9 I ING, f5 por 1.6. N 15 per K.6. PE. □L De Oorlog. Vrjjdag 18 December 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- Feeetdagen. en Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ononzei Telefoon Interc. 82. ■Hw—I BERICHT. Ho. 21. XTïevfws- en ^,.d.irertezxtx©t)lsud. iroox G-oixd.su ©zx Ozxxstrelcezx- Verschijnt dagelijks ^troooaato .Sevens, uwlngen van een doosje a. txeerpillen (Slijm-, n) van Apotheker goed uit dat men <e echte pillen zijn osje, voorzien van ker Boom en de a A. M. Boom. 15 Jouda bij ANTON FF Co., teRot- S ANTEN KOLFF, 3. X het dapper standhouden der West- Pruisische en de Hessi^che regimenten de beslissing gebracht? o. 12659. hel- van en. eur Steen in Se on de wat sconunissie Armen- der II- sprak J (Wordt rervolird 1 I 3ESTUUH- en behoeve Mar willen nderstaande hen in ont- merkt de corres| News op, dat i aam 161. etelstraat 12. a dagen KEN. vrou- u «er in van ade- dio kon tw^ugbui- doen op die Ml iic- onder tegen- i te- ndsch Wapen met StaatsbL no. 213. (illlIfflIE WANT. strenge hij zgn td” ge il hank, ter, au, it per glas. 1, BACKERS, „VREDEBEST’ Wijdstraat Aan het Oostelijk Front. De Russen in Polen teruggeslagen. BERLIJN, 17 Dec. (Officieel). Het groote hoofdkwartier meldt. Van de grenzen van Oost- en West- Pruisen niets nieuws. Het offensief optreden door de Rus sen aangekondigd, heeft geen resul taten gehad. De Russische legers zijn in geheel Polen na een verbitterden strijd tot den terugtocht gedwongen, waarna zij werden vervolgd. Bij de in Noord-Polen gisteren en eergisteren geleverde gevechten heeft Een beeld der werkelijkheid. deze looj f 1.25 .1.50 150 1.90 jks aangenomen aan ons Bureau: len Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER A D V E R T E N T 1 N: Van 15 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames (0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. nen van Hollebeke tot Wyksstaet© nu in gang en op verschillende punten is ter rein gewonnen. Steeds schieten wij op. De Duitschers verloren een aantal krijgs gevangenen en bovendien enkele loop graven benevens vele dooden. Onzerzijds is liet een breed opgezette mooie vftMMBrtariie beweging, die een schoon verschiet opent. De correspondent te Hulst zelfde blad meldt De herleving van Dendetmonde is wreed gestuit. Het is ten slotte maar een schijnverrijzenis geweest. Al de vluchte- ja_ had- «ij zou- van het den der infanterie plaats gehad; echter is onze zware artillerie in de omstre ken van Trancy-le-Val zeer werkzaam, gelijk ook aan de Aisne, in Champagne, in Argonne en in de omgeving van Ver dun. In Elzas-Lotharingen valt niets te vermelden. Schouwburg, 8 uur, itsvoofstelling Rott. ihap. mwi) geregeld tijdig >gen ontvangen van icerten, vermakelijk- deae dan in on» len. tkman Zn., Gouda. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dageljj] Markt 31by onze Agentende ingszaal voor Mili- de Ré.unie 8 uur idNutsdepartement. de Réunie 8 uur kring Kathleen Par- hooggeplaatste tot haar por- dat hij uren De juiste resultaten van den strijd zijn nog niet te overzien. WEENEN', 17 Deo. Officieel. De vijand bevindt zich over het geheele front in Polen en Galiciö op den te rugtocht. LONDEN, 17 Dec. In het Fransche communiqué wordt gezegd Van af de zee tot aan de Leie hebben wij verschei dene loopgraven met de bajonet ver overd. Wij hebben onze stellingen bij Lombaertzijde en St. Georges bevestigd wij hebben het veroverde terrein ten Wes ten van Gheluvcdt gereed gemaakt on heb ben op eenige punten in de omstreken Vermelles vorderingen gemaakt. Op overige front heeft geen enkel optre- D© groote Duitacho overwinning in Po len heeft te Berlijn een reusachtlge geest drift verwekt. Reeds ’s morgens liep het gerucht, dat de Keizer door de wachten op het slot Bellevue het bericht had la- ten mededeelon. Nauwelijks was in het eerste middaguur het bericht van het groote hoofdkwartier gepubliceerd, of de mare verspreidde zich als ©on loopeud vuur. Het allereerst vlagde men in het, stadsgedeelte, waar zich de bureaux der Zij, ril. «toh togang .an I MM. 1*15 op rilt blad w.o.chen t. abon- aaaraa, oatvaagan ria tol dlaa datum sohljaaaria nummara gratia. DE ADMINISTRATIE. Je moeder, een weinig verontrust. „Dat zal gauw gedaan zijn. Herinnert, gij u dat wij u schreven met een jon gen Ilollandechen musicus en zijne moe-, der naar Scheveningep te zijn gegaan?” „O zeer goed. Wat waren dat voor lieden F’ „De beste zielen die men zich ^maar voor kan stellen. Zij beboeren tot een oud geslacht, maar de familie is sedert eeuwen achteruitgegaan, en do moeder is eenvoudig de weduwe van een krui denier die weer wat geld heoft gemaakt. Zij tracht haar stand hoegenaamd niet te verbergen, en het deed mij goed met iemand te zijn, die zoo ongekunsteld voor hare afkomst uitkwam. Wat den zoon' aangaat, hij bezit een veelbeloovend ta lent en als ik hem te Barijs voort wilde helpen, zou hij zeer zeker een goede carrière kunnen maken.” „In is hij het die Marcello bewonder de vroeg mevrouw Renaud. „Ik vrees dat het werkwoord „bèwon- doren" maar heel zwak de vereering weergeeft die. hij voor ons kind aan den dag legde. Niet dat hij het ooit ge waagd heeft over liefde te sprekenik} weet zeker of de arme jongen dat ge voel wel tegenover zichzcfven durfde be kennen, maar het gaf zich lucht In zijne minste woordenen daden en ik geloof, dat zijne moeder de eetrfge was die daar-' van niets bemerkte.” „Is zij dan zoo kortzichtig F’ „Zij kent het leven niet, en daarbij was zij geheel en ai verdiept in hare cu stdü- WEENEN, 16 Dec. Officieel. De jongste berichten laten geen twijfel meer of de tegenstand der Russische hoofdmacht is gebroken. ,0p den Zui delijken vleugel werd de vyand in een slag, die verscheidene dagen duurde, van Limanova in het noorden door onze bondgenooten en bij Lodz, als mede thans ook aan de Bzura volko men verslagen. Door onzen opmarseb over de Karpathen van af het Zuiden bedreigd, is de vyand een algemeenen terugtocht begonnen, die hy in de landstreken voor de Karpathen met hardnekkige gevechten zoekt te dek ken. Hier traden onze troepen op de linie Krosno—Zaklicsyn aanvallend op. Op het overige front is de vervolging aan den gang. De'\ov©nstuande berichten van Duitsch* ()ohtounjksclw zijde spreken duidelijk van een' algemeenen terugslag der Russen iu Polen. Het communiqué, van Russische zijde gisteren gepubliceerd, geeft den zelf den indruk. Daarin werd gezegd dat de Duitschers gedurende den gehoelen dag hevige aanvallen hebben gedaau aan den linker oever vau de Weichsel in de rich ting Schoegef. De Russen, die i zeer ongunstige omstandigheden I stand moesten bieden, moesten zich gen den avond terugtrekken. Er kan thans niet aan getwijfeld wor den of over het goheele front bezuiden de Weichsel hebben de Russen oen ern stige nederlaag geleden. lingen, die naar hiör terugkeeren, den zich vooraf niet algevraagd of ginds den noodigen mondvoorraad den vinden, en de Duitschers -hadden er zich evenmin om bekommerd. Hei ge brek aan levensmiddelen was zóó groot, dat van de 4000 terugkeerenden, reeds meer dan 1000 zich genoodzaakt gevoeld hebban, hun stad voor de tweede maal te verlaten. Indien de toestand nog ©eni gen tijd onveranderd voortduurt, zullen talrijke instellingen van openbaar nut moeten sluiten. Tot deze behoort ook het bisschoppelijk college, het'welk daartoe ten tweeden male moet overgaan, indien de mondvoorraad aan leeraren en leer lingen zou ontbreken. Het is in elk gevhl te voorzien, dat er dezer dagen nog meer inwoners de stad zullen verlaten. Daarbij, het is al heel moeilijk" ergens onder dak te komen in Dendermonde! Van heel de stad, staan slechts nog enkele huizon recht op de Markt. Het Begijnhof, ’t Klooster van Sint Vincentius, de kerkjVau St. Gillis, 't militair hospitaal zijn nét irilnst be schadigd. Twee zijvleugels van 't Wee- zenhuis staan nog ovèreind en daarin worden de leerlingen van 't College on derwezen. De menschen, die nog in Den dermonde zijn, wonen voor het meest in een nog rechtstaand achterhuis of in oen stal... Bijna zonder eten, zonder brand stof in een kille woning I ’t Zal vrees lijk zijn, als de winter huishoudt I ge hot i.n- i van even als reeds vroeger geschied is, samenwer king werd gezocht en gevonden tusschen het Belgisch-Fransche voorwaarts en du oorlogsscliepen der Engelschen. Hot Engelsche eskader hield de Duit- sche kusttroepen bezig, zoodat deze niet tegen den landaanval uit het Zuiden kon den ter hulp komep. Heftig werd Westen do beschoten, dat tusschen Ostende en Nieuwpoort aan zee ligt, even ver van Lombaertzijde af, als dit van Nieuwpoort. Om den aanval langs de zee der onzen te koeren, voerde de vijand een tegen beweging uit, meer landwaarts in, bui ten het bereik van elk scheepsgeschut in de omstreken van Sint George, tus- sehen Nieuwpoort en Mannekensveere. Algemeen is de aanval der vorbonde- yerrukkingen over hetgeen zij aanschouw de. Nooit nog zag ik iemand zoozeer ge nieten van een uitstapje als de goede ziel van haar tocht naar Schevenmgen.' Zij leerde den Haag voor het eerst ken nen, on had nog nooit de zw gezien?’ „En Onno Holdius vond dus geen ge nade in je oogen, Marcello vroeg moeder glimlachend. Het jonge meisje antwoordde kushand „O I moeder, daartoe was hij nog te onbeduidend; misschien als. ik hem over; eenige jareu weerzag „Ja, het is jammer dat hij niet wai ouder was,” sprak Georges Renaud. „Ik ben overtuigd dat hij een uitstekend ka-, rakier bralt, hij kun het ver brengen, en dan wat gold...” „In elk geval heeft Marcello hem niet' li»4,” zeide zijne echtgenoot© snel, want hot deed haar pijn als men zoo licht-, zinnig sprak over hetgeen het geluk of het ongeluk van twee menscbenlevens uit moest maken.., De jongeling zelf had zich eerst re kenschap van zijn gevoel gegeven, toen met het vertrek van vader en dochter plotseling allo zonneschijn uit zijn be staan verdwenen scheen. Gedurende de twee weken dat hij beiden dagelijks had gezien, had hij niet durven nadenken over hunne naderende scheiding; en thans viel, de werkelijkheid op eenmaal met hui veringwekkende wanhoop op hern. Hij wist dat hij nooit weder gelukkig zou kunnen zijn zonder Marcello, en hij geloofde zich zelf te ver beneden haar niet waarHij draagt het Ijzeren Kruis, maar hij komt niet in de loop graven. Morgen zal Poinoaré^kmze president ons een bezoek brengen. Hi draagt geen Ijzeren Kruis, maar hij is niet bang!” Den volgenden morgen zagen de Duitschers een hoogen hoed door de Fransche loopgraaf op en neer gaart, en hoorde tevens luide kreten van „Leve de PresidentZij doorbooyden den hoed met kogels, maar toch bleef deze zich langs de loopgraaf bewegen tot de Franschen hem van den stee der spade namen en onder gelach om hoog gooiden. Aan het Westelijk Front. Tusschen den Yser en de Leie. Na de beschrijving van verwoede moorddadige gevechten, waarbij de Duitschers een loopgraaf namen en er vervolgens weer uit verdreven werden, «««.L: 2- --—ispondent van de Daily 2?_r, L t de strijd tusschen den Yser en *de Leie even lang kan duren als de slag bij den Yser of de Marne. Als de Bondgenooten, zegt hij, drie of vier mijlen vooruit kunnen komen eer het jaar ten einde is hebben zij zich goed gehouden. In deze streek is de Duitsche artillerie sterker, dan op eenig ander gedeelte van de gan- sche gevechtslinie. De Duitschers hebben geen moeite ontzien, om in het land achter zich mijlen ver de eene linie van loopgra ven na de &ndere te maken. Indien de Bondgenooten oprukken, zullen loopgraven om beurten hardnek- reraedigd worden. den halven cirkel om Yperen zijn de loopgraven van de Bondgenooten en de Duitschers op bijna alle punten buitengewoon dicht bij elkaar. Dit vergt van de manschappen een ont zaglijke inspanning. Zij brengen uren achtereen in lastige houdingen door, wetende dat een onverstandige bewe ging hun een kogel kan bezorgen. Deze onmiddellijke nabijheid der par tijen is in strijd met alle theoriën der militaire Schrijvers van het verleden. Menig jonge compagnie-commandant heeft bij de manoeuvres een s' terechtwijzing ontvangen, als hij troepen zoo dicht bij den „vijanü bracht had. Onder zulke omstandigheden gaan de manschappen in de tegenover elkaar liggende loopgraven natuurlijk over tot beleedigingen en plagerijen Een Franschman die terugkeerde uit de buurt van Yperen vertelde aan den correspondent, dat een kameraad de Duitschers had toegèroepen„Hola BoschesJe Keizer is heel dapper, groot© bladen bevindenkort daarop ver- scheen het zwart-wit-rood, alsmede op talrijke plaatsen de Oostenrijksche zwart- gele vlag, bij duizenden in de geheel© stad. In weerwil van het slechte weder rukte men elkander de extra-bladen let terlijk uit de handen. Overal heerscht© groot© en diepe vreugde; in allekerken worden de klokken geluid. Von Tfinden- burg’s uiuuii is op aller lippen; de vol doening is zooveel to grooter naarmate het Berlijnsch© publiek, dat ook van' de redactie der vijandelijke berlchteh kennis draagt en de fantastische overwinnings- berichten der Russen kont, in de vijan- doUjko bladen steuds van nederlagen had ©elezen, die men Von Hindenburg aan wreef. Eenige uren na liet Duitsche over- winningsbericht, kwam liet Oostenrijksche lierfoht binnen, dat het Duitsche bericht bevestigde on aanvulde. Daardoor nam de vreugde der bevolking nog toe. Voor al is do schooljeugd verheugd, omdat het legerbestuur heeft bepaald, dat msrgen geen school gehouden zal worden. gestorven voor haar, en toch had zijn nog lief wal er van hem was overge bleven; verheugde zij zich over zijne min ste triomfen, haatte zij zijne vijanden, en werd zij de onvergelijkelk teedere moeder zijner kinderen. Nooit vergezelde zij hem op de fees ten der groote wereld, zij' die er door hare geboorte tehuis hoorde; zij vond er een zekeren trots in enkel en alleen nog de vrouw van den kunstenaar te zijn en wanneer men ooit in hare woning bin- nondrong, wist zij zich zoodanig weg to cijferen dat alleen haar echtgenoot uit blok in hun kring. Dit alles was reeds lafig geleden, zóó lang dat zij zich zeer oud en zeer levens moe gevoelde, ofschoon -zij nauwelijks vijf en veertig jaar telde. Maar hare kinde ren bleven hare vreugde uitmaken, en zij was blij geweest reeds spoedig In te zien dat geen harer dochters hare overgevoe lige natuur ontvangen had. Marcelle voor al herinnerde in alle opzichten aan haar vader, en het was niet te vreezen dat zij zich ooit door haar hart zou laten medesleépen. Toen zij van haar uitstapje naar’ Hol land wederkeerde, wèp het jonge meisje even vroolijk als voor haar vertrek en vroeg zij terstond of er geen nieuwe feestjes op handen waren. „Dat is wel de ondank wen”, lachte haar vader, „verbeeld1 toch, Julie, dat zij daarginds hare ste groote zegepraal behaalde". „Vertel mij daar eens van.. De strijd in België. Uit Duinkerken wordt aan de „Tijd” gemeld De in samenwerking ondernomen aan vallende beweging’ van Belgen en Fran- schen Noordwaarts van Nieuwpoort, waar bij zij de linie ten Westen van Lom baertzijde konden bezetten, is natuurlijk volgens beraamd plan gegaan. Deze beweging ging uit van den neralen staf der verbondenen en gelsche eskader was op de hoogte de troepenbeweging te land, zoodat, Do geheel© Duitsche pers l>egroet de beslissende pverwinniug ov«r de Rusqen met groot gejuich. D© Lokai Anzeiger schrijft„De Ruseen hebben een reus achtige overmacht opeengehoopt; dat was niet eén leger, het waren niet een paar legers, noen dal was alles wat het hei lige Rusland (/p de boon kon brengen om don besiissendon slag t© slaan. Ais een mousterachtige reuzengolf stortte zich die menschonuiassa op Duitschland uit. 1 >at was nu hot groote offensief tegen het hart van DuiUobland gericht. Thans was zij aan het rollen, die stoomwals van den Tsaar, di© alles onder zich zou verpletteren, krakend, zuchtend nend rolde zu maar langzaam vooruit, r.eu tijdlang kwam ze werkelijk toch iels voorwaarts. Dat was de goede tijd voor Russen, Franschen en Engeischón. Toon konden ze fabeltjes opdisschon over over winningen, of tenminste van overwinnin gen droomen, een tijd lang, maar het duurde slechts kort wat zich daar op waakte tegen de reuzenlegers van den Tsaar, was uit ander materiaal gegoten: Duitschers, Hessen, Saksers, Oostenr ij kers, Hongaren. Hier was uit de legers van den enkelen en den dubbelen laar een staalharde kern ontstaan, zich als een stalen voer gen, maar «rook weer zich kon ontspan nen. Dat was levend staal en do ziel er van heette Hindenburg, Hindenburg I on beschrijfelijke dierbare naain, hoe heeft zich die naam in onze harten gegrift. Vanaf de slag bij Tannenburg en die bij de Masoerische meren had blind ver trouwen onze zielen vervuld. Wat lp zijn handen lag, dat wisten wij, was aan puik© handen loevsrtrouwd en hoezeer wij recht hadden hem blindelings te ver- om te kunnen aannemen dat zij hem tot echtgenoot zon kiezen. Van dat oogenbllk af werd hij zoo stil en in zichzelf gekeerd, dat zijne moeder hem niet herkende en. zich ernstig onge rust hogon te maken dat hij eene ziekte onder de leden had. Hij, die voorheen, aanstonds na het middagmaal weder ipu- ziek begon te maken, zat thans uren achterAm werkeloos voor zich uit te tu- ten, en wist haar nooit meer iets van zijne lessen of zijne geliefkoosde oude meesteres te vertellen. Na verloop van drie weken tijds was hij In liet oogloopond vermagerd, en wan neer men ©ene vraag tot hem richtte antwoordde hij met eene merkbare In spanning, die genoegzaam bewees dat zijne gi*dachten ver van daar verwijlden. Gernimen tijd waagde de oude vrouw he< niet hem naar de oorzaak zijner stem ming te vragen. Zij stolde zich voordat, aangraien hij zijne muziek verwaarloos de, zijn leed betrekking op baar moest hebljen, en- dat hij misschien van zijne leeraren vernomen had, dat zijn talent niet zoo groot was als men aanvankelijk had gedacht en dat hij beter‘zou met zijne droomen voor de toekomst te geven. Zij begreep dat hij haar nederlaag niet zou willen bekennen bad vurig dot zijne droefheid van voriode Waren mocht. 6) Toep echter de eene I' vrouw na de ander© hem tot tretschilder koos, hem die juist in genre het minst uitblonk, en 1 achtereen tegenover eene gevierde ichoon- heid in zijn atelier doorbracht, om des te beter hare gelaatstrekken op het doek over te brengen, begon zich in het ge moed zijner echtgenoot© eene vreemde pijn te verheffen, en was het haar te moede als ging er iets in haar tergron de, dat daar nooit in herleven zou. Een of tweemaal waagde zij het^hem daarover eene opmerking te makeup Hij dreef eenvoudig den spot met hare? be zorgdheid en het eepige gevolg Barer woorden was dat hij zijne werkp^ata naar een ander gedeelte der stad Over bracht, onder voorwendsel dat aldaat.het licht zóóveel beter was. Spoedig verlam zij van hemzelven dat zijn atelier in twee deelon was afgeschoten: een waarin hij zelf voortarbeidde, en een waarinhij zijne leerlingen, voor het meqrendeel ge meisjes uit vreemde landen, liet deren. Zij verhief sedert de stem tegen i meer; de man dien zij vergood had

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1