een flinke Jongen Bekwame Bedienden Mr. I. V. I „EiMI mil Mai" Uitvoering Anion Coops, Binnenland. Qemeagde Berichten. Stadsnieuws. KE11ISGEVIXC. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Laatste Berichten. SPOBt V. o.c Afd. O. T. O. P Telegrafisch, Weerbericht- Advertentiën Gevraagd Gevestigd GOUDA. Anijssuiker. Slemppoeder. Slempstroop. Bisschop. DONDERDAG 10 DECEMBER Aambeien. Halt. A. de .long llilitr voor allo uortei Haanrorkn. Blauwe Druiven, lilt. n inrit. Talolappoioo m Porea BANANEN, KASTANJES, NOTEN enz. Onze arbeid in België groeide aan. Een moeilijkheid, de moeilijkheid natuurlijk, is onze geringe kracht en de weinige middelen, tegenover de kolossale ellende, die dagelijks ia ver meerderd. Toen het overgroot® gedeelte van het land door de DuiUche troepen was bezet, hield weldra de plundering op en fdaagdeo de militaire autoriteiten er aldra in, een gevoel van rust te weeg te brengen bij de bevolking. |>e toestanden zijn te Antwerpen sedert het bombardement niet ver* minderd maar toch ook weinig voor- uitgegaan. Het verkeer met Nederland ia aan strenge contróle onderworpen. lie oorlogsschatting is opgelegd, onder protest aanvaard «n de eerste termijnen zijn betaald. Of men er ini «lagen zal het geheel te voldoen, wordt door velen betwijfeld. Het verkeer per automobiel in België is vrijwel onmogelijk. Per rijtuig, per boot en te voet gaat het. Met oen rijwiel moet men wél voorzien zijn van zeer goede papieren. Een nog moeilijker probleem is de schaarschhaid aan geld, en ik kan niet nalaten hier nog een» mijn diepo ver achting uit te spreken voor de man nen, die als ware roofvogels groote hoeveelheden markon opkochten en in België invoerden, om te prof»toeren van de in België gestelde koers van fre. 1.36, waar ze in Nederland voor frc. 1.14 de mark konden koopen. Dit heeft hot govolg gehad, «lat thans hier en daar, naar men my in Antwerpen mededeelde, de mark was verhandeld geworden voor fre. 1.19. Oaat dit nog zoo door, dan zal de waarde welhaast gelyk worden aan die door de Duitsohe overheid gesteld. Wellicht zal men het dan noodig vinden de Duitsohe belangen te be schermen door dei waarde van den mark te stellen b.v. op frc. 1.30 en het gevolg er van is, dat do kleine man de pryzen zal zien stijgen en gewetenlooze monschen eonnoggroo- ter winstje maken door hetopkoopen van marken elders*? In Antwerpen zelve is nog steo«ls overvloed voor wie geld heeft, enkele artikelen, zooals havermout *yn uit verkocht. Vleesoh, melk, boter, eieren, visch is overal te krijgen. Komt men echter op het platteland, dan is de toestand ernstiger. Brandstof ontbreekt, medicijnen zijn afwezig, allerlei hulpbenoodigdhéden worden gemist. Daarbij komt, dat het verkeer aan noodzakelijke contróle is onderworpen. Daarmede wil -ik niet zeggen, dat op het platteland den bewoners on- noodige overlast wordt aangedaan, verre van dat. Menige vluchteling uit West-Vlaanderen vertelde mij, hoe hij condor passen of middelen door de militairen vriondolyk was voortgehol pen. Toch zijn de toestanden «lonA kerder dan wy hoopten on wel voor namelijk doordat de fabrieken en industrieën niet weer aan den gang zijn gekomen. Om het platteland te helpen, hoeft zich nu een oomiteit gevormd, dat aanvankelijk in de provincie Antwer pen optredend, zich hoopt uit te breiden, nadat de middelen dat ver oorloven. Ook heeft zich een eomitoit gevormd, een voorloopig althans, om bij dan herbouw van verwoeete straiten, stads- of dorpsgedeelfcen, rekening te houden met het moderne verkeer en den eiseh der modorno hygiëne Bijzondere ellende hearscht rondom Antwerpen by do ïlupet on hot Land van Waas. Het kapitaal ontbreekt daar ton eononmale om do industrie aan don gang te brengen on de bevolking ver keert in wanhopigen toestand. Hier ligt een heerlijk arbeidsveld voor Ne- derlandsch initiatief en Nèderlandsch kapitaal. Do Engelse he luitenant Brings, die by zijn poging om de Zeppelin-werf iu Friedrichtshafon met bommen te vernielen, met zyn vliegtuig naar om laag wen) geschoten, is thans als krugsgovangono naar do vesting In- galshadt gebracht. Regeeringsgraan. Naar de Msb. verneemt zullen de volgende Nederlandsche stoomschepen met regeeringsgraan naar Rotterdam komensa. Sophie H", „Ooatdyk „Parkhaven", „Ootraarsum", „Olanda' en -Kinderdijk'' alle van La Plata m. „Texel", „Marken" en Wieringen" van La Plate, optie Noord-Amerika, torwyl het ss. „Themisto" een lading graan naar Amsterdam zal vervoeren. Het Engelschess. „Hazelwood",met maïs van Rosario, wordt ongeveer half December te Rotterdam verwacht. De Leeniaf, De Memorie vso Aalwoord van óm Mi- umtor vaa Financiën op bet taming»-eo u eaten-out werp Ie rende verschoot». Hel ontwerp tadooU alloriniuM oen definitieve optoeeiug van bet ffnaneieete vraagstuk uitgevolge van den oorlogetooetaad. Wach- u-n mei conso)«leering der viotlende acbuid ware sM overMmk«austig voorzichtig re- gceriogsbeirtd. De Kogwriug zal zooveel tn haar vermogen is medewerken ooi rechtstreekse!»* wikkeling van Neder laud m óm oorlog Ie voorkomen. IV .Ned. Haak vraagt voor de beluening der obli- gatkw dezedldn rente als voor andere fondsen. De dekking van rente en allowing door opcfvibvibef/ing wordt voorloopig slecht* 3 jaar vastgelegd. D«» RepMriag is voornemens aan ge meenten m«rt bwasts dringende be boef Do.' voormln/tu-n te geven, ï-eo b«lr*g van 1.VJ miflimm Ut ontoeretk'Vid tot dek king <W oorlog*ta-*taa«iuitgav<ri. De f 275 iiiillta.fi worden gtdiandhiiatd en het volle bedrag ie on»»trwk* April of Mei lUMslig. De rente drr vrijwillige lecnirtg moet de Min. op 5 pCt, handhaven, zoo- lat hij i1/, pCt. ontraadt. Ernstig bezwaar beeft de Keg. tegen nta-af lossing ch-r taning in «ie eerste jaren. E*n voorstel tot vervanging der opcenten op Isvlrijls- en vensogosotalas- ting door gelijk aantal op de inkomsten- bdasikl za' #pOffhg volgen. Overigens wijzigt de Min. het ontwerp volgens zijn toezeggingen aan «kt 'omiulssie van liap- portairi. Et zullen 88 opcenten op de bedrljfs- en 3f> op «Ie grond en person wie Mas ting worden geheven. Kapt. DuyinSrr van Twist. Naar aanleiding van hot bericht van <U> a.s. Is-vordering van kapt. Duymaer »an Twist, tot inajoor wordt ons gem«'l«i dat dit bericht absoluut onjuist Is,. Do hoor Duyinaor van Twist zou, ooi tot majoor bevorderd t« kunnen worden nog eerst een jaar actiof als kapitein moeten dienen en dua reeds Januari j.l. naar hef leger hebben laoctm terugkee- r«n. Naar wij uit goodo bron vernemen, heet hij dit tam niet gedaan, en eigon wenscli prijs gegeven aan den aandrang van zijn partijgenooten, die het district Kteenwijk toen niet in gevaar wilde bren gen. De heer Diiymaer van Twist kan dus. g«*gev«fi zijn nummer ft op de rang lijst voor itiajoos, niet meer den vereisch- |en tijd vinden om te dienen, die onmis baar is tot 'hei verkrijgen van den hoo- goren rang en zal dan ook eerlang den dienst verlaten. Belgische vluchtelingen. Men meldt uit Londen De „Morning Post" meldt dat het Engelsche Parlementslid Percy Alden, eero-socretaris van het „British Insti tute of Social Service" door den hoer Herbert Samuel, President van de „Local Government Board" verzocht is een bezoek aan Nederland te bren gen, ten einde nauwkeurig: den toe stand van de Belgische vluchtelingen te onderzoeken en regelingen te tref fen om een groot aaitjtal vluchtelingen naar Engeland over te brengen. Naar men weet bezocht de heer Percy Alden reeds kort geledgp ons land. Kon. Nat. Steuncomité 1914. Do vijftiende lijst van ontvangen bydragen van 22 tfm. 28 November 1014 vermeldt o. ra. de volgende aan zienlijke gifteningezetenen residentie Anboina f 1973.50, Ned. Ver. in Roo- monio Boekarest f 1438.20 en personeel Staatsmijnen Heerlen f 5000. Hot totaal dezer lyst bedraagt f 19,493.33, totaal der vorige lijsten f 904,250.40, totaal ontvangen bijdra gon en toezeggingen f 923,743.79. Lichting 1915. Van do lichting 1915 zullen geen miliciens worden aangewezen naar do opleiding tot reservo-offióier, herkomstig uit de militie. Aan onze Oostgrens. Men schryft aan de N. Ct. van Gel- dofs' Oostgrens: Do inoeilykheden voor het passeoren van de grens en de oplettendhoid der Duitsohe beambten, worden steeds grooter en footer. Men brengt dit voor een deel ut verbond met deontsap- ping van Fransche krygsgevangenen uit het gevangenenkamp te Friedriche- feld by Wesel. Van Duitsohe zijd® wordt boweerd, dat die ontsnapping niot anders mogelijk is dan doordien spionnen in het spel geweest moeten zyn; vandaar dat men tegen ieder verdenking heeft. tye grensbeambten hebbon eon zwarte lyst, waarop de namon voorkomen van allen, die van anti-Duitschgezindheid blijken hebben gegeven in gesprekken of door uitla tingen. Deze lijst wordt geraadpleegd, als'men den pas van een Nederlander heeft ingezien. Het verzet te Zeist Aan door de Tel. ingewonnen infor maties ontleenen wij- nog, dat er sinds f®nig*»n tijd reeds ontevredenheid "eersebte onder de geïnterneerden, omdat men hun geen voldoende bezig heden verschafte. Aangezien zich on der de Belgische soldaten veel sociaal democraten bevinden, wendde men zich tot het partijbestuur van de 8. D. A. P. Dit deelde den geïnterneerden mede, dat zij, indien zij reden tot kla gen meende te hebben, zich in de eerste plaats hadden te wenden tot het legerbestuur, waaraan zij onder alle voorwaarden gehoorzaamheidyeirchul- digd waren. Mocht er iets zyn, waarin ze verbete ring wenschten, dan zon eventueel «ie sociaal-democratische Kamerfractie zich hun lot kannen aantrekken, door de zaak in de Kamer ter sprake te brengen. Nei werd Woensdagavond den ge- interneerden werk opgedragennaar wij vernemen, liet opslaan van barak ken. De soldaten weigerden den vol genden ochtend daaraan te beginnen, omdat zij den N«*derlandschen werk lieden het brood niet uit den mond wilden halen. Nader vernemen wij Donderdagmorgen waren andermaal een aantal geïnterneerden tehoop ge- loopen, voornamelijk bestaande uit dezelfde personen, die Woensdagavond onrust in het kamp hadden veroor zaakt. Zij bleven volharden bij hun besluit, niet aan het werk te gaan, waren met eenige honderden en plok ten saam bij de soldaten-cantine der geïnterneerden. Na enkele ruiten der cantine te hebben verbrijzeld, rolden zjj de vaten met bier naar buiten en sloegen er de bodems uit. In schako's, politiemutsen en klom pen werd het bier opgevangen de kleinste groep, de belhamels, dronk zich aan 't gerstenat een halven roes en was voor geen overreding vatbaar, ook niet toen de 2e luitenant Mallin- crodt, van het piket, het zal ongeveer hal/elf zijn geweest, hun toeriep dat de lawaaimakers kalm naar hqn barak ken moesten gaan. De luitenant' stond met zijn piket detachement, in het geheel 14 man, in het looppad vóór het Belgonkamp en was door prikkeldraad van dat kamp gescheiden. Hij trachtte de rumoerigsten van de Belgen tot bedaren te brengen, zijn woorden hadden echter een tegenover gestelde uitwerking. De Belgen scholden onze manschap pen voor Kwatta-soldaatjes, leelyke moffen en smeerlappen. Luitenant Mallincrodt, door zijn ver blijf in Albanië voor geen klein ge ruchtje vervaard, wierp zijn sabel over het prikkeldraad, sprong over de, 1.60 M. hooge versperring en schoot, ter waarschuwing, zijn revolver in de lucht. Een nog luider gejouw van de zyde der Belgen volgde, waarop het com mando „Aan !u aan ons detachement werd gegeven, onmiddellijk door het commando „Zet af!u „Jullie durven niet !u schreeuwden de Belgen. Enkelen hunner spreidden de armen uit, roepende: „Schieten jullie maar als ie durft ltt Nadat de luitenant nog enkele malen gesommeerd had om niteen te gaan, klonk het „vuur"-commando, .onmid dellijk daarop nog eenmaal herhaald. Er vielen 22 Belgen, waarvan 5 on middellijk dood waren, en 17 gewond. Van de geblesseerden stierf er één bij hot overbrengen naar het veld hospitaal te Amersfoort en gister* avond moet er nog één aldaar zijn overleden. Toen de Belgen hun makkers zagen vallen, stoven ze uit elkaar, en kropen zei5» over den grond, om 't gevaar te ontkomen. Luitenant Mallincrodt riep bun aan „Komt hier, raapt ie kameraden op!u Onder den ihdruk van het gebeurde, gehoorzaamden de Belgen en brachten de gewonden naar het veldhospitaal. De dooden-werden in de wacht ge dragen en in den namiddag naar Amersfoort getransporteerd, Ze wer den uit het wachtlokaal gebracht van een zyde, moeilijk van u?t het kamp der Belgen zichtbaar, om nietnoode- loos gevoeligheden op te wekken. Een aantal Belgen hadden de over brenging toch bemerkt en brachten salueprend den dooden een laatsten groet. Er is geschoten met patroon no. 2, de z.g. wacht patronen, er werden voorts meerendeel buik-, hoofd- en hartwonden toegebracht. De gedooden zyn mensehen van. oudere lichtingen en in den leeftyd van 30 tot 50 jaar. Van de eigenlijke belhamels moet slechte een enkele zyn getroffen; de aan ongeregeldheden geheel onschul dige slachtoffers ontbreken ook hier niet. De kleermaker van de geïnterneer den, een Belg, zat rustig in t'n tent te werken, toen by een kogel in bet achterhoofd kreeg en op zyn plaats doodbleef een Xhdere Belg stond met een zijner superieuren te spreken, toen een kogel hem, gelukkig niet ernstig, verwondde. Het gebeurde verwekte in het kamp groote consternatie, onmiddelijk is het onderzoek begonnen en verscheen ge neraal Koels, ait Amersfoort, com mandant van het kamp. Na zich te hebben latey uiteenzetten, wat er was gebeurd, verklaarde hij luitenant Mallincrodt, dat deze niet anders had kannen handelen. Een tragisch geval is, dat gisteren voor bezoek arriveerde de vrouw van een der gedooden. Van de 4 zwaar gewonden Belgen zijn nog 3 overleden, terwijl de 4e by het verzenden van dit telegram ster vende was. j In bet kamp is thans alles rustig. Men meldt ons uit Amersfoort: In het St. Elisabethgasthuis is nog een gewonde overleden. Achttien ge wonden worden verpleegd, in deRoode Kruis afdeeling, vier daarvan ver- keeren in hoogst ernstigen toestand (buikwonden). De dooden uit Zeist zijn niet naar Amersfoort overgebracht. Belgische officieren beneden den rang van capitaine-commandant mogen niet meer in burger kleed mg uitgaan. Wy kunnen thans de namen van de Belgen, die by het verzet in het in- terneeringskakamp gedood of gewond zijn, mededeelen. Onmiddellijk over leden zes militairen, namelijk Pierre Desmet, 2e linieregiment uit Buggen- houtGast on liontemps, genie Molen beek (17 jaar oud); Joseph Richard Boeykens, 4e liniereg. uit Antwerpen Camile de Vrieze, 2e liniereg. Brussel; Joseph de Mayer, g«mietroepen, Wil- lebroeckFranyois Ceuppens, genie troepen, Ixelles. Aan de bekomen verwondingen zijn twee soldaten in den afgeloopon napht overleden. Hun namen zijn Honoré Clemens, van het 3e liniereg. uit Oor beek, en Pbilipe Ilaerdt, 4e linierog. uït Antwerpen. Van de 18 gewonden, wier namen hier volgen, is intusschen nog (één overleden. Het zijnE. Tegers, 6e liniereg.; Alphons Giesbergen, 2e linie reg.; Marcel Janssen, genietroepen Francois van Loo, ëe liniereg. uit BrusselPaul van Gendt, onderoffi cier 7e liniereg.; Van Dyk, genietroe pen Octave Sotoyer, korporaal bij de genietroepenMaurice Albrecbt, 2e liniereg. uit GentAlbert Plas, 2e liniereg. BrusselArthur Willemet, 7e liniereg. WevreBenois van Mol, genietroepen WillebroeckPeter Wyns, 4e liniereg. Werchthem Guil- lot Joos, 5e liniereg. Antwerpen Edmond de Cloodt, 2e liniereg. uit HulstcampMaurice Marcel, Ge linie reg. SchaerbeekGustave de Looze, 3e liniereg. Doornik Joseph Uiten- hove, pontonnier uit Hchaerbeck Désiré Desmet, Ge liniereg. uit Aalst. Het stoffelijk overschot der acht Belgische militairen die gedood zijn, zal Zaterdagmiddag om half één ter aarde besteld worden op de R. K. be graafplaats te Soest. STATEN GENERAAL TWEEDE KAM EK. Vergadering vay 4 Deo. Vervolg. Ontruioilaga wot. D© h<sor van Hauiel u. 1. steldoeen motie voor waarin de weuscU wordt uit* geuproken tot aanvulling der uitwinninga- wot, opdat in gevallen waarin de huurder door de buitengewone omstandigheden niet iu ntaat is zijn huur te voldoen onver wijld vooralen kan worden. De heer Limburg v. d. achtte een aanvulling der uitwinningswet niet vol doende, epr. heelt een motie ontworpen waaien aan de Rog oer ing zoo spoedig mogelijk gevraagd wordt in te grijpen. Verschillende sprekers voerden daar over het woord, waarna de beraadslagin gen gesloten. Hij d» behandeling van het weta-ont- werp (ontzegging van de vordering van ontruiming), werd art. 1 verworpen. De Minister van Justitie vor- kreog daarna het woord over de motie- i.imbtirg. De Minister begon met uiteen te zetten hoo de Regeer ing reeds direct na hot uit breken van de crisis, talrijke oonferenties omtrent het woning-vraagstuk heeft ge had. hoe de steuncomité'* medegewerkt hoblxni om den toestaud zoo goed moge lijk te doen zijn. Indien de toestand mocht veranderen dan zal de regeering onverwijld maatregelen treffen. De heer van Doorn u. 1. meo dat do Regeer ing volkomen vertrouwen verdient, en noemde de motie oonoodig. De heer Spiekman s. d a. p. kan niet zoo tevreden zijn en stade de B«v geering verantwoordelijk voor het leed dat op woninggebied geleden wordt. Op de motie-Limburg in «temming ge bracht werden uitgebracht 26 at. voor en 26 «ML tegen. Do zijn ontwerp In Ie trekken, waaraan door den beer Hendels gevolg werd gegeven. Dinsdag a.*. ten U% uur zal de Ka- mts weder bijeenkomen ter openbare be. handeling van het I eon I n g s - o o t- w e r p. Brand in een kamp voor geïnterneerden. Vrijdagavond even zes uur bemerkte een geïnterneerde te Amersfoort brand onder den kap van de kazerne 4, en waarschuwde de wacht. De brand woedde in een rustkamer onder den kap aan een zyde waar ijzeren brand deuren den toegang afsloten en in de nabijheid van de schoorsteen der onder gelegen onderofficierskamers, waar ge stookt wordt. Als oorzaak wordt een defect aan den schoorsteen vermoed. De Belgische en de Hollandsche militairen beproefden het vnnr te biusschen. door waterwerpen door het dak totdat de brandslangen waren aangeschroefd. Dit materieel bleek uit stekend in orde. De Stedelijke Brand weer behoefde niet te werken. Een klein half uur heeft de brand ge duurd. Gistermiddag is in het Park te Rot terdam het paard van den wacht meester van het 2e reg. veldartillerie van hier, G. H. v. d. K., ingedeeld bij de eerste divisie te Rotterdam, bij het afrijden op hol geslagen. De wacht meester kreeg verschillende kwetsuren en schedelbreukper brancard is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Het paard rende tegen een boom op en brak de ruggegraat. GOUDA 5 December. Comité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie. Het Steuncomité (afd. werkeloozen) deelt mede dat op December steun werd verleend aan 65 gezinnen. Ingekomen giften waren Automaat (2 weken) f 550. van Particulieren f 6.70 netto opbrengst concert Mandol. gez. Perzeveranza f 30. Ver. Ziekenzorg f 106.10 Winterkamp voor Vluchtelingen. Naar wij vernemen is gisteren de definitieve beslissing gevallen dat Gouda is aangewezen tot een der ge meenten, waar een wintervluchtelin- genkamp zal zyn. Dientengevolge zul len hier 2500 vluchtelingen huisves ting vinden. Het Comité tot Steun, afd. Vluch telingen heeft de beschikking gekregen over de kweekkassen der N.V. v/h. Gebr. Stëensma aan den Graaf Klo ris weg, waar allen zullen worden on dergebracht. Deze kassen, welke centraal zijn verwarmd, worden voor zoover thans nog niet in gebruik, gedeeltelijk inge richt voor nachtlogies, gedeeltelijk voor eetzalen en gedeeltelijk voor ontspan ningslokalen. De ruimte is daarvoor in voldoende mate aanwezig. Kort geleden heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid voor de prov. Z. H., N. H., TJtr. en Zeeland, de heer W. van Boven, de inrichting van de N.V. v/h. Gebr. Steensma bezocht en heeft als zijn bevinding daar medege deeld dat de gelegenheid tot huisves ting door hem uiterst geschikt was bevonden. Ook de Gezondheidscom missie te dezer stede en leden van het Comité voor Vluchtelingen te Rotter dam noemden de inrichting ideaal. De vluchtelingen, die thans in „Ons Genoegen" hun maaltijden gebruiken en ontspanning vinden, worden allen naar de nieuwe inrichting overge bracht. Hedenmorgen is men reeds begon nen de kweekkassen voor de huisves ting van znlk een aantal menschen gereed te maken, hetgeen wel een goede week zal vorderen. Gisterenmiddag is nog onverwacht in „pns Genoegen" de gelegenheid kunnen worden geboden om de passen voor de vl ach telingen, die naar België wenschen terug te keeren, vanwege het Duitsche consulaat te doen viseeren. Dientengevolge zyn hedenmorgen weer 27 vluchtelingen naar Antwerpen vertrokken. De lichting 1915. Op 15 December a.s. worden inge deeld de dienstplichtigen van de lichting 1915, behoorende tot de eerste Bataljons van alle regimenten infan terie, alsmede van het Regiment Grenadiers en het Regiment Jagers. Aangezien voor deze gemeente geen dienstplichtigen van de lichting 1915 bmiemd zijn v°or 660 dier bataljons, "jop aien datum voor Gouda geen Reeling plaats hebben. Ned. Protestantenbond. Gisterenavond verga«larde de afd. Gouda van den Ned. Protestantenbond 0P de bovenzaal van „de Réunie". Door den voorzitter, Dt. H. van tssendelft werd bij de opening het geerleden bestuurslid, den heer C. J. C Hoogendijk herdacht, die zooveel fóor de afd. en voor de Zondagsschool bstft gewerkt. t De rekening en verantwoording van dn penningmeester der afdeelingbe- inr die betreffende de Zondags- j^ool sloten met een klein batig saldo. Besloten werd in dezen winter in ^nenwerking met de afd. Gouda van ji Ver. voor Vrijz. Hervormden een of meer lezingen te doen houden ter rdering en verdieping van het -'-r"" o innig-godsdienstig leven. het in de bedoeling bin- rfnrt voor de afd. een lezing te »en honden, waarbij als spreker zal fctreden de heer Roest van Limburg, Êofdeommissaris van Politie te Am- K^Eifcin. In het bestuur is eenige .wijziging pkomen. De voorzitter h«ieft gemeend het belang der afdeeling zijn plaats te moeten afstaan aan een ander. Op t voorstel werd tot voor- benoemd Ds. H. Cannegieter, led. Herv. pred. alhier. In de vacature OBtetaan door het overlyden van den fceerC. J. C. Hoogendijk werd benoemd Dt, H. van Assendelft. Rem. pred., tenryl het aftredend lid de heer T. Crebas als bestuurslid en secretaris «erd herkozen. l)e Beschrijvingsbrief voor de Alge- meene Bondsvergadering ^af geen eanleiding tot eenige discussie. Een ongeval. Vanmorgen half negen heeft op de Lage Gouwe een klein ongeval plaats C' d. Twee jonge kinderen die daar zagen blijkbaar niet dat oenj retroleumman met zijn wagen aan- wam. Toen deze de kinderen waar schuwde, liepen zy naar het midden der straat, waardoor de man hen aanreed. Het jongetje kwam er goed af, doch bet meisje werd bloedend aan het hoofdji* verwond en moest verbonden warden. De wonde is gelukkig gebleken niet ernstig te zijn. Een interessante film. Deze week wordt in de Bioscoop „Gouda Vooruit", de werelberoemde film „Reizen en Jachtavonturen in Afrika" vertoond. Het publiek is voor het meerendeel onbewust van de gevaren welke aan zulke opnamen verbonden zijn. Vele operateurs hebben daarmede menig maal op tragische wijze het leven verloren. Het huis „Pathé Frères", heeft niets te veel geacht om het publiek een uitstekend verzorgde film te vertoo- nen, wolks opname meer dan een jaar geduurd heeft en c.a. f 100.000 heeft gekost. De vertooning van zulk een film is niet alleen uiterst interessant maar ook zeer leerrykmen maakt de angstige en kritieke oogenblikken mee door, o.a. van de jacht op het nijlpaard, de jacht op leeuwen, tijgers, olifanten, gevaarlijke beklimmingen en men leert de zeden en gewoonten der inlanders kennonJ Daar het-eigefuijk onmogelijk is een klein idee te geven van deze prach tige opname, waarvan de illustraties in het tekstboekje reeds blijk geven, meenen wij dat ieder deze gelegenheid zal aangrijpen om te gaan zien wat de energieke en koene jager en ope rateur A. Mochin uit Afrika's wil dernissen in beeld heeft gebracht. Haastrecht* Volgens achterstaande advertentie zal de Gemengde Zangvereeniging „Eendracht maakt Macht" alhier een uitvoering geven. Behalve een aantal zangnummertjes zal een aardig tooneel- ■tnkje „Terug uit de Kongo" gegeven worden. We- hopen van harte, dat de zaal van „Concordia" goed gevuld mag zon, daar zoo mogelijk een gedeelte aer ontvangsten zal afgestaan worden aan het Koninklijk Nat. Steuncomité. Boskoop* Uit de alhier ingek. militairen heeft zich een muziekkorps gevormd bè- ataande uit ongeveer 40 personen. Tot kapelmeester van dit korps is aangewezen do heer Filipse, sergeant majoor. Het ligt in de bedoeling wan neer voldoende is geoefend dat de eompagniën een paar malen jger week met muziek zullen uitrukken. - Op initiatief van jhr. Mollen», kapitein def vesting-artillerie heeft zich hier een commissie gevormd, die zich tot taak stelt de ontwikkeling der ingekwartierde militairen. Itow commissie heeft tot dagelyksch bestuur de heeren: jhr. Mollen», W. C. Hage en E. O. Konings Mede in verband met de aanstaande indeeling van een êeel der lichting 1915 wordt ter openbare kennis ge bracht, dat het den Minister van Oorlog wenschelyk is voorgekomen de bepa lingen betreffende het dragen en me- denemen van eigen ondergoed en schoeisel door dienstplichtigen bij en tijdens de mobilisatie te herzien en wel in dien zin, dat eigen ondergoed en schoeisel voortaan wel dooi dienst plichtigen mogen worden gedragen en door eigen zorg hersteld en gereinigd, doch dat door het Ryk deswege geen vergoedingen meer worden uitgekeerd. Gonda, 5 December 1914. Burgemeester en Wethouders v.Gouda, R. L. HARTENS. De Secretaris, J VAN HEU8DE. PREDIKBEURTEN. GOUDA. Zondag 6 Docenjbar. EEMONSTRANTSCEE KERK. IO'/ï u.' v. m. Ds. V'. HEERING, Em. R«m. Pred. te VGravenhage. St. JANSKERK. 10 u. v. m. Ds. J. BIJL. 2 u. n. m. Ds. J. W.BERKELBACH v. i>. SPRENKEL. 6 u. n. m. Ds. H. CANNEGIETER. KERK PEPERSTRAAT. 2 u. n. m. Ds. J. G'. DEUR. LUTHERSCHE KERK. 10'/i u. v. m. Ds. BERGMAN, Pred. te Rotterdam. HAASTRECHT. NED. HERV. KERK. 10 u. v. m. Ds. E. v. d. BROEK. GEREF. KERK. 91/2 u. v. m. Ds. HAL8EMA. O1/, n. m. Ds. HALSEMA. MOORDRECHT. Ned. Herv. Gemeente. 10 u. v. m. Ds. VAN DER KOOIJ, Reeawtjk. St. JANSKERK. Woensdag 9 December. 12 n. m. Huwelijksinzegening door Ds. H. CANNEGIETER. 3 u. Ds. J. E. BIJL. KERK PEPERSTRAAT. Woensdag '2 Dec. 8V» n- o. m. Bijbellezing door Ds. J. G. DEUR. Op het Sportterrein Zondag weer T. O. P— Olympia. Het is te hopen dlft de scheidsrechter voor dezen wed strijd voor zijn taak zal berekend zyn. Wij herinneren ons nog het ruwe spel van den vorigen wedstrijd. Mogen de spelers nu wijzer zyn en zich niet te buiten gaan aan ruwheid zooals vroe ger. Over den uitslag valt weinig te zeggen, vooral daar het Olympia elftal den laataten tijd zoo wisselvallig speelt. Het zal Zondag spannen, en wie weet, of dë heeren ook voor elkaar niet een St.VNicolaas verrassing hebben Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 reiziger, 18 timmerlieden, 1 kui per, 2 machinale houtbewerkers, 4 metselaars, 12 opperlieden, 6 schilders, 1 pijpmakei, 1 behanger, 1 meubel stof feerder, 1 matrassenmaker, 1 stoelenmaker, 3 meubelmakers, 1 poh- toerder, 1 scheepmaker, 2 touwslagers, 1 goudsmid. 1' blikslager, 1 boekdruk- kor, 3 letterzetters, 2 kleermakers, 1 bleeker, 2 bakkers, 1 kellner, 1 werk meid, 4 schippers, 1 bloemist, 2 tuin lieden, 8 grondwerkers, 3 pakhuis knechten, 2 loopknechten, 17 werkl. zonder vakkennis, 1 heior, 1 stoelen- matter, 1 beitser, 1 lakker, 1 fiets- schoonmaker, 1 molenaar, 3 boerenar beiders, 1 steigermaker, 1 vrachtrijder. Halfwas of aankomende: 5 timmerlieden, 1 schilder, 1 meu belstoffeerder, 2 stokers, 1 loodgieter, 1 kleermaker, 1 snikerwerker, 1 dag meid, 4 werklieden zonder vakkennis. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen 1 houtdraaier, 1 kleermaker, 2 strijk- 8te" Halfwas of aankomende: 1 werkman zonder vakkennis. vOiie geïllustreerde Weekbladen. v-DE PRINS geeft als voorplaat het por tret van S. A. K. Baren van Negell, ter gdcgeuht'id van zijn zilveren jubileum ais burgemeester von Warnnveld, verder kiekjes van dp overatrooming In Mar ken foto's van de venro«*tiug van hut ootlogsterreinde expositiezaal van den kunsthandelaar J. E. Goedhart to Am sterdam, personalia, nieuw feuilleton van Jacqueline van lleyneke van Btuwe. Ons Premieblad PAK-MJÉ-MLK bevat o.m. de lakenhal te Yperen die door ge schut vernield is, kiekjes van de ver- woesting te Rpyghom iü België, de strijd aan de Belgische kust, liniilhHon kinder blad enz. Voetbsi. Zondag wordt gespeeld N. V. Ble Klas. Qnick- U. V. V.- H.V.V. -Sparta. D. F. C.—Haarlem. H.F.C.-H. B.a ills. -Heren™ i. w. j. -Olympia. Goudschen Voetbalbond: T. O. P- IIGouda II. Woerden IISouda IIL Aan het Westelijk Front. PARIJS, 5 Dcc. Het officieel com- munique van gisterenavond 11 uur luidt Er valt niets van het front te ver melden. Op onzen reohtervlengel maakten wij eenige vorderingen in do richting van Altkirch. Op den 2en December hebben wij 991 krijgsgevan genen gemaakt, alleen in het noorden. BERLIJN, 6 Deo. OIHoteel. Van Duit- scho zijde. Het groote hooldkwartler meldt: In Vlaanderen en ten Zuiden van Metz werden Fransche aanvallen algMlagen. By I-n Baasde in het Argonncrwoud en de streek ton zuidwesten van Altkirch maak ten onze troepen vorderingen. Het mijnengevaar. LONDEN, 6 Deo. Officieel. De admiraliteit deelt mede, dat de .Ber lin", die dezer dagen te Dronthjem aankwam, ingericht was voor^het mij nen leggen. Daar het schip geen mijnen aan boord bad, wordt vermoed, dat deze op zee rondgestrooid zijn. Schepen worden op het groote gevaar opmerkzaam gemaakt en móeten in wateren, die tot dusverre vanwege hun groote diepte als veilig werden beschouwd, met groote voorzichtigheid worden bevaren. Aan het Oostelijk Front LONDEN, 5 Dec. Volgens een telegram uit Petrograd aan de .Daily Chronicle" vluchten de bewoners van Krakau bn duizenden naar Weenen, terwijl de Dnitsche bewoners zich naar Silezië spoeden. Aan de Noord-West zijde zijn de Bassen slechts op enkeie mijlen afstands van de stad, en alleen de omstandigheid dat het Oosten- rijksch-Dnitsche leger zich in doloop- 4 graven verschanst heeft en bij wijlen aanvallen doen op Czenstodrowa - OlkiszKrakau linie is oorzaak, dat de volkomen insluiting van Krakaa nog niet verwezenlijkt is. De vluchte lingen uit Krakau verspreiden onge rustheid in geheel Noord-Hongarije en eeq paniek werd veroorzaakt door de verschijning der Russen op de Hon- gaarsche vlakte. Van Poolsche zijde wordt verklaard, dat het plaateen van machinegeweren en het vestigen van observatimiosten op historische gebouwen van Krakau alleen vergeleken kan worden bij het bombardement van Raima, wat be treft het hoogst afkeurenswaardige dezer daad, daar zjj door geen enkele militaire overweging gerechtvaardigd kan worden, nu het vuur der verde digers veol gemakkelijker kan gericht worden vanaf de heuvels welke de stad beheerscben. Terwijl een doei dar Oosten- rnksche strijdkrachten aan de San verslagen waren, hebben de Russen zich een weg gebaand door de passen ten zuidwesten vsn Przemysl en zy bevinden zich thans te Barfiefd en Meze Labercz waar twee spoorweglynen aanvangen, welke door Kaschau naar Budapest voeren. Van de 750.000 mannon welke de Oostenrijkers aan het Russische front verloren valt eén groot deel aan de Hongaren en verscheidene beroemde Hongaarsche regimenten zqn bijna geheel in den pan gehakt. Daar zij den aanval van Roemenië vreezen doen de Hongaren stappen ota de onderdrukte Roemeenen in Zevenbergen met ach te verzoenen. Tusschen Warta en Weichsel hebben de Dnitschers een defensieve houding aangenomen. - BhRLIJN. 5 Dec. Officieel. Voa Duit- scb«* Eijtk- iu de gevuehleo tea Oosten vau deo Moaurifloi» meren en ten woo- tea von Grenby (f) bebben wij kleine vorderingen gewaakt. Bij dew ondernemin gen braehtcu wij 1200 gevaugown mede. In l*olon hebben oow krijgeverrichUn- geregeld voortgang. Berichten uit Belglé. ANTIVKRP,Ji. XHt „Vlaauwcbe Üaaet" bericht het overlijden van den landschap en dertMdbUÉr Frane vku U-empuue te Schaerbeek, leer aar tui voorzitter van hat t liooger gesticht voor beeldende kun sten vau Antwerpen, ollicier der Leopolds orde co ook nog vereerd met verschei dene huilenlandsehc orden. De betreurde kunsteuaar, welke te Wenfeter geboren was. hoeft den ouderdom van 64 jaar be reikt. %LIKU. „Antwerpsche Tijdingendeelt medeEr komen hier verbeteringen tuen is aan liet werk ooi de gasverlich ting le herstelieu. Men rekent dttf er nog wel 9000 tuwouers afwezig zyn. Hot werk herneemt men in eenige fabrieken. Het voed sel is in niets te korthet brood kost fr. 0,35; onto bakkers verxorgeu het goed. ANTWERPEN. „Antwerp«cl|e Tijdin gen" meldt: Op last van Koning Albert is Staatsminister Etuile van der Velde tiegonneu een reeks voordrachten te ge ven in I ngeisud, teneinde alle jonge Bel gen i» dit land verblijvende tot dienst neming op te wekkeu. D« bwr Vonder Velde sprak reeds te Sheffield, te Man chester, te Liverpool, te I^hxIs, en aal nog te Glasgow, Birmingham en to Car diff hel woord voeren. Twee led«m van den (lenH-enteraad aijn toegevoegd aan d« Intercommunale Com missie, het zijn de Heeren Uoyers, volks- vertegenwoordIger en Dr. De («ueldre. Het Antwerpsch Komiteit voor Hulp ontving nog van wege liet onderwijzend personeel van Antwerpen'» officieel* scho len (3o bijdrage, r«*-d« gestort: Ir. 6800) «me gift van 3,215 francs. Het Stadsbestuur heeft groote partij /.out aangekocht dewelke eerlang aan de Itelanghebbeadvn voor voordeelige prijzen /al verkocht worden. Men seint ons uit DEN HAAG Koning Albert van België heeft het vol gende telegram gezonden aan den Heer Camile Huysmann Volks vertegen woor- dkfer Hnysfnans, B«4gisch gezantschap, dfc Haag. De Koning is ***r verheugd gfiwocet in deze «>rostandlghofien de blij ken van verknochtheid te ontvangen dor Senatoren en volksverU-genwoordigers wier vriendelijke tolk Gij zijl geweest. Z. M. flonkl U allen hartaijk. Ingenbleck secretaris. Slagschip gezonken BERLIJN, 6 Dec. (Van Duitsche zijde). De militaire medewerker van de Corriore della Sera meldt dat sedert geruimen tijd by' do Australische Re geering geen bericht is ontvangen over het slagschip Australia. Men vreest dat dit schip in volle zee tengovolgo van een ontploffing gezonken is. Bommen uit vliegtuigen. BERLIJN, 5 Doe. Vijandelijke vliegtuigen wierpen gisteren bommen boven Freiburg en Breisgeu. Treimjndienst Roosendaal-Antwerpen ROOSENDAAL, 5 Dec. Morgen wordt do dienst Roosendaal-Antwer pen hervat. De oerste trein vertrekt van Lier 11.30 uur v.oi. ondetwtKxle 2.30 uur n.rn. Bergen op ZoomAntwerpen. BERGEN OP ZOOM, 5 Dec, Do treinverbinding tusschen Bergen op Zoom en Antwerpen werd hedenmor gen weder door do Duitscher» belet. van het Koninklijk MBteriologizc' Inatitnut te DE BILDT. Hoogst* barometerstand 7(13.2 tc Mnnohon, laagste stand 741.7 te Skagen. Verwachting tot den volgenden dag: Stormachtige tot krachtige Z W. tot Z.wind, meest zwaar bewolkt, waar schijnlijk regenbnien. Zelfde tempe ratuur. BI1 HEERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 2 Dec. Pieternella Hendrika, ouders P. van Oudshoorn en J. K. Spieringshoek. Adriana, ouders H. wieser on F. van Hattem. 3. Anthonia Hermina, ouders J. T. Schuttelaar en M. M. Braünel. 4. Elisabeth, ouders P. C, Kuylenburg en G. Doornik. Adriana, ouders M. Hornis en N. de Wilde. ONDERTROUWD: J. Cattel en G. de Jong. L. van dor Palm te Reeuwyk en C. C. den Riet. L. Boot en B. van der Toorn te 's Gra- venhage. OVERIzEDEN: 2 Dec. J. van Bal lingen, 16 m. REEUWIJK. GEBOREN Mafgaretha, ouders G. Graafland en M. Romiin. Johanna, ouders M. Mulder en F. M. Janmaat. bij P. GOUDKADE, Vlcosohhouwor eu Spekslager Haastrecht. 7 Aan de Afd. Banketbakkerij van de Biscuitfabriek-„DE ZWALUW" te Utrecht kunnen terstond geplaatst worden gewoon op fabrieken te werken on van goede getuigen voorzien. Westhaven 44, Drogist - Wljdstr. 29. - Tel. 328. te Haastrecht. OH jin het gebouw „CONCORDIA". 15 Z1K PROGRAMMA. De Mambe{eu0a{f van Ajtothe- ker BOOIH geneest spoedig in- en uitwendige, bloedende en blinde Aam beien. Het jeuken bedaart spoedig Prijs por potje 60 ct. 1'2 Verkrijgbaar te Gouda by ANTON COOP8, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam by E. VAN .SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. MAGAZIJN VAN PARFUMER1ËN en TOILET-ARTIKELEN. Coiffeur. Oasthaven 31. Steeds voorradig groote Collectie van de beate parfumerie hulzen. LANGE TIENDEWEG 27, Toloph. 313. heeft in voorraad Sinaasappelen, Citroenen, MANDAH1JNEN, OOUM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 5