Blad. SMITS, iGAS me ES VOOR iGAS IËËN. De Oorlog. Donderdag 17 December 1914. 53e Jaargang, No. 12058. BE HST. behalve Zon en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon ^erooaeta fiavona.' g licht hebben? it JAC. KOOI J Kz. Wieringerwaard, ast met het instal- JOU Kz. ««- Mond- en Klauwzeer. de Jong isthaven 31. oorlei liimriu. XTieiX"WS- ea^-u^d-^erteao-tielolavca. voor ezx OxxxstreHsoezx. Verschijnt^ dagelijks Interc. 82. landel. I. Gouda. 5) FA’ÓILa'IOA LAGER, »n eener vrijwillige ABONNEMENT: hun troepen opnieuw opstellen. De et JuCU iAJ kinderen 3 tel o 08. HOOFDSTUK II. artist ingszaal voor Mili- scommissie Armen- (Wordt vervolgd.) dien ONWATER 'W*r Een beeld Ier werkelijkheid. 5 is dit werk door net het grootste groote aan- ’R1N0ERWAARD iboó I dat het- rting f 1.25 1.50 aan be- aan mist te LONJE JR. lerale BronwaUrea, 83-85-87. aan aan in- Dw. ominTnt wer- aan- len van een brief den aanneming der 60 aangenomep lel DeBURGEMElSTERvanGOUDA, Gelet op de cirtulaire van den Ifeer ----3£)e- .jfbe- klauwzeer) Prf vin- gf“r. nluune nden of Gelet op de cirtulaire van den Commissaris der toningin van 31 cember 1914 A n| 4222 (2® afd.J treffende mond- ei ciaalblad n°. 102) c wijst belanghebbenden op het hetwelk schuilt in het toelaten ii stallen van koopljpc familieleden uit Diil verplichtingen hun» 13 der wet van 28 blad n°. 131), welk ari neer zich bij eenig^e selen van een bas «Openbaren, is de |t )EN OP REKENING ERUGGAAF VERGOIL; A 15 CT. I Aan het Oostelljk Front BERLIJN, 16 Dec. Officieel. Ia Noord- Polen hebben de Duitsche aanvallen een geregeld verloop. Er werden verscheidene sterke steunpunten genomen, en daarbij 3000 gevangenen gemaakt. 4 mitrailleu ses werden veroverd. In Zuid-Polcn winnen wij voortdurend terrein. betreden, een geluk haar zacht gelaat, al spoedig dat krachten ver ul tum-leeftijd 21 jaai aum-leeft. 28 jaar. tum-leeftijd 19 jaar, aum-leeft. 25 jaar. 1 reeds zeer vol- 9 kunnende stoken, mm-leeftijd 29 jaar) net 20 jaar immer ienst te treden als mm-leeftijd 21 jaar. aum-leeft. 29 jaar. dig artillerie on bevonden. LON'DeN, 16 zonderheden van PARFUMERIËN ARTIKELEN. g groote Collectie himerie huizen. (lOUISniE COURANT. |>RIjS VAN HE Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustjeerd Zondagsblad Idem francoper post Abonnement4 Markt 31, haar eerstgeborene dat de tijd, d buitenshuis doorbracht, haar niet lang scheen. nwq geregeld tjjdig >gen ontvangen van certen, vermakelijk- deze dan in om» len. LONDEN, 16 Dec. In het Fransche communiqué wordt gezegd Westende, Noordoostelijk van Lom* bartzijde, is door een Engelsch eskader hevig gebombardeerd. Het Belgische leger heeft een tegenaanval bij St. Georges afgeslagen en de boerderijen op den Westelijken Yser-oever bezet. In de omstreken van Saint Eloi heb ben wij vorderingen gemaakt. In Ar gonne, aan de Aisne en in Champagne hebben artillerie-duels plaats gehad, waarin wij voordeel behaalden. den, dal 'een aanval staande was, dat de was voorbereid, infanterie zich op hun post de B 11 twee torpedo-lanceerbuizen een bemanning van 20 koppen. De Messudieh het Turksche schip dat getorpedeerd Werd, is reeds in...... 1874 op de Theems gebouwd maar in 1902 onderging het schip te Genua een mo- derniseeringskuur. De waterverplaatsing is bijna 10.000 ton, de lengte 331 voet. De hoofdwapens waren twee 9.2 inch en 12 6 iuch-kanonnen en verder veertien 12 ponders, tien 6 ponders en twee 3 pon ders. Met do machines van 11.600 P.K. kon het schip een «netheid van 16 knoo- pen ontwikkelen. De bemanning bestond uit 600 tot 650 koppen. ruikbaar voor haar was, verlichtte, hjj schoone »tM van nerde zit tochtje hai ..Ik <M «ij- „Gij j tot retegtj ik lien ril „Onzin f Ik ben tot b gen 1 Do thans «ij hei «een had werd dit o i ikman A Zn., Goud» )t toelaten in |uune )den, bekent, itschland, eo op de opgelegd bijartikel Juli 1870 (Staats* rtikel luidt j Wan* jstuk vee virschijn- jsmettelijks ziekte f houder of hoeder verplicht daarvan ottmiddellijk kennis te geven aan den Burgemeester der gemeente waar het vee zich bevindt.” Brengt voorts ter hunner kennis, dat bij nalatigheid de Wet in hare volle gestrengheid zal worden toege past. Gouda, den 16 December 1914. De Burgemeester voorn oemd. R. t MARTENS. de» optocht van men- t ’t binnenland in met kinderen op karren en alle voertuigen geladen. 1 50 »<per post. 1-9® itti. worden dagelAs aangenomen aan ons Bureau: lij onze Agenten. ®n Boekhandel en de Postkantoren. en _r_. Duitschers rukten voort tot in de buurt van Zollebeeke (tusschen Moors lede en Yperen), waar het land be* boscht is. De Bondgenooten, die op de heuvels van Cheluvelt geposteerd waren, brachten hen tot staan, rukten toen zelf vooruit en bereikten Moors lede, waar het station van tevoren door de Bondgenooten beschoten was met granaten. De vijand was niet in staat Moorslede bezet te houden en trok terug. Andere aanvallen van Duitschers, op Poelsapella, Passchen- daele, Langemarck en Bixschoote had den nergens resultaat. Aon de Evening wordt uit Newcastle gemeld dat men gelooft, «at 3 Duitsche Rruteors bombardement tegen Hartlepool Bombardement van Duitsche oor logsschepen op de Engelsche kust. 1.OMJE.S, 10 Deo. Do Mmulvr vue oorlog maakt bekend, dat de cominuu- dam van het fort, ten Westen van Hart lepool, mededeelt, dat de Duitsche oorloge- scnepun hedenochtend, tusschen 8en 9 uur hul vuur tegen het fort openden. De v ijaud werd afgeslagen. kleine Duitsclio oorlogsbodem open de eveneens het vuur tegen Scarborough en Whitby. LDNDeN, 166 Dec. Chronicle Do hoor en mcMrouw de Clinohamp» hadden hunne dochter vrij wat liever ten huwelijk geschonken aan den een of anderen rustigen landedelman, die zich in de streek ware komen vestigen; maar er viel niets op' Renaud’s gedrag aan to merken; hij ging de groote toekomst to gemout en Julio wensohte nu eenmaal niets liever; dus gaven zij hunne toe- slamming, en vergezelde de jonge vrouw hem eenige maanden later naar Parijs. Het eerste jaar leefde zij in een zon- nigen droom voort. Georges was opgeto gen over het genot een eigen haard te bezitten, en het vooruitzicht weldra va der te zijn deed hem nog meer aan zijne echtgenoot» hechten. Maar toon ook dal tot de alledaagsche vreugden liehoorde, die als van. zelf op zijn pad waren gespreid, zocht zijn wis pelturige geest naar andere genoegen» Htrwfdn hij weder hoofdiMkeliJk datgene na, wat verder bulten zijn lu>reik lag. ver- Hij maakte Julie wijs dat het zijn loop- baan nadeelig zou wezen, indien hij zich langer aan de feesten der wereld onttrok, en zij gevoelde zich zoo gelukkig met dien hij t al te M 1879.) PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regek Groote letters en randen naar plaatsruimte. De „Legerbode" te Petrograd publiceert een reeks mededelingen over de laatste operaties op ons front in i-.uropa. De Russische cavalerie die den vijand moe dig aantastte bij Jourimet op 12 Dec. bracht zijn achterhoede In verwarring en bracht hen zware verliezen toe. C, front Lowicz—How hadden de hevige aan vallen der Duitschers geen succes en werden deze afgeslagen door onze troe pen, die de Duitschers groote verliezen toebrachten. Ten Z. van Krakau trachtte de vijand op 12 en 13 Dec. ons offen sief tegen te houden, en versterkte hij zich in zijn posities. Op 13 Dec. rukte de vijaad met aanzienlijke strijdkrachten naar de Dueklavallei en trachtte hij af te dalen langs de noordelijke hellingen der Karpathen, aan de kant van Munkacz. Onze troepen maakten zich, ondanks den hardnekkige» weerstand van den vijand, meester van het plaatsje Nijnevereczka en Mierpen dén vijand terug. George» Renaud had gelijk gehad zijne eelrtgenoote een waar huismoedertje to noemen. Zij leefde thans nog enkel voor hare kinderen maar er waren tijden ge weest waarop hare ziel door stormach tige hartstochten geslingerd was gewor den en het zachte glimlachje, dat meestal op hare lippen speelde, herinnerde aan het blonde schuim dat op de golven eener rustige zee blijft voortdobberen, en van voorbijgedreven doch hevige stormen verhaalt. De vr ooi ijk o on destijds reeds beroemde kunstschilder had haar loeren kennen tij dens een zijner voetreizen door Frankrijk. Zij bewoonde met hare ouders een heer lijk, boschrijk oord, te midden (van woes te bergen, die het oog van dén geboeid hadden, en haar vader, die hem op een morgen had aangetroffen, terwijl hij bezig was een schets naar de natuur te nemen, had hem aanstonds uitgenoo- digd de onvriendelijke dorpsherberg te verruilen tegen eene kamer op zijn eigen buitengoed. De jonge man had zich dit niet twee maal laten zeggen, maar met de groot ste dankbaarheid zijn intrek ingenomen in een gezin dat nog alle oude Fransche deugden aankleefde, en zich geheel mis plaatst zou hehben gevoeld in het woe lige Parijs,- waar men geen tijd schijnt over te houden om vrouw en kindemi te iMHninnen. De Duitschers hsbben naar aan de Daily Chronicle uit Duinkerken wordt gemeld, hun aanval op Yperen ge opend met een buitengewone beschie ting van St.-Eloi De Bondgenooten nikten voorwaarts onder dekking der zware kanonnen en ontmoetten een wanhopigen tegenstand in het dorp Moorslede aan d6 spoorweg tusschen Yperen en Rout de Duitschers e« gen eu vallen. Hot eigenaardige feit is opgemerkt, dat verscheidon Duitsche officieren hun ge wone pelsjassen, die zij in de stad droe gen, ook op het slagveld aan hebben. Deze jassen, die meer doen denken schouwburgen en restaurants dan slagvelden, maken een zonderlingen druk onder de helmen. De aanslag op de Messudieh. De commandant van de B 11, wolko den vormetelen strooptocht in de Darda- uellen ondernam, luit. Norman D. Hol brook, zoon van den bekenden dagblad- eigenaar te Portsmouth, kolonel Arthur Holbrook. De kolonel heeft vijf zonen bij de marine. De B 11 is do laatste en grootste onderzeeër van de B-klasse. Hij werd in 1905 gebouwd en hoeft een waterverplaat sing van 313 ton. Het schip kan 13 knoopen boven en 8 knoopen onder water afleg gen, hetgeen een actie-straai van bijna 1500 mijlen heeft. Als bewapening heeft „Stel u gerust, moeder,” zeide hij. „Gij begrijpt tqph wel dat de heer Re naud overdrijft en heel goed met zijn geld toe kan komen. Met honderdduizend gulden op één jaar kan men al heel wat doen.” „Dat is wel mogelijk, Jongen, maar Je weet niet welk een angst hij mij daar mede heeft aangejaagd voor Je eigen toe komst. Als je sens werd zooals hij l” „Mijne toekomst zal heel verschillend wezen, moeder,” antwoordde de jonge- ling op een toon van ernst die baar goed deed. „Voor mij zullen al die uiter lijke zaken zonder waarde blijven. Heb ik mij ooit tot dusverre om eenige weel de bekommerd Neen, mijn geluk zal nooit anders verborgen liggen dan in mijne kunst, en in mijne gehechtheid voor u, en later...” „Fn later?” herhaalde zij, teeder naai hem opziende. „Later zal ik ook veel liefde koeste ren voor de vrouw die haar leven aan het mijne zou willen verbinden,” ver volgde hij den blik afwendende, „maar die tijd is nog verre... ik mag daaraan niet denken aleer ik in haar bestaan zou, kunnen voorzien.” Zijne moeder was volkomen gerust ge steld zijne droomen schenen haar zoo onschuldig toe, en zij bezat geen wereld wijsheid genoeg om te raden dat, zoo hij op liefde zinspeelde, die liefde zijn hart reeds binnengeslopen moest zijn. een bombardement tegen Hartlepool be gonnen waren, maar dat, toen het vuur nauwelijks geopend was, zij door 4 En- gelscho torpedojagers aangevallen werden. LONDEN, 16 Dec. Eon Lloyd-telegram meldt, dut te H&rtlepool belangrijke scha de is aangerjuht. Eon granaat trof den gashouder, die in brand vloog. Naar ver luidt, moeten er 9 personen in deze stad gedood zijn. Do historische abdij van Whitby is gedeeltelijk vernield. Do vijan delijke kruisers verdwonef in Noordoos- telijke richting. LONDeN, 16 Dec. Uit Huil wordt ge meld, dat de overheden te Scarborough hedenochtend vroeg gewaarschuwd i op de kust verdediging zorgv ui en dat alle eenheden j. Later ontvangen bij- .t het bou>|>ardemttat Scarborough deden mede, dat het mistig weder was toen het bombardentent begon. Vele vrouwen en kinderen snel den in nachtgewaad de straat op. Naar gemeld wordt, zijn ongeveer 50 granaten afgeschoten en werden 2 kerken bescha digd, terwijl van talrijke huizen het dak werd weggeslagen. LONDEN, 16 Dec. Aan de bladen wordt geseind, dat er hedenochtend een zeegevecht plaats had in de buurt van Weet-Hartlepool. De Briteche torpedoja gers, die aan het patrouilleeren waren ontmoetten 3 Duitsche kruisers, 8 mijl Den Haag f? Daar was juffrouw Hoi- diu8 nog noot geweest, en de residentie was steeds arn hare verbeelding voor gekomen als een tooverwoord, dat onbe- v— ---t maar ook al hét denkbeeld allem die te betreden, een glimlach 4j herin- ztik een t te boven ging hartelijk, mijnlieei” zeide j gt werkelijk al te goed ons wjWscbap te willen hebbefr, maar 11 Wie spreekt hier van geld «w gastheer, en ik noodig u uit gh voor ons beiden een g frijn.” kde vrouw durfde zijn N meer afslaan; zij gevoel riet mocht herinneren aan i haar omtrent zijne verkwj ertrouwd. maar haar gent ook door vergald en zij t aan haar ceon. toen rij samen huiswaarts keerden. I glimlachte over hare gewet^sbe- Aan het Westelijk Front Te Luik kwamen een 60*tal gewonde Duitschers aan, die bij La Bassee had den gevochten. Zij verzekerden dat deze plaats nog in handen der Duit- ichers is ofschoon de Franschen haar reeds tot op konen afstand zijn ge naderd. Onder de gewonde Duitschers, die te Luik zijn aangekomen, bevinden zich drie zwaar gewond| hoofdofficie ren w.o. een generaal. Vyf personen verdacht van spion- nage werden gevangen! genomen en zwaar geboeid onder streng geleide van Luik naar Aken vetvoerd. Ho» hij or toe kwam zijn hart aan do dochter des huizes weg te schenken? Hij vroeg het zich in latere jaron dik wijls to vergeefs af Juli» de Clin- champs was «och mooi noch bijzonder geestig; maar zij liezat iets buitengewoon innemends. Heel har» ziel lag in bare oogen opgusloten wanneer zij u keek, schenen die oogen u te iiefkoozen, en dan do braafheid dier Heden betoover- do hom, die reedw aan zooveel leugen en bedrog gewoon was geraakt-, zij herin nerde hem aan zijne eigen kinderjaren, en de eerste jeugd blijft voor ieder menseh een onvergelijkelijk tijdperk van geluk. Wie onzer ook in het ouderlijk huis onvoldaan en mistroostig mag zijn geweest, laten die jaren eenmaal tot het verleden behooren en de visioenen toen voor het oog verdwenen zijn, zal u verklaren, dat niemand ooit schoonheid of liefde zijne moeder trof de grootste Lucullus zal zekeren dat hij nooit weder gegeten heeft zooals dank zij de keukenmeid zijner ouders; dat hij nergens zulk eene gemak kelijke woning heeft weergevonden. Julie de CHnchamps deed Renaud zijne moeder denken, dat was het heim hunner verbintenis. Zij zelve had henj lief met eene wondering en een geestdrift welke vergoding grensde. *Zij achtte zich zelve als niet» in vergelijking van hom, en het geluk zich door hem bemind te wanen scheen haar te groot voor de aarde toe. Up alle drie deelen van hun front heb ben de Russen hevige aanvallen van de Duitschers moeten doorstaan. Het felste woedde de strijd in de omgeving van Lo- vicz, waar dezelfde tactiek wordt ge bruikt als bij Yperen. De aanvallen volg den elkaar met snelheid op. Dichte massa s werden in den strijd gebracht, zoowel overdag als des nachts, in den loop van een enkelen dag hebben er, volgens den correspondent van de Daily Mail te Pe trograd, zeven van die aanvallen plaats gevonden. De Russen hielden echter stand. Hun loopgraven waren goed aangelegd en de geest, die onder de manschappen heerschte, was uitstekend. Hun oenige grief was, dat zij de loopgraven niet mochten verlaten, om den vijand het hoofd te bieden. Ten slotte gingen de Russen tot tegenaanvallen over, waarbij do Duit- scher» op verschillende punlou terugge dreven worden. Toch zetten de Duitschers hun pogin gen voort, om Lovicz to bemachtigen welke plaats belangrijk voor hon is als het punt, waarop de wegen on de spoor lijn elkaar kruisen. Volgens 'oen Kussi- sciuj schatting hebben de Duitschers daar op een front van dertig mijlen tien tot twaalf legerkorpsen, d.w.z. 400.000 tot ÜOO.OUO man, met een groote hoeveelheid irausport-auto’s, welke hen in staat stel len om met snelheid talrijke troepen te vervoeren naar olk front, waar zij be merken dat de Russische linie zwak is. In Oost-I’ruisen wordt de strijd in het gebied der Mazurlsche meren voortgezet. In deze heele noordelijk» streek is sneetiw gevallen. De Duitschers hadden dit voor zien on hun troepen 4*itte Iomso btousos gegeven om over hun uniformen te dra aklos niet .in hei oog te doen jgenstand in het doi dm ipoorweg tus»ch< uSeUere. Hier openden eei versobriktelijk voor nit gepantserde wagens, waarvoor de Bondgenooten t<ug moesten trekken uit de kust. De kruisers vuurden op do torpedo jagers. WHITBY, 16 Dec. Tegen 9 uur in den morgen v or schenen de Duitsche krui- ■*er», maar tengevolge van lichten mos hot niet mogeiijk ze voldoende onderscheiden. Zij schoten op ongeveer evrt mijl afstand op de stad, welke nioi tluor artillerie verdedigd wordt. Het bom bardement duurde 15 minuten. Men schat het aantal door de Duitschers geworpen obussen op ongeveer 240. Aanzienlijke sehado werd veroorzaakt aan particuliere huizon. Te Meadowfield werd een school beschadigd en een baanwerker gedood, liet bombardement was waarneembaar te Bishop-Auckland, dat op 28 mijlen van de kust gelegen is. LONDEN, 16 Dec. De admiraliteit kon digt aan dat het Duitsche eskader het welk de kust van Yorkshire bombar deerde, in den mist ontsnapte. Do ver liezen zijn aan beid» zijden gering. De Duitschers gebruikten de snelste schepen, welke toen zij opgemerkt waren, mot vol len spood verdwenen. De Admiraliteit is van oordeel, dat do aanval van militaire beteokenis ontbloot is. Eon part, telegram uit Londen dd. 16 December aan du N. R. Ct. meldt Onnoodig te zeggen dat de aanval op de Oostkust hier een diepen indruk heeft gemaakt, hoewel de rustig» aanblik van Ecndeu heel niet is verstoord. Do nieo- schen wachten verlangend do verdere ont wikkeling der gebeurtenissen, waarvan de Admiraliteit nniledoeliijg belooft. intusschen blijkt uit de berichten uit du beschoten steden dat de schade niet oubelangrijk is. Er te alvast een oud kunsluiouumeut in begrepen. De York* shire Evening Post zegt dat de beschie ting von Scarborough er velen toe ge bracht heeft uitvoering te geven aan hun van to voron reeds vastgestelde plair om zich bij een inval te bergen. Do treinen uit Scarborough vervoerden veel meer inenschen dan het normale getal, terwijl de wogen druk waren door het haastig bowurk bewerkstelligde vervoer van hen die niet bleven wachten om de uitwerking van de beschieting te zien, inaar ’t eerst aan hun veiligheid dachten. Een ooggetuige van het gebeurde te Scarborough hetdl aan oen voralaggover van do .Yorkshire Post verteld dat dui zenden menschen uit hun huizon de straat opstroomden en weldra naar het station holden on in de richting van do voor naamst» wegen naar 't binnenland. Do (noesten verlieten te York den trein. Van Jen trein uit gezien was het op hoofdweg oen heele optocht van schen die verschrikt irokken, inogeiijke Do correspondent van de Star te Whit by seint dat hedenochtend tusschen 9 en 10 uur twee vijandelijke kruisers die van bij in over- u

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1