in Zoon SMITS, JGAS ES VOOR m. I EF De Oorlog. J ifdlin snhuis IGAS ikkerij Kt 31 behalve Zon- Feestdagen. en ■s A. BRINKMAN EN ZOON. Uitgevi Telefoon Interc. 82. I i I cwerken g licht hebben? t JAC. KOOIJ Kz. Wieringerwaard, ast met het instal- )OIJ Kz. iRINGERWAARD. tyertoossfe <2evens.\ o. 12662. de Jong oorten Baarworken. landol. Gouda. L □Fuisr rden zeker en dade- r de hoofdpijn* aeker BOOM. Prijs 10 Gouda bij ANTON FF Co., te Rot- SANTENKOLFF, 3. Dinsdag 22 December 1914. Telefoon luiere. 82. BERICHT. Ffc’LfLLfciOA 53e Jaargang. exx veer Q-oixcLa, exx OzxxstxelEzezx. Verschijnt dagelijks en tot nor- 1 >tein, P( Wij 01 steloos. heeft hem toch verlaten was (Wordt vervolgd.) ikman Zn., Gouda. If! de Réunie 8 uur ad N utsdepartement de Réunie 8 uur ikring Kathleen Par- i heb tssée het door ik ik het ;au sl an voor porti» som- hij* zich 1 zijn naam. Een beeld der werkelijkheid PARFUMERIËN ARTIKELEN. osthaven 31. Ig groote Collectie fumerie huizen. it 1879.) ingszaal voor Mili- a. Iscommissie Armen den 5 is dit werk door net het grootste immissie 9-, Vice-Voorz. ENDORST, Pen. I d® Ln dei pititectoé >pruimen in dezen l het Brokkenhuis. richt aan een der per Tel. n°. 178, zal halen, wat U 9) Hoe ik vruchteloos naar lessen zocjit, ofschoon ik aanbood slechts tien stuivers per uur te nemen Het zij u genoeg te op zekeren dag geheel o»t- he ,yai ichi 7 wik Aan het Zuidelijk Frolit. In de Boekowina. lit Boedapest Iteenen een voeren, van Bt aan het Puchouw en hevig ver- qué van den gent de streek van Mli schors terug op Neidenburg. Op den linkere van i maakt van d- jordweste- - PRO S' V A N HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per pdst. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per p< Abonnementen w< Markt 31, bij onzj Schouwburg, 8 uur, atsvoorstelling Rott. chap. al Hollandia 8 uur, avond Jongelieden- Bond afd. Gouda, en wij geregeld tijdig ogen ontvangen van ncerten, vermakelyk- deze dan in onze [den. Ich ycr- Palli i/de k>ren, ton PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewysnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groo|e letters en randen naar plaatsruimte. de Russen den toestand door een stouten aanval in Oost-Pruisen. Nu de Russen op hun beurt -in moeilijk heden verkeeren, rust op hun bond genooten in Frankrijk en Vlaanderen de taak, om den druk zooveel ïnogelijk te verlichten door een welgeslaagd offensief optreden. De correspondent van de Times te Petrograd meldde, dat Generaal Joffre den Russischen genefalen staf een voorwaartsche be weging in het Westen beloofd had, welke tegen het midden van December zoü beginnen. Hij heeft woord ge- i en 4e terugslag van de tegen woordige operaties tusschen het Kknaal en de Vogezen zal zich binnenkort aan den Weichsel doen gevoelen. „Het krachtige offensief, dat de Bondgenooten in Vlaanderen hebben aangenomen, opent een nieuwe fase van den veldtocht. Langs het gebeeljé front van de Leie tot de zée beginnen de Fransche, Belgische eh JBritsihe troepen, pa twee tnaanden irfdeloop- gravefi te hebben gevochteh, in het openiveld op te treden. Op het einie pun^ na het andere werden de Dtuj- schets, ondanks hun hardnekkigën tegenstand, teruggedreven. Het terrein dat zij moesten '^ontruimen, is niet uit gestrekt, doch wegens den vorm, dien d^ fitted in Frankrijk en België heeft a,al^enom6n, inbeten de vorderingen niet bij mijlen, maar bij tientallen of hoogstens honderden van meters be- rekjepd wordeyj. Op de kaart mogen zij' onbeteekenênd lijken, maar toch hadden zij plaats onder de hevigste gevechten en wanneer zij van dag tot dag aanhouden, zullen zij weldra dui delijker merkbaar worden. Zij, die «ich met ingang van I JAN. ISIS op dit blad wenochen te abon- neeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. DE ADMINISTRATIE. Fransche stad. Schertsende opmerkin gen vliegen over en weer en met levendige gebaren bespreekt men het nieuws. Dan ziet men het deze «man nen niet aan, dat zij overwonnenen zijn en dat in de verte misschien hun familie in nood en ellende op hen wacht. Het zijn meest mannen van de landweer en den landstorm, die op den eersten dag van de mobilisatie weg moesten van hun fapiilie. Hun hoofd staat niet naar roem en overwinning, maar naar rust en naar hun tehuis. Bijna steeds als zij met eert vreemde ling in aanraking komen, is hun vraag Gelooft ge, dat er spoedig vrede zal zijn? Antwoordt men dan, dat het nog maanden kan duren, dankest men op hun gezicht de diepe teleur stelling. Na het trompetsignaal, dat hen smorgens om zes uur tot de koffie bijeen roept, worden eenige troepen weg geleid om buiten het kamp te werken} De gevangenen zijn daar zeer op gesteld, ^ai?t dan hebben ze groo- tere bewegingsvrijheid en mogen ze rooken. De achter geblevenen slente ren in het kamp op en neer. Veel drhkte is steeds voor dq spreekkamer van': den dokter. Er zij*h er drie, die voor de gezondheid van de zeventien duizend menschen moeten waken. Veel Franschen worden tegen de pokken geënt? Voor de patiënt zich weer aan kleedt, wordt dan zijn borst onder zocht. Tegen de veertig procent lijdt aan tuberculose. Vele gevangenen zoeken een bijver dienste om zich iets te kunnen koopen van al het moois in de cantine, een wollen trui of schrijfgerei of Fransche boeken. De een speelt voor barbier. Bedrijfskosten heeft hij niet. Hij noo- digt zijn bezoekers uit plaats te nemen op een rol prikkeldraad, waarop een ransel gelegd is. Voor scheren neemt hij twee sous, voor knippen zelfs vier sous. Een ander heqft uit stukjes hout een zeer nauwkeurig model van een vliegmachine gemaakt en nu houdt hij een loterij van honderdvijftig loten iï vijf sous en met een enkelen prijs het vliegtoestel. Als de onderneming gelukt is hij een kapitalist. Anderen weer hanteeren met ongeoefende hand naald en draad, om een uniform op te lappen of trachten op goed geluk af hun schoenen te repareeren. Allerlei spelen worden gedaan, menigeen schrijft naar huis. Deze briefjes verraden veel harts geheimen. Vaak leest men aangrijpende uitdrukkingen, uitingen van liefde voor vrouw en kind en als men uit deze - a de Maasf-pn- rij terrein ten Noord-Westen van het boeob van Consen- Aan het Westelijk 'front BERLIJN, 21 Deo. Het groote Hoofdkwartier riteldt he^enmej^gen De Fransche1- Aanvallen? bij Nfeuw- poort werden ook gjsteren afgeaitgen. Tusschen Ricjiebourg Lavoue kr'K kanaal van de iAirne naar Li vielen qnze troepen de positids dei« Engetechen én Jndiërs aan. De fcjan- delijke loopgraven werden bestórmd en de vijand ënder zware verpezên uit zijn stellingen geworpen.; Wij maakten d een kanon, 5 mitrailleuses en twee (nijnwerpers buit en namen 270 Engel^chen en Indiërs geiraagan, waaronder 10 officieren. De bi] IJame de Lorettje op 18 Dec. aan den ^vijand' verloren loopgraaf iWerd heroverd. In den ?omtrek van Soumin Massiges, j/Noordooslefijk van Chalons, vielen de jFranschen gisteren hevig aan en drop pen op één plaats tot onze voorste loopgraven door. Hun aanvallen zoti- fken echter allen voor ons vuur ineen. f Ij Vier officieren en 310 man lieten de ^Franschen in onze handen. Een groot «aantal gesneuvelde Franschep ligt voor onze stellingen. In de Argonnen namen wij een Be langrijke hoogte bij Le Tour de Paris, veroverden 3 machinegeweren en een revolverkanon en maakten 275 ge vangenen. De met groote hevigheid uitgevoerde Fransche aanvallen Noordwestelijk van Verdun mislukten geheel. De groote bedrijvigheid der Fraai - schen voor ons heele front wordt ver klaard door den volgenden op een gesneuvelden officier gevonden leger order van generaal Joffre, gedateerd op 17 Dec. Legerorder van 17 December. Sinds drie maanden waren hevige ep Ontelbare aanvallen niet in staat door onze linies te breken. Overal boden vij zegevierend weerstand. Het oogenblik is gekomen, om gebriiik te maken van de zwakke punten, die feij ons aanbieden. Nadat wij ons versteekt WEENEN, 21 Dec. Officieel bericht hedenmiddagIn de Karpathen onze aanval aan den bovenloop Latorzca goeden voortgang. No< Het gevangenen-kamp te Munster. Professor Hubert Grimme, die als tolk dienst doet in het groote gevan genenkamp te Münster vertelt daar over het een en ander in het tijdschrift Deutschland. Het weer heeft zeer grooten invloed op de bewoners van de gevangenen stad, die met drie dubbel prikkeldraad, een electrische geleiding onder hooge spanning en ijzerdraadgaas omgeven is. Bij donker weer, bij regen en gneeuw staart uit duizend oogen de grauwe zorg, als voelen allen zich ten ondergang gedoemd. Bij zonneschijn echtep gaat een bonte stroom van (menschen door de straten van het R^m. De sterke kleuren van de uni formen gloeien en het is alsof men op de boulevard is van een volksjrijke De grijsaard was doodsbleek gewor den; in zijne oogen flikkerde een blik semstraal en hij antwoordde op gosmoor- den toon ,,JfK ik ken hem, of liever gezegd, ik Jjeb vqn hem hooren spreken, en zijne doclïW, hoe heet zij k „Maroelle.” Er volgde niet aanstonds een ant woord. Blijkbaar vroeg die oude man zich af in hoeverre hij zijne buutvrouw ver ontrusten mocht of niet, en na verloop van eenige oogenblikken aarzelens, ver genoegde hij zich te zeggen „Kunstenaars lijden somtijds veel; maar ouders lijden meer nog dan zij. Ik ook, ik had een mooien, braven knaap, die of ik het hem al afraadde of niet, schilder wou worden. Hij bracht het ver, dat wil zeggen dat hij twee gouden medailles had gekregen nog vóór zijn vier en twintig ste jaar; maar iets verkoopen deed hij zelden, en dan nog alleen tegen een spot prijs; het voorbeeld juist van dienzelfden Renaud trok hem naar Frankrijk’s hoofd stad, waar hij schatten meende te verdie nen, en ik kreeg brieven van hem, die mij overgelukkig zouden hebben gemaakt, indien ik niet te veel onrechtvaardigheid in het leven had aanschouwd. Ik twijfel de, ook al schreef hij mij dat hij door een dier grootste pieesters aldaar meer werk had gekregen dan hij afkon. Mijn jongen had nooit een onwaarheid gespro ken, dus moest ik hem wel gelooven daarenboven zond hij mij enkele schet sen voor de begonnen doeken. Een jaar later zag ik een der stukken op eeno tcmloomstelHng prijken, onderteekend met den naam van zijn beschermer, en weet gij wat ik daarna vernam Terwijl de beroemde man zelf liever zijn meesten tijd met allerlei verstrooiingen doorbracht, ar beidde mijn kind1 voor hem en ontving driehonderd francs voor dezelfde panee- len, die hem tienduizend opbrachten.” „Is het mogelijk dat de menschen zóó slecht zijn I” prevelde juffrouw Holdius. „Kwam dat bedrog dan nooit uit „Neen, want Eduard had beloofd te zullen zwijgen en hij was reeds ijlijde dat hij voort kon bestaan. Ik vernam pas later van een zijner Vrienden wat hij dikwijls geleden had, als de meester, tot zelfs in zijn bijzijn, zich op het werk verhief waaraan hij geen penseelstreek had gegeven.” „Uw zoon hoop ik „Neen,” sprak de grijsaard, op beren toon, „herhaaldelijk kwam daartoe in de verleiding; hij was bewust van zijne kracht, en wilde geluk beproeven onder zijn eigen j PARIJS, 21 De niqué van hedenn Uit België j valt niéts melden, j behalve enkelq streek van Lombaar o*’1' Zuid-Oo^telijk1 van zetting van eeni'~‘ Tusschen de overden wij Aix ffoulette- de eéptfe I schen1 Jdezen rette, België ivalt nie j behalve Lombaerw '’i* van 1 Br "“■ligi* Leye ij 'het bos< tte-J-LÓüchei Dflttijche I we® en I rette, ‘Euid-Westelijk J De ivijand1) JboinbariH zw^re® artill^rie^ iwierj gravend ómver en, out ken «tochutwbij jStetz Carnaja en bóste#ijk Ook ’fbeha&lÖen wijj sector fan Reims. Ten MiNoorden vat, Champ^ie verover^eq,;J andelijkë loopgraaf. um Tusscpen de Argojmeï vorderden wij oytir h^ name in do streek. Vaim tincourt. 1 w Op den rechteroevetj yi nen wij tetreir Brabaht ea in voaye. wordt gemeld, dat guerilja-oorlog tegen fesen voeren. De r ggen van Boekowina sterk jkorps uit Berg-Rwteenen len gevormd, worpen d Huzullen, die eeni uitneinendi uiis «bezitten, verbergen zk Jwoudftn- en pverVwli. upt'n, f waarbij1 dan] vaak zwa tarde gevechten o|tstaqp. pe Men i hierbij reeds aanzienlijk i j hebben geleden. Reeds ziji^ Je Vrij groote a|deelingen seen Idoor Httiulleh in het k 09tenrijkscbhII ongaarsche h De to$loe<M dfer Ruw 7- groot, j B A Protectoraat lAn Egv] t^SarJide Koln. Ztg. uit Z«r kt, zou do aJgovaf*‘:JU~J‘~ jw.nsphe Reigóeri{ng haar te we |jze in (fe situ .„.3 Zee Jenl fa van hcüc Ig pte vurandlejHlfg wi? '/iekqij S icolo geeft te kennenjudatl stori at niet officieel dxwr VBalid rkend; zulks yxm een ïnedé1, >t Engeland’s politiek enlQzoowen- 3 ehending der neutraliteit boteé- De Bondgenooten. Nooit j zijn drie naties inniger ver bonden geweest in een gemeenschap pelijke actie, schrijft, de Daily Mail, dan Frankrijk, België en Gnoot-Brjt- tannië in den opmarsch tegen de Duitsche linies in Vlaanderen. De eensgezindheid, die onder de Bond genooten heetscht, is inderdaad zon der voorbeeld in de geschiedenis. Er is ontstaan iets, dat dieper en inniger is dan e^n gewone samenwerking in zake tactiek en strategie. Niemand kan de brieven van het front lezen zonder’ getroffen te worden door de vriendschap en de bewondering, die de Franschen, Britten en Belgen voor elkaar gevoelen. „Op een grootere schaal, vervolgt het blad, zien we in de volmaakte samenwerking van de Bondgenooten op het Westelijk en het Oostelijk oor- logstooneel een ander bewijs voor deze eensgezindheid. Toen de Franschen,<4 Belgen en Britten door den Duitschen opmarsch naar Parijs in moeilijke om standigheden verkeerden, verbeterden de de Rueseu zouden in de “terk door een --1 en de Hu- lastig gevallen. xv^.ende terrein- «ich in det llen de Russische*? houden —"—fae, ver- L-aj. Russen verhe it verschil- [gevangen ïmp van hebben m-et menseh«i on materiaal is het uur voor den aanval geslagen. Na de Duitsche macht tegen te hebben gehouden, komt het er nu op aan deze te breken en ons land voorgoed van de indringers te bevrijden. Soldaten, meer dan ooit rekent Frank rijk op uw moed, uw energie dn uw wil, tot eiken prijs te oVerwinnen Gij hebt reeds gezegepraald aan de Marne, aan de Yser, in Lotharingen, in de Vogezen, gij zult weten te overwin nen tot aan den eind-triomf JOFFRE. lingen zal doen verliezen; maar ik heb ten minste iets over kunnen leggen om - niemand ooit tot last te zijn. Immers, ik heb geen behoefte aan eenige andere weel de als nu en dan wat goede muziek te hooren. Gij ziet dat niet elk kunstenaar slagep mag.” Geertr.uida Holdius had' diep bewogen naar deze eenvoudige levensgeschiedenis geluisterd en zij waagde het te zeggen Dat ia heel, heel treurig Ik ben dus ondankbaar als ik mij niet verheug over het lot van mijn zoon „Doet gij dat niet vroeg de grijs aard verwonderd. „Ik was daar straks zoo ongelukkig, omdat hij mij kwam zeggen dat hij een aanbod had gekregen om ook in vreem de landen op te treden. Het zal wel heel zelfzuchtig van mij wezen, maar Onno is allee wat ik op de wereld bezit en ik had zoozeer gehoopt hem altijd bij mij te houden, en dan, mijnheer, misschien is het heel dom geredeneerd, want ben maar eene onwetende ziel, doch ben zoo bang dat mijn jpngen in slecht gezelschap zal komen, dat hij voor leven lang ongelukkig zal worden de lieden met wien hij omgaatwant dat slaat bij mij vast een mensch kan dan alleen gelukkig zijn, als hij goed blijft.” De oude man zag haar ontroerd aan. Zij moest wol heel weinig van het leven afweten om aldus te spreken l En toch verhelderde een schoone glimlach zijn an ders zoo weemoedig gelaat, toen hij ant woordde „Daartegen, zou misschien een krach tig redmiddel gevonden kunnen worden. Wij kunstenaars blijven meestal ons leven lang groote kinderen, en hebben dus een vaste leiding noodig. Meer dan anderen behoeven wij daarom voorzichtig te zijn in do keuze der vrouw die onze blijven de gezellin zal worden. De vrouw oefent op ons een invloed ten goede of ten kwade uit; tracht voor uw zoon eene edele, zelfverloochende ziel te vinden in staat hem op bet steile pad voor te gaan en hij zal behouden wezen.” „Ja, mijnheer, dat geloof ik ook dat het beste zou zijn, alleen maar...” Heeft uw zoon misschien reeds zelf ge kozen „Dat is het juist, en ik vrees dat zij hem niet gelukkig maken zou.” „Is hij met haar verloofd „Nog niet, mijnheer, nog niet. Zij is aan weelde gewoon en zou zeker nog niet van een pas beginnende willen we ten; maar toch denkt de jongen voortdu rend aan haar, en als hij op reis gaat, dan zou het mij niet verwonderen of hij zal haar ook wederzien.” „Dus is zij geen iandgenoote „Zij woont te Parijs; misschien heeft mijnheer den naam van haar wel hooren noemen, Georges Renaud, don schilder.” van den Lupkowede-pas it Noordelijk van Ktfbsno i beneden-Dunajec wórdt I gestreden. )e toestand in Zuid-Polen is niet ver- lerd. r GOUDSCHE101 II INTT weten dat ik moedigd was. Ik begaf mij naar een klein café-ch&n- tant, waar een pianist verlangd werd, om de leelijke, smakelooze liederen te bege leiden, welke daar eiken avond ten ge- hoore werden gebracht. Ik wist dat ik daarna nooit weder behoefde te hopen voor een ernstig publiek op te trede» ik had niet mij zelven maar mijne kuast gedood. Vijf jaar lang hield ik dit vol, van kermis tot kermis reizende met een troep, die samengesteld was uit ware vagebonden. Daarna mocht het mij gelukken tot iet wat beter gezelschap over te gaan, dat altijd hier bleef, en nog weer later kroeg ik eenige lessen onder den burgerstand. Thans heb ik er twintig in de week eii speel ik op danspartijen, tegen een rijks- daalder per avond. Dat is het toppunt mijner loopbaan; ik weet dat d» ouder dom mij langzamerhand ook mijne leor- )ec. Het officieel commu- nmidoag meldt belangrijks te ver- vordoringed’ inde de, St. George en- ichoöte, en de öe- lizen van Z,war telen- en de Aisne ver- i nabij den weg Wij namen oök ppgraven-linie tqs- pQtre Daipe de Lo- éml Loos. I? jrw Atilecht. jt)nze i m Duitsche lloop- Mderde twéé fetuk- t'muid-OostelijH vah am/i Albert. peau^éjdqr jn 1200 CKij- Lnj enjj? de Maas F '.heelé j, fron^.'imet MUfes-GorcourWBet- f 1.25 „1.50 - 1 50 St1.90 |>rden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: 3 Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Oostelijk Front PETROGRAD, 21 Dec. Het communi- “leralen staf meldt In Jlawa woken de Duit het front Lauden burg- •oever van den Weichsel viel niets vermeldfenswaardigs voor. In Galiciö is het Oosteprijksche offen sief definitief door onze troepen ge keerd, welks laatste operaties een bteslist gunstig karakter hebben. E2en van de Oostenrijksche divisies, die opereerde in de streek van Doukla werd door een ba- jonetaanv^-van onze troepen op de vlucht geslagen. ■De vijand liet 500 lijken op het slagveld achter. Tien officieren en meer dan 1000 soldaten werden krijgsge vangen gemaakt. De pogingen van- het Przemysl-garni- zoen om door het belegeringsleger te breken, werden voorgoed teruggeslagen en het garnizoen onder zware verliezen binnen de versterkingslinie teruggewor pen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1