De Oorlog. 124 Woensdag |6 December 1914. 53e Jaarpa 2NTi@-u.-w-s- qjol -^.d.Tr©xt©r^ti©"bl©cd. -voor G-©-u.cLs. eaa. Om.str©lc©zi. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdag-en. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Kamer nan Arbeid FEUILLETON 'ïïaraoesta J&evens. Telefoon Interc. 82, O. uOUDSGHE COURANT. PRIJS VAN hET ABONNEMENT^ Per kwartaal f 1.25 Idem franco per post. ,1.5# Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franca per post1'. 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31pij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1—5 gewone regels met bewysnummeri 0.55 Elke regel meer„0.10 Bjf drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar Dlaatsruimte. VOljR DE BOUWBEDRIJVEN te GpUDA. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente GOUDA; Gelet op artikel 11 van het Kies reglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuur ders van de navolgende bedrijven het bewerken van Hout, Steen en Metalen het Schilders-, Behangers Stukadoors-, Mandenmakers-, Riet- werkers-, Aardewerkers- en Straat- Btakersbedrijfhet ontwerpen van en het houden van toezicht bij het uitvoeren van Bouwplannende Boek- en Courantdrukkerijende Aardewerk- en de Pijpenfabricage, aan hunne verplichtingen om vóór 15 Januari a.s. eene lijst of zoo noodig listen op te maken van de namen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelijke personen, die in hun be drijf binnen het gebied der Kamer van Arbeid als patroons of in hun dienst als werklieden weikzaam zijn geweest gedurende het laqtstverloopen kalen derjaar, of, wat hét bouwvak betreft, gedurende het laagste tijdvak van ze ven maanden, dat in dat bedrijf is ge werkt, en om die lijst of lysten vóór 1£.Janoari a.g. te&endan aan Burge meester en Wethouders voornoemd. Op de lijsten mogen niet vermeld worden zij, die genarenden bovenaan- gegeven tyd niet'binnen het gebied der Kamer van Arbeid bij hetzelfde hoofd of denzelfdén bestuurder zijn werkzaam geweest.; Op de lijsten behoeven niet te wor den vermeld zij, dit geen ingezetenen des Rijks of geen Nederlanders zijn of op den 16 Februari a.s. den leeftijd van 26 jaren niet zullen hebben be reikt. die gedurende het laatstverloo- pen kalenderjaar, of, wat het bouw vak betreft, niet gedurende het laatste tfjdvak van zeven maanden, dat in dat bedrijf is gewerkt, in het bedrijf van hetzelfde hoofd of de'nzelden bestuur der werkzaam zijn geweest, en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van Arbeid te worden geplaatst, worden er voorts san herinnerd dat zij daarvan vóór 16 Januari a.s. aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Wethouders voor noemd. Een beeld der werkelijkheid. „Zij ia dus heel knap vroeg de we duwe, vol bewondering et jonge meisje aanblikkende, dat ia drilt gesprek met Onno gewikkeld wa». „Zij ia vooral handig.want ik droeg er zorg voor geen bUuzjkous van haar to maken. Niets ontsiert de vmw zoo zeer, of kan haar slecht* dienst bewij zen. Maar zij ia van alles op ie hoogte wat mij nuttig kan zijn." „Schildert zij ook?" „Neen," antwoordde hij met een diepen audit: „en ik dank er dm hemd voor, dat zij geen aanleg bezat om kanstena- rea te worden. Gij woei niet hdt hoe bard de strijd der artiste* wordt. De »arkt is overvoerd. Een ipder meent dat hij iets onsterfelijks kan voortbmngen zoodat het al heel moeilijk wordt zijn arbeid te plaatsen; maar oak al slaagt toen. zooals ik, dan nog leidt mél een b®"taan van armoede." ••Van armoede herhaaUe Onno'a moeder, die hare ooren niet durfde ge- looveo, zoo zonderling kwam dat voord baar voor, in den mond van den nan. die hen op vorstelijke wijze onfcaald», eo reis maakte, die anderen ten o»be- De formulieren der lijsten en der aangiften zijn vanaf heden ter Ge meente-Secretarie kosteloos verkrijg baar. Gonda, den 15 December 1914. Burg. en Weth. voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris, J VAN HEUSDE. Aan het Westelijk Front. BERLIJN, 15 Dec. (W.B.) Duitsch- officieel. Het groote Hoofdkwartier meldt hedenvoormiddag: De Fran- schen deden gisteren op verschillende plaatsen vergeefsche aanvallen. De aanvallen tegen onze stellingen ten Z.-O. van Yperen mislukten onder sterke verliezen voor den vyand. De vijandelijke aanval uit de streek ten N.-O. van Suippe werd evenals de vijandelijke aanval ten N.-O. van Ornes (ten N. van Verdun) onder zware ver liezen voor den vijand afgeslagen. In de streek van Ailley Apremont (ten Z. van St. Mihiel) poogden de Franschen in een viermaal herhaalde aanval onze stellingen te nemen. De aanvallen hadden geen succes. Evenzeer mislukte een hernieuwde vijandelijke aanval uit de richting FÜ- rey (ten N. van Toul). In de Vogezen is de strijd nog over het algemeen aan den gang. Bij de herovering van het dorp Steinbach (ten W. van ILennheim) maakte zy 300 gevangen. PAKIJS, 15 Dec. In hot communiqué wordt gezogd: In weerwil van krachtige Duitsche tegenaanvallen, bij iiollebeke zijn onze vorderingen gehandhaafd. Vau de Somuie tot aan Argonne heeft het bij tusschenpoozeu plaats hebbend kanonvuur een minder ernstig aanzien. In den hlzas wordt door de zware Duitsche artillerie levendigheid ontwikkeld en heeft de Duit sche infauterie zich bij Steinbach opge steld. Overigens hebben wij onze vori ge stellingen gehandhaafd. Blijkens berichten van de Belgische kust zouden do Engelschen herhaaldelijk een nieuw bombardement van Zeebrugge beproefd hebben. De Duitschers openden echter telkens het vuur uit zoo ver dra gend geschut, dat de Engelschen terug trokken, daar alleen het vuur van de groote slagschepen iets zou hebben kun nen uitwerken. Enorme voorraden hout worden naar het inundeeringeterrein vervoerd. Men reikbaar iets zou hebben toegeschenen. De sohilder streek zich, met kramp ftchtig gebaar, de lange bruine lokken van het voorhoofd weg en hernam s Dat is het juist wat anderen nooit grijpen, en toch onzen vloek uitmaakt. Als ik terugdenk aan het gezin mijner ouders, ik zie aan den haard allerlei weel- heer schen, die hoe eenvoudig hunne levenswijze ook was, voor ons een on bekend genot blijft. Zij gaven geen fees- i, en bewoonden zeer zeker geen pa leis, inaar met een inkomen van driedui zend gulden, slaagden zij er in geen kommer hoegenaamd voor den dag van morgen te koesteren, wisten zij niet wat het was in schulden te geraken." „Schulden prevelde juffrouw Holdius op verschrikten toon: „ik geloof dat ik sterven zon van schaamte als ik schul den had." Daar hebt gij t al. Zoo ook dacht mijne moeder er over. De arme. brave ziel heeft gelukkig nooit geweten hoe ver schillend mijn leven was." „Maar verdient gij dan geen geld Renaud lachte hartelijk om die vraag en antwoordde „O 1 ik maak op een jaar ongeveer een ton." De oude vrouw sloeg de handen van verbazing in elkander. Een ton I maar dan moest bij al lang schatrijk zijn; en hij durfde zijn ouders benijden, die slechts drieduizend gulden per jaar hadden l Hij zag hare verwondering en glim lachte wederom. veronderstelt, dat de Duitschers met een verdere versterking der dijken bezig zijn. De Daily Chronicle vertelt van nieuwe Duitsche krijgslisten in de Yserstreek. Ten einde Schotsche regimenten te overvallen, fabriceeren zij b.v. een aantal kleine smalle vlotten, welke zij dicht met loof omgaven. Op elk vlot waren 3 man verborgen. Dezo vlotten leken sprekend op ontwortolde boomen en struiken, wel ke talloos in de streek ronddrijven. De l.ngelscho posten keken dan ook verder niet naar de vlotten. Na uren lang wachten gelukte hot aan de Duitschers op deze manier, langzaam met den stroom meedrijvend, vlak bij de l-.ngelscho stollingen te komen. Op het juiste oogenblik openden de soldaten op de verraste Engelschen snelvuur. De ont stane verwarring werd door<> do Duit schers gebruikt en 3 kolossale motorboo ten, gepantserd en uiet snelvuurkaaiou- nen voorzien, voeren in razende vaart naderbij en openden oen vreeselijk vuur op de Schotten. De Duitschers werken in het alge meen - veel met vlotten en platgebouwde haast kielloozo motor hooien. Men meldt ons uit WeertAan den burgemeester van Me Belgische Kcurpi- sche dorpen is verJbcht door de com uiandanbep der Duitsche bezetting om voor W oensdag, Mi_J9ec. nauwkeurig op te geven de voovaden rogge, haver, haver- eu roggeetrooS aardappelen en vee waarover de jgemoeule beschikt. Op gra nen en vooderartikelon moet direct be slag gelegd worden, MÜHjk hooi eventu eel geperst möet worden. De toestand in Ostende on Brugge. Uit Vlissingen wordt aan hot Vad. geseind lieden heb ik enkele personen gespro ken, die pas uit Ostoude on Brugge zijn teruggekeerd. Uit hun verlia&l blijkt, dat de toestand to Ostonde zoor ernstig is. Se dert Maandag dor vorige week is geen brood moer to bekomen en voeden do menschun zich uitsluitend met aardappe len. Sedert Donderdag wordt te Osten de geen straatverlichting meer ontstoken en hot is verboden gas te branden voor verlichtingwel mag men er mede koken. De geringste overtreding wordt met boeto gestraft. De melkboeren moeten 10 francs per dag betalen om de melk te mogen verkoopen en ieder die Ostende even verlaat, moot bij terugkeer 5 francs betalen. Personen die uit België naar ons land vertrekken moeten altijd hun goud geld, soms ook hun zilver afgeven en ontvangen Duitsch bankpapier. Het is thans oy straffe van gefusilleerd te wor den, verboden, geld uit België naar an dorp landen te verzenden. Te Brugge is „Ja, ziet gij, geld is iets zoo betrek kelijks; men kan rijk zijn met eene klei nigheid en doodarm met een ton. Dat alles hangt af van de vraag hoe hoog men in zijne wenschen gaat, en wij kun stenaars streven altijd naar hot onbereik bare; dat ligt zoowel in onzen aard als in onze liefde tot het schoono, die door onzen werkkring dagelijks incer tp meer in ons ontwikkeld wordt. Hoe wilt gij, bij voorbeeld, dat een schilder, die in alles harmonie van kleureu en lijnen zoekt, zich tevreden zou stellen met meu bels die niet rijk gestoffeerd zijn of geen bepaalden stijf aangeven Wij heb ben des winters in de stad gewerkt en moeten daarna onze oogen laten uitrus ten door den aanblik der groene weiden en der blauwe zee. Ook buiten huren wij een villa of een optrekje dat aan onze drooroen beantwoordt. Onze vrouw en kinderen moeten gekleed zijn Volgens onze teekening- Zien wij een kunstvoorwerp of wel de eene of andere merkwaardige oudheid, wij kunnen niet nalaten het aan te koopen. Op onze feesten moet uien slechts goede muziek hooren. wij kiezen daartoe de zangers der groote opera, die voor een enkelen avond elk duizend francs van ons krijgen, of wel wij laten het personeel van het Theatre frangais voor onze vrienden optreden en die aardig heid kost een kleine drieduizend gulden. Gij ziet reeds aanstonds dat er heel wat geld mede heengaat. Verleden jaar betaal de ik aan huur alleen, voor mijn atelier, mijn huis en inijp villa's, een groote een I-'ranschmaa gefusilleerd op wien brieven werden gevonden die hij voor kennissen had meegenomen. Do l-'ransch man wonschto niet geblinddoekt te wor den en riep toen het salvo werd afge vuurd vive la Frauce. De bijzondere correspondent van do Tijd to Antwerpen seint Men verwacht hier do komst van ge duizenden landwoer- on landatorm- inanschappou. die te gelegener tijd d« achterhoede van het front in Vlaanderen zullen gaan versterken. Do scholen zijn voor liunno inkwartiering in orde ge maakt. Ook zullen do niet bewoonde hui zen door de officieren en manschappen worden Jngenoineu. Do woningen; waar van do tftgonaars zich door huisbewaar ders doen vervangen, vallen eveneens in d- termen, om oen half dozijn soldaten te herbergen. IIoo Koning Albert optreedt. Terwijl onze dappere soldaten, aldus de Belgische corr. van do Tijd, strijd.iade voorwaarts dringen, geeft koning Albert zich alle moeite zijn mauucn te U-zitltiv ll(j heeft dit van stonde af aau geduau „Ware ai onze officieren als dij, ons le ger had nog heel wat meer kracht ont wikkeld", verklaarde me een hoogg* plaatst officier reeds voor ccnigen tijd, Maar koning Albert schroomt dan ook niet ik gaf reeds enkele staaltjes er van ook plichtontrouwo officieren op hun plicht te wijzen, ilij gaai zelfs zoo ver de officieren, die niet hun tauk ver vullen aan of Meieren waardig, to degra- deeron. Dat heeft een tweevoudige uit werking. Eerstens wordt 't leger gezui verd en blijven de goede elementen al leen over, tweedonsis het voor die goe de elementen te grootor eer in dit leger mode- te strijden eu hebben de minderen te nicer vertrouwen in bun meerderen. hen auder feit. In een oogunbiik van inenschciijke zwakheid hadden twee soldaten geaarzeld in het vuur te gaan. hen plotselinge angst ügd hen bevangen en... zij ver gaten hun plicht. Zeker, 't was laakbaar, maar mouscheiijk toch. Het was geen welbewuste dienstweigering, het was moer een oogen biikkelijko ovorheorsching van vrees 1 Zo moeetim door hun officier met do revolver in de vuurlinie worden te ruggedreven. llot verhaal hoorde ik van een zeer vertrouwbaar persoon in het leger Toevallig speelde het geval zich in de nabijheid des konings af, Wion alles ter oore kwam. Toen de dienst weigeraars uit de vuurlinie kwamen, trof fen ze „heel toevallig" een lang, eonvou- dig officier, die met hun een praatje aanving: „Waarom ze het gedaan had den en hoe ze er toe gekomen waren... Hij zou z'n bemiddeling wel aanwenden, twaalfduizend gulden." Het moedertje had hem verschrikt aan gehoord en vroeg thans met onvaste stein H„hn... zijn alle kunstenaars zoo?" „Zij worden het van lieverlede." „En... als zij het niet betalen kan nen „Dan geraken zij in de schulden, dat is alles. 1- en onbeschrijfelijke angst maakte zich van haro eenvoudige ziel meester. Dus zou haar jongen, haar Onno, dio tot hiertoe van zoo weinig had geleefd, ook eenmaal zoo veeleischend worden, en zich niet moer bekommeren over do vraag of hij iots wel betalen kon Zij huiverde Dij do gedachte alleen, want zij kende hein. en wist dat hij zich nooit zou kun nen gewennen aan drukkende geldzorgen. Zijn eerlijk gemoed zou er van ochtend tot avond onder lijden, en misschien... O I HoeZber had haar brave man ge lijk gehad voor hem van geen kunste naarsloopbaan te willen hooren Zij had vroeger nooit zoozeer ingezien weUco redenen hij daarvoor had en hem wel eens van wreedheid tegenover den jon gen beschuldigd, maar indien zijzelvo alles had geweten, nooit, neen nooit had h<«m hare toestemming gegeven. Ge lukkig voor haar werden hare gedach ten afgeleid door Maroelle, dio thans be gon te spreken over al de wonderen van Parijs, en haar ook vertelde van hare moeder on van haro gansche familie. Het jonge meisje had nog twee oudere broe- (lat ze niet voor den krijgsraad liehocf- don te staan, ais zo in 't vervolg zich zelf maar meester bleven". Eerst 's avonds wisten zij, wie die of ficier was, die met hen gesproken had. En zij zijn do beste soldaten gewor den van hun troep. Ze hebben geen aar zeling meer gekend I De oudste werd ge wond. ernstig gewond, en... hij vond de koningin aan zijn ziekbed om hem troost en opbeuring te brengen Zouden voor zulk een vorstenpaar niet alle mannen het vuur in willen Aan het Oostelijk Front BERLIJN, 16 Dec. Het Duitsche Hoofdkwartier deelt mede Uit Oost-Pruisen is niets nieuws te melden. De Duitsche kolonne, die van Sol- dau over Mlawa in de richting van Crechanow was opgerukt, neemt tegen over den overmachtigen vijand thans weer hare oude positie in. In Russisch Polen is niets van be lang geschied. De ongunstige weers gesteldheid doet haar invloed op onze aotie gelden. In Polen on Galiclë. WKENEN, 15 Deo. Officieel. Ons offem sief in Wost-üalicië dwong den vijand lot den lorugtocht en bracht ook het Rus sische front in Zuid-Polen tot wankelen. Het gelukte gisteren aan onze troepen die onvermoeibaar zijn in bun vervolging, lil de Allo Jaslo—-Bajbrot bij deze ver volging en in den jongsten slag 31.000 Russen gevangen te nemen. Heden zijn berichten ontvangen ovor te- rugwaartscho bewegiugeu vau den vij and over hot goheele front Kaibrot—Mo» poiomice—- Wolbrom Novoradomsk—Petro- kow. In de Karpatheu werden tegen liet voortdriugen vau vijandelijk» troepen in het Latorcza-dal de noodigo maatregelen getroffen. Aan het Zuidelijk Front. Oostenrijkers en Serviërs. WEEN EN', 15 Dec. Van hot Zuidelijke oorlogstooncel wordt officieel hot volgen de gemeld De door de noodzakelijke terugneming van onzen eigen rechtervleu gel ontstane operatieve toestand, dood hot raadzaoui achten, dat ook Belgrado bin nenkort zou moeten worden opgegeven. Do stad werd dan ook zonder strijd ontruimd. Onze troepen hebben door de doorgestano vermoeienissen en door den trijd wel geleden, doch zijn mot dim besten geest bezield. (Dit ts dus de bevestiging van hot be richt van Servische zijde gisteren ge mold.) dors, die in dagbladen schrevendo ove rige kinderen waroo jonger dan zijzelve, dio op hot punt stond hour negentienden verjaardag to vieren. .Mijne kinderen weton allen dat zij do handen duchtig uit do mouw zullen moeten steken oin geen hongerlijders te worden", zeide Georges Renaud „Geluk kig hebben do jongens een vlug verstand ontvangen on zal ik de meisjes nog wel een kleinen bruidsschat kunnen mede ge ven. Niet veel, want daartoe zijn er te veel, maar toch altijd oen zevenduizend gulden, genoeg om haaf huishouden van op te zetten. Maar nu over iets anders gesproken; Ut ben recht blij kennis met u beidon te hebben gemaakt. Na al die vreemde toestanden welke men in Frank rijk aanschouwt, doet het goed. zich weer eens met brave, eenvoudige lieden te lte- vinden. on ik zocht te vergeefs naar de vrienden mijmer kinderjarenzij waren of wel gestorven, of wel sedert lang naar elders vertrokken. Toen ik gisteren met uw zoon sprak, scheen hot mij too dat ik voor het eerst weder de lucht van mijn geboortegrond inademde. Wij mooten elkan der dus veel zien. gedurende de weken die ik in Holland door hoop te brengen. Wat zoudt gij er van zeggen, indien ik n eens voorstelde ons morgen naar den Haag te vergezellen (Wordt vervolgd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1