INGAS IRG 1 3 Blad. i m II J H 1 mbiedingen i De Oorlog. Jl r 12653. Elvira. CHE is Courant onwater. l j NGAS II I li ill w ij y stun's Inkï idelijk de BESTE ON SCHADELIJK Lichaam Vrijdag II December 1914.53e Jaargang. behalve' Zon en 1)00000.-. ter FEVILLSTOX, In oorlogstijd. ..1^ 1 OOM Kz. p het Leven, HAAG. btig licht hebben? i tot JAC. KOOIJKz. e Wieringerwaard, belast met het instal- Feestdagen. ifl - Telefoon Interc. 82. I r Verschijnt dagelijks Tg" prijs va~n"~h”et abonneïïïïïïï; ^Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINÓrAK Elf ZOON. end aan het Bureau. van- sverzekering tegen hart EINDE. liman Zn., Gouda. 'IERJNGERWAARD en wij geregeld tijdig togen ontvangen van ncerten, vermakelijk- deze dan in onze den. ben in de I» meeat. srlentiCo kostei slechts iraitbeuliiig; 0.35, voor elke regel F, (Pres.), Dr. A. E. EMBDEN, Dr. P. H. baar. te Tilburg. ar. BELONJEJr. 18, Gouda. PRIJS DEHADVERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. ningszaal voorMili- u. ocieteit Reunie Bond ïnkiesrecht. Prof Dr. camp. ICHT. i 7’/2 uur Eendracht den het er aan de van ing is dit werk door met het grootste kosteloos. BERLIJN, 10 Dec. (V.D.) Aan de „Vossische Zeitung” wordt uit Rome ge seind dat de Duitsche legatie aldaar een strafvervolging heeft ingeateld tegen het spotblad „Asino” wegens voortdurende minderwaardige aanvallen op den Duit- schen Keizer. *- - Rtunenifi en de Oorlog. BERLIJN, 10 Dec. (V.D.) Volgens een uit Boekarest ontvangen telegram heeft Minister-president Bratianu de nieuwe voor stellen van do gezanten der Triplo En tente nopens de inmenging van Rume- niö in den oorlog ten gunste van Ser- \ië, afgewezen. ’11 gebied. BERLIJN, 10 Dec, (Officieel). Het groote hoofdkwartier deelt mede Ten Oosten van de Masurische me ren wordt een artillerie duel geleverd. In Noord-Polen is door een op den rechteroever van de Weichsel optre dende kolonne de stad Przasnycz stor menderhand genomen, waarbij 600 Russen krijgsgevangen werden ge maakt en eenige machine geweren in onze handen vielen. Op den linkeroever van de Weich- sel wordt onze aanval voortgezet. In Zuid-Polen zyn de Russische aanvallen Verijdeld. hulp en, zoover hem is gebleken, is er niet één broodje of één lepeltje 1 zout, dat het steuncomité verschafte i door de Duitschers weggenomen. Er zijn in sommige plaatsen nog wat I voorraden groenten en granen, maar binnen 30 dagen zal het toch zoover zijn, dat allle Belgen zullen afhangen vap het comité om brood te ver- krijgen. De schr. vervolgt dan: Het is moeilijk voor hen, die gaen aandeel in dit werk hebben, zich een I begrip te vormen van de moeilijkhe- i den, welke wij bij de uitvoering er van ondervinden. De klok staat absoluut stil in Bel- i gië. Een industrieel land, levend van wat ingevoerd wordt,is thans geblok- keerd met 70 pCt. van het volk zon- der werk. Er is geen telegraaf, geen telephoon, geen spoorweg, geen post kantoor dan alleen voor militaire doel einden. De Belgen mogen op militair bevel niet hun eigen steden bezoeken, en daardoor is er natuurlijk geen ver keer in het land, behalve door per soonlijke bezoeken van onze eigen I leden. De Rijks- en provincale besturen zijn verdwenende stedelrjke gemeen tebesturen bestaan echter nog, en door hen worden nog uitdeelingen van levensmiddelen georganiseerd. Wij hebben in alle hoofd plaatsen leden van ons comité geplaatst, die lijsten maken van de behooftigen en van de voor raden, die uitgekeerd kunnen worden. Den omvang en het karakter van den nood kan men misschien begrijpen uit den tegenwoordigen toestand in Brussel. Van een bevolking van on geveer 656.000 die nog in die stad gebleven waren, kregen de vorige week 218.000 eten van de volwassenen- cantines en 31.000 kinderen van de baby-cantine. In de mijndistricten is een nog grooter deel afhankelijk van onze, cantines.” Toen mr. Hoover Brussel verliet, was er nog voor ongeveer vijf dagen bloemin Luik, Ijeuven, Charleroi, Namen, Luxemburg en andere hoofd plaatsen was nog maar voor drie da gen voorraad. Van 15 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. i IN-HOLLAND. De Duitsche Rijksbank. BERLIJN, 10 Dec. De goudvoor raad der Rijksbank heeft, voor het eerst sedert het bestaan der Rijksbank het bedrag van 2 milliard Mk. over schreden en bedraagt 2019 millioen Mk. tegen 1253 millioen Mk. op 31 Juli. De zuivere gouddekking dor circulee- rende biljetten bedraagt 47,7 pCt. De ongesteldheid van Keizer Wilhelm. BERLIJN, 10 Dec. (Officieel.) De gezondheidstoestand van den Keizer is aanmerkelijk verbeterd. De catarrh is aan het afnemen; de lichaamstem peratuur is normaal. De opstand in Zuid-Afrika. Onder het opschrift „’n Dwaasheid en een Domheid”, schrijft de Trans- vaalsche Volkstem „Op Vrijdag 18 September laatst leden werd in ’t godshuis van een der hollandse kerkgenootschappen te Pre toria, ten overstaan van prominente voormannen van ons volk, een lijk dienst gehouden, waaraan de herinne ring lang zal blijven voortduren bij degenen die tegenwoordig warert. ’n Dichte en tot neerslachtigheid ge stemde menigte was opgekomen om uezü “^awaaiaen t vemand ze- de ketste eer te beween aan ’t .tof- Bev.eren behulp van de drang felgk overschot van Geul de la Rey, ™n en van godsvrucht.” wiens rampspoedige dood verslagen- heid en, bij ’n deel van ’t publiek, zelfs ontsteltenis en verwarring had veroorzaakt. Toch was, op die treurige Septem- ber-dag, de oppervlakte van ons open bare leven nog glad en effen geen uiterlike tekenen van de onrust, welke zich van enkele distrikten der Unie had meester gemaakt, waren merk baar en ’t scheen alsof de plotselinge verdwijning van Geni de ia Key eerder ’n bedarende dan ’n opwindende uit werking op de gemoederen zou heb ben. Wie onzer, die daar op 18 Sep tember Genl de la Rev’s lijkbaar zag uitgedragen worden, kon vermoeden hoe nog geen twee maan4en later wederom in diezelfde plek, ten over staan van ’n talrijke en diep bewogen menigte, ’n lijkdienst zou worden ge houden, ditmaal voor een ’n jonge krijgsman, die welgemoed z’n plicht tegenover ’t vaderland had aanvaard Een dooimachino. Het „barre winterseizoen” laat zich ge lukkig nog niet van zijn barste zijde De krijgsverrichtingen ter zee. De „Nürnberg” gezonken. LONDEN, io Dec. De Duitsche kruiser Nöroberf, die bij het gevecht bij de Falklaad-eilanden ontsnappen kon en door de Engelsche schepen werd vervolgd, 11 thans ook in den grond geboord. De „Nürnberg” is een kruiser van 1906 vm 3470 ton. Daunede ontsnapte „Dresden” is tot na toe ontkomen, doch wordt nog ver volgd. Aan het Westelijk Front. PARIJS, 10 Dec. In het middag- oommuniqué wordt gezegd De dag ▼an gisteren is kalm voorbij gegaan in België en bij Atrecht. De Franschen zijn eenige honderden meters in de omstreken van Tuesnoy vooruitgegaan. De Fransche artillerie behoudt haar voordeel op de Duitsche bij de'Aisne en in Champagne en noodzaakte de Duitschers eenige loopgraven bij Reims te ontruimen. De Fransche vorderin gen duren voort in Argonne, waar opnieuw eenige loopgraven veroverd werden. De Franschen hebben 6 tegen aanvallen afgeslagenhet door de Franschen veroverde gebied is overal bevestigd. I leidden reeds tot herovering ✓an het BERLIJN, 10 Dec. (Officieel.) Hét BnoHkwartier meldt: De Franschen hebben gisteren een hevig geschutvuur onderhouden op de streek van Souain. Een nieuwe vijandelijke aanval op Vauguois Boureüilles, aan de Oostzijde van Argonne gelegen, werd door ons hevig artillerievuur afgeslagen. De Franschen kregen bij dezen aanval blijkbaar beduidende verliezen. Drie vijandelpke vliegers hebben zich boven Freiburg in Baden ver toond en hebben daar tien bommen uitgeworpen welke geen schade heb- ben aangericht. Dit feit wordt slechts medegedeeld om vast te stellen dat de vijand opnieuw een onversterkte stad, welke buiten het ooriogsterrein is gelegen, met bommen heeft bestookt. BERLIJN, 10 Dec. (E.) Tueschen nriaister van oorlog Millerand on Fransch -Engelsche hoofdkwartier is volgens een bericht uit Genève „Berliner Lokai Anzeiger” verschil meening ontstaan over de kort geleden mtgesteldo aanvallende beweging langs geheel o front. Jottre houdt een groote en ’t leven gelaten had in ’n gevecht van burger tegen medeburger, van broeder tegen broeder I ’t Besef dat dit sterfgeval niet ’t enigste was in ons land en dat vele anderen waren gevallen of verwon dingen hadden kunnen bekomen in de bestrijding van gewapende rebellie tegen *t wettig staatsgezag, stemde de aanwezigen tot beschaming en tot ontmoediging. Want men gevoelde dat de leiders der opstandige beweging zich schuldig maakten aan ’n dwaas heid erger nog aan een domheid. Rebellie is ’n krimineel vergrijp, waar- 1 van de strafwaardigheid beoordeeld J moet worden naar allerhande uiteen- loopende omstandigheden. ’tls in de eerste plaats nodig dat de leiders zich in zekere mate verge wist hebben van ’t vermoedelik sukses hunner wetsovertreding; in de tweede plaats is ’t bestaan van aannemelike politieke grieven met geen andere remedie dan wapengeweld 'n es sentieel element in gevallen,, waar de oproervaan zal worden gehesen. Welnu, de tans gevoerde rebellie] is noch op intelligente wijze beraamd en voorbe reid, noch op verstandige argumenten gebaseerd. *n Welgeslaagde burger oorlog zou voor Genls Beyers en de Wet niet méér kunnen opleveren dan onder ’t bereik van *t volk ligt met de aanwending van konstitutionele middelen. Zonder ’n droppel broeder bloed te vergieten en zonder de Staat op grote oorlogskosten te jagen en de welvaart van private mensen te vernietigen, zouden de heren Piet Grd- bler, Serfontein, Fichardt en anderen in ’t Parlement langs wettigen weg kunnen gedaan krijgen wat zij nu langs misdadige weg aan ’t volk willen opdringen! En wat hun gegriefdhaid betreft, leze men ’t verslag ener zitting van' de Raad yan Brits-Jndië, waar de ene woordvoerder na de andere namens ’t door elk hunner vertegen woordigde deel van ’t volk uiting geeft aan de overtuiging dat tans voor op standigheid geen tijd is Waar Brits-Indie met z’n nog ru dimentair ingeriebt staats-bestunr 't voordeel erkent van getrouwheid aan 't Imperiaal verband en door aanbie ding van militaire hulp ’t terrein voorbereidt ten gunste van meerder autonomie, was er voor de malkon- tenten van Zuidafrika ceen de minste, aanleiding om de Europese krisis aan te vatten als ’n psychologisch moment om Duitse invloed hier te lande over heersend te maken in ’n stelsel van Republieken, waarvoor de bevolking óf niet ryp óf niet geestdriftig was. Nog is, voor de misleide volgelingen der amateur-politici, ’t ogenblik gunstig om de wapenen neer te leggen en als wijzere mannen huistoe te keren. Moge bij deze afgedwaalden ’t verstand zo- Van Russische zijde is, naar men zich herinneren zal, gemeld, dat prins Joachim van Pruisen in een vliegtuig aan een gevangenneming door de Rus sen in Polen ontsnapt was. Luitenant Bolikoedi, die te St. Pe tersburg (Petrograd) gewond van het front terug is gekomen, deelt er in de Koerjer de volgende bijzonderheden over mede: Op 24 November bezetten de Russen de plaats B. (vermoedelijk Brezin), na een verwoeden strijd. Toen hij het dorp binnenkwam, vernam de luitenant van Russische officieren, die tijdelijk door den vijand gevangen ge nomen waren, dat prins Joachim daar het bevel voerde. Toen de Duitschers het onderspit dolven, beklom de prins zijn paard en. zijn hoofd in zijn kraag verbergende, galoppeerde hij naar de achterhoede. Óp dat oogenblik daalden drie Duitsche vliegtuigen, die boven B. vlogen, neer en trachtten den prins weg te voeren, maar de Russische artillerie verhavende ze. Een groot gedeelte van de Duitschers was door de Russen omsingeld en de prins werd reeds met gevangenneming bedreigd, toen plotseling nog een vliegtuig landde, hem opnam en weer verdween. (N. R. Crt.) Men meldt ons uit MAASTRICHT Te Keulen passeerden 4 lange goede rentreinen met liefdegaven, hoofdzakelijk wollen ondergoederen bestemd voor de militairen in Noord-Frankrijk. veren van opgehoopte voorkomt vele ziekten. >edkoopste middel hier» xeerpillen van Apothe- ze pillen zuiveren het ren alle vuile stoffen, bollige Gal en Slijmen 1 stoelgang. Prijs per cent. 16 te Gouda bij ANTON OLFF Co., te Bot- AN SANTEN KOLFF, eg 3. Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicië. WEENEN, 10 Dec. Officieel. - In Polen is de dag van gisteren op ons front kalm voorbij gegaan. Een op zich zelf staande nachtelijke aanval der Russen in hot gebied Zuidweste lijk van Novoradomak is af geslagen. In West-Galicië zijn door beide te genstanders sterke troepen in het veld gebracht. Tot dusver zijn hier meer dan 10.000 Rassen gevangen genomen. De slag duurt ook heden voort. Onze operaties in de Karpathen I|OI IMHE COURANT. Per kwartaalfl .25 S Idem franco per post. ,1.50 F&v t Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 ifiSi Idem franco per post t.'JO IFÏÏ Ifl Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. actie nog steeds voor bedenkelijk; Mille rand is van een tegenovergestelde mee- ning. Hij wil een groote coup wagen om dat hij met de voorbereidingen voor een wlniercampagne achterlijk is. Men seint ons uit IJzendijkc d.d. 10 Doe. Ik meldde U reeds dat Passchendaele door de Engelschen is heroverd daag wapperde ook te Staeden, ongeveer 5 K.M. ten noorden van Passchendaele, de Engelsche vlag. 50) Misschien. Ik herinner me, dat ge bij onze eerste ontmoeting hebt gesproken over sterke zielen die het recht zouden hebben om dn zwakken, die hun eigen lot niet kunnen besturen, ter zijde te stellen, waar dit noodig is. Ik -sta verbaasd... en beschaamd. Ik begon werkelijk mijn inzichten te wij- zigifm, omdat ik helaas I heb ondervonden, öat niet alleen de goede wil, zooals ik mij dien voorstelde, in staat is om tot de hoogste ontwikkeling' to voeren. Zij knikte. En wie zou waarlijk in staat zijn °m altijd en immer zijn eigen lot te be sturen In verstrooidheid had hij haar hand oog steeds vastgehoudlen, een diepen sticht ioozend keek hij haar nu peinzend Mn. Ja... ja... als... Hij zweeg en sloeg de oogen neer. Wat wilt ge zeggen vroeg zij, ter wijl haar plotseling een rilling door de leden voer. -- Mejonkyrouw... ik bedoel... Zijn onbeholpenheid deed haar glim lachen, waarbij de tranen in haar oogen en Cotuta. Een wapenstilstand gedurende do Kerstdagen. ROME, 10 Dec. (VD.) Het „Giornale d’Italia” meldt nopens het niet bevestig de bericht dat het Vaticaan het initiatief heeft genomen tot het doen instellen van, een wapenstilstand gedurende hot a. s. Kerstfeest, dat naar het schijnt het Vati caan zich eenvoudig heeft bezig gehouden met het polsen dor mecuüngen daarom trent. Anderzijds staat hot vast dat de Russische Regeoring op een officieuss aan vraag, op grond van het gevoelen der jHeilige Synode, een weigerend antwoord heeft gegevm, ’t Engelsche steuncomité in Brussel. De voorzitter van het comité voor steun in België, die juist uit Brussel is teruggekeerd, heeft aan de Engei- sebe pers de volgende mededeeling gedaan over den toestand in België. Hij begint te zeggen, dat de be volking van zeven millioen absoluut niet in staat is voor zich zelf te zorgen. De Duitsche autoriteiten maken geen moeilijkheden bij het verschafffen van Op het plein binnen de gevangenis was het schavot opgeslagen. Eenige ambtena ren en dagbladschrijvers wachtten den misdadiger af bij het schavot, terwijl de gevangenen achter de tralies eveneens met belangstelling toekeken. Onder hen waren Lodewijk Burger, de slotenmaker en John Archer, alias kapitein Murle, op te merken. Toen het bepaalde uur geslagen was, trad Heinrich Starkhorst met vasten tred naar buiten. In zijn gevangeniskleeren en met dat kort afgeknipte haar vervulde i zijn aanblik ieder met afgrijzen. Hij klom de ladder op met even lichten tred, alsof hij in zijn rijtuig stapte. Ja, hij had waarheid gesproken; berouw en boete kende hij evenmin als pralerij of zucht om te vergoeilijken. Hij was geen bdft- diet, die op het schavot zich voordoet als een man van beteekenis neen zonder vrees legde hijzijn schuldig hoofd bedaard op het blok. Tegelijk met de couranten waarin de terechtstelling van Heinrich Starkhorst werd gemeld, bracht de postbode ten huize van baron von Ellerich een brief, waarin Robert zijn vader antwoord zond op een bericht omtrent Elvira. In dien brief lag nog oen afzonderlijk briefje, dat de over moedige jongen reeds had geadresseerd „Aan mevrouw Schwerdtner. opwelden. Ik wilde vragen, wat dit alles ons helpt, wanneer ons geluk afhangt van een ander persoon... ik... ik onderstek bvstotterde hij, verbleekende, ter wijl haar wangen als vuur gloeiden. Dan moet men den moed bezitten, om met dien ander en persoon te spreken, io raadplegen, lispelde zij gejaagd. Welnu dan, sprak hij vastberaden, j doe dan met mij wat ge wilt ge moogt boos op mij zijnof om mij lachen, wanneer het u goeddunkt maar ik moet u thans zeggen, wat mij gister bij onze schaakpartij is duidelijk geworden. Ik zal te gronde gaan, wanneer ik u moet missen, Elvira. Zonder uwe nabij heid, waaraan ik zoo gewend ben, zal ik geen genoegen meer kunnen vinden in ernstige studie... met één woord als ik heenga, laat ik mijn hart en mijn ziel hier achter I Zij wilde spreken, maar kon niet. On der lachen en schreien stak zij hem beide handen toe en kwam eerst' weer tot bezinning, toen hij haar aan zijn gedrukt hield en haar de tranen van de oogon wegkuste. Veertien dagen later, toen Schwerdtner zijn profeseoriaat reeds had aanvaard en een woning in gereedheid liet brengen waar hij weldra een geliefde vrouw hoop-1 te binnen te leiden, weird in de residentie het laatste bedrijf afgespeeld in het leven van den man, aan wien Schwerdtner de vreeselijkste herinneringen zijns levens te wijten had.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1