>s muil r” stun's Inkt idehjk de BESTE ONSCHADELIJK iN-HOLLAND. De Oorlog. 2fi50. Dinsdag 8 December 1914. Verschijnt dagelijks MPEN FELILLlHOi\, Elvira.. Geïnterneerden. Telefoon Interc. 82. REVMSGEV1VG. 53e Jaargang. exx -A™c9-'vextexLtïe“bla,d. voor G-o-ixcLsu exx Oïxxstrelceax. behalvé Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. i Telefoon Interc. 82. B I 0.10 keuze; Amerikaan, Irintanan Zn., Goud». Luitenant naar een gelijks iunerd, veriangen na|r liet de lees- de forten van Antwerpen nog stand hielden en ongeschonden waren, toen ons leger reeds naar de Yser trok, bevdt thans een hoofdartikel van abbé Wetterlé, den voormaligen Duitschen afgevaardigde voor Elzas-Lotharingen. Ik vermeld het niet om de belangrgk- heid van het artikel, getiteld „Le Choix de l’Heure”, veeleer als merk waardigheid. De toestand in Duinkerken is be vredigend. Er heerscht druk vertier en de algemeene toestand is zeer ver beterd de bevolking is tot kalmte gekomen en een aanstaande intocht der Duitschers is geen schrikbeeld meer. ten Z.W. van Petrokoff een aanval af van de Russen, die over Novo Radomsk Noordwaarts waren opge rukt, terwijl de Duitsche troepen den vijand dwongen achteruit te wijken. In West Galicië zijn evenzeer groote gevechten aan den gang. De beslis sing is daar nog niet gevallen. Wij namen gisteren'daar nog 1500 Russen gevangen. In deXKarpathen duurt de strijdt tningszaal voor Mili- 0 u. fé Harmonie HoIl.My. )UW. Sociëteit Réunie Bond wenkiesrecht Prof Dr. nkamp. IECHT. wed. Blanken. Verg, club, dia 71/* uur Eendracht ht. eken wij geregeld tijdig mogen ontvangen van concerten, vermakelgk- n dese dan in ohm aelden. Aan het Westelijk Front PARUS, 7 Dec. Het communiqué van heden meldt De aanvallen op eenige loopgraven, die nog door den vijand op den lin keroever van het Yserkanaal worden bezet, duren voort. Verder is niets nieuws te melden, behalve dan de gebleken meerderheid van onze artil lerie boven die van de vijanden. Aan Ijet Oostelijk Front WEENEN, 7 Dec. (Officieel). D*e worsteling om tot een beslissing te komen op het Russische gevechtsfront duurt voort. De Oostenrijksch-Hon- gaarsche en Duitsche troepen sloegen rid den loop ’syolgde, scheen i Yellzaïne ver- --a Nu eerst leer de zij zichzelvon kennen. Zij wist hot nu, het was liefde geweest, die bij haar was ontkiemd misschien reeds bij de eer ste ontmoeting met Frederlk, haar hoog- moed had zich echter verzet tegen iets, dat haar te dragen gaf. Opzettelijk had zij zichzelven voor oogen gesteld, hoe veel zij in de maatschappij hooger ge plaatst was dan die gouverneur van haar broeder, en zij had zich vaatgeklemd aan de gedachte, dat hij een huichelaar of in het gunstige geval oen verwaande zeden meester moest zijn. Op den duur kon zij haar betere inzichten echter niet onder drukken en als zij dan bemerkte, hoe zij zich bloot gaf in den dwazen strijd, dien zij in haar binnenste tegen Schwerdtner’s grondbeginselen voerde, dan kwam bij haar die eigenzinnige trots' boven, die haar zelfs bracht tot een verloving met - den bejaarden Amerikaanschen millionair. langzamerhand van zelf beter. Dan kwam bot mMolfik ontwaken Uj- E«"’« ««mom» ont«l dens de huwolijksplechtighidd, het hart verscheurende berouw, toen zij op het kin derlijk gelaat van haar broeder de taal van een laar zij moe- aajngebpden Zij, die handelen tegen bovenge- gestraft te worden volgens de krijgs wet. Generaal Staal schrijft in Het Vaderland een zeer belangryk lot ecu ernstige, maar qdele lovonsopvat- ling. Hij dankte haar voor haar zorg vuldige verpleging door zijn dagelijkschc Ix'wijzen van oprechte hoogachting en be waarde natuurlijk een gepast stilzwijgen over het verleden. f In Mei, toen de lente al haar prkcht on heerlijkheid ten toon spreidde, ^fertrok Schwerdtner op uitdrukkelijk van den baron met de familie landgoed bij Berghausen. Hij i studie nog niet hervatten, en de g^ heer achtte zijn verblijf op het lam strekt noodzakelijk voor zijn volledig nezing. Vóór hij afretsdo kwam de gerechter lijke commissie eerst nog ten paleize van an Personen ende de week van v. in de Gemeente ge- 8 verlaten hebben. it Zeist, in Kattensin- >er, uit Baarle-Nassau, 7C. Heinstman, uit 21J. Hartgring, uit Joelekade 110; P. L. lit Schiedam, in Hout- 2; A. Verkerk, uit in Karnemelksloot n, uit Utrecht, in Bo- irt, uit Hilversum, in J. van Leening, uit 7ijdstraat 27J. P, iterdam, in Turfmarkt )uw, uit Dinslaken sperstraat 114J. A. emmerliede Spaarn- ■wegstraat 6; Ger- iegen, in Achter de W. van den Berg, uit elstraat 20L. Boot, i Jan van der Heiden- oorlander, uit Heken- lelksloot 47 en F. C. uit Amsterdam, in 6. OKKENEN: anden, uit Spoorweg- Waarder, Oosteinde; uit Heerenstraat 151, lam, Straatweg; F.J. itade, uit Kleiweg 42, van Loostraat94;M. Aas, uit Hoogstraat 3, islagsweg; J. H. Delno, l 51, naar DeesdT. uit Nieuwehaven 159, i .36 en C. J. van Ham, i 6, naar Leiden, Bree- enkele jongeling bij het Belgische leger gevoegd. De Duitschers hebben inderdaad streng gewaakt. De jongens hebben zich nu met de burgerwacht moeten verbinden, de wapenen nim mer tegen Duitschland op te nemen. Evenals in Gent is ook te Kortrijk een gijzelaarsdienst ingesteld, waar voor om beurten de burgemeester, schepenen en Raadsleden elkander aflossen. Een andere Belgische oorlogscorres pondent van hetzelfde blad schrijft van uit Duinkerken het volgende Uit Holland jworden geruchtmakende berichten naar hier geseind over een grooten slag, die in Vlaanderen aan staande is. Met de grootste beslistheid schijnt in Hollandsche gazetten be weerd te worden, dat een nieuwe ge weldige strijd gaat volstreden worden aan de Yser. Ik geloof me niet schul dig te maken aan te stoute voorspel ling als ik deze nieuwtjes durft tegen spreken. In de eerst komende da^en is geen beslissing te wachten. Vóór enkele dagen beschreef ik reeds het veranderde karakter van den Yser- strijd, en mgn laatste tijding deed ik uitschijnen, hoe alles er op wijst, dat althans binnen de eerstvolgende dagen geen geweldig -treffen verwacht mag worden. "Wel werden vijandige troe penverplaatsingen voltrokken, doch meer en meer blijkt, dat er in België vele 8chijnbewegingea*<rorden uitge voerd om de verbondenen bezig te houden. Het artillerieduel is nummer één thans. De veranderde weersgesteldheid heeft onzen vliegeniers gelegenheid gegeven de vijandelijke stellingen goed te verkennen en de zware kanonnen der verbondenen, wier stellingen thans uiterst sterk zijn, brengt den vijand, zeer veel schade toe, die op zijn beurt zijn zwaar geschut wegens de inun datie niet voegzaam genoeg naar voren kan brengen. Een ander bericht, uit Holland hier gekomen, verdient eveneens tegen spraak: de zonen van verschillende ministers zouden zijn gesneuveld. Op ’t oogenblik, dat deze tijding door Holland liep, bezocht minister Poullet juist zijn zoon te Veurne en moesten de zonen der ministers De Broque- ville, Renkin en Berryer of wel we derom in ’t vuur, of wel voor ’t eerst nog naar ’t front, na eeftt andere diensten in ’t leger te hebben verricht. „Le Nord Maritime”, de Duinkerk- sche gazet, dezelfde, die beweerde dat PRIJS VAN HET ABONNEMENT: 'jtfer kwartaalr jgfldein franco per post. ■.’■•jlet Geïllustreerd Zondagsblad .T Wem franco per post. Abonnementen worden C M*kkt 31by onze Agenten 1XHCHTINGÏN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; .Brengen ter algemeene kennis, dat 'Op de ^ecretnrie ter visie zijn gelegd verzoe- kennet bijlagen vans x. De Koninklijke Stearine Kaarsenfa- briec Gouda te Gouda om vergunning tot aüxeiding van haar fabriek door het plutsen van twee electromotoren, resp. van 45 en van 65 P.K. in het peiceel gelegen un de Bleekerskade, kadastraal bekend Sectie E No. 1282. a. De Koninklijke Stearine Kaarsenfa briek Gouda te Goitda om vergunning tot Uitbreiding van haar fabriek, door het plaatsen ran een electromotor van 45 PK. in het perceel gelegen aan den Turfeingel, kadastraal bekend Sectie E No. 2024. Dat op Dinsdag den 22 December 1914 des namiddags ten i1/» ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaand^ jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 8 December 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE betoonde den kranke de teederste zorg en oplettendheid. Het was verbazend, hoe in deze omstandigheden haar ware in borst aan het licht kwam> zij was de vrouw, die de gelukkige taak had haar omgeving oen gevoel van huiselijkheid en vrede in te storten. 1 Terwijl zij met bezorgden der ziekte van BohwerdtnÖrxyc ook in haar binnenste een andering te zijn gekomen. nog voort. Op verscheidene plaatsen trok de vijand zijn sterke strijdkrachten weer achter den bergkam terug. Uit Vlaanderen. Omtrent den toestand op het ge vechtsfront in Vlaanderen meldt een ï)e Het grensverkeer in Zeeuwsch- Vlaanderen. De Duitsche militaire commandant heeft volgen» de Tijd de volgende be perkingen vastgesteld bij het overgaan der Nederlandsche grens. Het verkeer over de Belgisch-Ne- landsche grens is slechts geoorloofd langs de wegen KemzekeHulst, SelzaeteSas van Gent, Watervliet IJzendijke, spoorweg Clinge—Sel- zaette; Watervliet het kanaal langs Selzaette. Alle andere wegen zijn verboden. Het verkeer is geoorloofd van 8 uur ’s morgöhs (Duitsche tijd) tot de schemering. De reizigers naar Neder land moeten van een biljet voorzien zijn, geleverd en gestempeld door de Duitsche overheid. De personen, van Nederland ko mende, moeten papieren hebben, die het doel van hun reis duidelijk aan geven. Bij terugkeer naar België moet men zich voorzien van een Duitsch paspoort. Het transport van wapens, munitie en ontplofbare stoffen is ver boden. De verkoop van couranten is slechts geoorloofd met speciaal verlof der overheid. Het is verboden brieven ter bezor ging mede te voeren. Het Is geoor loofd couranten mede te brengen (slechts één exemplaar), maar zij moe ten de overheid ter inzage aajngebpden worden, UJJ, ulo uauueiou Logon uu»ougv- imde bevelen stellen zich bloot den baron, om de getuigenis van Schwerdt- ner te vernemen in zake den moord op den heer van Dobel. Dit was de eerste maal dat zij wwr uitvoert» over dit ge val kwam spreken, daar de geneesheer en de baron haar slechts het allernood zakelijkste hadden medegedeeld om den stand van zaken te verklaren. Toen hij den naam van Starkhorst vernam, herin nerde hij zich onmiddellijk dat dit de laatste uitroep van den heer von Dobel was ge weest; dat was het angstig gillend uit gesproken woord, waarvan Schwerdtner ondanks zijn bedwelming toch een zwak ken indruk had' gekregen tot heden had hij slechts weifelend geloofd, dat het een naam moest geweest zijn, een naam met een harden ruwen klank. plotseling inzag hoe onwaardig dit huwe lijk was, waarvan de wereld niet anders kon denken, of het was slechts een over eenkomst van koop en verkoop. En ten slotte de ontmaskering van den schurk- achtigen echtgenoot, tegelijkertijd met de diepe smart van den vermeenden dood van den man, dien zij plotseling vol be wustzijn beminde I Dat waren krachtige middelen genoeg om de verkeerde be schouwingen uit haar hart te verbannen en haar „beter ik” de overwinning te doen Ijehalen. I Dan had zij ook zwaar geleden onder I de gedachte, dat Schwerdtner haar moest 1 verachten en haar geen wederliefde kon schenken, en zonder die wederliefde zou zij niet meer kunnen loven. Doch in den laatstee tijd was ook deze smart gelenigd. Zij zag, dat hij haar piet verachtte en dat zijn scherpziend oog haar hopeloozo liefde had ontdekt (naar zij meende) be schouwde zij als een vernedering, die zij wel verdiend had. Zij had nu geen ver langens meer, geen heimwee zij had met haar hart leeren begrijpen, zooals zij dat noejnde, en dagelijks gevoelde zij al meer den troost, die een rein gemoed smaakt bij-de vervulling van zijn plichten. Hun houding tegenover elkaar, in den beginne voor haar nogal pijnlijk, werd De omme keer in Elvira’s gemoed ontging niet aan Sehwerdtner’s aandacht; hij begreep, dat zij door den sehokkenden afloop van haar «uuu tawrtfikMVMtn» «.Wr.lt «1 golott- onbedorven gonoed kon loren at I '1 d*“rl’oor gekomen w»« artikel over den oorlog, waarin do schrijver o.a. ook wijst op hetgeen ten aanzien van de geïnterneerden door een neutrale staat is bepaald „Wanneer militairen van een der oorlogspartijen zóó van nabij door de tegenpartij worden opgedrongen, dat zij den dood of de krijgsgevangen schap slechts kunnen ontgaan door de grenzen van een naburigen neuralen Staat over te gaan dan kunnen zij .'dit laatste doende zich redden. Zij worden “dan door den neutralen Staat ontwapend en geïnterneerd. Met betrekking tot zulke geïnter neerden gelden de volgende artikelen van het „Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mo gendheden en personen in geval van oorlog te land”. Art. 11. De onzijdige Mogendheid, die op haar grondgebied troepen toe laat, tot de oorlogvoerende legers be- hoorende, interneert deze, voor zoo veel mogelijk, ver van het oorlogs- tooneel verwijderd. Zij kan hen doen bewaken in kam pen en zelfs hen opsluiten in vestingen of in daarvoor geschikte plaatsen. Zij beslist of de officieren vrijge laten kunnen worden, mits zich op hun eerewoord verbindende het onzij dige grondgebied niet zonder verlof te verlaten. Art. 12. Bg gebreke van eene bij zondere overeenkomst verschaft de onzydige Mogendheid aan de geïnter neerden de levensmiddelen, de klee- ding en de hulp door de menschlie- vendheid geboden. Bij den vrede worden de door de interneering veroorzaakte koeten ver goed. Art. 13. De onzijdige Mogendheid, die ontvluchte krijgsgevangenen op neemt, laat hen vrg. Indien zij hun verblijf op haar grondgebied toelaat, kan zij hun' een verblijfplaats aan wijzen. Dezelfde bepaling is van toepassing op de krijgsgevangenen, die door troe pen zijn medegevoerd, welke op het grondgebied der onzedige Mogendheid hun toevlucht nemen. (Het laatste artikel citeer ik slechts ten overvloede zooals men ziet heeft het geen betrekking op geïnterneerden en geeft juist aan, wie niet geïnter neerd behoeven te worden). Hoe staat het nu met een militair die zich laat interneeren? Hij doet dat^a>4j it ei genkeuze; hg wil liever niet krijgsgevangen zijn. GOÏDSCHE COURANT PRIUS DËR ADVERTENT1ÊN: Van 1—5 gewond regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer G.1G Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke redel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters enJranden naar plaatsruimte. 47) In ArgentiniS dreigde nu weldra een staatsbankroet, daar door de snelle da ling van den koers der uitgegeven schuld brieven reeds de rentebetaling moest wor den uitgesteld. En iedereen wist, dat een slgehede staking der schulddelging onver mijdelijk vas en alzoo millioenen kapitaal verloren waren en weder was het de middenstand, die daarbij het zwaarst moest bloeden. Baron von Ellerich, die door Snoward nlt den dringendston nood was geholpen, >ou zich nu wel weer hebben kunnen ■taande houden. Hij gruwde thans echter ▼■n veie zaken, die hij vroeger wel met ■Ün eer had kunnen overeenbrengen. Om U zijn eigen oogen weer een eerlijk man I® worden, trok hij zich oniniddellijk uit ■he zaken terug, ofschoon daaronder de oneerlijke niet de meerderheid hadden on bom ook geen gegronde verwijten kondeu troffen. Bij deze verandering verspeelde hij een aanmerkelijk deel van zijn verroo- gon, maar hij verkreeg daardoor oen ge rust geumed. Wat hij van zijn kapitaal had overgehouden, l>eeteedde hij aan ver beteringen van zijn landgoed te Berghau- •wn, waar hij weer hoopte te worden, wat f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagélijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. vechtsfront in Vlaanderen meldt der oorlogscorrespondenten van Tijd uit Sluis Onder de Duitsche troepenverplaat singen is wel de opmerkelijkste, dat de meeste grensbezettingen en de in fanterie van de verschillende etappen naar het front worden gestuurd, ter wijl de grenzen en etappen worden bezet door cavalerie, welke thans aan het front weinig of niets meer doen kan, waar in dit stadium van den belegeringskrijg verkenningspatrouil- les ver het algemeen onnoodig en onmogelijk zijn. De aan de grenzen liggende infanterie is met deze ruiling echter weinig ingenomen, zij be stond hoofdzakelijk uit oudere mannen, tot den landstorm behoorende. Kortrijk is een centraal punt, van waar een groot gedeelte der troepen in Noord-Frankrijk en Z.-West-België geapproviandeerd wordt. Lange trei nen met levensmiddelen en munitie komen er dan ook aan. Vooral veel stfoo wordt er aangevoerd en opge stapeld in het slachthuis, waar ook een 40 man met hun paarden zijn in gekwartierd. Den geheelen dag en nacht door wordt er het vee geslacht, dat in den omtrek wordt opgeëischt. tegen afgifte van bons. Van alle artikelen wordt eiken dag zooveel mogelijk opgeëischt, maar on danks dat is de toestand er nog be- trekkelijk goed, en gebrek bestaat alleen nog aan zout. Aan kolen be stond in Kortrijk ook nog geen gebrek, maar dat zal weldra veranderen, want de Duitschers zijn begonnen in lange treinen de kolen weg te voeren naar Duitschland. Ze doen het onder voor geven, ze daar noodig te hebben voor de ziekenhuizen. Van de klas van ’14 heeft zich uit Kortrijk, voor zo’o^r bekend is, geen hij vroeger geweest was, namelijk een d<«gelijk, tevreden landheer. Het paleis van den baron in de resi dentie werd1 verkocht, en von Ellerich zou zeker onmiddellijk dit huis met zijn smartelijke herinneringen verlaten hebben, als hij er niet was teruggehouden door een gast, die daar noodzakelijk moest blijven vertoeven. Dit was doctor Frede- rik Schwerdtner, die er langzaam maar zeker herstelde. Hij had nog een volle week bewusteloos gelegen, terwijl wond koortsen weinig hoop op herstel meer gaven Doch zijn krachtig gestel behield de over hand an eindelijk kwam de dag, dat de geneesheer durfde te verklaren: er be hoeft geen vrees meer te zijn, dat Sehwerdtner’s verstand door de zware ver wonding gekrenkt zal worden. ,t Guido liet zich overplaatsen afgelegen garnizoen, f om niet da- aan het schandaal te worden her- Jimeru, w&aybij ook zijn tanilie betrok ken werd. Robert, die zeer gaarne bij den geliefden leermeester gebleveh was tot hij volledig was hersteld, moest gehoorzamen aan den wil van zijn vader, die het voor zijn studie beter achte, dat die op de vroeger reeds gekozen kostschool werd voortgezet. Schwerdtner miste daarom niets van zijn zorgvuldige verpleging. Elvira loste hierin haar broeder af. Zij, die nu weei baronesse von EHerich was geworden, aan gezien het huwelijk met Snoward' on geldig was wegens de valsohedocumenten van den gewaanden Amerikaan, zij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1