POTTELBE KG llllllllllllllllllllllllllllllllllll NuteSpaarbank HAASTRECHT. Kr. E. H ta. Firma C. SMITS, Schoenkin del. D» nu M Hm wordt nnookt op 4 MERK te lettel ure het Magazijn van „HALF WATT” BRONGAS FOM Of m. Boterletters dagelijks Speculaas Borstplaat. A. Brinkman Zoon Meren- ei taKiMil G. IJMM. LAMPEN ïrei. Koninklijke Marine. r GEBR. DE JONG, Peperstraat 32-34. GROOTE UITVERKOOP een flinke Jongen HET HIRES VOOR IEDEREEN. St. Nicolaas Cadeaux pssas' No. 1264 Prima kwaliteit feuili Elv 1 L. DRUKKER (•ondwheningel 174 - Rotterdam. DE ZUID-HOLLANDSCHE Anton Coops, BRONGAS S' Ki XTxe-vx- BOOGLAMPEN VERVANGEN De Drukkerij IdZaïlct-w’ïxxlcel. Gevestigd Markt 31 alle drukwerken Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Al deze goederen zullen bijna voor niets verkocht worden. Wijberttabïetten Menthapastilles Emserpastilles Gevraagd Matroos-lorpedomaker l Kleermaker Malroos-kok Stoker 2‘ klasse ZIE DE ETALAGES. Telefoon In BERUS Kleiweg 48. Gouda. Balt. A. de Jong Ooiffeur. Oosthaven 31. Atelier nor alle soorten Haarwerkea. Wederom ontvangen i I 'A LITER ’a IS CT. I M. RAVEN8WAAYZ0NEN QORINCHEM. Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. -1- Met Goud en Zilver NIEUWE PHILIPS Craijon Vergrootingen formaat 50 X 60 cM. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.». Wie wil prachtig licht hebben? J* KOOIJ Kz. 5. J- S. van banlzig St. Nicolaan-fieiichenken. (i Zondags tot 2 uur geopend. 50 H. WHUCHC qouoa. DRACHEN-QUELLEj NATUUR BrtONWATER Westhaven 44, GOUDA. ■wart spoedig ut nor male ,h4|xm voor don handel voor parti culier gebruik. op on f0.75 -0.70 -0.70 1.00 leruite Paletot lindermantels, eer Ztet wwwr l«tee «tuk »»r<t Wtek.l Etste». pril»—. Drogist - Wljdstr. 29. - Tel. 328. van Effen en Costumes, by P. OOUDKADE, Vlebschhouwer en Spekslager Haastrecht. 7 Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr. Ma. Zeemacht als: Zakmeiwen, Tafel- en Desaertmegsen, Eau de Cologne 4711 en Diverse andere merken. en Celluloid. AANBEVELEND, fiuiini ii CoMissietadil I. UBELSTUI, GOUDA. MF PK Per kwartaal Hem franco pe Met GeTllustreei Hem franco pe Abonnementen Markt 31, bij (Opgericht 1879.) MAGAZIJN VAN PARFUMER1ÊN en TOILET-ARTIKELEN. Steeds voorradig groote Collectie van de beste parfumerie huizen. Prachtige aorteering Portefeuille». Portemonaiea, Sigarenkokers, Toilet Itenoodigdheden in Cristal minimumleeftijd 21 jaar. maximum-leeft. 29 jaar. Doze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vap vijf, twee en een half en een Ned. ene met vermelding van Kom mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, JT. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART La. Zittipg den derden Dinsdag van ietiere maand ten huize van Mej. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’s mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 °/0. 17 HET BESTUUR. Er zijn woorden k«t, maar die het lieren moet. Zij zi dreigende beteekenis rtüle glinstering var wimpers. Maar er zi alverlichto kleur ei vonden blijde rustig Als men heel jon; het leven nog enkel beid die haar goudei taschen do menscht létezon over het men wat ouder won strijd zien tusechen donker en men voel komen, dien ons in ten zal. Maar men vi van zijn lichaam en kracht van aijn wi weet dat alles zal m overschat zyn eiger derschat de kracht den. Hei lijkt onmoj zal zegevieren, dat i zal, wat men zich heeft. Men begrijp langzamerhand eigt men en hoe vaak I tevonsomstandighede groeien. Men kent s het leven niet. En di komt hngsaam, zeei teleurstelling, iedere iets van, maar ook worven zegepraal. f leurstellingen meen den, begint langzaa: geheven arm te zinl hoofd te buigen, buigen in bitterheid gewonnen geven d telkens rijst de arm en gaat het gezonk nog in den nek. Er ontembaren moed, gevolgd door enden en duisternis, ’t Is leven ons enkel biti bitterheid van straks de droefenis om d van het leven. Totdat men dat lei liaan. Totdat men, i den, de berusting le Yoor de jeugd be de nederlaag, voor i een wijken voor kra digheden, die onver der den gebroken m FroefleartOes gratia verttrygbaar. Oen. Afrent voor Holland: CATALONIË te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenJf. Af. HELOSJBJr. Agent Anutel-Brouwerp, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Goud.. 45) I)och Snoward lacht hij peinsde een oogenb voudjg Op beleefden I Ik uewn het aa uw vriend met die v »rengwi. Intuaachen 2 fcasaierabriefjes in vul lm aan u U- laten u Archer maakte oen •h* een hoveling maar öe< de kamer. Zonder veel haast l een paar boeken en schreef vijf on tot oen bedrag v ““nd mark het geld ^billende kantoren in ontvangen. Hij so hij daarmee den “rt de komst van Are triend. Hij legde de pen ne w^r neen, zij konden Zorgvuldig las hij d jufcrenog oens-over e j® tijn-steef. Wat P - bovendien nog von Dobel had minimum-leeftijd 21 jaai maximum-leeft. 28 jaar. minimum-leeftijd 19 jaar, maximum-leeft. 25 jaar. (indion reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximum-leeftijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op een leeftyd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om by de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zonden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marino te Willemsoord (den Helder).. 50 warden op de Tentoonstelling te Ostende, Londen, Amsterdam, Parijs oit de LAXEERPILLEN van Apo theker BOOM bekroond, l’rij» por doosje 25 en 50 oent. Verkrijgbaar te Gouda bjj ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te, Rot terdam bjj E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdstoeg 3. Kan afgewaaachen worden. Wij maken volgons elk portret hoe klein of verbleekt ook Fraaie Hoeren of Dames kop en schotel mot portret compleet Melkbeker Aschbakje Wandbord Artistieke afwerking. Fndillii Bilmriti. SprekHde gtli|kegii. Prijs f 1.75. 12 Portretbriefkaarten f 0.60 12 medaillon-foto’a kourig af gewerkt, geen Tip-Top -0.35 Gekleurd 12 stuks-0.75 Portretten onbeschadigd torug. 30 Zending fr®. na ontvangst van portret en postwissel of postzegel». Atelier WILHELMINA WUI»elmin«se*aat t, AMSTERDAM. CommissarissenMr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P.H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER. (Secr.) DirecteurMr. J. W. KONING. MT* Ue Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrygevige voorwaarden. voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: C. ROlirnEE*TER} Moven te Bch—nheven, en tj. C. LAfEHtiH, WeMaven te SJstMfa. Hy wende zich tot JAC. KOOI J K«. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteckende met het grootste succes nitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIER1NGER WAARD GOUDA. 4 Dec. Ontspanningszaal voor Mili tairen 510 n. 4 Dec. Bovenzaal De Réunie u. Ned. Prot. Bond. afd. Gouda. 7 Dec. 7 u. Café Harmonie Holl.Mij. van Landbouw. 7 t)ec. Onderstands-Commissie Ar menzorg, 2 uur. 11 Dec. 7‘^ u. Sociëteit Réunie Pond voor Vrouwenkiesrecht Prof Dr. G. W. Kernkamp. Beleefd verzoeken wij geregeld tgdig mededeel rif te mogen ontvangen van vergade ngen, concerten, vermakelijk heden enzom deze dan in ons® agenda te vermelden. Electr -Dr. A. Brinkman Zn., Gouda. Zwart Laken, geplet Peluche, Velour du Hord en Peraianer Paletots, legen- en Gummi Mantels, Costuumrokken enz. Markt 43, Gouda. Ruime keuze

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3