Opruiming Mantels Nuts-Spaarbank HAASTRECHT. Fotografie Galerij Korte Hoogstraat No. 1 W Firma C. SMITS, EEN1G DEPOT ffl THEE Men wordt veriocbtop ’t MERK te letten uit het Magazijn van „I.V. KMinkliike Fabriekei 1 tan l La» tam” OPGERICHT ara*. Karpetten, Kleedjes, Mata ii diverse snorlen.^ „J4 VLOERZEILEN en LIIIOLEDMS. (Zeilen en Linoleums worden gratis gelegd).*, g Levert eo maakl alle soorten GORDIJNEN, MATRISSEN, REDDEN, enz. Vraagt Stalen en Prijzen. 30 P veel verminderde prijzen. J KORTE HOOGSTRAAT No. 1. '7 '|t WOLFF C. HET ADRES VOOR IEDEREEN. „De Kleine Winst” KUNSTTANDEN met en zonder gehemelte-plaat, vanaf f 2.per tand, f35.per gebit. NeuMulitrijtnSloMtrij GOUDA Kleiweg 1749. Buitengewone Orgelopruiming. Scheer’s verpakte Thee M. VERHEUL, XTﮓ«-7 7’ I GROOTE -W FEVÊL tegen fro 12641 SAOTOGEÏÏ. HAEMATOGEN. HAEMOFEERIN. REDHLMDSCIIE BOND VOOR VROUWENKIESRECHT, lid. Honda en Omstreken. "5 ANTON COOPS. Bekende prijzen. Emser pasti I les Emserzout Emserwater Drogisterij Westhaven 11, Schoenhandel. Kleiweg 48. Gouda. M. RAVENSWAAYZONEN GORIWCHEM. DE VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG LEZI 1TG Professor Dr. t. V. KERNKAMP Ie Utrechl Tandarts J. T. ORTH Zn. N. HESSING, Zjijxxzaad.-S-uuiGrerlï:oe3r5es, xxxerlz TT". ZS., vervaardigt uit prima' grondstoffen, gegarandeerd zuiver, gemak kelijk en zuinig bij het voederen, een lekkernij voor het Vee. ROTTERDAM. pk Telefoon lm U ons (Tc TWEEDE - - 2- ROTTERDAM, Noordmolenstraat 71. S. S. van üantzig St. Nicolaas-Geschenken. j Neemt Uitsluitend 25, £0 en 18 ct. Siu,T;’b., i6 i iL verkoop uitsluitend A contant I 100 É6 w f 85,— thans f 50,— 50,— f f 75,— n f 60,- f 125,— n f 95,— f 160,- f 110,— f 170,— n f 115,— f 170,- f 120,— f 175,- n f185,— n n 1 f 135,- n 1 f 150, f 210,— n f 160,— f 220,— n f 150,— f240,- n f 145- f 170,— n - van - f 90- f 116 n f 160,— f 195,— n f 175, - f200,- I G f 170,— f 195,— f 125,- f 125,— □D 1 Drogist Wijdstr. 29, Tel. 328. IS ondanks alle concurrentie, de grootste en Om verzekerd te zijn van nette bediening en tijdige levering, let men alleen op HET ADRES: Lift gratis - Telefoon 4104. Speciale inrichting tot het vervaardigen van werkmansgoederenenbedrijfskleeding Lage prijzen, vaste prijzen, Bóllede goederen, prima afwerking, bevelend, W J. C, BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. Davo Linoleumwas vanaf 30 cent meest bezochte Inrichting hier ter stede, alléén gevestigd: boven het Warenhuis, y - ROTTERDAM - Artistieke afwerking. - J (Opgericht 1879.) Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons met vermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien van I nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich .tot de uitvoering van geeerde orders aan- Telefóon-Intercommunaal 384. TE HOUDEN DOOR OP VRIJDAG 11 DEC. ’s avonds 7Va uur in de Sociëteit „DE RÉUNIE.” Toegangsprijs25 ets. voor Leden v/d Bond, leerlinge^! Gymnasium en H. B. S. en Militairen. Niet-leden 50 ets., aan de zaal 75 ets. Kaarten verkrijgbaarTurfmarkt 24. Plaatsing zonder pijn en met schriftelijke en langdurige garantie. 12 COOLSINQEL zo, ROTTERDAM. Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mei. de Wed. A. M. BLANKEN, van des ’s mid dags 12-2 uur. Rentevergoeding 3 °/0. 17 HET BESTUUR. Een SOLIED ADRES voor meu belen is bij Peperstraat 24. Reparatie aan alle meubelen spoe dig netjes en billijk. Voed rt nw Fee met de euivere murwe merk .Ster” en W L, ea SOWABOONKNKOKKBN merk B'IJ, 0 Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere-Diploma Parijn 1000. Wegen Gouden MedaiUee. 1 o X l-ï Vraagt uw leverancier van Veevoeder, waar niet verkrijgbaar, leve- ring rechtstreeks door den Fabrikant Per kwartaal Idem franco per Met Geïllustreer Idem franco per Abonnementen Markt 31, hjj n Op nadere overeen te komen voorwaarden zijn bovenstaande De ontruiming Eindelijk dan kw: dels voor. Op zichzelf is een sproten aan het init metlid niets ongewc Kamerlid zich spe< ander terrein, of n Regeering geen red Mgeeringsvoorstel, J een initiatief-voorsl kans. Is echter ong< baar om met eige markt te komen c van wereldcrisis Wij hebben gro< welsprekendheid ei lenten, welke mr. k zijn. Wij verstaan niet onderschat. W echter bij ons dei '^.omstandigheden in Zelfverheffing wist ’t zooveel bete —4 of van zucht te (vilde de S. D. A. tings voor het 01 /en?) is er sindi /het ontwerp niet f den. Integendeel. genamer gevoelen Jiegewing, i der crisis af, als pa om te voorzien eene Regeering di ten, wanneer de werkelijk hadden toen hun die kan welk geval zeer n Ort’s plaats een s de heer Mendels In dit laatste g dit ontwerp niet noodig als het i elkaar en in zijn zeer bedenkelijk. De strekking 1 De vordering tot bewoond perceel wordt ontzegd, summierlijk blijkt, band met de bp standigheden ten De rechter stelt verder vast en kt dit bedrag gehet den Staat zal bet Deze regeling hoofdinhoud slee! instrumenten ook op termijn verkrijgbaar. 110 Verzuim evenmin mijne prachtige collectie geheel nieuwe orgels te bezichtigen in mijn magazijn Oostzeedijk 328. Joh. de Heer, oostzeedijk 328732. Rotterdam. 'OQ Sepot Palthe, G. van Diest, - Haastrecht. ONTVANGEN de nieuwe voorraad W Aanbevelend, G. VAN DIEST. Onderstaande ORGELS, die, hoewel gebruikt, toch geheel ALS NIEUW, MET VOLLE GARANTIE worden afgeleverd, zijn te bezichtigen in mijn magazijn 1 draagbaar Kofferorgel, 'fabr. Müller, 4 oo#. 2 sp. 1 draagbaar Kofferorgel, fabr. Müller, 4 oct. 2 sp. 1 draagbaar Kofferorgel, fabr. Hörügel, 4 oct. 2 sp. 1 eiken Schoolorgel, zeer geschikt voor lokalen, kan geheel worden afgesloten, met boekenkast,2 spel, dubb. kopp. 1 (Salenorgel, fabr. Müller, met spiegel- kop, 2 sp. 8 reg. dubb. kopp. 1 Hamilton Orgel, laag model, 2 sp; 11 reg. Voxh. en kopp 1 Alleger Spiegelorgel. 2 sp. 11 reg. Voxh. en dubb. kopp. 1 Hillebrandt Salonorgel, laag model, 2 sp. 11 reg. Voxh. en dubb. kopp. 1 Angelus Cremona, 2 sp. 11 reg. sier lijk model Müller Salonorgel, hoog model met spiegel, 2 sp. 11 reg. Müller pianomodel, 3 sp. 14 reg. met mooie 2 vt. harp in de bas 1 Malcolm Orgel, hoog model, deftige stijl, met spiegel, 2 sp. 12 reg. 1 Amerik. Salonorgel, laag model, 4sp. 17 registers, krachtig geluid 1 Angelus Cremona, als boven, 2 spel 11 registers 1 Nyströmorgel, mooie donkere kast, 1 spel 4 registers 1 KoralionorgOl met ingebouwd Koralion en Spiegeltop, 2 sp. 8 reg. y* 1 Malcolmorgel met dubbele spiegeltop, donker noten 2 sp. 12 reg. Markt 43. Gouda. Ruime keuze XI tö 63- 46) Vooreerst moest zes weten hoe de Boheim wilde Robi lasten, maar de k den leermeester n< verlaten, wilde v Overigens gedroeg en was den dokte het verband en bi; heden op handige dat deze den knaa heid hield. De bediende, dii t gezonden, kon nal houden; hij verteld dienden, welk een ■Mn was in den kwetste. Al de bi been-, er werd di zoo kwam het, da opgeschrikt door komst der hospita ■nor in de gang ti van al die drukte manier nu ook h vernam. Dit had i king alsof zij een i vangen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 6