St. Maas-Geschenk Boterletters! dagelijks Speculaas j 'rt Borstplaat. - Buitengewone - Orgelopruiming. NI. DE LEEUW. I MTTEKBAU, - MiiébM 71. nOTTEBSAU. St. Nicolaas Cadeaux Goederen- en taÉsittaÉI vl G. 1JSSELSTIJN. Koninklijke Marine. PRIJZEN I li 1 I Een zeer welkom Dames- of Kinderkleedingstuk zijn, GEBR. DE JONG, Peperstraat 32-34. Pelterijen Parapluies itorrijwieien n Hl magneet bo veerende vork I Prima kwaliteit JOH. DE HEER, ZIE DE ETALAGES. BIrLn.exxlam.d_ Fe zal zeker voor welen een Rechtszaken. Advertentiën van B'l'ommestein's InkT Onderstaande ORGELS, die, hoewel gebruikt, toch geheel als nieuw, met volle garantie worden afgeleverd, zijn te bezich tigen in mijne magazijnen Ook te bevragen in de filialen buiten Rotterdam. Wederom ontvangen: Goederen- bd Commissieliandel d G. IJ88EL8TIJN, Groenmarkt 36, Den Haag Hoogstraat 304, Rotterdam. Matroos-torpedomaker] minimum-leeftyd 21 jaar. Kleermaker 1 29iMr- Matroos-kok Wearwell Hljjwielen zijn snel, sierlijk eo laag ie prijs ADR. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA bijna zoo licht als een veertje, maar het uicchaiilsnc moet uitstekend zijn. Ze wor den den postduiven tuascbem borst en poo len gehangen, en parmantig vliegen ze ermee over de vijandelijke linies, hun werk afleverend bij den Staf. (Jok andere camera's zijn noodig, en alle fabrieken in de oorlogvoerende landen, die ze maken hebben thans werk in overvloed. Ook hoek meetinstrumenten, enz. beeft men van noode. Voorts de diverse me teorologische en nautische werktuigen Vooral zelf-registreerende barometers wor den druk gevraagd, door de militaire vlie gers en door de Marine. In het kort, ieder instrumentmaker in Frankrijk, Ouitaehland of Kngeland, die zijn valt verstaat, en die niet gemobili seerd is, bsteeft thans voordoelige tijden, en het instromentmakersbedrijf zal er door den oorlog niet op achteruitgaan. Toch ware te wenschen, dat slechts de Weten schap de Instrumenten noodig had. Kostbare tabak. De oorlogscorre8ponden van de Ber liner Börsen Courier op het Westelijk oorlogsterrein vertelt: In een ver vooruitgeschoven loop graaf in het Argonnerwoud was al veertien dagen lang de tabak heel schaarsch geworden en ten slotte was er niets meer te rooken. Wie een sigarenpeukje vond, achtte zich zelf den koning te rijk, als hy dit 's nachts op eenzamen post uit zijn tabakspyp kon oprooken. Ten slotte waren er ook geen peukjes meer te vinden. Toen de nood van de rookers zoo hoog ge stegen was, veracheen in de loopgraven eon officier van gezondheid, die uit het etappengebied kwam en een goed gevulden sigarenkoker mqegenoraón had. Die was natuurlijk al lang leeg geplunderd, toen de medicijnman »n de voorste loopgraven aankwam. Hy had nog slechts een enkele sigaar over, die hy zelf had willen behouden maar door don heerschonden nooc bewogen deed hij ook daarvan afstand. Nn was er echter een moeilijkheid vier dappere luitenants! hadden tege- ly kor tijd gesolliciteerd naar de onbe taalbare heerlijkheid. Nu moest het geluk beslissen. De sigaar werd plech tig op een bord midden op tafel neer gelegd en door een skatspel zou uit gemaakt worden hoeveel trekken iede re oandidaat mocht doen. Toen hot spel op zijn eind liep, word een der gelukkigen,' die vyf trekken gewonnen had, plotseling opgeroepen om dienst te doen by den waarne mingspost voor het geschut. Met een weemoedigen blik op de sigaar, nam hy afscheid, vast overtuigd, dat de anderen hem slechts de asch zouden overlaten. Toen hy echter eenigen tijd in booze stemming'over de onrecht vaardigheid van hot lot op zijn post had doorgebracht, kreeg by te merken, hoe edel zfin kameraden waren. Er vorscheen een ordonnans met de brandendo sigaar, die op militaire wijzo rapporteerde: „Luitenant heeft vyf trekken te goed aan de sigaar". Toen zijn vijf blauwe rookwolkjes omhoog gedreven ih hot nachtelijke Argonnerwoud. Vyf peinzend in onge kende zaligheid uitgeblazen rookwolk jes. Een rooker kan slechts beseffen wat zy waard geweest zijn. Toen word de brandende sigaar weer toevertrouwd aan de trouwe nanden van den ordon nans, die zich, naar wy hopen, niet daaraan vergrepen heeft om ze den drie anderen rechtmatigen gebruikers weer over te geven. De sigaar zal een van onze schoonste herinneringen biyven, zij ray de lui tenant van den waarnemingspost, toen hy my een paar dagen later, nadat de nood weer verholpen was, deze ge schiedenis onder het rooken van een lange Bremer vertelde. Ik heb toen do vaste overtuiging opgedaan, dat het menschelyk hart edelmoedig en onzelfzuchtig van natuur is. Ingezonden Mededeelingen. Reizen in België. Een onzer correspondenten uit Brus sel teruggekeerd, deelt mede dat de beriohten als zou het reizen in België nu tot de onmogolykheid behooren sterk overdreven zyn, tenminste wat Hollanders betreft. Wel worden in Brussel geen pas poorten meer uitgegeven doch de Hol landers kunnen indien hunne papieren in orde «yn, vry in en uitgaan. Om Belgiü te verlaten heelt men een by- zondoro Paaeietechein noodig doch deze wordt zonder verdere formaliteit op het kommandatnr te Brussel of Ant werpen verstrekt. De eenigste voor waarde die gesteld wordt is dat op de paa een verklaring van de oonsul voor komt als legimitatiebewys van het [>ortret dienende en tevens mededee end dat da persoon vertronwenswsar- dig is. Het spreekt vanzelf dat men zioh niet in het operatiegebied moet begeven afkomstig uit de ruim gesorteerde Magazijnen wan Rotterdam Hoogstraat 8*7 haak Spui Voor St. Nicolaasfcschenken gekochte goederen, kunnen dadelijk na St. Nicolaaa worden geruild. daar wordt iemand het reizen natuur lijk veel lastiger gemaakt. Aardappelen in de hoofdstad. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft ongeveer 100.000 K.G. aardap pelen aangekocht. Volgens het Hbl. is tot dezen aan koop pvergegaan, omdat gebleken was, dat er gewoonlijk slechts voor enkele dagen voorraad in Amsterdam is, het geen met het oog op een eventueele belegering niet zonder bedenking zou zyn. De thans aangekochte voorraad is voldoende voor een maand. Om het zoete winstje. Kort na het uitbreken van den oor log reeds kregen de groote cacaofa brieken hier te lande reusachtige bestellingen uit Duitschland. Het drinken van cacao werd door der legerautoriteiten onder de troepen zeer aangemoedigd. De veldflesscnen werden met den bruinen drank gevuld en aan de stations verkwikte men er de doortrekkende soldaten mode. De meeste fabrieken hier te lande zitten zelfs nu nog tot over de ooren in de bestellingen. Van nieuwe orders aannemen is geen sprake meer; integendeel, er zyn zelfs fabrikanten die gaarne het vroeger hier to lande geleverde tegen aanmerkelijk verhoogden prijs terug zouden willen koopen. En intusschen duurt de vraag voort. Het schynt, dat Duitschland ten op zichte van cacao onverzadigbaar is. Voortdurend verschijnen in de dagbla den de meest verlokkende advertenties en 't gevolg iseen wilde jacht naar het veel begeerde product. Spe ciaal in Amsterdam doet op het oogen- blik ieder in cacao. Ehrentfeste bur gers die tot voor pnkele weken van cacao niet veel moer wisten, dan dat het in een kop mot een beschuitje er bij werd opgediend, zitten thans in de cafó's gebogen over doosjes bruin-grijs poeder, dat met cacao veelal alléén den naam gemeen heeft. Intusschen werd ook dit zoete winstje reeds ver zuurd. No^ enkele weken geleden was het mogelyk, tonnen gevuld met zaag sel en cacaodoppen tegen fancy-pryzen aan onze Oostelijke naburen te slijten. Al spoedig echter kreeg men genoeg van dezen voor de consumptie ondeug delijken rommel. De invoerbepalingen werden verscherpt en thans is het alleen mogelyk cacao in Duitschland te importeeren, wanneer de zending vergezeld gaat van een document ver meldend de analyso'en de bron van herkomst. Op die manier worden de tusschenhandelaren, die enkele weken geleden als paddenstoelen uit den grond verrezen en partijen uit de vyfde, zesde hand aanboden, vry wel uitgeschakeld, en aangezien goede, deugdelijke waar bij de fabrieken niet meer voor export beschikbaar is, kan men aannemen, dat'ten opzichte van dit zoete winstje hot vet vrywel van den ketel is. (Tel.) Kort en snel recht. Door het Hoofdbestuur van den Volksbond tegen drankmisbruik is tot de Tweede Kamer een adres gericht, waarin het, op grond van de nood zakelijkheid, om in de tegenwoordige langzame en omslachtige berechting van „kleine zaken" verandering te brengen, verzoekt te willen bevorderen dat in ons land worde ingevoerd „kort en snel recht". porteurs daartoe reeds in vergadering bijeen. De Minister van Financiën, de heer Treub was ter deelneming aan de con ferentie uitgenoodigd en was er bij tegenwoordig. Het streven is het wetsontwerp zoo spoedig in staat van wyzen te brengen dat het in de eerste helft dezer maand voor openbare beraadslaging gereed is. Mocht er jn December geen tyd be schikbaar zyn om de staatsbegrooting geheel of gedeeltelijk af te doen, dan zou er plan bestaan de Tweede Kamer in Januari te laten terugkomen voor het aanvangen of voorzotten der bud get-beraadslaging. Het Corr. Bureau meldt aan de bladen Naar verluidt zal als resultaat van het overleg, hetwelk gisteren gepleegd is tusschen de Oommissie van Rappor teurs uit de Tweede Kamer over het leeningsontwerp en den Minister van Financiën, waarschijnlijk overeen stemming worden verkregen tusschen Kamer en Regeering in dien geest, dat een voorstel tot definitieve rege ling der dekking zal worden gedaan v^^ 1 Januari 1917. Inmiddels zon derde opcenten op het geslacht, op de invoerrechten en op het recht van sucoessio vervallen en daartegenover het aantal opcenten op de bedrijfs- en de vermogensbelasting resp. op de inkomstenbelasting worden ver hoogd van 20 tot ongeveer 36 pro cent. De bedoeling zou daarbij zijn dat de opcentenheffing, gelijk, deze by aanneming van deze voorstellen zou worden, alleen zoo zijn vastge legd tot het einde van het jaar 1917. INDISCH NIEUWS. De Leening. Met groote voortvarendheid zet de commissie van rapporteurs voor het leeningontwerp de bewerking van het voorloopig verslag voort. Hedenvoormiddag kwamen de rap- Pers en politie. Wirontani schryft aan de Loc. d.d. 20 Oct, De Oetoesan Hindia bevatte dezer dagen onder het hoofd „Pest en poli tie" een aanklacht tegen den dienst der pestbestrijding, waarvan kennis neming niet geheel van belang ont bloot is. Hieronder laten wij het des betreffende stuk uit de O. H. in haar geheel, vertaald, volgen „De geneeskundige dienst heeft in de stad Soerabaja last gegeven, om alle sterfgevallen ten spoedigste den-dokter te melden. Dit bevel is uitgevaard1*^ in het belang der bestryding van pest. Woondag j.l. is in do Kampong Ke- poetran-Kedjambon van het onderdis trict Koepang, om 3 uur 's middags iemand overleden. Het sterfgeval werd door den ioerah omstreeks 31/* uur aan den assistent-wedone van Koepang, gerapporteerd. Doch dit inlafcdsch hoofd weigerde den geneeskundigen dienst van het geval onmiddellyk op de hoogte te houden, omdat het uur van aangifte op 8 uur des ochtends gesteld was. Den volgennen ochtend tegen achten kwam de Ioerah bij de assistent-wedono terug, om van het reeds gerapporteerde sterfgeval nog eens verslag te komen doen. Om 8 uur precies werd de be voegde geneeskundige door den assis tent-wedono telefonisch op de hoogte gebracht van het sterfgeval, doch eerst tegen één uur 's middags kwam de dokter het lyk schouwen. „Door den medicus werd pest gecon stateerd." Het blad vraagt nu is het waar, dat men het rapport-uur by den ge neeskundige heeft bepaalt op 8 uur des morgens? Als het werkelijk waar is, wat men beweert, dan is dit atoeran ten zeerste af te keuren. Oesteld, dat iemand aan pest of cholera na acht uur des ochtends stierf, dan moest het lijk een etmaal blijven liggen, eer men er toe kon overgaan, om dè noodige maatregelen tegen besmetting te ne men Het Leeningsontwerp. liet iwumgsontwerp, daardoor de re giering de kosten, die de huropeeeche oorlog ons land heeft opgelegd, wil be- tftrijife-n, te van zoo ingrijpenden aard, dat wij het ontwerp niet de aan deze iee- uing verbonden dekking uitvoerig zuilen bespreken. L»e regeering wil 275 iniilioen leeneu tegen 5 pet. Wordt vrijwillig een bedrag van löU millioen volteekend, dan zal voorshands daarmede genoegen worden genouien. komt deze som niet bij elkaar, uau zal de rest verkregen worden door alle vermogens van 175UUU te verplichten een zeker aandeel in de ieening te nemen. V oor dte gedwongen leening zal dan maar 4 procent worden betaald. De regeering had „dien-stok-achter-de-deur" gerust ach terwege kunnen laten. Een volkomen ge garandeerde staats leen mg tegen een zoo iiooge rente ais nimmer werd voorge steld voor eeuige Nederlaudsche öiaais- leeuiug zal ongetwijfeld twee of meer uialeu volteekend worden. De rentevoet van vijf procent is intusschen voor han del en industrie, voor landbouw en vee teelt uiet zonder bezwaar. Van de 2300 iniilioen, die in ons land belegd zijn in (ieuieeuteleeningen, binnenlandsche spoor- wegebliga tie's, pandbrieven van hypo theekbanken enz. gaat de rente gemiddeld l'/t a IJ/, pet. niet te boven. Gaat de Maat thans een Ieening aan tegen 5 pet. duu moet dit zijn invloed op deze beleg gingen doen gevoelen. De rente, die voor oüuwcrediet enz. gevraagd zal worden zal eveneens den invloed op deze beleggingen doen gevoelen. De rente, die voor bouw- credtet enz. gevraagd zal worden zal even eens den invloed ondervinden. De beken- do heer 8. van Uss acht het 5-procents- reuie-type een grove fout. Dok hij vreest, dat het zijn nadecligo gevolgen zal heb ben op do bouwvakken. De regeeruig wil bevorderen, dat ook kleine spaarders aan deze leening zullen leelueuieu. i.r schijnt veel baargeld op gepot te zitten in de bekende „oude kous" -u om dit los te maken, zullen aandeel tjes van f 1ÜÜ worden uitgegeven. VV at zal daarvan het met-voorziene ge volg zijn. De Kijkspostapaarbank geeft 2.Ö4 pet. De belegger, die het 8taatsfonds precies zoo solide ziet als de*spaarbaukbelegging doordat de Ieening pari wordt afgelost, zal ziju duitjes van de spaarbank halen, de 8taat geelt hem immers bij de leening tweemaal zooveel rente. De run op de spaarbanken zal wel niet zoo gering zijn. oor het coöperatieve l&ndbouwcredlet het crediet dus bij de Boerenleenbanken levert het voorgestelde rentecijfer ern stig gevaar op. liuiuers aanzienlijke som men zullen aan de spaarbanken der Boe renleenbanken, welke hun spaarders 3 pet. rente geven, onttrokken worden on te beleggen in het 5 pet. Staatsfonds. Do Banken zullen haar ronte-uitkeering moe ten verhoogen en het gevolg zal zijn, dat het in de toekomst benoodigde Laud- bouwcrediet eveneens tegen hoogere rente zal worden verstrekt. Men zal ons wel licht tegenwerpen, dat de reuteetandaarJ toch zal stijgen. Wij wijzen zoo'n oppo nent op de uitspraak vau den bekenden tinancier, mr. Van Nlerop „Dalen de koersen van de Staats leningen dan vallen alle koersen zonder onderscheid." Uit de stelling volgt onmiddellijk het omgekeerde „Stijgen de koersen van de Staats- leeningen, dan stijgen de koersen van andere binnenlandsche beleggingen". Een Staatsleoning tegen 5 pet. is een zeer krachtige prikkel om andere beleg gingswaarden ook op een basis van pet. rente te brengen en zal er toe mede werken, dat handel en industrie enz. op minder voordeelige voorwaarden kunnen loenen. De regeering is waarschijnlijk tot haar 5 procent gekomen onder den drang van groote levimsverzeringmaatscfcappijen en door de vrees, dat een leening tegen 4 of 4'/i procent niet zou slagen. Wij kun non niet inzien, dat het in het welvaren de Nederland noodig zou zijn de Staats- leening op gelijken rentevoet te brengen met Brazilië of Argentinië. I- ngeland geeft een aanzienlijke oor- logsleening uit tegen 3% pet. tegen een koers van 95. Dat wordt een rente van ongeveer 3% pet. De Engelsche leening is uitmuntend geslaagd. Met deze ervaring voor oogen Is er voor ons land niet de minste aanleiding om een zoo hoog© rente te stellen als de regeering In haar ontwerp voorstelt. De vrij-liberale heer dr. v. d. Meulen vraagt dan ook o.i. terecht in do Nieuwe Courant: „Zou het nu geen overweging ver dienen. dat de Regeering de zwart galligheid van haar adviseurs wat minder zwaar telde en het vertrouwen op een belangrijk herstel ging steu nen door het met een 4K procents type aan te durven F' Zonder twijfel zal bij de beraadslagin gen In de Kamer het voorgesteld© rente- cijfer een ernstig punt van beraadslaging uitmaken en zal moeten worden overwo gen, of tot verlaging alsnog kan worden overgegaan. Volkomen onaannemelijk is echter het cardinal© punt van dit ontwerp n.1. de wijze van dekking. Vijftien jaar lang zal op nagenoeg alle directe en indirecte be lastingen een reeks opcenten worden vast gelegd, die elke actie tot verbetering op eenig terrein zullen lamslaan. Het is in derdaad onbegrijpelijk, hoe een minister met het verleden van Minister Trenb, zoo zeer over het hoofd kan zien, dat deze generale heffing van o poen ten het zwaarst zal drukken op de klassen, die het het minst kunnen lijden op arbeidersklasse en middenstand. Het samenstel van op en door 1 de regeering voorgesteld, brengt alle fouten, die ons belastingstel sel aankleven, in dubbele mate naar vo ren. De onbillijkheden, die het aankleven, worden door de getroffenen in hooge ma- gevoeld. Dat bewijzen de adressen, die liians reeds bij de Kamer zijn ingekomen. De regeering vraagt b.v. 20 opcenten op de Grondbelasting. Ieder weet, dat tal an huiseigenaren een kwaden tijd be leven. In een adres van 'den Nederl. Bond van Huis- en Grondeigenaren en Bouw kundigen, wordt vermeld, dat van 1 Aug. tot 1 November de huiseigenaars per hoofd f 200 minder aan huur ontvingen. Voor tal van huiseigenaren komt de huur inderdaad niet of slechts gedeeltelijk bin nen. In de groote steden wordt het hui- zenbedrijf meestal uitgeoefend met gemid deld 30 pet. eigen kapitaal en 70 procent aan hypotheken. De hypotheek-rente moet op tijd worden betaald en loopt een hy potheek af, dan wordt thans reeds vaak pet. geëischt, plus 1 k 1% pet. voor or longings provisie. Komen er twintig op centen op de Grondbelasting bij, dan be- toekent dit voor talloozen, dat zij hun inkomsten zeer aanzienlijk zien getroffen. Wordt op een pand 15 jaar lang aan op centen f 50 gelegd, dan beteekent dit, dat bij verkoop deze opcenten worden geka pitaliseerd en de koopprijs van bedoeld pand f 1000 lager zal zijn dan zonder op centen het geval zou zijn. Met de perso- noele belasting is het niet anders. Zij is hoofdzaak verteringsbelasting en het beginsel van belasting naar draagkracht komt in deze heffing allerminst tot zijn recht. Zij drukt zeer ongelijk en terwijl één categorie van zakenmenschen (de win keliers) een zekere aftrek wordt toege staan, wordt deze, spijt alleir aandrang, uit de Kamer, nog steeds onthouden aan koffiehuishouders en restaurateurs. Dat de opcenten op' de indirecte belas tingen niet kunnen -Worden aanvaard door den voorstander eener vooruitstrevend- vrijzinnig© politiek, behoeft wel geen be toog. Toen de heer Kolkman alle invoer rechten zoo maar eens eventjes met 30 pet. wilde verhoogen, is daartegen een felle kaïnp gevoerd. Principiëel is er geen onderscheid tusschen het 10-opcenten-voor- stel van minister Treub en het 30-opceïu ten-ontwerp van den heer Kolkman. Het beroep op d© abnormale omstandigheden kan de regeering niet baten. Hier geldt meer dan ooit Wacht u voor den eer sten stap. ünder het schijnschoone argument, dat het geld zoo ongemerkt binnenkomt, zal de aandrang bij volgende regeeringen ster ker worden om de 1% millioen, die de regeering thans meer uit het tarief wil halen, met nog ettelijke te vermoerderon en het staat maar al te zeer te vroe- zen, dat deze regeering, voortgekomen uit den Juni8trijd van 1913 voor den vrij handel, zonder het te willen, de baan- breekster voor het protectionisme wordt. Terwijl de regeering in do eerste plaats bedacht had moeten zijn op economische versterking der verzwakte arbeiders en middenstanders, komt zij met opcenten op tarief en accijnzen, die, waar de practijk leert, dat kleine prijsverhoogingen steeds naar boven worden afgerond, voor de massa verzwaring van druk beteekenen. Aanneming van het regeeringsvoorstel wil zoggen, dat de zoogenaamde Godsvrede vooral zou worden gekocht ten koste van het minst draagkrachtige deel der natie. De voorstanders eener oorlogsheffing in eens zullen er niet aan kunnen denken, dien buitonsporigen prijs te betalen. Het landsbelang gaat boven alle andere over wegingen uit en de democraat zal in de Kamer aan dit ontwerp zijn goedkeuring moeten weigen. D. V. ROTTERDAMSOHE RECHTBANK. Strafzitting van 1 Dec. 1914. Aan de N. R. Crt. ontleenen "wij de volgende behandelde zaken S?De 34-jarige bloemist P. de B. te Gouda is bij vonnis der rechtbank alhier, d.d. 8 Juli, in staat van fail lissement verklaard. Wetende, dat het faillissement niet meer te voorkomen was, had bekl. op verschillende tijd stippon in begin Jnli eenige zijner crediteuren het volle bedrag hunner vorderingen voldaan tengevolge waar van andere schuldeischers waren be deeld. Bekl. terechtstaande ter zake van bedriegelijke bankbrenk bekende op 2 Jnli aan de Bodegraafsche Bank een schuld van f400 te hebben vol daan, voor welke vordering zijn vader borg was. Op 3 Jnli had hy aan zijn vader f1067.90 betaald en aan zyn broeder f 168,22. Buitendien had bekl. op 1 Jnli nog aan de boomkweekers R. W. en C. van der Wolff respec tievelijk fll en f 14 betaald. Bekl. verklaarde, dat hy door pressie afin familieladen er toegekomen tebevoordeelen,ten nadeele sommige zijner andere schnld- Vrs Hy zon niet geweten hebben, "l. hH een bestrafbaar feit beging. Van een vroegeren compagnon, die kan nog geld schuldig was gebleven, rT bekl. den eersten Jnli nnm f 1900 ontvangen, tot dekking van die gehuld. Van deze gelden had bekl. de bedingen gedaan. was na het voldoen van zyn luailieieden, de Bodegraafsche Bank »ii de gebroeders Van der Wolff naar feuten gevlnoht. Hy hield staande, ■Skij alleen uit angst zou hebben TL„ zonder nog te begrijpen, dat geen bestrafbaar feit had gepleegd. Dit de verklaring van den curator bet faillissement, mr. W. J. L. v. r. te Gouda, bleek, dat er niet meer Z, voor omstreeks f376 aan geld en gederen in den boedel aanwezig was inroest, terwijl het gezamenlijke be- Cg der schulden ongeveer f2700 *wa verhoor van bekl.'s vroegeren compagnon, de Van der Wolfs en kaki 's vader, eischte het O. M. ter s^o van bedriegelijke bankbrenk M maanden gevangenisstraf. De 36-jarige arbeider M. O. Rseuwiik was in den nacht van 25 y6September met een roeiboot aiar het door water omgeven erf van jen boomkweeker D. Vermeulen ge mma en had zich toegang verschaft tot een op dat erf staande loods, door do deur daarvan 'met een hakbijltje eten te breken. Bekl. had vervolgens i kwart H.L. maïs, geborgen in een ml, twee spaden en een schop weg- Bjaomen. Hij bekende. De boomkweeker D. Vermeulen ver klaarde, dat hij voor ongeveer f 2.60 benadeeld was. De spaden en den schop had getuige teruggekregen. Gevraagd, hoe zijn meening over bekl. was, noemde getuige dezen „een aardig, knap ventje". Het O.M. eischte wegens diefstal door middel van braak, gedurende den voor de nachtrust bestemden tijd, twee maanden gevangenisstraf. Aangezien het eigenlijk de bedoe ling van den bekl. uit de vorige zaak was geweest boonen of aardappelen te stelen en hij aan de maïs niet veel had, had hij deze op 26 Sopt. ten geschenke gegeven aan den 39-jarigen arbeider M. B. te Reeuwijk. Niette genstaande O. gezegd had de maïs te hebben, gestolen, had B. het geschenk dankbaar aanvaard. Ter zake van heling eischte het O. M. acht dagen gevangenisstraf. De rechtbank heeft gisteren veroor deeld W. K., wegens diefstal van eenden te Moordrecht tot één maand gevan genisstraf. J. H. v. T., 27 jaar, te Reeuwijk, ter zake van het veroorzaken, van lichamelijk letsel door schuld tot veer tien dagen hechtenis. 1 R. B., recidivist; A. v. I), 29jaar en J. K., 26 jaar, allen boerenarbei der te Moordrecht, wegens diefstal door twee of meer vereenigde perso nen, door middel van inklimming, voor den eerste bij herhaling, tot resp. twee maanden, acht dagen en één maand gWangenisstraf. 'oefonderVmdelijk de BESTE, i volkomen ONSCHADELIJK apeldoor-n-holland. 1 draagbaar Koffer Orgel, fabr. Miiller, 4 oct. 2 spf 86,-- thans f 50,- 1 draagbaar Koffer Orgel, fabr. Hörügel, 4 -oct. 2 Bp. - f 125, 1 Amer. noten Orgel, fabr. Muller, 1 spel 5 oct1 97,50 1 eiken Schoolorgel, zeer gesohikt voor lokalen, kan geheel worden afgesloten, met boekenkast, 2 spel, dubb. kopp. f 160,— 1 Salonorgel, fabr. Müller, met spiegel- top, 2 sp. 8 reg. dubb. kopp. f 170,— 1 Hamilton Orgel, laag model, 2 sp. 11 reg. Voxh. en kopp.*. f170,— 1 Alleger Spiegelorgel, 2 sp. 11 reg. Voxh. en dubb. kopp. f175, 1 HÏllebrandt Salonorg*eL laag model, 2 sp. 11 reg. Voxh. en Subb. kopp. f186,— 1 Angelus Oremona, 2 sp. 11 reg. sier lijk model 1 Müller Salonorgel, hoog model met spiegel, 2 sp. 11 reg. f195, 1 Müller pianomodel, 3 sp. 14 reg. met mooie 2 vt. harp in de bas f 210, 1 Malcolm Orgel, hoog model, deftige stijl, met spiegel, 2 sp. 12 rog. f 220, 1 Amerik. Salonorgel, laag model, 4 sp. krachtig geluid 240i 1 Worcester Orgel, eiken kast, 4 sp. 14 reg. met prachtige 8 vt. harp f 270, 1 Hörügel Salonorgel, f ij ne geheeld bouwde kast, 3'/, sp. 16 reg. met harp f280,— 1 Müller Salon met spiegeltop, 4sp. 18 reg. mooie 8 vt. harp fdzO,— f 115,— f 120,- 1125,- f 125,- f 135,— f 150,- f 160,- f150, f 180,- f 175,— f 225, - Op nadere overeen te komen conditiën zijn bovenstaande instrumenten oo^ op termijn ver krijgbaar. 150 Gouda. - S.& S. v.D ANTZ1Q - Markt 43 Ruime keuze St. Nicolaasgeschenken. Prachtige sorteering: Zakmessen, Portefeuilles. Tafel- en Dessertmessen, Portemonaies, Eau de Cologne 4711 en Sigarenkokers, Diverse andere merken. Toilet benoodigdheden in Cristal en Celluloid. AANBEVELEND, GOUDA. OEOARANDEERDE KWALITEITEN. Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis by lir. Ms. Zeemacht als 4e 1/ Iufisn minimnm-loeftijd 19jnar, »IOker m KiaWSD maximum-leoft. 25 j»nr. (indien reods zeer vol doende kunnende stoken, maximum-leeftijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op oen leeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer do gelegenheid iB opengesteld om bij de Zoemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (hot zenden van een brief kaart is voldoende) gratiB verstrekt door don Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Heldor). 60 Onbetwistbaar hel beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL Amsterdam :—~»rrr"

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2