>9 s nimmer" e sirtn. In 11 IJ 7 M9. |zen. tI II ll itrecht. De Oorlog. I IK Jhj O. 12649. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks' en t Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. n. II Elvira.. i k© XL ii DAM co o te w o tl t’R Maandag 7 December 1914. XTievfvrs- ©xl -^d_v"ex‘texL‘tïe"bl©-cl voor G-ovlcLsl en Oxo.s'tx©3x©XL. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. ratis BEDDEH, enz. Telefoon Interc. 82. J ons (Parlement. FE11LLETÜH. I 100 om (Wordt vervolgd) aan ijdel toch allen schijn van dat t Wes- irenhuit, f 1.25 1.50 150 1.90 Sepot Patth, schuld van jeldzucht, I te I Aan het Westelijk Front. De strijd aan het Westelijk front wordt voortgezet met kleine aanvallen op ver- 1 ue actie aan- t I (lOillSIHE (011! t\T. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. het gebeurde te ge- t, het verlangen begeerte om zon- Als de menschen je dien man do op die nieuws Dit had1 op haar een uitwer ven nieuw leven had ont- todigé van deze een bijzondere fegs anderen ft, de bevoegd- MFA, 4 :e voedingswaarde Medaille*. heeren van Wijnbergen, Rink, van Hamel, Tydeman, Limburg, Visser van IJzendoorn, Beumer en van Doorn tot op de draden uitgerafeld, bezwaren waarover men voor een deel in abnor male tijden zou kunnen heenstappen wanneer het moest, bezwaren welke ons onoverkomelijk voorkomen tegen een regeling welke der Regeering on- noodig on verwerpelijk voorkomt en dus met de gewone maat dient ge meten te worden. Niet een Kamerlid, maar de mannen aan het stuur kunnen in zulke abnormale tijden, waarin snel e» krachtig regeeren noodig is, den geheelen toestand overzien zij krijgen voortdurend de gegevens om een on derwerp van alle zijden te belichten, om een maatregel in zijn goede en kwade gevolgen te overpeinzen. Een Kamerlid mist daartoe de uitrusting. We kunnen hier niet alle bezwaren bespreken, willen slechts een serie aanstippenonvoldoend voorafgaand onderzoek, het weglaten van een maxi- mum-huurprijs, het 4 nnood”-regeling, wijl 1 nood bestaat, die ni$ weg is te ondervangt™, uu uovuogu* heid aan den rechter om over’s lands gelden te beschikken, het te vreezen gevolg dat huurder en verhuurder onder één deken zullen gaan liggen, om den Staat die er goed voor is de huurpenningen te laten vol doen, enz. Ep de verdediging viel al zeer tegen; handig, maar allesbehalve overtuigd. Goedkoops gelegenheid als zich hier aanbood om zichzelf een aureool van Arbeiterfremdlichkeit te geven, man keerde bij al ’t opgeschroefde in de verdedigingspleitredevoeringen der so cialisten het betoog, dat dit1 w. o. noodig was. Ja, de voorsteller zei ’t openhartig„onbillijk” nota bene was ’t z. i. om de vraag te stellen of het w. o. noodig was. Hét ont werp bedoelde immers geen dam op te werpen tegen den nood die er reeds is, maar wel tegen den nood diez.i. komen zal. dat hij, mr. Mendels, dan de Regeering ’t i was dus geen critiek op wat de Regeering had nagelaten, maar wie weetwel’s zou yü n n e n nalaten in de toe komst. Ongemotiveerder wantrouwen liet zich kwalijk denken, ongemotiveerder zelfverheffing want wat was dit voorstel anders dan de verzekering, ’t beter kon zou kunnen? 30 f DIEST. Hij leeft I hij leeftriep zij buiten zich zelven, lachend en schreiend tege lijk. En zij liet zich door niemand terug houden om als de wind naar de kamer te snellen, waar zij wist, dat de patiënt was. Bij instinct opende zij zacht de deur en trad naar het bed, voor iets anders had zij geen oog. Zij zag noch den dokter,, noch haar vader, noch Robert, die aan het hoofd- en aan het voeteneinde van het bed stonden al ware de kamer vol vreemden geweest, zij zou er niet op ge let hebben zij gevoelde zich alsof zij geheel alleen op de wereld was met dien bleeken jongen man daar. Haar plotseling verschijnen verraste de aanwezigen zoozeer, dat zij er niet aan dachten haar terug te houden. Elvira wierp zich op de knieën vodr het bed, greep de koude hand van den gekwetste en drukte er haar lippen op. Zoo bleef zij liggen, als had zij daar haar bestem ming gevonden. - kwam dokter Boheim daar 46) Vooreerst moest alleen de heer des hui zes weten hoe de stand van zaken was, Boheim wilde Robert met’ deze taaie be lasten, maar de knaap, die zijn bemin den leermeester nog geen oogenblik had verlaten, wilde volstrekt niet heengaan. Overigens gedroeg hij zich zoo verstandig, en was den dokter bij het aanleggen van het verband en bij de overige werkzaam heden op handige manier zoo behulpzaam dat deze den knaap gaarne in zijn nabij heid hield. De bediende, die naar den baron werd gezonden, kon natuurlijk zijn mond niet houden; hij vertelde aan de andere be enden, welk een verandering er geko- wen was in den toestand; van den ge kletste. Al de bedienden waren op de been; er werd druk over gesproken en zoo kwam het, dat Elvira, die reeds was opgeschrikt door het gedruisch bij de komst der hospitaaldragers, uit haar^ky nw in de gang trad om naar de o< van al die drukte te vragen en manier nu ook het belangrijke vernam. Dit had1 op haar een king alsof zij vangen. beduiden Je stelt je aan, of je krank zinnig bent. Als de menschen gezien hadden, hoe je dien man de hand kuste O, laat mij. Wat geef ik do menschen En als je aan mijn verstand twijfelt, misschien heb je daar gelijk in maar ik ben niet eerst nu krank zinnig dat was ik te voren veel meeren slecht I Een ellendig schep sel, als ik daarvoor moet boeten door mij te vernederen in de oogen vttfc alle menschen, dan zou dat nog de geudpgsto boetedoening zijn 1 De baron wilde zich losmaken en haar vermanen om bedaard en verstandig te zijn, maar zij klemde zich aan zijn hals vast, zoodat hij bijna geen adem kon scheppen. Vader, snikte zij hartstochtelijk, LONDEN, 5 Dec. De correspondent van de „Daily Chronicle” in Noord- Frankrijk is officieel langs de Fransche linies rondgeleid. Naar aanleiding van de Duitsche lezing als zou Werda nauw zijn ingesloten deelt de corres pondent mede, dat dit geheel onwaar is. Werda is nimmer belegerd gewor den en zijne verbindingen met het noordwesten en met het oosten zijn geheel intact. Men moet 20 der arbeid zich te verrijken. Daardoor alleen kon een man als Snoward in zijne plannen slagen men begon het verderf»*, lijke van zijn gansebe systeem eerst in te zien, nu hij gevat was voor een mis daad, die niemand zich kon verklaren en waarvan do samenhang met Snoward’s za ken slechts kon vermoed worden. Nu kwam eiken dag nog meer aan. het licht, en wat het gerechtelijk onderzoek opleverde, van zijn geboortestad uit tot heden, verkreeg zulk een grooten omvang dat volstrekt nog niet was te bepalen wanneer de documenten volledig geno»*g zouden zijn om den beschuldigde vóór den rechter te brengen. Intusschen liet de beiïrs zich niet onbetuigd; de koers der aandeel en in alle ondernemingen, die Snoward op touw had gezet, daalde ont zettend, zoodat zijn millioenen merkbaar wegslonken. Weldra bleek ook, dat 8no* ward eigenlijk Heinrich Starkhorst zijn bewijs van Amerikaansch burger te zijn was oen valsch document reeds van te-voren heimelijk een daling had voorbereid in den koers der effecten, die hij in den handel bracht. De zaak werd iu zooverre nog komiek, dat 8n®ward’s kapitaal, dat i\pg in de ondernemingen stak, nu ook verloren ging door het onverwachte dalen van de koersen. Misschien zal de discussie tóch nog een resultaat hebben. Misschien, want in den laten middag toen er slechts 52 leden present meer waren het was Vrijdagmiddag en de d o St. Nicolaas hebben ten slotte de* stemmen gestaakt over een motie van HamelLimburg, die o.i. niet noodig maar evenmin schadelijk was. Prof, v. Hamel wilde n.l. de Kamer per motie laten uitspreken, dat een aan vulling der uitwinningswet wenschelijk is ter voorkoming van gedwongen ontruimingen, na huuropzegging spe ciaal voor weekfriphwoningen e.d. in gevallen, waarin de huurder uitslui tend of hoofdzakelijk door de buiten gewone tijdsomstandigheden niet in staat is zijn huur te voldoen. Mr. Limburg voegde daar nog aan toe de noodzakelijkheid van uitbrei ding van den financiëelen steun. Merk waardig genoeg kwam van Rechts Mrs. Loeff en de S&vornin Lohman de verklaring, dak men de Regee ring gerust kan overlaten te handelen wanneer ’t noodig is, waarna de Minister 1 van Justitie kwam uiteenzetten, dat men tevreden mag zijn over den toe stand, dat de Regeering er haar volle aandacht aan wijdt en dat zij onver wijld maatregelen zal nemen, wanneer veranderde toestanden dit mochten eisbhen. Na deze verklaring had ’t dunkt ons op den weg dej1 Heeren van Hamel en Limburg gelegen om hun motie in te trekken. Ze werd echter gehand haafd en 26 linksche leden stemden er voor, 6 linksche eu 20 rechtsche er tegen. Vermoedelijk komt de motie Dins dag op nieuw in stemming. Dan komt ook het leeningsvoorstel voor, waarbij Minister Treub opnieuw gelegenheid vond te toonen, dat hij alle parlementaire snelheidsrecords schitterend weet te slaan. Moge de Kamer in gelijk tempo werken 1 schil lende punten, welke beoogen gaande te houden en wellicht de uacht af te leiden van den eigenlijke toe stand. liet heeft er tv^u ....vu uvu^m dó Duitsche troepenmacht aan het ■elijk front beduidend verminderd is daar In elen naar het Oostelijk front zijn ge- V roepen, teneinde in Polen hulp te gaan dag vóór JAleüt‘u lüKen oprukkende Russische le- slotte doT^eriuuc*lt’ ün dat J11*8* daarom van Duit sche zijde hot artillerievuur op sommige plaatsen sterk woqIi onder hou uen, ten einde den indruk te geven alsof groote legermachten daar aanwezig zijn. De bondgeuooten zitten in zuid-West- Belgiö ook niet stil, Stap voor stap wer ken zij zich vooruit en elke meter grond die gewonnen wordtf wordt als een feit van eenige beteekenia beschouwd, door de bezetting daarvan steeds met aanzien lijke offers aan beide zijden gepaard gaat. Hel Belgische leger heeft zich kranig geloond bij de verdediging van de streek bij het geïnundeerde bij den Ysefy Dit blijkt thans des te meer uit een officieel rapport gepubliceerd in de Corrier de 1 l’Armoe Beige, waarin de krijgsverrich tingen sinds het begin van den slag op Ui October wordt uiteengezet. De slag aan den Yser, zoo zegt het rapport was voor ons leger een onbetwistbaar succes, maar hoe duur werd het gekocht. 11 e t leger verloor een vierde deel f an zijn krachten. Maar de ver liezen der Duitschers waren nog veel- grooter. Zij lieten op het terrein der wor steling hun dooden en gewonden achter, benevens een groote hoeveelheid wapenen, munitie en twee stukken van groot kali ber, welke zij westelijk 'Mta den Yser hadden gebracht on door /L le divisie werden buitgemaakt. f Omtrent do bedoeling*# bondgenoo- ten is niets bekend. M&if liet lijkt ons niet wel mogelijk dat deze zich om den tuin zouden laten leiden/ door wat scher mutselingen en niet dendego op de hoogte zouden zijn van de bewegingen der Duit sche troepen. En daarom komt het ons vóór dat niet onmogalijk moet worden ge acht dat de bondgenoten hun troepen tot aan de Belgische Zoo noordelijk moge lijk doortrekken om vandaar een omtrek kende beweging uit te voeren tot inslui ting van den Duitschen rechtervleugel, zooals reeds is gepoogd met het leger onder generaal von Kluck, dat zich ech ter daaraan heeft weten te onttrekken. De officieele oommuniquó’s die den toe stand nader aanduiden, volgen hier PARIJS, 6 Dec. In het communiqué haast nog moeilijker. De Kamer heeft er ten slotte korte metten mee gemaakt. In den laten middag toen juist de vereischte 51 leden present waren, heeft zij met royale meerderheid een eind gemaakt aan dit legislatief geliefhebber. Zelfs van de socialisten onbrak 2/t bij de stemming op ’t appèl. De baron lichtte haar op en nam haar mee naar de kamer er naast het leer- vertrek van Robert. Hier viel Elvira hem om den hals en liet haar tranen den vrijen loop. De baron verloor hierbij de weinige kalmte, die hem na al de ge beurtenissen van dezen nacht nog was bijgebleven. God in den Hemel! Wat moet dat 'fjÊ PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal I Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per postw f Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: I Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. P TWEEDE KAMER. De ontruimingswet-Mende 1 s. Eindelijk dan kwam het w.o.-Men- dels voor. Op zichzelf is een wetsvoorstel, ont- iproten aan het initiatief van een Ka merlid niets ongewoons. Gevoelt een Kamerlid zich specialiteit op een of ander terrein, of meent hij, waar de Regeering geen reden vindt voor een jegeeringsvoorstel, kans te hebben met een initiatief-voorstel, hij wage een kans. Is echter ongeschikter tijd denk baar om met eigen maaksel aan de markt te komen dan in deze dagen van wereldcrisis Wij hebben groot respect voor de welsprekendheid en de juridische ta lenten, welke mr. Mendels geschonken zijn. Wij verstaan ook, dat hijzelf deze niet onderschat. Minder goed wil er echter bij ons deze poging in deze ’^-omstandigheden in. Onze indruk van Zelfverheffing hij, mr. Mendels, Sst ’t zooveel beter dan de Regeering A of van zucht tot politieke reclame Mlde de S. D. A. P. niet reeds mee tings voor het ontwerp gaan beleg den?) is er sinds de indiening van /het ontwerp niet geringer op gewor- f den. Integendeel. En des te onaan genamer gevoelen we zulks tegenover Bagaoring, die van het uitbreken der crisis af, als paarden gewerkt heeft om te voorzien in de volksnooden; eene Regeering die daar niet zou zit ten, wanneer de heeren Mendels c.s. werkelijk hadden willen mee-regeeren toen hun die kans geboden werd, in welk geval zeer mogelijk op ’s heeren Ort’s plaats een socialist wie weet de heer Mendels gezeten hadde. In dit laatste geval zou, dunkt ons, dit ontwerp niet ingediend zijn, on- noodig als het is, juridisch zwak in elkaar en in zijn eventueele gevolgen zeer bedenkelijk. De strekking lijkt zoo eenvoudig De vordering tot ontruiming van een w bewoond perceel of perceelsgedeelte I n7t~ wetsvoorstel wordt ontzegd, wanneer den reefiter 1 summierlijk blijkt, dat daartoe in ver band met de buitengewone tijdsom standigheden termen aanwezig zijn. De rechter stelt dan den huurprijs verder vast en kan tevens bepalbn dat dit bedrag geheel of ten deele door den Staat zaï betaald worden. Deze regeling we stipten den hoofdinhoud slechts aan - - is door de Do tijdingen van hetgoen ’s nachts ten huize van baron von Ellerich on ’s mor gens in het paleis Excelsior gebeurd was, verspreidden zich in den voormiddag als een loopend vuur door de stad, en in de avondbladen werden die ongelooflijke tij dingen niet alleen bevestigd, maar wer den er nog bijzonderheden aan toege voegd. Men wist nu te vertellen, dat die zoo genaamde mr. Snowa^d volstrekt geen >\inerikaan, doch een Duitscher, een Rijn lander was, geboortig uit dezelfde stad als de vermoorde bankier von Dobel, die vroeger zijn vrieód en speelmakker was geweest. Dezelfde couranten, die den ge- vlerden mr. Snoward te voren hadden ge wierookt als een man van groot talent en heden de aanklachten tegen hem zeer kort vermelden, lieten oen dag later een kreet van verontwaardiging hooren. Men sprak van een bende schurken, die door een gebrekkige wetgeving in staat was gesteld om in een beschaafde maatschap pij ongestraft allerlei slechte praktijken uit te oefenen. Men roemde zijn eigen eerlijkheid en vroeg wanhopig om betere bescherming tegen zulke schurken de regeering, de justitie en de politie wer den verantwoordelijk gesteld voor al het gebeurde. Qering in aantal waren de stemmen, die eerlijk genóeg waren om naar waar heid de schi Ven naar van 11 u. gisterenavond wordt gezegd In België heerscht dezelfde levendigheid als den vorigen dag. Wij hebben onzen positie ten Noorden van Mannekensvore, dat Vrijdag werd veroverd, verder beves tigd. Op het overige deel van het front viel niet belangrijks voor. PARIJS, 6 Dec. (Reuter). Het mlddag- communiqué van hedenmiddag luidt In België, niet ver van het Veerhuis, waarvan de verovering gisteren werd gemeld, heeft onze zware artillerie een Duitsch blokhuis vernield. De vijand heeft tevergeefs gepoogd ons Woldendreft we der af te nemen., Op het overige deel van het Noordelijke front, alsmede aan de Aisne, is het volkomen kalm. In Champagne heeft onze zware artillerie met succes zeer levendig de Duitsche batte rijen beschoten. In Argonne wordt de loograven-oorlog voortgezet. Wij gaan voort met langzaam vorderingen te ma ken, waarbij alle aanvallen van den vijand afgeslagen werden. Eveneens had een geringe vooruitgang plaats in de om geving ten Zuid-Oosten' van Varennes, waar de Duitsche artillerie tot zwijgen is gebracht. Op het overige front viel geen enkel n oemensw,aardig feit voor. BERLIJN, 6 Dec. (Officieel.) Het groot-hoofdkwartier meldt dd. heden In (Jen loop van den nacht is het dorp Vermelles, Zuid-Oostelijk van Bethune, wiens verder bezit bij het voortdurend Franach artillerie-vuur onn»odige offers zou hebben geëischt, door ons volgens een vastgesteld plan, ontruimd. De nog overeind staande gebouwen hadden wij van te voren in de lucht laten springen. Onze troepen bezetten de gereed gemaakte stelling- gen, ten Oosten van Vermelles. De vijand is tot dusver ons niet kunnen volgen. Ten Westen efi ten Zuid westen van Altkirch hernieuwden de Franschen hun aanvallen met ver sterkte troepen, zonder succes. Zij le den daarbij zware verliezen. Voor ’t overige hebben op 't Westelijk oor- logstooneel geen noemenswaardige ge beurtenissen plaats gehad. 1, I VMer, sniKte zij nanstocnieiij», e als je werkelijk je dochter liefhebt, bid dan zoo vurig als ik, dat hij niet sterft, want ikik zou hem gedood hebben en dan zou ik geen minuut meer kunnen Eindelijk kwam dokter Boheim daar leven. tegen op, niet zoo zeer ter wille vonden De baron stond versuft; hij begreep patiënt, als wel om de jonge dame zelf, nog niet geheel, welke verandering in het die wellicht een zenuwtoeval zou krijgen, gemoed van zijn dochter had plaats ge- - grepen; maar hij zag toch inr dat hij /niet beter kon doen dan zwijgen, als hij hij zag toch inr dat hij niet beter Kon uoen »«»n zwijgen, aie> uij haar niet nog meer wilde opwinden. Hij repte daarom geen woord over Snoward, aan wien Elvira volstrekt niet scheen te te denken en voerde haar met zachten drang naar haar slaapkamer terug.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1