rbank mm. ÏBNTWUR. irtrij 11 I Ciir.ZB. woning De Oorlog. No. 12043. behalve Zon en Eerste Blad. tELILLElOA. Elvira. ;ht. r tA” J 20 cl. .11 LEI KRUL Bnoegen”. ïi Woeilsdag December 1914. -r1 53e Jaargang. exx -^d.^r®xtezi.tïe“blscd. voer G-oajlcLcx exx OxxxstreJxezx- Verschijnt dagelijks NG, traaf 24. bu beien spoe- tl ers. Feestdagen. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. uit het Officieel wordt OOR LOG8V ARIA. •orhanden. i Schwerdtner vroeg een bet (Wordt vervolgd u_ i. 1 ers wr 25 ct. 35 ct. Hing vertrekt Vaddingsveen PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. tiber 1914. elers. VERKADE. Abonnement. L dan weg kon f 3 1 BESTUUR. «en 44, IDA. 5 voor meu- landen haal BERLIJN, 1 Dec. Officieel wordt «r,a™n M«en- 1 uit het grooto hoofdkwartier gqmekl tftlrijke krijgsgevangenen l i1.1teneele verlies on een heli ij, zoowel voor inwoners van soon. Kaarten ir bij den Buf- - en kunnen >n a 10 cent er van 10—12 onds aan het GOUDSCHE (III II I\T. do luindi'n In hol haar woelende, schreide zij alsof haar arm hart zon bersten van wee. n bezigheden IAAGT Brieven met 2775 aan het n Apotheker ssmiddel voor zuur, hart- rtering. Prijs 12 i bij ANTON Co., te Rot- W KOLFF, n Dinsdag ten huize ■d. A. M. lies ’s mid- I PRIJS DER ADVERTENT1ËN: Van 1—5 gewone regels niet bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Rij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tejren twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. ven in NETT. jlpalen). precies. ien en hunne Programma’s, dingen f 2.— alles, Balcon). i Gouda, ge it Reglement, •t leden. van Gouda, dan op de beschoren on ik sterf hier in het vijan- delyke land, in stilte en onbekend. Het bewustzijn echter in den dieóst van het vaderland te sterven maakt de dood licht voor my. Myn vijanden vroeg ik niet om genade, maar wol smeekte ik God, mij genadig to zijn en dit is mij toegostaan. Vaarwel, mijn geliefden, behoudt my in uwe herinnering als den Hans, dien gij kent. Moge do almachtige God u beschermen en de zege schonken aan De Duitsche wapenen. De opperkrijgsraad te Londen heeft mij ter dood veroordeeld. Morgen wordt ik hier in den Tower doodge schoten. Hot is mij een oorzaak van groote kalmte, dat ik niet als spion wordt behandeld. Br heb eorlyke rech ters gehad, ik zal als officier on niet als spion sterven. Vaarwel, God zegene u, Hans”. Den 20en Nov. verscheen in het Stuttgarter Tagblatt eon eenvoudige rouw-advertentie, waarin werd meege deeld, dat de le luitenant ter zee Karl Hans Lody 6 November in En geland den heldendood voor zijn va derland stierf. f 1.25 1.50 i so t 1.90 Abonnementen worden dagelijke aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. hadden daar drie gevechtslinies, waar van twee door de Duitschers waren doorgetrokken. Voor de derde linie stieten zij evenwel het hoofd on zagen zij zich genoodzaakt den terugtocht te aanvaarden. Nu blijken zij door de herstelde Russische troepen ingesloten te zijn geworden en is het hen na buitengewone inspanning toch nog mogen gelukken den terugtocht te kun nen vol voeren. Hoe het daarbij mogelijk is dat de Duitschers nog 12000 Russen gevan gen kunnen nemen en nog 25 kanon nen buit maken komt pns wel wat vreemd voor. Intusschen, het telegram geeft toe dat de Duitschers zeer aanzienlijke verliezen hebben geleden. Wij laten het Duitsche communiqué hier volgen BERLIJN, 1 Dec. AIh Guido had kunnen zien, hoe knlrn- I pjen Snoward in hei rijtuig zal, dat hem I naar hul» bracht, dan zou hij behalve dn 1 deelneming dien hij hem niet kon ont houden ook nog bewondering gevoeld hebben voor zooveel geestkracht. Het paleis Excelsior was schitterend verlicht; bij de aankomst van het rijtuig stond het bedieningspersoneel In gelid ge schaard langs de fraai met bloemen ver sierde trap. Dat was zoo verordend voor de ontvangst der jonge meesteres. Snow a rd gelastte den lakei, die naast den koetsier op don l>ok moegoreden was, aan de bedienden liekcnd te maken, dat mevrouw Snoward door een opgekomen onpasselijkheid verhinderd was om met hem haar feestelijk en intocht te houden. Hij liet allen naar bed gaan en bereikte langs oen bijzondere trap zijn eigen ver trekken. Stille heldenmoed. Het Berl. Tagebl. bevat den laatston brief, welken de onlangs in Engeland gefusileerde spion Hans Lody aan zijn verwanten to Stuttgart schreef. Men weet, dat Lody bij zijn verhoor oen dorgelijken moed aan den dag legde, dat rechters en publiek onder den diepsten indruk kwamen. De brief luidt Tower of London, 5 Nov. Mijne geliefden, Ik heb op mijn God vertrouwd en Hy heeft beslist. Door vele gevaren van het leven heeft Hy my geleid on steeds gered. lig heeft mij de schoon heden der wereld laten zien, moer dan aan millioenen onder ons, en ik mag niet klagen. Mijn horloge is afgeloopen en ik moet door hot donkere dal gaan, zooals vole van mijn dappere kame raden in dit vreeselijke worstelen der volken. Daar is geen keus en geen waarschuwing en daarom ga ik myn lot tegemoet in dezelfde gezindheid en moed als onze voorvaderen„Met God voor Keizer en Rijk I” En moge mijn leven als een bescheiden offer op het altaar des vaderlands beschouwd worden. Een heldendood in den slag is voor zeker schooner, doch dit is mij niet dsni’w vielen in onmacht gebracht worden. t tweegevecht stonden daar kortom, allen. Mijn God I riep de heer des huizes, over alle .ledematen bevend en radeloos i ta het rond ziende. Help I Help I Do aanwezige geneesheer van de fami lie, die zich had beziggehouden met El vira, kwam er nu bij en knielde bij den jongen geleerde. Hij lichte het hoofd op zaK een gapende wond. Het bloed Mroomde er uit on bevochtigde het tapijt in het rond. Is hij dood vroegen een paar om standers. Ik vrees het, antwoordde de genees heer, terwijl hij met zakdoeken, die hem in grooten getale werden toegeworpen, het Hoed trachtte te stelpen. God sta me bijkermde Snoward n,Pt ontsteld gelaat. Dat heb ik niet gewild. |<n gij... gij allen moet erkennen, dat ik er geen schuld aan heb. Waarom hebt gij den waanzinnige zoover laten Aan het Westelijk Front. Wanneer de berichten van Engel- ichs rijde juist zijn en aan de be- liouwingen van de Times de juiste waarde kan worden gehecht, dan «ouden de Engelschen verbazend goed op de hoogte zijn van de bewegingen der Duitschers en van hun aange voerde versterkingen, welke zouden 42) ^Ailen weken ontsteld terug; eenige t en moeten weg- Mannen, die in menig hun moed hadden getoond, nu op hun boenen te beven, de ontsteltenis was groot bij Hij is naar huis gereden, nadat Ro bert hern had verzocht Elvira aan zich niets »Wt, ‘strategische taak te zijn, waarvan de oplossing de meeste andere in zich sluit, vooral wanneer bij Yperen, Be thune en Atrecht een excentrische doorbraak niet gelukt. Ho» dit ook zij, /voor de Bondgenooten is en blijft de herovering van België, voor de Duit schers de beheorsching der Kanaal- kusten en de Somme- en Seine-mon- hling het gewichtigste. Uit het middagcommuniqué van gisteren uit Parijs is op te maken dat 'de Duitschers thans een poging zullen t wagen om bij Arras (Atrecht) door te breken teneinde op die wijzo te komen >aan hun doel Galais, Duinkerken of Boulogne. Dit communiqué luidt aldus I PARIJS, 1 Dec. In België heeft dig kanonvuur plaats, zonder eenigen Duitschen infanterie-aanval. Do vijand gaat voort een tamelijk groote bedrij vigheid ten Noorden van Atrecht te ontwikkelen. In de omgeving van de ?Aisne heeft over het geheele front bij 1 tusschenpoozen eon kanonnade plaats (gehad. In Argonne duren de gevechten voort zonder wijziging in den toestand Ite brengen. Omtrent Woövre en de Vogezen valt niet* te vermelden. jokte alleen om hem gerust te stellen. Nadat Elvira uit baar onmacht was bij- gekomen, was er nog een heftig tooneel afgespeeld, voordat zij alle personen, die hulp boden, uit haar kamer wegzond. Zoodra zij was opgestaan en naar de gebeurtenissen vroeg, had de kamenier, die niet zwijgen kon, haar recht en slecht verteld, dat Snowfcrd mijnheer Schwerdt ner had gedood. Dit bericht deed Elvira alle zelfbeheer- sching verliezen. Zij stelde zich aan als een wanhopige en wilde volstrekt bij Schwerdtner gebracht worden. Men wist zich hieruit niet anders te redden, 1 door te zeggen, dat hij reeds was gevoerd, zoodat zij heui niet meer zien. Daarop verviel de ongelukkige in een doffe kalmte; doch niemand mocht haar naderen, zij wilde geen geneesheer toela ten en evenmin Imar vader of een van haar Moeders sten. Het gelukte haar eindelijk de dienstlieden te misleiden door haar kalmte en zich zoodoende van haar tegenwoordigheid le bevrijden. Eerst toen Elvira alleen was en de deu ren had gesloten, gaf zij zich over aan de onuitsprekelijke smart, die haar hart verscheurde. Zij rukte het diamanten snoer af, dat zij nog om den hals bad, wierp de diamanten oorringen weg het wa ren geschenken van den man, die nu haar echtgenoot was, maar aan wien zij niet wilde denken en liet zich toen op <len grond vallen. Met het gelaat tegen het tapijt gedrukt, j tque luidt aldus o Dec. I *o*“ bestaan in onderzoebooten, motorboo- gedurende 30 November een vrij leVen- ten met kanonnen bewapend, gepant- B J:~ 1 ,- i- -J serde auto’s en troepen in menigte, 200 treinen vol, waarbij een beduidend aantal cavalerie. De Engelschen laten niet na door hun vliegeniers over België uit te zenden zich op de hoogte te stellen van wat de vijand in het schild voert en het is daarom verklaarbaar dat de Belgische kust geheel bewaakt wordt door Engelsche schepen, die wanneer het noodig wordt geoordeeld, hier of daar een kanonvuur op onderhouden. Hoe de militaire medewerker van den Berner Bund den toestand be schouwt blijkt uit het volgende Het houweel is trpef. Er heeft zich hier niet meer een stellingenoorlog maar reeds een vestingoorlog ontwik keld en wel een strijd om vestingen, die moeilijker in te nemen zijn dan ge- baationeerde steden met pantserforten. Gelukt op een plaats van groote be- teekenis een breed aangelegde door braak, da>n valt vermoedelijk het heelo front in elkaar. Het krijgt nu en dan den schijn als zou Duitschland een bestorming van het heele front voor bereiden, een kolossale herhaling van den stormloop op de Düppeler schan sen, aardewerken van een gelijksoortig karakter als de thans onder opneming van heele steden, rivieren, bosschen en gebergten geschapen reuzenstelling tusschen Noordzee en Vogezen. Was een dergelijke onderneming niet bijna fantastisch in haar regeling als tactisch combinatiespel, dan zou men deze ten minste voor vitale plekken van hot front voor de stille'bedoeling van het Duitsche legerbestuur kunnen houden. Toch schijnt ons nog altijd de •tryd om Verdun-Maas-positie de eerste Aan het Zuidelijk Front. Oostonrijkors en Serviërs. WEENEN, 1 Dec. Van hot Zuide lijke oorlogstooneel wordt officieel het volgende gemeld Op hetZuidelijkeoorlogstooneelwerd de jongste periode der krijgsoperaties op zegevierende wijze afgesloten. De vijand die ten slotte met al zijn strijd krachten ton Oosten van de Koloobara en van de Sjig gedurende verscheidene dagen een hardnekkige tegenstand geboden had, en daarbij horhaaldelijk pogingen in het werk had gesteld om zelfs tot het offensief over te gaan, werd over do geheele linie terugge worpen en leed bij den terugtocht opnieuw gevoelige verliezen. Alleen op het gevechtsterrein van Konatice vonden onze troepen circa 800 onbe graven lijken. Desgelijks wijzen de i-..---j on het ma- terieelo verlies op een belangrijke ver zwakking, want sedert het begin bet laatste offensief werden door ons meer dan 19.000 krijgsgevangenen gemaakt en werden 47 mitrailleuses, 46 kanon nen en talrijk ander materiaal ver overd. In aansluiting met het bericht van den Russischen generalen staf van den 29n November wordt aangaande de reeds verscheidene dagen geleden plaats gehad hebbende episode, van den voor de Duitsche wapenen zoo succesvollen strijd bij Lodz vastgesteld, dat die ge deelten der Duitsche troepen, die in de omgeving ten Oosten van Lodz tegen de rechterflank en in den rug der Russen in gevecht gewikkeld wa ren, op hun beurt wedor door sterke, van het Oosten en het Zuiden opruk kende Russische troepen in den rug bedreigd werden. De Duitsche troepen maakten daarbij rechtsomkeert voor den voor hun front staanden vijand en sloegen zich in een driedaagschen verbitterden strijd door de reeds door de Russen gevormde omsingeling heen. Hierbij maakten wij nog 12.000 Russen gevangen, veroverden 25 ka nonnen, zonder zelf ook maar één kanon te verliezen. Ook worden alle eigen gewonen mode teruggebracht. De verliezey waren volgens de om- standighedpn en don toestand natuur lijk niet/gering, doch volstrekt niet „reusajjntig”. Waarlijk een der schoon ste wapenfeiten uit dezen veldtocht I Ljt.I Keizer Wilhelm in Oost-Pruisen. BERLIJN, 1 Dec. Officieel wordt door het groote hoofdkwartier dd. 1 dezer gemeld Z. M. de Keizer heeft gisteren bij Gumbinnen en Darkehmen aan onze troepen in Oost-Prnisen en aan hun stellingen een bezoek gebracht. Aan het Oostelijk Front Het mag thans wel als zeker wor den aangenomen dat de Duitschers in Polen een nederlaag hebben geleden. De overwinningsberichten van Duit sche zijde hebben blijkbaar betrekking gehad op den opmarsch der troepen, waarbij zij zich door de Russen den weg niet lieten versperren. De Russen komen Waarom heeft niemand hem tegengehouden, toen hij me naar de keel sprong Ik stel u allen mede verant woordelijk voor dit groote ongeluk I Hij bedekte zijn gelaat met de handen en scheen zeer aangedaan. Vervolgens lichtte hij zich op met mannelijke vast radenheid. Waar is mijn arme vrouw Niemand antwoordde op deze vraag, evenals ook niemand op zijn algenieene aanklacht had geantwoord. Doch men zag op vele gezichten een uitdrukking van vriendelijk medelijden. Baron Von Ellerich drukte hem zwijgend de hand en knikte hem deelnemend toe. Elvira was door eenig dienstpersoneel naar haar kamer gebracht. Robert knielde nu ook bij Schwerdtner neer en beweende wanhopig zijn vriend en leermeester. Langzamerhand werd de kamer leeg, de gaston maakten zich stil uit de voeten. In den grooten salon, waar de meesten zwijgend doorliepen, stond nog een troep- je officieren, vrienden van den oudsten zoon des huizes. Op mijn woord, zei Gnido, in dit aangrijpende oogenblik durf ik het open lijk bekennen, dat ik dien Snoward nooit goed heb mogen lijden, maar nu kan ik hem mijn oprechte deelneming niet ont houden. Hij heeft slechts gehandeld tot zelfverdediging hij kon van den onge lukkige het ergste verwachten. Juist die i, aanval zonder reden bewijst zonneklaar, n dat Schwerdtner het verstand had verloren - en wie kan zich verweren tegen de reu- niot de waarheid medegedexdd, doch Work voor do Instrumentmakerijen. In de instrumentmakerijen is nu voel werk aan den winkel. In Nederland zijn weinig of geon instrumentmakers wurko- loos vooral do leveranciers van medi sche instrumenten hebben meer te doen dun in normale omstandigheden. Jam mer, dat' hier zoo weinig instrumentma kers zijn, en dat wij steeds de meoete on duurste instrumenten uit Engeland, Duitech- land of Frankrijk lieten aanrukken. Maar nog meer in do oorlogvoerende landen heerscht in de instrumentmakerijen (‘en ongekende levendigheid. Bij de be kende firma XoIhh te Jena werkt men dag en nacht, on bij Richard to Parijs wordt niet ruindor hard gearbeid. Door den oorlog zijn in de eerste plaats kijkers noodig. Duitechland beschikte oyer een groot kwantum, maar ve)e kijkers zijn niot sterk genoeg, moeten In leder geval door andere exemplaren vervangen worden. In Frankrijk had men veel te weinig kijkers. Wel zijn er in do afge loopen maanden duizenden en duizenden uit Engeland gearriveerd, maar hot kwan tum ie nog veel te klein. Gok camera’s hoeft men van noode, en speciaal de luchtcamera's, die postduiven mot zich moe voeren, kleine en nietige dingetjes, maar met goede lenzen. Ze zijn gelaat in de handen en En Snoward Hij is naar huis gereden, L..i Ui ’••••’- zelf over te laten. Die weet noch van het ongeluk. Haar kamenier zegi, dat zij slaapt, nu, dat zal haar goed doen. Snoward was vertrokken langs de ach tertrap, om de nieuwsgierige gezichten der bedienden te ontloopen. Elvira’s kamenier had den haron echter rij Dg Duitsche versterkingen. I Dagelijks, schrijft de Times, komen ■uit alle steden van België roesachtige treinen met kolossale troepenmassa’s ‘aan. Zestig zulke treinen hebben Gent, 28 Brugge, 30 Bergen, 40 Maubeuge en 50 Brussel verlaten, allen in de .richting van noordoostelijk België. Geheel frissche troepen zijn in Dix- muiden, Yperen en Ostendo aange komen, waaronder groote troepen cavalerie uit Brunswijk. Tweehonderd .nieuwe kanonnen van 32,5 cM. en 50 pantserautomobielen met Krupp-inge- nieurs zijn eveneens naar Noord- Vlaanderen gebracht. Te Zeebrugge zijn een serie op nieuwe wyze gecon strueerde onderzeeërs uit Kiel aange komen en een aaqtal met kanonnen gewapende motorbooten. zonkracht van een razende Nu trad ook de hoer des huizes nader; met een zwijgend gebaar beantwoordde hij de vraag, die in aller oogen te lezen was. Is hij werkelijk dood fluisterde Guido. De baron knikte en wischte zijn oogen af. De officieren namen afscheid van heui, betreurende, dat zijn huis het tooneel van zulk een treurige gebeurtenis had1 moeten worden. Vader en zoon waren nu alleen. Alle gasten hadden het huis der droefenis ver laten. De baron liet zich zuchtend in een leunstoel neer. Waar is Guido. Boven in de kamer van Robert. Dr. Boheim wil hem dadolijk naar het ziekenhuis laten overbrengen hij zegt, dat dat zijn plicht is. O God, wat verschrikkelijke gebeurtenis De diep geschokte man verborg kermde hoorbaar. Dit nummer bestaat uit twee bladen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1