladen dus steeds blootgesteld aan aanslagen on der water, wanneer het Duitschland gegeven is onderzeeërs te scheppon voor cle volle zee.-Zulke onderzeeërs behoeven, het is duidelijk, een aan merkelijk grootore vaartsnelheid dan de kleine onderzee-vaar tuigen beschikken, welke tot nu in actie kwamen Gelukt het Duitschland de beschik king over die volle zee-onderzeeërs te verkrijgen on wordt aan de andere zjjde Engeland tydelnk genoodzaakt zyn handelsweg naar Indië te verleg gen om de Kaap, dan is het uit met Engeland's vrije vaart op alle zeeën. De handelsverbindingen boveifal met Indië loopen dan groot gevaar. We gaan hier uit van het denkbeeld, dat een geregelde vaart op Indie door het Panama-kanaal, dan ook lang niet zonder gevaar, thans nog te vmI bo- zwarell oplevert. f De ^hedendaagsche oorlog wordt steeds gecompliceerder en steeds groo ter worden de bezwaren, welke ons neutrale Nederland daarvan ondervindt. (Vad.) \Van de Duitsche hai^ heeft een betrekkelijk klfefi schepen een vaart van 20 el mylen. De normale vaart voor gieraachepen is 16 myl, voor vracht schepen 12 m|jl. elsvloot De Duitsche Rijksdag. Aan de Bondsraad-tafel had de Rijkskanselier in zijn generaalsuniform plaats genomen. Alle staatssecretaris sen en Pruisische Ministers zijn tegen woordig. Het Huis is dicht bezet, vele afgevaardigden zijn in uniform gekleed, waarbij sommigen met het IJzeren Kruis zijn verschenen. De voorzitter legt in zijn toespraak er den nadruk op, dat de eensgezindheid van het Duitsche volk alle hinderpalen zal overwinnen, in het bewustzijn van de overwinning, en gedragen door zijn sterke militaire macht en door de economische kracht van Duitschland (Levendige instemming). Vervolgens spreekt de voorzitter over het groote aantal vrywilligefs en de te velde ge trokken afgevaardigden, waarbij hy de gevallenen herdenkt. Daarna noemt hij de blijmoedige offervaardigheid van het geheele volk. By onze vijanden, aldus spr., heeft zich ook Japan ge voegd uit begeerte naar het buitmaken van hetgeen als bewys mag gelden van de Duitsche cultuur in net Verre Oosten. Daarentegen is Turkije een bondgenoot voor ons geworden, daar alle Mohammedaansche volken het Engelsche juk willen afschudden en de grondslagen van Engeland als koloniale mogendheid willen doen wankelen. Ten slotte zegt de voor zitterGeschaard onder het vaandel van ons leger en de vlag van onze vloot zullen wij overwinnen. (Leven dige byval.) De Rijkskanselier zeideDe Keizer ginds by het leger, beeft mij opge dragen aan de Duitsche volksvertegen woordiging, waarmede hij zich in stormen en gevaren, by de gemeen schappelijke zorgen om het welzijn van het vaderland, tot in den dood toe, eensgezind weet, zijn beste wenschen en hartelyke groeten over te brengen. Ook onze eerste gedachte geldt den Keizer, het leger, de vloot en onze soldaten, die voor de eer en de groot heid van het Duitsche Rijk stryden. Met vollen trots en met een rotsvast vertrouwen zien wy naar hen op, en tegelijk naar onze Oostenrijk-Hong. wapenbroeders, die trouw met ons ver eenigd met schitterende en beproefde dapperheid den grooten strijd stryden. Nog kort geleden hoeft zich, by den ons opgedrongen strijd, een bondge noot gevoegd, die nauwkeurig weet, dat met de vernietiging van het Duitsche Rijk, ook aan zijn staat' kundige zelfstandigheid een einde zou komen, het Turksche Rijk. Zoo ook al onze vijanden een geweldige coalitie tegen ons hebben gevormd, zullen zij, naar te verwachten is_ ervaren, dat ook de arm van onze aappere bond- genooten tot aan de zwakke plaatsen reikt van hun woreldpositie. Op 4 Aug., aldus ging de Rijks kanselier voort, gaf de Ryksdag uit drukking aan den onbuigzamen wij van het gehoe'e volk, om den Duitsch land opgedrongen strijd te aanvaarden en zijn onafhankelijkheid tot het uiter ste toe te verdedigen. Sedert geschied de, d*t de groote en niet te evenaren dapperheid van onze troepen den oorlog naar het vyandelijk land overbracht. Daar staan wy vast en sterk, en kun nen wij met alle vertrouwen de toe komst tegemoet zien. Echter is de tegenstand van den vijand niet ge broken. Wy zyn nog niet aan het einde van de offers de natie zal deze offert ook nog verder opbrengen, met de zelfde heldhaftigheid als tot dusver want wy moeten en willen dezen verdedigingsoorlog voor recht en vrij heid tot een goed einde uiUtrüden. Dan zullen wij ons ook de hardheid" herinneren, waarmede men zich aan tnze In het vijandelijke land weer- landgenooten, op een met elke beschaving in flagranten strijd zynde wijze vergrepen heeft. De, wereld zal ervaren, dat niemand een Duitscher ongestraft een haar kan krenken. (Stormachtigen bijval.) Na de verantwoordelijkheid van den oorlog op Engeland te hebben ge worpen en de houding van dat land ten opzichte van België en Frankrijk te hebben nagegaan, er den nadruk °P ieggeod, dat Engeland wil de eco nomische vernietiging van Dnitachland, besloot de Rijkskanselier aldus: Het prachtige vuur dat gloeit in de harten van het Duitsche volk, de geeet van nooit gekende eensgezindheid moet en zal blijven wanneer een roem volle en gelukkige vrede zal zijn af gedwongen Wy zullen dien geest hooghouden als de heerlijkste nalatenschap van dezen vreeselyken, ernstigen en groo ten tijd. Ik herhaal het woord, dat de Keizer sprak, toen de oorlog uit brak: „Ik ken geen partijen meer, ik ken alleen nog Duitschers". Wanneer de oorlog zal zyn geëin digd, zullen de partijen terugkeeren. Zonder partijen, zonder politieken strijd, geen politiek leven, zelfs niet voor het meest eensgezinde volk. Maar wy zullen er voor stryden. Met warmen dank herdenken wij de zonen van Duitschland, die voor de eer van het vaderland hun leven lieten. Voor hun heldenmoed, die thans zwijgt, vereenigen wij ons tot de ge lofte, dit te verdedigen tot den laat- sten ademtocht, opdat de kinderen en kleinkinderen in een sterker Duits land, vry en veilig tegen vreemde bedreiging en geweld aan grootheid van het Rijk kunnen voortbouwen. Deze gelofte zal luide klinken en onzen zonen en broederen bereiken, die verder stryden tegeu den vijand v^or het hartebloed van Duitschland, waar voor vftj reeds alles hebben gegeven. Wij zullen den strijd voortzetten, tot wij de zekerheid hebben, dat nie mand het meer zal wagen, onzen vrede te verstoren, waarna wy het Duitsohe wezen en de Duitsche kracht willen ontplooien en ontwikkelen als vrij volk. (Stormachtig gejubel en steeds her haalde toejuichingen, handgeklap door het geheele huis en van de tribunes). Nadat de voorzitter nog eenige woorden had gezegd, werden de oor logskredieten tot een bedrag van 5 milliard aangenomen. Tegen stemde alleen de sociaal democratische afgevaardigde Lieb- kriecht. De Muntquastie. Naar de Tyd verneemt, was men in de Zaterdag op het departement van Financiën gehouden conferentie van voorzitters van langs de grenzen ge legen kamers van Koophandel alge meen voor verbod van circulatie van koperen, nikkelen en zilveren munt van vreemde rijken, mits aan buiten landers in dezen geen moeilijheden in den weg zullen worden gelegd bij het doen van inkoopen. De minister be loofde zoo spoedig mogelijk werk van deze zaak te maken. Ned. Anti-Oorlog Raad. De Anti-Oorlog Raad heeft besloten, omstreeks half December in de ver schillende deelen van ons land op den zelfden dag propaganda-vergaderingen te doen plaat* hebben, waarin door spreicers van alle staatkundige en gods dienstige richtingen het anti-oorlogs program van don Raad zal worden uiteengezet en tot massale deelneming aan het streven van den Raad zal worden opgewekt. De Raad wil aldus op een eenvoudige en sprekende wijze zyn doel in alle deelen en alle kringen van Nederland bekend maken en-de velerlei groepen van vredesvoorslan ders tot algemeene samenwerking in het verband van den Anti-Oorlog Raad aansporen. De geïnterneerde Belgische studenten. De „Standaard" meldt: Door goedgunstige beschikking van den Minister van Oorlog, zal de zaak der geïnterneerde Belgische studenten vermoedelijk zoo geregeld worden, dat deze studenten allen in Soesterberg depót komendat ze eiken mor gen onder gewapend geleide naar Amersfoort zullen gebracht worden dat in Amersfoort goede lokalen voor de lezingen ten dienste zullen gesteld wordenen dat d&gelykfc uit Utrecht daarheen zullen komen, zoowel de ge vluchte Leuvensche hoogleeraren, als enkele hougleer&ren van de Utrechtsche Universiteit, die zich bereid hebben verklaard aan deze Cours deel te nemen. tJit België terug. Onze Haarlemache berichtgever meldt ons, dat daar ter stede sche vluchtelingen terugkomen, eerst naar Antwerpen waren t gekeerd. De toestand daar en de ding van de Duitsche autoriteiten opzichte van de burgerwacht en overige mannelijke bevolking zaakten hen daartoe. Belgische vluchtelingen. Te Bréda wordt dagelyks nog ruim 600 Belgische vluchtelingen voedsel verstrekt, terwyl een hond tal Belgische kinderen de kostel scholen, zoowel openbare als byzond bezoeken. Hoek van Holland—Harwich. De goederendienst Hoek van Hol land—Harwich zal Vrijdag a.s. hervat worden en zullen alsdan weder alt naar gewoonte vijf afvaarten per week plaats hebben. (Hbld.) Verzoek der Belgische legatie. Het gezantschap van België* te Gravenhage, deelt mede dat de lega tie dagelyks vele brieven en kaarten ontvangt om die in België te doen uitreiken. Vermits de verkeersmiddelen met dat land geheel geschorst zijn, kunnen de verzonden brieven niet aan de bestemmingsplaatsen worden afge leverd. Onder die omstandigheden kan de fagatie nief anders doen dan de belanghebbenden te verzoeken haar voortaan noch brieven noch kaartan te zenden, maar vooral geen geldsom men bestemd voor personen in België wonende. Geinterneerde Belgen. Gistervoormiddag zyn te 's Hage, vergezeld van een ln luitenant der infanterie van het leger h. t. L, aan gekomen een achttal geïnterneerd ge weest zijnde officieren van gezondheid van het Belgische leger, die van ons legerbestuur vergunning hebben gekre gen naar hun land terug te keeren. De militaire geneeskundigen, die allen in uniform waren, meiaden zich aan het Ministerie van Oorlog en kort voor hun vertrek by de Belgische legatie. POX.ITXE3 GEVONDEN VOORWERPEN te GOUDA. Op eiken werkdag, des voormid dag, tussohen 10 en 12 uur zijn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voor werpen: Ken portemonnaie met inhoud benevens een sleutel, een sleutel met ketting, een boscbje sleutels, een bruine porteiuonnaie en een rozenkrans, een bos sleutels, een kinder bandschoen, een handwagen een zilveren ringetje, een sleutel, een boschje sleutels, een koperen onsgewiebt, een zwarte porteuionnaie met damesportret en een buissleutel. Voorts zyn te bevragen Een k inderportemonn&ie wet inhoud bij Franke,' Jeruz&lemstraat 8; een zilveren armband bij juffr. Hagewao, Keizerstraat 72; R.-K. Kerkboek by C. H. Stigter, Gouwe 173; zilveren kruisje bij H. Wil lens Houtmansgracht 15; wit zakje inhou dende portetnon|iaie bij G. Sanders, Bosch- weg 51; zilveren broche bij Blok, Ko- ijnsteeg 49 gouden dam enzego! ring bij W. van Reijswijk, Turfmarkt 89; bruin kinderschoentje bij A. van Kkelen, Groe- nondaai 96 rozenkrans met kruis bij W. M&ree, Turfmarkt 44; griffeldoos met griffels bij H. Kverling, 4e Kade 13; ro zenkrans in étui bij J. van Wingerden, IJsseilaan 83; een' gouden medaillon met portret bij G. Verkaaik, Vlamingstraat 8; vragenboekje bij M. de Jong, Boelekado duimstok bij Wegewijs, IJsseilaan 58; zakje inhoudende kousen en een muts by Kroon, Prins Hendrikstraat 64; beiteltje bij H. H. Zuidam, Boelekade 120 oor knopje bij D. Baars, Kattensingel 72; carbidl&ntaarn bij J. Keiler, Nobelst»*! 67porteuionnaie met inhoud en een por tret bij C. Groenewoud, Ridder v. Ca»- weg 22; kinderportemonnaie bij Gompen Korte Tien dew eg 13; portemonnaie inhoud en spoorkaartje by Fennet, Doe lenstraat 29; sleutel by P. J. Verwerd», Boeken bergstraat 84; twee parapluies by J. v. d. Hoeven, agent van politie alhier; een broche waarin kinderportretjes by L. Boer, VorstuuuiBtraat 1; damestaschje met inhoud by T. J. Luiten, Nieuwe Haven 247; zilveren broche by W. Schragen, Groenendaal 88; hondje (geel en wit) by Wgnga&rden, 4e Kade 87; zilveren broche bij H. Janzen, Tuinstraat 27; grijs jon- jongensjasje bij Gar ritsen, Bestedelingen- huls; schippershaak by M. Lunenburg, Markt 72; portemonnaie met inhoud ra portretjes by de Bruin, Karnemelkslootr 84; datóesscfeoen bij A. Sanders, Ridder rv Catsweg 42; medaillon met portret by W. Cabout, Nieuwe Haven 20; papie ren zak met koffie by Hornis, Boomgaard straat 29; handschoen by G. de Waal, Kuiperstraat 30; vragenboekje by do Graaf Boelekade 6; vrouwenlok met inhoud by M. Heiscbe. Heerenstraat; dameshand schoen bij P. M. Happet, Jaagpad 15; bij iiK-j. t aider de Linden, P. C. njljMtr»*! 57; zilverbon by W. Boek- raedi Groenendaal 26; fietssleotel bij I. WoH. Karnemelksloot 26; breikous bij j. G. Streeflaad, Boowgaardstraat 16 jknritteoboekje bij N. Geukes, Kuiper rtraat 20; gouden oorbel by D. Geokes, Kuiperstraat 20; blauwe kindermuts bij li. Kraaienbrink, Graaf Floriaweg 10 BOodbarnionica bij R. v. d. Pool, Verloreo- 19; hontkmhalsband hg v. Lrast, 24; kinderbont bg Gestel, Hout- ggnsgracht 6; handtaacB ink. 2 porte- ■wnr'"'" bg M. Verhart, Ridder van Catsweg 150; zilveren armbandje bij Mej. j v. d. Vlist, Prins Hendrikstraat 100; iprtemonnait' met inhoud bij D. Horten- ghs, Heert-n straat 26; kinderportmon- bij de Haan. Karnemelksloot 115; Iraine portemonnaie met inhoud bij v. d. gerg, Boowgaardstraat 20; rozenkrans bij pastoor Go), Gouwe 117; zilveren hor loge Wj G. Verheul, Nieuwe Haven 56 wit kinderhandsehoentje bij Mej. Baart Krugerlaan 39; insigne R.-K. Jongens- patronaat bij J. Reparon, Gouwe 209 koralen beursje met inhoud bij Blazer Groenendaal 94 zilveren armband| bij Mej. Duim, Peperstraat 40; bronzen me (jaille Goudsche Zwemclub bij J. Jansen, Keizarstraat 45; grijze militaire hand- nrhoen bij Boere. Kleiwegstraat; kaas- boor bij L. Bloot, Ijethroaetstraat 8; zwari lederen portemonnaie bij v. d. Weel St. ABthoniestraat 7; zilveren ring me iteentje bg J. van Tijn, Pepestraat 44 bril in étui bij P. Einwachter, Steinkad» 10; blauwe handschoen bij van Brugge Snooistraat 7; gouden oorbel bij Werk hoven. Houtenstraat 18; ceintuur bij E§- lié, R dder v. Catsweg 11dameshoed MjD. Huurman, Vrouwensteeg 17; R.-K Kerkboekje* bij Nijhuis, Nieuwe Haven portemonnaie mot inhoud en eenige por tretjes bij Mej. Iloogendoorn, Raam 296 Gowla, 3 December 1914. De Commissaris van Politie, BERTHEUX Beleediging van den Düitschen Keizer Het gerechtshof heeft gisteren on der vernietiging van het vonnis der rechtbank, waarhij S. W. G, redacteur van de „Nederl. Financier,Dagelijksche Beursconrant" werd vrijgesproken van de ten laste gelegde beleediging van den Daitschen keizer in een door bekl geschreven artikel in genoemd blad, hem schnldig verklaard aan het ten laste gelegde en hfem veroordeeld tot f 100 boete subs. 20 dagen hechtenis. Het hof overwoog, dat in bedoeld artikel werd getreden in persoonlijko "politieke beschouwingen en ongunstig geoordeeld over den keizer, welks oor deel krenkend werd geacht voor 's kei zers eer en goeden naam. het sneeuwstorm langs de Yser, de vorst sneeuw ia Ooat-Pruiaen; foto's van ontzettende spoorwegongeluk met den Bertijnschen trein naar Holland, verder mi artikel met foto's over de artillerie-in richtingen in ons land, bovendien uog de portrettdn van het Russische vorstenhuis *- het teeken van het militarisme. MARKTBERICHTEN. Gouda. 3 December 1914. GRANENPrijshoudend. TarweZeeuwzche 13.— k 13.1 undere dito 11.50 k 11.75. Afwij kende 11.75 4 11.15. Polder 11.95 i 11.75. Kogge Zeeuwzche 10 50 k n.—Polder 10k 10.50. Buiten- landsche per 70 kilo 10.50 a il— Gerst: Winter 9 50 k 9 75. Zomer 995. kf 9.50 Chevalier ƒ10.50 k 10.75, Buiten), voergerat per 65 kilo 1 -.Haver per H.L. 6.— k 6 40 Per 100 kilo 12.75 4 «3 Hennep zaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 i 9.Kanariezaad 20.— k p. H.L. Karwijtaad per 50 Kilo 16 k 17.—. Koolzaad 13.50 A 14.50 per H L. Erwten Kookerwten 18 50 4 19.Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo .-— a JBoonen brume boonen 15.50 k 16.50 witte boonen ƒ19.4/ 21,— Paardenboonen 11.50 a ia.—v Duivenboonen 12.4 11.50 Maii per 100 Kil» Amerikaanzche Mixed 12.50 4 13.—-. Kleine ronde 12.25 4 f 13.—. V kbmarkt. Melkvee rad. aanvoer handel en prijzen zeer goed. Vette varkens, redel, aanvoer, handel vrijwel, 29 A 32 ct. per half K.G. Biggen voor Engeland, goede aanvoer, handel vlug, 21 k aa1/, ct. per half K.G. Magere Biggen, red. aanvoer, handel traag 0.65 4 1.10 per week. Vette Schapen, weinig aanvoer, handel, matig, 28 4 3a. Lammeren, goede aanvoer, handet ma- hg. 18.— a 24 Nuchtere Kalveren, goede aanvoer, h»n del vrijwel, 10.— k J 15. Graskalveren, weinig aanvoer, handel vrij wel 45.— 95.-. Fokkalveren 18.4 33. Eieren weinig aanvoer, handel vlug por 100 stuks, 10.4 11. Kaas, aangevoerd 55 partijen, handel zeer vlug. ie kwal. 43.— k J 45 ade kwal. 40.— i 4> Zwaardere 44.— A 47-~ Noordhollandsche a - Boter red. aanvoer. Handel vrijwel. Goeboter 1.55 4 t.6o. Weibottr 1.45 4 1.50. zakelijkheid van dit ontwerp aan. Er U inderdaad een noodtoestand gebleken. De opstand in Zuid-Afrik». PKTRÜRIA, 2 De». Kolonel Britsch heeft generaal De Wet Dinsdag gevangen genomen op een boerderij 100 mijlen ten oosten van Maaeking. De Wet wist aan zijn vervolgers te ontsnappen, nadat hy op 2 Nov. met vier volgeling*» was ge vlucht. Daarna voegde hy zich by de re bellen in het district Schweixer Keneke. Met dit kleine commando trok hy naar het wrat*». Op 27 Nov. werd een deel van zijn troepen gevangen genomen. Daarna is De Wet inet 52 volgelingen op ee hoeve omsingeld. Hij gaf zich zon der verzet over. GOUDA 3 December. Levensmiddelen voor de Vluchtelingen De mededeeling omtrent de levering' van levensmiddelen aan het Cqjnité tot Steun voor de Belgische vluchte lingen behoeft verbetering en aanval ling. Aan den heer J. C. de Boer opgedragen de levering van margarine en aan de Gotische Melkinrichting de levering van melk, taptemelk en boter. Boter. Door de Minister van Landbouw aan het Rijks Centraal Bureau voor den uitvoert*van boter machtiging ver leend de in het binnenland te houden voorraad boter te bepalen op meer daa 30 °/0 der productie. Hiervan zal gebruik worden gemaakt om aan de ▼«schillende klachten tegemoet te komen. Boskoop* Klachten over de bezorging. Door bijzondere omstandigheden op de drnkkery van dit blad, is de ver zending der courant in deze dagen zoo nu en dan verlaat. In antwoord op eenige daarover ontvangen klachten kan worden mede gedeeld dat door de administratie maatregelen zijn getroffen, waardoor de bezorging des avonds zoo vroeg tijdig mogelijk geschieden kan. Haastrecht. Door het Dameskoor „Cecilia" alhier la aan het Kon. Nat. Steuncomité over gemaakt f 85.— als batig saldo vap hot door die veroeniging op Maandag j.l. go- geven uitvoering. Reeuwijk. Tot ambtepaar ter Secretarie is be noemd de heer M. Nieburg Pz. Bl'RUERLIJKF. STAND. GOUDA. GEBOREN: 30 Nov. Hubert»* Jacobus, ouder* J. C. H. Znijdveld J. J- Stra* ver. Adriaan, ouders W. de Gruyi en A. A. Tempeluiau. 1 Dec. Dlna Jo hanna Maria, ouders C. H. den Edel m C. Snel 2. Anthoois Hendrik», ouders I. J. Heurieh en J. Vooys. GEHUWD;. 2 Dec. J. Kijk boft «i B. M. van Tok. - W. G. de Graal en O. Lafeber. H OVERLEDEN: 2 Dra. Roaaiina A. J. A. Steenland 7 j. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 769.9 te Munchen, laagste stand 765.0 to Haparanda. Verwachting tot den volgenden dag: Meest krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige, scuidwestolyko tot zui delijke wind, iwaarbewolkt met tijde lijke opklaring, wellicht eenige regon, ochtend iets koeler. One geïllustreerde Weekbladen. HJÏT LEVEN brengt weder eO» groot «antal foto's van het oorlogsterrein o.m. Aan het Westelijk Front PARIJS, 2 Dec. President Poincaré, vergezeld van miniater Viviani en ge neraal Joffre, bezocht gisterocht het groote hoofdkwartier der Jfngelschen, waar hij koning Georgw ontmoette. Na een langdurig hartelijk onderhoud vertrokken de koning en de president in dezelde open automobiel naar het Engelsche front. (Hbld., CALAIS, V.D. 2 Dec. De geallieerden voeren thans via Galais veel versterkin gen aan. De moesten der nieuw aangc komen troepen bewegen zich in de rich ting van de kust en lang» den Yser. Duitsche krijgsgevangenen moeten hier corveediensten verrichten. Men kan ze zien gaan onder gewapend geleide met scBop, bezem ra kruiwagen. Bij de overbrenging van berichten over het Kanaal wordt veelvuldig gebruik ge maakt van torpedobooten. Blykbaar ver mijdt men sommige berichten per telegraaf te zenden. Ook heeft men bemerkt dat draadlooze telegrammen worden onderschept, doch men hoeft nog niet kunnen ontdekken wie ^hierin de hand heeft. Heö treinverkeer in de richting Veurnc gaat/thans niet verder dan tot Duinker- ken.f Eenige dagen geleden liepen de trei nen nog tot Ghyvelde. In Veurne had den do prijzen der levensmiddelen een buitensporigen hoogte bereikt. Den 28sten werd daaraan paal en perk gesteld door de militaire overheid welke oen maximum prijs vaststelde voor 25 verschillende consumptie-artikelen. Zelfs de prijzen van oen kop koffie, een glas bier enz. zijn op de lijst opgenomen. BERLIJN, 3 Dec. Officieel. Naar over neutrale Staten bekend wordt beproeven de Engelschen in Egypte stemming tegen de Duitschers te ma ken met de bewering als moet het Turksche leger Egypte aan Duitsch land «overleveren. Wy zijn%wmachtigd dit al» onjuist te verklffren. TWEEDE KAMER. Vergadering van hedeo. Aan de orde is het uitzettings- ontwerp-Mendel». De Minister van Justitie, Mr. Ortt verklaart dat de Regeering zich van hot uitspreken van een oordral wenscht te onthouden ra eerst het advies van dra Ilaad van State sf zal wachten. Voorloopig acht de regeering era na dere regeling niet noodzakelijk. De heer Spiekman (sA.) toont aan de hand van een aantal feiten de nood- Verzet in het Interneeringskamp te Zeist. Men seint ons: Hedenmorgen Is In het Interneerlngz- kamp te Zeist door geïnterneerde Belgen verzet gepleegd. Door Be Nederlandeche bewsklngztroep lz daarop gevuurd met het gevolg dat vijf Belgen gedood en zes gewond zijn. Nader wordt ons geseind Officieel wordt medegedeeld dat 7 Belgische geïnterneerden zijn gedood en 22 gewond, waarvan 4 zwaar ge wond. Gisterenavond was reeds verzet waar te nemen. De electrische geleiding werd doorgesneden. Hierop is politie- hulp ontboden. Vanmorgen is versterking der be waking uit Utrecht aangekomen. Het verzet is thans gebreken. Naar aanleiding van dit voorgeval lene vernemen wij nog het volgende: Het aantal geïnterneerden in het kamp, dat tusschen Zeist en Amers foort in de heide is geipgen op on geveer een uur afstand van Zeist, bedraagt c. a. 8000 man, die gehuis vest zijn in houten barakken, welke elk ruimte bieden voor 260 man. Dit kamp is geheel omgeven door dub bel prikkeldraad en wordt bewaakt door Nederlandsche militairen, die daarvoor in dezelfde soort lokaliteiten zijn ondergebracht. Het aantal Neder landsche militairen, dat voor dezen be wakingsdienst daar is gelegerd, be draagt 1000. Om het interneerings kamp staan des daags 12 en des nachts 15 posten, welke om de 1 '/j nar wor den afgelost, terwyl een aantal solda ten voor den piketdienst is aange wezen. Deze geleiden de geïnterneerden, wanneer zij* zich voor een of ander doel buiten het kamp moeten begeven. De stemming onder de geïnterneer den schijnt niet bijzonder gunstig te zyn er zijn onder hen den laatsten tijd meerdere elementen opgemerkt die van hunne ontevredenheid over de behandeling en de contróle blijk heb ben gegeven. Hedennamiddag was het officieele rapport nog niet ingekomen, zoodat nadere bijzonderheden omtrent het geen hedenmorgen is geschied en bet- welk zulk een noodlottigen afloop had, nog niet zijn te vermelden. PETROGRAD, 2 Dec. Officieel. De Czaar ia aan het front aangekomen. Ken teiegr&ui van den geneeskundigen dienst in Polen meldt, dat do gezondheidstoe stand van het Russische leger uitste kend is. LONDEN, 3 Dec. De Morning Post verneemt uit Petrograd dat Generaal Rennenkampf uit zijn ambt ontzet is. omdat hy twee dagen te laat de hem aangewezen stelling bij de insluiting van het Duitache leger heeft inge- BERLIJN, 3 D& (Officieel). Vnn beide fronten is niets bijzonders te vermelden. LONDEN, 2 Dee. Du bevolkig dor hospitalen voor de gewonden en de instellingen, die vluchtelingen van de geallieerde naties opnamen, hebben groote hoeveelheden voedingsmiddelen te verdoelen, als schapenvleesch, boter, kaas, confituren, vrachten «nz. gezon den door de koloniën. Alleen de stad Sydney stortte 60.000 pond sterling. Tot heden heeft de door den prins van Wales geopende inachry ving voor de slachtoffers van den oorlog vier millioen pond sterling opgebracht. (Hbld.) Do duur van don oorlog. LONDEN, 3 Dec. Do. „Weotmlnstor Ga zet" publiceert, een hooldartlkel, waarin' gezegd wordt, dti de door v«o den oor log afhoakelijk is van de vredesvoor waarden. Indien men zijn eiseheo doei gi lden om de wereld m do voortduren de bedreiging met oorlog Ie bevrijden, kan men niet droom-n dat de oorlog ipoedi* ten einde zal zijn. Het bied noemt bet een dweaeheid te «eggen, dat de oor log met bet Nieowe «aar ol bet volgeod voorjaar zal eindigen. Bijzonder interessante opnamen. De reis op de Nijl. Door de wildernissen. Gevaarvolle ontmoetingen. Beelden van woeste natuur. Het gadeslaan van de verschillende dieren, enz enz. Duur l1/» uur. Plaatsbespreken aanbevolen. Bezoek van ST. NKJOLAAS die de kinderen een verrassing brengt. verkrijgbaar a 'i5 et. Bijzonder fraai uitgevoerd. VRIJDAG 4 DECEMBER en volgende dagen BUITEN GEWONE VOORSTELLINGEN. Romantische avonturen in 7 acten. Naar den beroemden roman van JULES VERNE. Aanvang der VoorstèllingonDagolykB 7 en 9 unr. Zondag 3, 5, 7 en 9 par. -«» öecn doorloopende Voorstellingen. De prijzen der plaatsen voor deze extra Voorstellingen zijn: Loge o0 ct., Ie rang 40 ct., 2e rang 25 ct., 3e rang lö ct. Couponboekjes zyn geldig met bijbetaling van 10 ct. per persoon. Zondag alle rangen 5 ct. meer. ZATERDAG 5 co WOENSDAG 9 DEC. 's middags 2 uur KINDER- en FAMILIE-VOORSTELLINO. Kinderen 25, 15, 10 ct. Volwassenen gewone prijzen. Ieder kjnd ontvangt bovendien nog een St. NICOLA AS CADEAU.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2