paarbank iTRECHT. HE ttra. ie M X 3. De Oorlog. 12655. en FEUILLETON Het lot van.het Wetsontwerp- Mendels en de gevolgen der verwerping. gd SCHOUWBURG. Ons Genoegen” qouda. - ipastilles stpastilles isGérandel i Westhaven U, olu r. e Druiven, Talelappelen eo Peru, NANEN, elen, Citroenen. JARTJNEN, IS, NOTEN enz. l. de Jong Ie soorten Haarwerken. Telefoon Interc. 82. ten HESSE. KÜHM 'iïorcooeste Ëevena. Maandag 14 December 1»14. S3e Jaargang. |h«ww*.«ax -^-d.trextexLtieTola.4 tooï OonxcLa. eïx O=CLstxefe©xi_ Verschijnt dagelijks |mL----- 'behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon ^terc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 13 Dec. Het middag-oommu- rnlUiIO, 1O UW Huwiag-WUHUU- niqué meldt, dat de dag va» giatevwi bij- de moeder geen overwicht op T (Wordt vervolgd.) brinkman Zn., Gondl» I DECEMBER 1914, Holser en Hesse, laatsen lesf 0.75 itairen les plu* 5 pet auteur* rechten. heel hoe 'esthawen 44, GOUDA. Lenige ons blok- Duit- te verlaten, t gij n derden Dinsdag maand ten huize ie Wed. A. M. f,’ van des ’s mid- lur. goeding 3 HET BESTUUR pein- deze ’lENDEWEG 27, leph. 313. in voorraad tot artist ecus zien zouden zijn, in van het gewoel was aanhoudend bezig met van Venetië” over te spe- AN PARFUMER1ËN ïT-ARTIKELEN. Oosthaven 31. •adig groote Collectie parfumerie hulzen. BERLIJN, 13 Dec. (W. B.) (Offi cieel) Het groote hoofdkwartier meldt: In Noord-Polen veroverden wij een aantal vyandelijke stellingenwij na men daarbij 11,000 man gevangenen veroverden 43 mitrailleurs. Uit Oost- Pruisen en Zuid-Polen Valt niets nieuws te vermelden. P R IJ S D ER AD V E R T E N T IN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer«0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 0 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan het Oostelijk Front. LONDEN, 12 Dee. (V.D.) Uit War schau wordt aan de „Daily Chroniclou geseind dat Lodz opnieuw gebombar deerd is en dat tengevolge daarvan een aantal burgers is gedood. Dit bom bardement had plaats gedurende den tijd dat de Russen hun oorspronkelijk plan volgend, zich terugtrokken in de verschanste stellingen welke in de heuvelachtige gebieden ten oosten van Lodz te vorten in gereedheid waren gebracht. Twee keeren hadden de Duitschers vooraf getracht eveneens deze beweging uit te voeren en ge poogd de terugtrekkende Russen aan te vallen, doch beide keeren werden de Dujtschers met groote verliezen teruggeslagen. De Russische terug tocht geschiedde zonder óón enkel ver lies en gedurende 24 uur daarna deden de Duitschers geen enkele poging om Lodz te bezetten. De strategische waarde van Lodz is nihil De Russen lieten de stad bezetten om aldus het versterken der Russische linie te be mantelen welke zich nu uitstrekt van een punt viervmijlen ten westen van Lowicz over den weg van Lodz naar Broziny tot een punt ten westen van Petrokow. Deze stelling ligt op hooger gelegen gebieden en is zeer sterk. Op de beide vleugels zijn de Duitschers teruggetrokken terwijl hun voorwaart- sche beweging van Zdunska Wola gestuit is. Ónder de gewonden die te Warschau worden verpleegd, zijn vele duizenden Duitschers. PARIJS, 12 Deo. Het middag-commu niqué luidt De Duitschers hebben den Westelijken oever van het Yser-kanaa! ontruimd, wel ken wij bezet hebben. In de omstreken van Atrecht is onze artillerie die van den vijand tot zwijgen te brertgen. infanterie-gevechten eindigden in voordeel. Wij hebben een Duitsch huis opgeblazen en Veracheideno sche loopgraven verniejkl. PARIJS, 13 Deo. PETROGRAD, 13 Dec. Van Rus sische zijde De generale staf deelt’ mede, dat in de streek Prasnyaz— Lechanow de gevechten zich normaal ontwikkelen. De Duitschers begonnen den lOen en den Hen dezer hevige aanvallen op het front Ilow Leviecz, zoowel bij dag als bij nacht. Zij wer den met zware verliezen toruggeslagen. Op verschillende andere punten heb ben wij tegenaanvallen met de bajonet ondernomen, welke met succes werden bekroond. Op andere punten van den linker Weichseloever had een enkele kanonnade plaats. De vijand week hier on daar terug. Ten Zuiden van Krakau hebben wij den lOen dezer in óón dag tijd vier kanonnen, zeven mitrailleuses en on geveer 4000 krijgsgevangenen ge maakt. Den Hen dezer werd de strgd met dezelfde hevigheid voortgezet. In den Karpathen zijn aanzienlijk versterkte Oostenrijksche strijdmachten verschenen, die trachten het offensief te hervatten. Van Duitsch-Oostenrijksche zyde. WEENEN, 13 Dec. (W. B.) Offi cieel. In West-Galicië is gisteren LAKJEF Mej. Maky Beekman.1 geëngageerd wordt Student. »1 in 1 bedrijf door OLLEMAN. de heer L. Solser. ;reden van SE-SLAVDEBOFen Mevr. Willemsens in hun rste Créaties. de Conférencier. roering van hets in 1 bedrijf door STROETHOFF. e Schets voorkomende vorden alleen door den S SLUYTER Ju. uit- 0.60 0.50 0.30 en vanaf Zaterdag uur. nvang 8 uur. Een beeld der werkelijkheid. GounsCHË (onu\T. PRIJS VAN HET ABONNEMENT^- I Per kwartaal1 s f 1 25 Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad .'2! A I Idem franco per post1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan onsBureau Markt 31, bij qqze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. den. Hierbij komt, dat de preventieve werking van de wet stellig veel groo- ter zou zijn geweest dan haar repres sieve kracht. De eventueel kwaadwillige huisheer zon zich gewacht hebben als zoodanig gesignaleerd te wordende meesten van hen zouden zich geschikt hebben in het onvermijdelijke, gelijk een ieder in deze dagen behoort te doen. Het ontwerp heeft ook een beden kelijk gevolg gehad in de verwerping der motie-Limburg. Deze motie, die ten doel had uiting te geven aan het gevoel, dat er toch iets diende te geschieden op dit gebied en waar ook derhalve zij vóór stemden, die, hoewel zich met het ontwerp- Mendeb niet kunnende vereenigen, meenden, dat men op het gebied van het woningvraagstuk maatregelen moest nemen vóór en aleer het de noodzakelijkheid van ingrijpen zich op voor de rust in het maatschappelijk leven gevaarlijke wijze had gemani festeerd, is gelijk gezegd verworpen. En daarmede is om zoo te zeggen aan de Regeering een vrijbrief ge geven om op dit gebied stil te zitten. De JUmer maakte toch, by meer derheid van stemmen uit, dat er geen aanleiding bestond om den Minister van Justitie uit te noodigen, maat regelen te ontwerpen, die zouden verhoeden, dat er uitzettingen plaats vinden op grootere schaal, als gevolg van wanbetalingen, ontstaan door het derven van gewone inkomsten in deze buitengewone tijdsomstandigheden. Wij hopen, dat de verwerping van het ontwerp en der motie niet dit gevreesde gevolg zal hebben, doch dat de Regeering ook op dit gebied - gelijk op zoo menig ander zal blijken waakzaam te zijn en maat regelen zal beramen voor het te laat is. de Zuidelijke vleugel der Russen bij Limanowo verslagen en tot den terug tocht gedwongen. De vervolging van den vijand is begonnen. Alle aanval len op ons overige gevechtsfront wer den, evenals vroeger, verijdeld. Onze over de Karpathen voortgerukte troe pen hebben in talrijke gevechten de vervolging krachtig voortgezet. Des namiddags werd Neusandec genomen. Ook in Grybow, Galiciëen Zmigrod zijn onze troepen weder binnengerukt. Het comitaat Zempiin werd volkomen van vijanden gezuiverd. In de ter zijde van het tooneel der groote gebeur tenissen gelegen Oostelijke woud-Kar- pathen is de vijand ten Zuiden van den bergkam er nergens in geslaagd bepaald terrein te winnen. Over hot algemeen behouden onze troepen de pashoogten in de Boekowina-linie on in het Suczawatadal. In Zuid-Polen wordt niet gestreden. Ten Noorden van Lowicz zetten onze bondgenoo- ten den aanval op de krachtig ver sterkte stellingen oer Russen met suc ces voort. tegen liet spoorwegstation (in het Zuiden van werden Het lot van het Wetsontwerp-Men- dels was reeds beslist terstond na de indiening bij de Staten-Generaal. Voor hen, die kennis namen van het Voorioopig Verslag en die de discus sies volgden moet het duidelijk zijn geweest, dat men het niet wilde. Men was er afkeerig van deels, om dat men het particulier initiatief in de huidige tijdsomstandigheden kwalijk toelaatbaar achtte, deels, omdat men wettelijke voorziening niet noodza kelijk beoordeelde, deels, oipdat men meende, dat het den toets eener juri dische critiek niet kon doorstaan. Ook hier hebben dek vele honden den dood van den haas veroorzaakt. Het is niet te ontkennen, dat men bij de beoordeeling van dit ontwerp een anderen maatstaf heeft aangelegd dan aan de Beurswet, de Uitwinnings- wet en andere noodwetten is ten deel gevallen. En moge nu al waar zijn 14»t xlit gedeeltelijk gerechtvaardigd l.kaa..worden door het feit, Hat wij thans (wellicht ten onrechte) meenen meer dan in de eerste dagen van Augustus in staat te zijn oen veer van den mond te blazen en dat men bij ontwerpen niet van de Regeering afkomstig meent te mogen aannemen, dat deze der Regeering minder welgevallig zijd, toch kan niet ontkend worden, dat de bestrijding geen hoog karakter droeg. De stukken en het mondeling debat nagaande moet men tot de conclusie komen, dat de kleinste mid delen den bestrijders goed genoeg zijn geweest om de kansen van aanneming zoo gering mogelijk te maken. Zulks is stellig te betreuren, ook, omdat de zaakrijke en zaakkundige redevoeringen van den voorsteller en den heer Spiekman toch wel den indruk moeten gevestigd hebben, dat de toestand minder gunstig is, dan de officieele Statistiek zon doen vermoe- het avond-coin- muniqué wordt gezegd, dat aan de bei de uiterste punten van het front een Duitsch» aanval heeft plaats gehad, n.l. de eeue Noordwcstelijk I van Ynoren ou de Andere tegen het spoorwegstation van Aspach (in het Zuiden van den Lizas). Beide aanvallen werden alge- slagen. PARIJS, zonder kalm iö verloojjen. De vijand heeft 3 hevige aanvallen gedaan in de streek ten Zuidoosten van Yperen; deze aan vallen werden afgeslagen. In het bosch van Lepretre hebben wij bepaalde vorde- j ringen gemaakt. BERLIJN, 13 Dec. Officieel. Het groote hoofdkwartier meldt d.d. 13 Dec. ’s voor- middags: Nadat op 11 Dec. het Iran- 1 scho offensief op Apremont (ten Zuid oosten van St. Mihiol) mislukt was, had gisteren-namiddag een aanval van den vijand plaats over een breeder front bij Flirey (halverwege St. Mihiol Pon t-k- Mousson). Do aanval eindigde met een verlies voor do Franschen van 600 ge vangenen en een groot aantal dooden en gewonden. Onze verliezen bedroegen daar bij ongeveer 70 gewónden. Voor het overige verliep de dag op het Westelijk oorlogstooneel rustig. God ze- hebben, al De strijd1 om L o d Naar het groote hoofdkwarliur to Ber lijn d.d. 12 dezer meldt dat do ontruiming van Lodz door de Russen nachts heimelijk plaats had, van daar dat deze ontruiming zondor strijd en geheel onge merkt geschieden kon. Do ontruiming was «■•liter - geireei en ai hot resultaat der j v oorafgegane drhxiaagi*che gevechten hierin hadden de Kussen zeer buitenge wone verliezen geleden, vooral door onze zware artillerie. De verlaten Russische loopgraven waren mot dooden letterlijk ge vuld. Nog nimmer bij alle gevechten van het Oostelijke leger, ook zelfs niet bij Tannenberg, zijn onze troepen over zoo veel Rui^mhe lijken geschreden ah bij de gevechten om Lodz, Lowicz en lus- schen de Pabionioe en den Weichsel. Of schoon wij de aanvallers waren, zijn onze verliezen verre beneden die der Russen gebleven} wij hebben voorol in vergelij king met de Russische verliezen een zeer gering aantal dooden. Zoo vielen bij de bekende doorbreking, door on» 25ste re serve-corps uilgevoerd, slechts 120 man van deze troepenafdeeling; oen ongetwij feld opvallend laag aantal. Wat de ver- wieg gelegd en ik zou diep ongelukkig zijn, iiidien ik mijne viool voor iet« an ders moest verwaarloownmaar indien ik hier bleef, hier waar men nooit een con cert bij kan wonen, nooit iets goeds hoor in de verschillende familiekringen, zou ik even goed mijn kunst zien ultdooven Heb modelijden met wij en vergezel mij naar Amsterdam. U hier alleen te we zen, zou al mijne vreugde vergallen, ook al stondt gij mij toe voortaan tot artist opgeleid te worden. Gij zoudt hoe gelukkig wij samen eene kleine woning, ver der stad. Ik zou mijn kennissen bij u brengen wij zouden samen lange wan delingen maken, en gij zoudt getuige we zen van mijne vorderingen, en later ook van mijn roem.” „Roem?” herhaalde de vrouw zend: „Gelooft gij werkelijk, dat zoo spoedig komt „Gij zult bet oens zien, moeder? en nog beleven dat ik met mijne kunst evenveel geld verdien, als ik anders wel den handel zou hebben gewaakt! Voor mij zei ven bekommer ik mij daar weinig over. Zoo ik slecht» mijne viool heb, zal ik altijd rijk genoeg zijn, maar ik zou het wenschcn om u; om mot u te kunnen reizen, u alle gemakken te bc- «orgen, u te danken, dat ik u die ver schaft had.” ken na hun verlies, zette Onno zich naast zijne moeder neder en vroeg haar, op bevonden toon „Zult gij mij dwingen u h gelijk vooraf bepaald! was, of komt mij mede naar de hoofdstad De weduwe zag hem vol liefde aan, en antwoordde teeder „Het zou mij veel kosten, kind, veel, hier alleen te blijven. Maar wil liet anders Ik ben aan dit huis ge bonden.” „Misschien zou gij het tijdelijk kunnen verhuren, moeder.” „Helaas! mijn jongen, wat zou uw va der van dit alles gezegd hebben „Hij kan ónmogelijk hebben voorzien dat hij ons zoo spoedig zou komen te ontvallen, en uw loven in dit uitgestor ven huis zal zoo treurig zijn.” „Maar gij, Onno, kijnt gij niet blijven?” vroeg zij, aarzelend, want zij had zoo zelden een verlangen durven uitepreken gedurende de dertig jaren van haar hu welijk, „ik weet het wel, voder’s plannen voor u waren anders, maar gij zult nooit een geschikt koopman zijn, dat moet in den aard zitten, of wbl het komt er nooit in. Wij hebben genoeg om stil van te le ven, en gij zult u ongestoord met de mu ziek kunnen bezighouden.” De jongen greep hare handen in zijne. „O moeder,” sprak hij gejaagd „de muziek! Daar noemt gij juist hetgeen mij geen oogenblik uit dy gedachten is. Neen, ik lien niet voor den handelsstand in de en al» dilettant kunt gij in elk geval eene ongewone hoogte bereiken.” men twee Franscbe officieren, 30 Fransche onderofficieren en 180 Éran- sche infanteristen als krijgsgevangenen aan. Zij waren bij Atrecht gevangen genomen. Voorts kwamen hier een transport Dnitsche gewonden aan, die naar Duitschland werden doorgezon den. Ijater zijn hier de eerste gevangen genomen Canadeezeu ten getale van 30, doorgekomen. Steeds passeeren hier nog treinen die van Duitschland wollen onder goederen voor de manschappen aan het front vervoeren. 2) Onno zelf het „Karnaval _r_ len, en liep telkens mot zijn viool onder den arm naar den organist, die hem voor ditmaal eenige wenken mocht geven, en *n waarheid van ochtend tot avond aan niets anders dacht als aan hot middel zijn nieuwen leerling in den korst moge- lijken tijd nog belangrijke vorderingen te laten maken. Toen eindelijk de lang verbeide avond aanbrak on de tienjarige knaap voor het publiek optrad, bekroop Hoidius op een maal de vrees, dat hij zou blijven ste ken. Wat had hij thans niet gegeven, in dien hij de gaven van zijn kind eerder ontwikkeld had. Zou hij nu over hem tooeten blozen En dat nog wel tegenover vrienden, die niets als domme jon gens bezaten en dus zeker jaloersch zou den zijn en zich in zijn nederlaag ver heugen Maar reeds had Onno den strijkstok op-1 geheven, en zonder eenigo verlegenheid, zeker van zijn zaak, speelde hij uit het hoofd en met verbazende vlugheid het Welbekende stuk. De organist die hem op de piano begeleidde, gaf het eerst een Aan het Westelijk Front. AKEN, 11 Deo. (V. DJ. Hier kwa- sein tot toejuiching en er barstte daarop oen oorverdoovend handgeklap los, dat zoolang aanhield, tot de knaap opnieuw zijn speeltuig opnam en de Legende van Wieniawski deed hooren, hem pas door den muziekmeester geleerd. Ditmaal was het den vader te veel, hij Bet de tranen ongestoord langs zijn gelaat neerdruppe len, en toen Onno weder naar hem toe trad, ,0111 de plaats in te nemen hem tus- schen zijn ouders ingeruimd, omhelsde Hol- dius »hem met de woorden „Je hebt overwonnen, kind gen je; voortaan mag je les was het ook tien jaar achtereen.” Vijf jaren later werd de knaap naar Leeuwarden gezonden, om daar het on derwijs aan de Hoogere Burgerschool te volgen, on de voortreffelijke muziekmees ter dien hij daar bezocht was verbaasd over zijn talent. „Gij zult het ver brengen, buitengewoon ver,” zeide hij„maar dan moet gij u1 ook geheel en al aan de muziek wijden”. Ik wilde niets liever dan mij uitslui tend op de muziek toeleggen”, antwoord de Onno „maar mijn vader zal daarin nooit toestemmen. Ik moet koopman wor den en het helpt niet of ik hem al be wijs dat Ik daarvoor nooit geschikt zal zijn”. „Heeft uw hem „In zulke zaken, helaas niet.” „Dan is er niets anders aan te doen dan te roeien met de riemen die wij heb ben. Ik zal u zoover mogelijk brengen, De vorderingen die hij binnen enkele jaren maakte waren verbazend. Hij stu deerde dan ook meestal den geheelen nacht door. Alleen de muziek liezat waarde in zijne oogen, van feestjes of iets dergelijks wil de hij niet hooren, en met steeds grooter schrik dacht hij aan den snel naderen den tijd, waarop hij zijne dagen achter een kantoorlessenaar zou moeten slijten, en des avonds nog met achterstallige han- delsbrieven zou bezig zijn. Maar, juist eunige waanden voordat hij zijne nieuwe bestemming te gemoot zou gaan, werd zijn vader door een Iteroertc getroffen, en bezweek de brave man na verloop van vier dagsn, gedurende wel ke hij niet meer had kunnen spreken of zich verstaanbaar mak®. Herhaalde ma len had hij vergeefs beproefd iet» neer te schrijven. Onno, dip hem vol liefde oppaste en alles bedacht om zijn lijden te verzachten, beproefde zijne hand over het papier te leiden, en noemde zolts de verschillende letter» van het alphabet op, ten einde door een teeken te weten te kornen welke letters zijn vader bedoelde en zoo langzamerhand de woorden samen te stellen. Het was alles vruchteloos, hij stierf zonder dat men ajn jongsten wensch had geraden en moeder en zoon bleven achter In het bezit van een klein kapi taal, dat voortaan door de weduwe be heerd zou worden. Op zekeren avond, ongeveer drie we- J^aïHA

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1