II 4 iHl H I n De Oorlog. 53e Jaargang. INDER 7. Uitgevers A. BRDÏKMAH EN ZOON. II FEUILLETON. Elvira. 2MAN. Wijdstrut «<*- ll in ii Zttlni I Telefoon latere. 82. Vrijdag 4 December 1914. en -^..d.-v-eartezxtie'blsud- voor G-o-vlcL®. eïx Ozcxnstxolcezx. Verechijnt dagelijks béhalve Zon- en Feestdagen. [O. 12647. 50 HUIS 40 'I hoeft hebben ©enige vorderingen w vatte igszaal voor Mill* ■il rl (Wordt rorvolgjl.p linstenc f 20.— and. Hongaarsche zocht heeft. het wel in te zijn niet verwonderd, ver niet nwy geregeld tijdig gen ontvangen van jerten, vermnkely k leze dan in onze en. onan 2*»., Gouda. ia-Commissie Ar- tr. neteit Réunie Bond (kiesrecht Prof Dr. jnp. JHT. tfovum, 7 u., ver- leelhonders Motor- on, zoowel door den rzitter van de Ge- als door mr. Har- toestanden gelaakt ptrbdwr der politie levende vlucntelin- f 1.25 1.50 1.50 100 i aan ons Bureau: len Boek handel en de Postkantoren. Inch tel in gen, die in ^gebracht, herbergt tog vele anderen, aarne zien dat ge- >ringswege aan deze te verstrekken, zon en worden in het nemen. n de verbeteringen, oor alle raadsleden i het kamp worden maatregelen, die de m, behield mr. Har- voorstel in te die- meente, samenwer- sn particulieren en nstellingen philan- toowel in ons land zorg voor de buiten de vluchtelingen op PRIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post m den gemeenteraad 3om heeft, naar het mr. M. Hartog aan lerworpen het beleid ingscommissaris in n Zeeland ten op- uchtelingenkamp te en van de in die rade Belgische vluch- 4 M. Blanken, 7 ht, Holl. Mg. van BERLIJN, 3 Dec. Het groot-hoofdr kwartier meldt, dat de Keizer heden een gedeelte der in de omgeving van Czentochau strijdende Ooetenrijksch- Hongaarsche en Duitsche troepen be- dat generaal Rennenkampf van commando is ontheven, wijl hij tijdig genoeg aanwezig was om te beletten dat de Duitschers ontsnapten, te zien dat, hetgeen van Duitsche zijde over het doorbreken der Duitsche troepen is gemeld, juist was. De Duitsche Keizer is thans naar het front in Polen vertrokken. De volgende officieele berichten duiden den toestand aan. WEENEN, 3 Dec. Onze toestand op het Noordoostelijk oorlogstooneel is gisteren onveranderd gebleven. Gen.-majoor Von Hoefer. d heeft met 6 tegen m een adres te zen* lister van Binnen ar dit onderwerp. »rdt geschreven, dat :ich tot den Minister i oogpunt van men- e. omdat de goede neen te zich had g«- djze, waarop zij de htelingen heeft ont- ot gevaar loopt ver- it de gemeente ten elingen deed, wordt (ezet, waarna wordt tds tal van klachten jn ingekomen over Abonnementen worden dagelijks aangenomen Markt 31, bij onze Agenten, oen Boekhandel ei Laten wij tot de zaak komen Jo een kostbaar horloge van mij ge- stolen, en nu geloof je, dat je er moer voordeel van zult hebben, wanneer ik het van je terugkoop, dan wanneer je vwschachert aan een opkooper van stolen zaken. Misschien zou ik er toe kunnen Wluiten op de zaak want hot horloge is mooi. Wanneer hot n alleen te doen was Wü de schoonheid van het horloge, zou ik niet veel hoop hebben. Het horloge was mooi, maar sedert gisterochtend is zwaar lieschadigd. Snoward keek hem vragend aan. Dat kaa ik n spoedig ophelderen. He weet, dat we slechte een paar duizend mark bij u vonden, en het leven in de rMdentie is duur, als men een lierijc ge sleten wil. Kortom, mijn goede vriend en ik liebbim in die drie maanden het geld tygrinaakt. Daarom besloten wij gister het horloge te gelde te maken, dat wij uit die kleine ijzeren cassette hadden mede- genomen. Wel waart gé zoo vriendelijk 'geweest de politie geen kennis te geven van ons bezoek aan uw kantoor, maar dM horloge wm toch van zoo’n onge- De strijd in Polen. Uit Petersburg wordt aan de Times dd. 1 December gemeld Volgens het oordeel van Russische militaire kringen heeft de toestand in Polen een buitengewoon en ongeëve naard belang gekregen. In weerwil van de zeer ongunstige weergesteld heid handhaven de Duitschers hun stellingen bij Lodz en Lowitsj, en de vijand schijnt er zelfs op te rekenen, dat hg versterkingen zal kunnen aan voeren. Maar hoe De vgand moet weten, dat de Russische legers een krachtigen ring vormen langs het ge- hèele Oostelyke front en eveneens, dat de Oostenrijkers geslagen zijn en genoeg van den oorlog hebben en niet in staat of niet beleid zijn verdere hulp te zenden. Het is eveneentdui- delyk, dat Oost-Pruisen te ver af is om basis voor een tegen-beweging te zijn, zelfs indien de Russen daar niet over de overmacht in aantal beschik ken, terwyl bovendien de streek tus- schen Plock en Soldau in dezen tijd van het jaar voor troepenbeweging ongeschikt is. De opperbevelhebber maakte gisteren nog melding van een vergeefs^he nieuwe poging om den Duitschen rechtervleugel van de rich ting van Wielna uU te versterken. Gegeven de Duitsche voorkeur voor flankbewegingen, moeten we er op rekenen, dat de vijand waarschijnlijk eveneens zal beproeven in de richting van den linkeroever van den Weichsel op te rukken. Een aanwijzing hiervoor is blijkbaar de uitzending van voor- woon maaksel, dat we het ongeschonden niet durfden verkoopen. Wij braken er daarom de diamanten af en namen alle* uil elkaar stukken te smelten en als ruw’f^BFto verkoopen. Bij dat werkje deden wij een merkwaardige ont dekking. Een ontdekking nam Archer langzaam plaats stoel, voor hij verder vertelde. een geheim, mr. Snoward! niet wist, an- ge- ea en dat papier- ird met hecsche Aan het Westelijk Front. Weinig nieuws van het oorlogster- nin in Europa. Nog steeds schijnen da voorbereidende maatregelen door de Duitsche troepen te worden ge troffen voor den nieuwen aanval bij Yperen. De aan voeren houdén aan en Whnar wordt het hout en zand ge blikt om het geïnundeerde land in 2nd-West België daarmede begaan- har te maken. Teneinde dit onmoge- jjfc te maken hebben de Belgen reeds W water doen stijgen, waardoor de t* menigte te water gebrachte balked djn gaan drijven en |dus niet gebruikt kunnen worden als vasten bodem. In de omstreken van Arras, waar mede een poging tot doorbraak van Duitsche zijde wordt gedaan, wordt aanhoudend kanongebulder gehoord en in het Argonnewoud wordt een verwoede strijd gestreden om door de Fransche bezette loopgraven en steun punten te veroveren en te bezetten. De „Lokal-Anzeiger verneemt uit Ge nève daaromtrent het volgende Het nog gisteren in de depêche van Joffre als beduidend opgegeven struik gewas van La Grurie, als zijnde door de Franschen veroverd, is dank zij vereenigde pogingen vaq mijnenleg- gende genietroepen en het Wurtem- burgsche Keizerregimont, een Duitsch steunpunt geworden. De Franschen zagen laat in, dat ze daar in de val geloopen waren. Op andere plaatsen m de Argonnen, nabij Fontah, Ne- manade, Courtechausse en Sant Hu bert, houden de Duitsche pogingen om Fransche loopgraven te nemen, voortdurend aan. In het Fransche communiqué van gistermiddag 3 uur wordt gezegd: Een vrij hevig kanonvuur tegen Nieuwpoort en ten zuiden van IJperen valt te vermelden. De inundatie breidt «ich ten zuiden van Dixmuiden uit. Een hevig bombardement heeft tus- schen de Leie en de Somme plaats gehad. De Franschen hebben onder scheidene aanvallen in Argonne afge- slagen en hebben eenige vorderingen (toaakt. Aan het Oostelijk Front Van het Oostelijk front zijn geen officieele berichten ingekomen, die een aadere aanduiding omtrent den toe- Mtnd bevatten. Toch geeft het bericht len uitgeoefenden s over het optreden (commissaris tegen- i het dames-steun- celing van de bur- oor deze instelling werddoor mr. Har- gesproken. t de Js-Hertog. in het kamp met at wordt gewerkt van houten tenten i de linnen, die bin- md zullen worden. Behaaglijk Op een pat horloge verborg Ja kijk maar verwonderd, i Ik geloof wol, dat ge dit 1 d«rs zoudt ge al dien tijd niet zoo raat geweest zijn ge zoudt hemel aarde Itewogen hebben om dat ding tot eiken prijs weer in handen te krijgen. Ik heb er me genoeg over dat ge dit gevaarlijke stuk niet hebt -jjpbt het het is ook n Fet ge er op een of andere ma- kan men verbranden, horloge ia moeilijk uit den weg (T rui»». En dan hadt ge vertrouwen op uw brandkast, .waarin misschien nog meer geheimen geborgen zijn- Ik begrijp gee® woord van dit ge- babbel. Werkelijk niet? Archer leunde achteloo^lBbden stoel, legde een been over het «Mere dn vroeg toen op lucht- hartigen toon Zeg eena mijnheer... ïfeinrteh Starkhorat wat denkt ge we! van dat geval met mijnheer von Dobel Nu waa het nit m?t Snoward’* kalmte. raden per schip, zooals bij Plock zijn buitgemaakt. De bezetting van deze plaats door de Russen is van groot belang. De militaire deskundigen van de voor naamste bladen erkennen vandaag allen, dat het Duitsche offensief wel zal worden voortgezet en zij zijn van oordeel, dat de eenige mogelijkheid van versterkingen deze’is, dat die aan het Westelijk front worden onttrokken.' De aankondiging, dat de Keizer te Thora is aangekomen versterkt deze opvattin^ en geeft recht tot het ver moeden, dat een verdere Duitsche op- marsch zal plaats hebben van dat punt uit naar den linkeroever van den Weichel. De Russen hebben alreeds de noo- dige tegenmaatregelen genomen. Al mijn vrienden onder de officieren ver heugen zich, dat dé Duitschers in deze buurt zoo actief zijn. Als het op zenuwen en volharding aankomt zijn we vol vertrouwen op de over winning. Daarnevens is, zooals een der deskundigen opmerkt, de beweging van Duitsche troepen van het Westen naar het Oosten een steun voor de dappere bondgenooten van Rusland. In België. Men meldt aan het Vad.: De Duitschers zoo wordHait Ant werpen gemeld, worden ateedivstrenger wat betreft het reizefr m België. Zij informeeren met groote nauwkeurig heid waar de reizigers heen gaan en met welk doel. Voor dat werk zijn gewone soldaten aangesteld en dan nog zeer weinig, zoodat het vaak ge beurt, dat honderden menschen tot twee of drie dagen moeten wachten voor hun papieren zijn in orde ge bracht. De Nederlanders kunnen alleen een pas voor België krggen, als hun papieren door den Nederlandschen consul te Antwerpen, den heer J. v. d. Berg, gestempeld izijn. De consul moet borg staan voor den reiziger, natuurlijk kan deze zoo iets niet op zich nemen en weigert hij de papieren af\te stempelen. Binnen enkele dagen hoopt de heer v. d. Berg echter een andere regeling tejeunnen verkrijgen. Ook de regeeringscommissarw de heer W. A. Rutgers kan op het oogen- blik niets voor den Nederlandschen reiziger doen. In Antwerpen begint i langzamer hand in verschillende bedkjven meer levendigheid te komen. Zo\ ziet men bgv. de Amsterdamsche ju wegers weer Hij sprong van zijn hUm‘1 op. Hij wiléo iete ».<ggen, maar de long weigerde zijn dienst Met een doffen slag zonk hij weer in zi^i alorl. Archer wachtte een pooeje. en toen het gesprek weer, alsof er niets ge- ix’urd was. Ge hadt zeker niet gedacht, dat dit horloge on» zooveel zou vertellen te heb ben, niet waar P Ge wi^f ovetuuln al» wij het aanvankelijk wisten, nat het nog een geheim vak had. Het sprong open toen wij bij het uit elkaar nemen do geheime veer aanraakten. In de tweede klop van het horloge vonden wij een gegraveerde inscriptie, die voor u z«er gevaarlijk zou kunnen worden. Mijn vriend heeft de woor den um-C zorg overgeachroven. Hier, loe» maar Archer haalde uit zijn 'veatzak twee papiertjes te voorschijn, een wit en een geri hij legde het’ witte voor Snoward op de achrij/taH. De bankier, die zich- zelven weer geheel meeeter ach een, ont cijferde met geveinsde onverschilligheid do lompe lettertoekens van den slotenmaker. De inscriptie luidde volgen» het papier „Aan d*® hoogg^achten Heer Otto von Dabei, handelaraad. Tot een updenken I Prins Joseph August vngffKt.” Het horloge wa« du» Ke^Bt^dienk van een lid der koninklijke familie, en waar schijnlijk aan von Dobel vereerd wegen» dienste® door hom op financieel terrein bewezen. Snoward zM niets, maar atond op en wierp het papiertje h» het haardvuur. samen komen voor de diamant beurs in Antwerpen. De Diamantbeurs, Fortuna, is weer geopend, doch er worden nog niet veel zaken gedaan. Op de groote «Keizerlei is het bijna weer even druk al« ooit te voren. Van alle kanten schreeuwen de leurders U hun Gazetten toe. Gisteren stond voor het gebouw van de Commandatuur een lange rij man nen die zich kwam aanmeiden voor de Garde Civique. Door deze aan melding geeft men te kennen, dat men niet tot het Belgische leger behoort. Bovendien moeten de leden van de Garde Civique zich met hun handtoe- kening verplichten geen dienst in het Belgische leger te nemen., offi cieren waren bezig filet het optiekenen van de namen en het ontvangen der handteekeningen. Voor hen lagen de lijvige stadsboeken, waarop in gouden letters „Garde Civique” gOoönr- m staat. Het Duitsche geld vindt hier meer en meer ingang. Een Mark moet 1 franc 25 centimes opbrongen. Klein Duitsch geld ziet men echter nog niet, meest papiergeld, vooral 20 Mark stukken en ook veel oorlogsbiljetten van 1 Mark. Met de spoor- en treinverbindingen is het hier nog slecht gesteld. Een van de weinige manieren om naar Bruasel te reizen is van Antwerpen m« de tram naar Kiel te gaan, van daar met de stoomtram naar Boom en wanneer men vandaar naar Wille- brouck wil loopen, kan men na ’n wandeling van een uur als men om elf uur *s morgens Antwerpen verlaten, om drie uur per boot naar Laeken vertrekken. Om zes uur kan men dan ongeveer met de olectrische tram Brussel bereiken. Het is dus een dagreis. Gisteren is echter een nieuw ver voermiddel in werking gesteld. Er vertrekt thans nJ. te 10 uur 's avonds een boot, die U voor 10 francs naar Brussel brengt en terug. De Duit- schera hopen de spoorbrug over de Nethe spoedig hersteld te hebben, zoo dat dan misschien weer een geregelde treinverbinding tusschen Antwerpen on Brussel kan worden onderhouden. De verbinding met Roosendaal is ook nog zeer gebrekkig. Nu en dan loopt de trein iflW en moet men met de stoomtram over Borgen op Zoom of Breda? Nauwkeurig toeziende mi litairen weigeren tal van reizigers met do stoomtram to laten méégaan, omdat Archer speelde in»‘t hot gels papiertje, dal hij ia de hantï hield. (Ie suit wel geraden brijbon, dat hrt kostbare vuurwerk ook nog iete ander» bevatte. Die brave mijnheer von Dobel had, zooal» meer handelemannen, (ie ge woonte om kleine aantekeningen te ma ken, betreffende d« zaken, die don vol genden dag moesten afgedaan worden, en die legde hij in het geheime vak van hri horlbge, dal hij stellig altijd bij zich droeg. Wat zegt ge daarvan Snoward antwoordde ntet, doch strekte de hand uil naar het grie papiertje; hij Ingreep dat bri wn afschrift moest zijn van een aanteckcnlng, die von Dobel In Zijn horloge had geborgen. I n daar stond kort en bondig, maar tevens zoo duidelijk aia het maar kon „De Hchurk Heinrich Stark horri. zich noemende Snoward, de Amerikaan... uit mijn geboortertad, zoekt mijn vriendschap, «edert hij )>egrijpb dat ik hem herkend heb. Hij nOodigt tnij morgen tot een aa- menkomst. Blijkbaar wil hij dus mijn zwijgen koop n door mij to< compagnon te nemen. Goed 1 Ik zal hem laten bloe den zoodra hri mij beitelt, kan Ik hem toch altijd ontmaskeren. ,Hij njoet een» «partejen om los te komen." Woedend wierp Snoward ook dit pa pier in bri vuur en «treek toen mri de hand over te-t gelaat. Hebt g<> bet horloge i tje bij je, fiototerde Snowaï riem «ten mulat xtoe. Oh, voor róó dom mort ge mij ntet op hun pas staat dat zij per spoor zullen reizen en men kan maar een middel van vervoer op zijn pas laten aangeven. Aan levensmiddelen is in Antwerpen geen gebrek. Dinsdag bulderde in de omgeving van Antwerpen, vooral in de richting van het fort Waelhem het geschut. Ondanks de voorafgaande waarschu wing, dat schietoefeningen zouden worden gehouden, deden alle mogelijke praatjes de ronde onder de bevolking. De Duitsche Rijksdagzitting. BERLIJN, 3 Dec. De ochtendbladen bespreken alle de groote zitting van den Rijksdag. De „Lokal Anzeiger" Opnieuw hoordé de wereld dat het heele Duitsche volk eendrachtig achter de regeering staat en met vreugde be reid is tot allo offers welke verlangd zullen worden. De .Berl. Tagebl.” schrijft: De indruk van do oerste oor logs- zitting van 4 Augustus werd gisteren in vele opzichten nog overtroffen. Reeds het uiterlyk beeld was van overweldigende grootheid. De -Vossische Ztg.” wjjst er op dat de Rykskanselier niets behoefde aan te voeren ter toelichting aan de tweede credletaanvfage van v|jf milliard, daar over de noodzakelijkheid slechts óén meening hoerschte. De groote |yd vindt inderdaad geen klein geslacht. De „Deutsche Tago Ztg.” en do „Kroutzztg." laten zich in denzelfden geest uit. In do „Vorwarts” publiceert het be stuur van de sociaal-democratische fractie in den Rgksdag de verklaring dat de afgevaardigde Liebknecht tegen het gebruik in ondanks' hot besluit van de fractie tegen de oorlogscro- diedieten stemde. liet bestuur betreurt dezen inbreuk op de partytucht, waar mede de fractie zich nog nader ten zeerste zal bezig houden. (Hbld.) Büigtecbe militairs arteou. Een corr. van «te Tel. beril «wm onder houd gnhad mri wm Belgisch militairen dokter, die na da overgave van Antwer pen mri collega's en btilppcrsoneol In hri militair ho»pltaal der Mar ia lel bleef bij dim 250-tal zwaar gekwetste soldaten, die nren ntet köo vervoeren. Doso dokter hooft Antwerpen den 23n November ver laten en k<jert naar hri front aan den Ywr terug. Do dokter was nog verontwaardigd over hri optreden der Dultechera in ge houden I Ik mocht vroesen, dat mij hri zelfde lot trof ate d«m heer von Dobel Noen, liri doosje, wgar allra bij mekadr in' gepakt is, lievindt rich in hamtea van mijn goeden vriend, «He temedon op riraat wacht; hij zal hier komen, zoodrn g<’dal verlangt. Mri ons iworitn zijn we wel U-g«j ii opguwaMsen, al» gcwonis g«*wrid mocht gritrulkon. Lomperd, ik te^grijp niri. waar jij aan denkt I Maar Ik zal niri mri jo twtetan... Dat hoop Ik. I,n om alle mtevcriHand te voorko men, te-n ik lierrid die dtegnn tekoopen. Hoeveel vraag je er voor? Nu was het oogenblik gekomen, waarop John Arciiw mri zooveel ongeduld ge- wacht had. Den vorlgen dag had hij mri zorg de achteloos* houding beatudêtwd, dte hij wilde aaunemen bij desv .pntiiMM- ting iggt den mllllonnair. Doch nu bleek al dirAlto«-ite op IhH )>eali£ien/b> oogen- blik tóch te vergeef». Mri een koririi voornamen glimlach zou bij den prijs noe men, was bri voorneoMp geweest, doch in plaate daarvan sprong hij op en riep luid: Een mlllioen Hij verwachtte, dat Snoward hen» zou iiitlacbrii «m zrite bij voorbaat al ««en wiute-r variberadep gerAehl otu te lai«m Ixnnerken, dat hij geep penning zou laten •f dingen. euwe Schouwburg >ra. De Réunie 81/, n. ud. afd. Gouda, larmonie iïoll. Mij. DER ADV EHTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels niet bew^sntimmer. f 0.55 Elke regel meer - w 0.10 Bij drie achtereen volgdhde plaatsingen wordeh deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit- betaling, elke regel taper 6 ets. Reclames f0.ï5 per regel. Groote letters en landen naar plaataruimle. - ----c Telefoon latere. 82. <niriigd. Hri te waar, ge durven weggooien, en bet makkelijk, om nl««r af te komen. F.cn portefeuille innar een I brandkast, waarin misschien nog i—_ii» woord van dit ge-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1