I II II li I E Hl i fcöenen. h n c cn c N De Oorlog. Donderdag 3 December 1914. 33e Jaargang. en Feestdagen. behalve Zon- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. N FEUILLETON. El-rira. 5 J J) I I 0 3) D E EB C 1> 3 D I I I x e-^.-ws- en ©rtexx'tio'bls.cS. vooi G-o\xcLsu exx Oxsxstxelcezx. Verschijnt dagelijke II Lining Telefoon latere. 82. Telefoon Interc. 82. 12646. N. I T ondschoenen X. be- mijnheer nog iets te 'r (Wordt vervolgd Arnhem Haarlem Telof. 8920, e Robes en i, Kleedjes, :rieëti, 250 en, Kousen f 1 25 1.50 t 50 1.90 vijande- maakten krljgsge- uiijn op zijn Bel- OEMAN, •TEIUMM. GOUBSCHE COURANT. 40 I groot hoofd dag van gi«- nog een Ik heb misschien nog daar valt me jzen. Vele icolaas- en les zijn het kasteel, het park, alsmede 2 huizen, alsmede loopgraven door onze Een omg van) van 43) De kamerdienaar. di<- hem in de slaap kamer Afwachtte, kreeg dweilde mededee- hng te hoeren als de andere bedienden. Vervolgens liet Snoward tich zijn feest- 1 en zijn nachtgewaad Och, laarvoor ben. De kamerdienaar boog - Heeft velen F Wacht hiernaast voor u te doen, nog iets in. teren op alle fronten betrekkelijk kalm is voorbijgegaan. In de buurt van Lovitsj duurt de strijd voort, maar met minder hevigheid. Tegen middernacht heeft de vijand in aan eengesloten colonnes marcheerende een verwoeden aanval tegen onze posities ten Noorden van Lods uitge voerd, doch de aanval werd afgeslagen. Ten Zuiden van Krakau zijn onze troepen Veritchko binnengetrokken. zou verloren achten. waaneer d<- hem don strop reeds om den bals ■laan had... Immers, het touw kon ken. Om zeven uur werd de kamerdienaar door de schel weer In de kamer van zijn hoer geroepen. Mijn ontbijt en de couranten Ik zal mij intiiHoohen wel alleen aanklccden. Snoward deed dit. terwijl hij vlnchtig de couranten las, die de bediende op de1 tafel had gelogd. In de couranten stond nog geen enkel bericht over hetgeen gieter in hét paleis van den baron von Ellerich was voorge vallen. Toen Snoward zich daarvan over tuigd had. vestigde h|) al zijn aandacht op de beuralierichten. Volgen»» gepubliceerd»* berichten heeft hot Servische leger thans 100.000 man verloren. Aan het Oostelijk Front Aan het oostelyk front heerscht na den terugslag der Duksche troepen I een betrekkelijke rust. Dit neemt niet I weg dat nog op verschillende gedeel- ten gevechten worden geleverd, waar- bij beduidende verliezen geleden. Omtrent de gevechten in Polen, waarbij de Dnitsche troepen door de tactiek der Russen ingesloten zijn ge raakt en zich niet dan met groote verliezen hebben kunnen redden, wordt door de Daily News nog het volgende verhaald Het gevechtsterrein in Polen ia be trekkelijk klein en de verliezen der Duitschers zeer groot. De Russen kregen voortdurend ver sterkingen. De stad Zgierz werd her- I haaldelyk genomen en heroverd. Men geloof, dat 50.000 man van Krakau aangekomen zfln, om mdt de andere Duitsche troepen een nieuw leger te vormen, dat pogen zal, zich den weg naar Zdonska Wolja open te maken, waar spoedig een groote slag verwacht wordt. Een officier van de Moskouer gre nadiers, die een aanval op Strykow leidde, vertelde dat de Duitschers zich nabij de stad in bosschen verschanst hadden. Zij hadden ook machinege weren tusschen do kruisbalken van den open kokketoren der katholieke kerk geplaatst. Telkens als de Russen de loopgraf ven naderden worden zij door deze kanonnen met een kogelnagel over stelpt. Tot eindelijk de opstelling der machinegeweren ontdekt was, schoot i de Russische artillerie den toren neer. De verdedigers in hun kamer worden i ondef het puin verpletterd. Officieel wordt het volgende om trent de krijgsverrichtingen in Polen en Galicië gemeld: PETROGRAD. Het kwartier meldt, dat de schelde hij den kamerdienaar. Brengt deze telegrammen dadelijk naar het hoofdtelegraafkantoor. Zeer goed, mijnheer. Snoward ging weer in zijn slaapkamer? Hij legde zich echter niet ter ruste, maar wachtte totdat hij den bediende het huis zag verlaten. Toen trad hij weer in h»«t schrijfvertrek, stak een kaars aan en liep een kleine wenteltrap af. die naar zijn kantoor leidde. Daar snuffelde hij een geruimvn tijd In den lessenaar en in de brandkast. Alvo rens naar zijn slaapkamer terug te kee- ren. verbrandde hij in den haard verschei dene boeken on een pakket papieren. Zijn gelaat bleef daar al (Men tijd zoo effen inogeiijk hij. Ais iemand hem hier bij dit werk overvallen had, zou hij heel be daard gezegd hebben, dat hij wegens de gebeurtenissen van dezen avond reke ning moest houden met de mogelijkheid, dat bij werd in hechtenis genomen, en dat in elk handelsfiedrijf geheimen voor komen, die men tracht verborgen te hou den. Voelde Snoward zich schuldig, dan moest bij een kolossale zelfbeheersching bezitten. want toen hij ’s nachts te drie uur wer kelijk naar l»od ging, vertoonde zijn ge- laa't nauwelijks eenige vermoeidheid, ter wijl hij toch verscheidene aangrijpende ge< beurtonianen achter den rug had. Hierin bestond juist de grootheid van dien wer kelijk buitengewonen man. Tegenwoordig heid van geest, een niets ontziende vast- beradenheid en ingeval van nood PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad I Idem franco per post t Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: - M.1HKT 31, bij onze Agenten, tien Boekhandel en de Postkantoren. zien... Mag ik den man bij u toclatcn als ik in een goeden luim poosje in de- kamer iets juist klecding uittrekken aandoen. O ja, dat zou ik bijna vergeten heb- •’«•n- «ei de kamerdienaar opeens. van avond is een zonderlinge man hier ge weest. Hij noemde .zich „kapitein Murle” ®o verlangde» u te spreken- Hij zei. dat bij u reeds in uw vorig hotel had opge zocht, en dat men hem naar hier had verwesen. Snoward keek verbaasd op. Kwam die John Archer nu al weer Hoe durfde hij het wagen, hem onder de oogen te kom»-n Of sou hij dwaas genoeg zijn om 1* geloovm, dat de verdenking van den dtefeta) met inbraak niet op hen» was ge vallen? Een poos lang wilde bij niet geloo- v«». dat hij u vandaag niet meer kon te •P**ken krijgen, vervolgde de bediende. Hij ttfti morgenochtend alweer vroeg Mar rijn. Wat wil dte kerel dan toch Ik moest u «eggen, dat hij u een... „De Tijd te Duinkerken het volgende Niettegenstaande de veie poging»*» door mij gedaan ben ik niet binnen Yperen kunnen' geraken. Vooral de jngeischen zijn uiterst voorzichtig en laten niemand door. Met de Belgische iaudgeuooteo eu de iransche» valt te pratenmaar de i ngetochen zyu Wel zeer streng. Ik heb dus voorlöopig van Ypereu moeteen af zien en weet er niet meer van te melden, dan hetgeen ik in Ypereu’a omtrek nog eergisteren hoorde dat de hallen ÓL Martinuskvrk en het stadhuis In brand waren geraakt, maar dat de soldaten der Verbondenen er in geslaagd waren de kostbaarheden, kunstwerken e» oudheden iu het bijzonder uit de kerk, te redden en in vuiligheid te brengen. Mijn tocht was toch niet te vergeefs. Want alles wat ik gezien en gehoord heb, heeft de overtuiging in mij bevestigd, dat de strijd aan de Yaer weldra een nieuw karakter zal aaggeus-u. Ik melde reeds van de circa 16U.U00 man versterking, die de Duitschers ontvingen, van do troe penverplaatsingen aan hun zijde enz. Het plotseling ingevallen dooi weer, de bijzon-1 dere lemperatuurverhooging, bet uitblijven san regen en sneeuw op sommige dagen i heeft bet werk onzer drêdsvogels, onzer v liegersvcrkenners, weer mogeiijk gemaakt i n ze doen goed work. Aan de zijde der I v erbondeneg heeft men op al bet moge-1 lijke in de komende dagen gerekend. Wat de Duitschers zullen uitvoeren is mij niet duidelijk. Oogenschijnlijk lijken zij op sommige punten een achterwaartsche lipweging te ondernemen, maar ons vuur zorgt er voor, dal ze niet dan met zware verliezen uit.de eerste loopgraven kun nen komen. Heden deden de vijandelijke infanteristen geen aanval meer is dat de stilte vóór den storm Er broeit iets aan den overkant.’ ^Ip het oogenblik is het gevecht nog een artillerieduel, dat op Belgisch grondgebied met groote heftig heid wordt gevoerd. Hoewel reeds tegengesproken, houden i de berichten over de inname an Veurne en de vernieling (fewer plaats door bom bardement aan I Vooral Fransche gazet- ..ten verbreidden do tijding. Evenwel, be halve de t*nkele bommen, den In Novem ber neergekomen, is het stedeke niet meer golmniliardeerd. De Belgische hoofdstad is er gelegerd en nimmer hebben doFran- schen of Engelsche# behoeven te hulp te komen om de plaats te redden.” PARIJS, 2 Dec. Het officieel® Fransche middagcommuniqu^ luidt als volgt In de omstreken ten Zuiden van Yperen is een aanval van den vyand tegen een door onze troepen in den loop van den dag veroverde loopgraaf afgeslagen. Onze artillerie heeft een groep van 3 vijandelijke batterijen van groot kaliber beschadigd. Te Vermel- gouden horloge te koop wil aanbieden. Die woorden ontroerde Snoward niet weinig, maar dit duurde niet lang het zelfde oogenblik had hij zijn zelfbeheer- fiching geheel herkregen. Zoo. zoo I Nu, ik wil oena troepen schitterend genomen, yrij hevige kanonnade had in de «ving van Fay, ten Zuidwesten Teronne, plaats. In de omstreken Vendresse—Caronne werd een hevig bombardement door onze artil lerie beantwoord, waarbij een vijande- lijke batterij vernield werd. In Argonne is/een aanval van de Duitschers tegen l/ontaine—Madame afgeslagen en heb ben wij eenige vorderingen gemaakt. In België. Men schrijft ons uit Turnhout De bosschen van Casterle hebben de laatste dagen veel geleden. Zware en middelmatige hoornen werden door een troep Duitsche soldaten onder toezicht afgezaagd, op groote wagens geladen en nabij Gheel op tramwagens ovorgqladen om verder naar het; zuiden over Diest vervoerd te worden. Som migen beweren, dat dit hout naar het Westen vervoerd wordt om het over stroomde gebied bij Yperen er mee te overbruggen anderen meenen dat de boomon naar het Oosten worden ge bracht en in DuiUehland moeten die nen als grondslag voor oen industrie. De boeren- en arbeidersbevolking sjouwt den goheelen dag heelo vrach ten dennentakken aan om daarmee de niet verkrygbare steenkool te ver vangen. De tram van Moll naar Stohem loopt alleen voor de militairen. Te Velse, aan dien tramweg gelegen, woont een boer, die dezAr dagen de smartelijke tijding kreeg dat zijn beide zoons in Vlaanderen den heldendood gestorven zijn en zijn derden zoon, een klooster broeder in Engeland zwaar ziek lag. De ellende in de dorpen van deze streek is meer dan erg. Daarbij zyn woer groote ros iq ui ties gedaan te Noor- derwyclc. Oevel, Zoeri Parwys, Varen- donek, Eyndthoudt en andere kleine gemeenten, waar ^aarachtixtaeen over vloed is. In do bosschen by Heraselt is Zaterdag brand uitgebroken, terwijl daar militairen zochten naar lange, gave boomen, waarvan er reeds veel zijn omgehakt. Op het Maaskanaal by Herenthals waren Zondag tien militairen bezig te visschen met netten. i Aan burgers is het verboden do viach weg te vangen. In de Wimpboek bij dat werk Zaterdag een DuitséK s soldaat verdronken. Te Turnhout on omgeving 'bhjft do toestand dezelfde. Van Aorendonck naar do Hollandsche* grons loopt de tram nn weer eons per dag. Hier wordt druk gesmokkeld naar Neder land. Vooral boter. Ook vee trachten somifiigö boeron de grens over te krij gen. Als zy gesnapt worden, nomen de -jDuitscbe wachten de beesten af en nemen de boeren gevangen. Het vee wordt dan voor de militairen geslacht en niet betaald. PRIJS DER AD VERT EN Tl ÉN: Van 1—5 gewone regels mei bew^snummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen w^den deze tegen t wee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vanW-h regels f0.35 bty vooruit betaling, elke regel meer 0 cis. Reclames T0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan het Westelijk Front. Een der LorrtaHpoutiuniw» va» do Crt. adirijft- veruw'ui vau goed<-r baud, dal het defensief, gepaard iu<*i een mtbch offensief, hetwelk de geallieerden is Zstd-Weat-België tot dusver betrachtten ««idra zal plaats maken voor een aige- ■Kn offensief, zoo dit al niet reeds be- fMoen is. leiT belangrijke troepensterkten Arvoor samengetrokken. zoowel pa, als h.ngelschen en F ranse ben. Het Mjp®leger, gereorganiseerd en versterkt ■et de in Frankrijk afgericht»': lichting, wordt thans geschat op 100.000 man. Engeland heeft in de laatstverloopen weken dagelijks sterke contingenten over bet Kaaaal gevoerd. Men noemde mij als eufcr der voor den eindstrijd beschikbare l.ngdsciuni «en half millioen. Maar al mocht dit getal overdreven zijn dat een zeer aanzienlijke hoeveelheid ver- •ebe troepen ten gebruik» gereed is, staat vaat Frankrijk heeft inmiddels zijn beide jongste lichtingen voldoende geoefend. Met de nog beschikbare versche krachten van anderen aard heet het. dat dit land, behalve de thans in actie zijnde troepen, nog 1.015.000 man in den strijd kan wer- R»<duceert men al die getallen tot de helft dan gfihijnt toch altijd oen kracht- «ÏRk. met circa 700.000 man zeer moge- Of de Duttschers dien kunnen opvan gen, zal de allernaaste toekomst mis schien reeds leeren.” IndkA het !>ov<®staande juist is. dan zullen de Iwndgenooten de Duitschers foor zijn. Het blijkt toch uit de berich ten dat de Duitschers zich prepareeren voor een nieuwen aanval. De krijgsver richtingen om Arras toonen aan dat ge tracht wordt daar een doorbraak te ma ken naar de kust, doch het is mede waar schijnlijk uit de enorme aanvoeren welke nahr het front worden gezonden dat op Deerden* plaatsen tevens den aanval zal worden hernomen. Het is thans maar de vraag welke van de lieide partijen het snelst kan optreden •m grootste troepenmacht ter nanvals- phats»' aanwezig kan hebben. Duitsch- tand wil blijkbaar allee er op zetten. De rede door den rijkskanselier gisteren in dtt» Duitsrhen Rijkwtag; uitgesproken be- wel dat van wijken geen sprake is. Ir is daar een ij»«ron wil om door te •chtcn tot het einde, totdat de vrede kan worden geteekend zooals Duitschland die wil. 1 Ontrent de krijgsverrichtingen bij Ype- nw, werhaaltyde oorlogscorrespondent van WEENEN, 2 Doe. (Officieel). De rust op ons front in Weat-Galicië en in Russisch-Polen heeft over het alge meen ook gisteren voortgeduurd. In den afgoloopen nacht is een Russische aanval Noordwestelijk van Wolbrom afgeslagen. De gevechten in de om streken Westelyk van Noworadomsk en bij Lodz ontwikkelen zich gunstig. Voor Przemysl blyven do Russen on der den indruk van den laatsten uitval, in hun passieve houding volharden. Verscheidene vyandelijke vliegeniers werpen, zonder succes, bommen uit De krijgsverrichtingen in de Kar- pathen leidden nog niet tot een resul taat. Het bericht van het binnenruk ken van onze troepen in Belgrado, heeft op het Noordelijke oorlogstooneel een onbeschryfelyk gejubel verwekt Gen. majoor Von Hdefer. Aan het Zuidelijk Front. Belgrado beset Meldde de Times gisteren dat de toestand aan de Servische grens zeor ernstig werd en de Oostenrijksche re- geering daar een half millioen man heen heeft gezonden, gisterenavond kwam het bericht dat B e 1 a r a d o door de Oostenrijksche troepen bezet is. Het schijnt dus inderdaad, juist te zijn dat de Serviërs genoodzaakt zijn geweest den terugtocht te aanvaarden en hun oude hoofdstad prys te geven, die zoolang heeft stand gehouden, niettegenstaande de herhaalde aanval len der Oostenrijksche mentoren van den Donau. De zetel der Servische regeering werd reeds geruimen tijd geleden overgeplaatst naar Nisj. Uit W e n e n wordt dd. 2 Dec. officieel gemeld Daar dn vijand zich op den terugtocht IWvindt, hebbeo glateren gceu groote gn- vechten plaat* gehad. Voorultg»*rukto ver- kimningHafdoHilngno' zijn op do lijk» achterhoede geetooten, en daarbij vi rftcheidene tonderden vaugeDtv. Do bediende gehoorzaamde dezen wenk om heen te gaan, en nu begon Snoward peinzend in do katoor rond te loopen. Na een poos trad hij zijn schrijfvertrek bin nen. hij had een beêluit genomen. Ja. mompelde hij, het Is... voor geval van nood. In het schrijfvertrek stak hij licht aan. verwisselde zijn slaaprok tegen een ander kleedingstuk -en ging aan zijn schrijftafel ziften^ Uit een loket nam hij eenige te legramformulieren en vulde twaalf daar van ia. Het waren dringende lastgevingen aan1 zijn agenten te frankfort. Parijs, Milaan en in andere bultenlandsche beurs plaatsen dat zij het geld, verdiend met de laatst verrichtte speculation, niet naar hier, doch naar zijn bijkantoor te Ncw-York moesten zenden. Toen hij gereed muf met sdirfjven. Toen de kauM»rdtunaar da chocolade bracht meldde hij teviwui. dal „kapitein Murle" reeds was gekomen om den hoer des huizes te spreken hij kwam wat vroeg om mijnheer thuis te treffen. Goed 1 Breng het ontbijt in j mcI) rijf vertrek en laat dien man daar mij waubpvi. Ik volg onmiddeftijk. Een paar minuUa» later stond de ban kier tegenover John Archer, die ditmaal bljzond'T D«d gekleed WOB. Ik zie, dal je nog niets verloren held van de onlM^chaaindhcid. dl« Ik In vroegere jaren bij je heli opgamerkt, be gon Snoward kalmpjes. En toch w«*et je wol. dal het m» maar é$n woord be hoeft te kouter, omje achter slot te laten brengen wegena liet fiezoek. dat je drie maanden gtd.detv aan mijn brandkast held gebracht. Zeker, antwoordde kapitein Murle niet minder kalm, dat staat aan u Maar waarom doet ge dat niet Ge ziet, ik wacht. Snoward ging zitten m nam ren slokje uit den zilveren chocoladekop. terwijl d<* ander mot over elkaar g<*lag<m armen bleef staan •si grijnz<*n<l op ben» nvdsr- rag- ecu mckid. die aan doodsverachting grens de, ziiNonr de eigenschappendie zijn in borst kenmerk ton. Daar had hij zijn for tuin aan to danken, daar vertrouwde bij ook op tot aan den laatsten ademtocht, in „het wilde westen" van Anu-Aka had hij geleerd ook de revolver te hant«*r«n, «n dikwijls genoeg speelde dit wapen daar een beslissende rol bij de vereffe ning van zak«vi met zijn cliënten. Wie echter zulk oen school heeft doorlopen, wie gewoon is geworden alle bewegin gen van zijn tegenstander In bet oog te houden, om hem desnoods op „vóórko mend»" wijze to kunnen neerschleten, nu zoo Iemand weet zich overal uit to redden. En mr. Snoward nam het als em complimentje aan. toen num hem iu Amerika een» zei. dat hij zich nog niet beul ge- bro-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3