Blrxn©» land. Gemengde Berichten. Landbouw en Veeteelt. NIEUWJAARSWENSCKEN. Nieawjaarswensehéii Stadsnieuws. 407e STAATS-LOTERIJ. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht. BPRGERLIJKE STAND. MARKTBEKICHTEN. Nagekomen Advertentiën. Nieuwe Schouwburg - Gouda. ZATERDAG 21 DUEI1 (2e Kerstdag) Variété Faveur. Maupiie Staal „It is a long way to Tipperary" Amora Karini's Sophie Davids Sommen troupe le Rang 75, Leden 60,2e Rang 50,3e Rang 35. brieven gevolgtrekkingen mag maken, dan heeft de Franschman in het alge meen het gevoel voor het familieleven nog niet verloren en evenmin zijn ge loof aan de voorzienigheid. Scherts zoekt men tevergeefs in deze brieven. De hnmor komt echter tot niting in de opschriften boven de barakken en aardhutten. Tusschen sierlijke krnllen leest men: „Hotel de leege maag", „Hotel in de holle buik", „In het werklooze kakement", „In de oproe- rigejintwurm" enz. Alles toespellingen op het ontbreken van het aangename leven, dat ook kleine Fransche spaar ders zich alB een ideaal droomen. Spionnage in Zwitserland. Zaterdag heeft te Bazel voor den Zwiteerschen krijgsraad terechtgestaan ma joor James Meyer, Duitscher van geboor te, doch genaturaliseerd Amerikaan, be schuldigd van spionnage ten behoeve van Duitschland op Zwitaorsch grondgebied'. Kr bleek een uitgebreide spionnage-orga- nisatie te bestaan te Loerrach waaraan deze majoor verbonden was. Herhaalde malen bezocht hij Frankrijk, en eens liet hij in den trein van Bazél naar Genève een pak documenten achter, waarbij zich ook aanteekeningen omtrent Fransche mi litaire maatregelen bevonden. Op het oogen- blik dat hij te Genève gearresteerd word had hij zich vermomd en zijn snor ver wijderd'. Voor den krijgsraad beweerde hij spe ciaal berichtgever te zijn van de Now- Yorksche „Deutsche Zeitung". Hij werd tot 6 maanden gevangenisstraf, een mede plichtige, hoofd van het spionnage-agent schap te Loerrach tot 18 maanden ver oordeeld. Mey^r was reeds vroeger te Keulen en Berlijn veroordeeld, en had zich daarna in Amerika doen naturaliseer en. De Dnitsche sociaal-democraat Dr. Weil in Franschen dienst. De socialistische Rijksdagafgevaardigde voor Metz, dr. Weil, die aanwezig was bij don moord op Jaurèe en sindsdien vermist werd, zou naar Duitsche bladen van verschillende zijden vernemen dienst hebben genomen in het Fransche leger en verklaard hebben ervan overtuigd te zijn aldus zijn plicht van socialistisch Elzas-Lotharingsoh afgevaardigde te ver vullen. De Drie Koningen samenkomst. STOCKHOLM, 21 Dec. Over de samen komst der drie koningen laat zich de Zweedsche minister Wallenberg als volgt uit „Van de conferentie kan ik moei lijk iets zeggen, doch zoovapl kan ik wel zeggen dat Noorwegen evenveel aanlei ding heeft Zich te verheugen als Zweden. De Noorsohe minister Ihlen zoide da' hij geloofde dat deze beide historische da gen zoowel voor de Skandinaafache lan den als voor het overige buitenland van groote beteekenis zullen blijven. Botsing op zee. Naar een telegram uit Turijn aan het Berliner Tageblatt meldt, wordt uit Vigo de Pontvedra geseind De beide vis- schersbooten Peral en Domingo zijn, toen zij gisternaoht met gedoofde vuren op de hoogte van Kaap Silleiro bij Finisterre vaarden, met elkaar in botsing gdkomen, terwijl de équipage sliep. De booten zon ken en 19 matrozen zijn verdronken. De overigen konden met groote inspanning door de viaècbersboot Evaristo gered wor den. De oorlogsscliade van Italië. Het Giornale d'ltalië berekent dat Ita lië meer dan 500 millioon lire sohadt heeft geleden, doordat het reisseizoen >1 jaar zoo goed als niet bestaan heeft. Di verlies beteekent in dezen toch reeds zoo kritieken ttjd een gevoelige slag voor de nationale weTvaa^. Uit de Kempen. Men schrijft ons uit Turnhout Kerstmis nadertVan een hoogfees tolijke stemming, die an dér e jaren ba ze Kempenaars zoo kenmerkt, zal nu we weinig to zien zijn. De pastoors in de verschillende dorpen en dorpjes deden alle moeite om or den moed bij de zwaar beproefde burgers in to houden, maar 't was tevergeefsch; de meesten laten hoofd hangen. Wie buiten ons landje woont, kén de ellende van ons volk niet beseffen Totaal uitgeput als hel is, lijdt het nog dagelijks onder den druk van de Duitsche overheersching, die de laatste krachten wil wegnemen tot eigen profijt. In de afgeloopen week werden de dor pen in den omtrek door talrijko troepen bezocht: cavalerie, infanterie, wielrijders en pontonniers. Al deze manschappen teeron op den zak van ons volk, dat voor zijn leveranties een bon ter uitbe taling ontvangt. Wie die bon verzilve ren wii heeft de grootste moeite. Wij vernamen Zondag gelukkig uit Antwer pen, dat requisities alle voortaan in baar geld zullen worden voldaan. Maar helpt ons weinig vooruit. Van geld kun nen wij hier niet leven. Brood moest .er zijn, maar de overweldiger zorgt er wel voor, in dat opzicht ons volk arm noodlijdend te houden. Ieder vraagt zich hier zuchtend af, wanneer er een eind mag .komen aan die voortdurende uithui ting van ons land', van onze dorpen in de Kempen in 't bijzonder. De duizenden mannen, die in de dor pen uit den omtrek eenige dagen door brachten, zien er oud uit. Toch blijken er zeer veel vrijwilligers bij te zijn. In Turnhout waren er ruim 2000, meest cavaleristen, in Beersse 1500, in Gietle Thielen Lichtaert eii Casterle meer dan 1000. Onder Gierle zijn groote massa's dennenboomen omgehakt, om bij het kerst feest te Lille te dienen. Groote partijen masten hout, meest jong hout, ziin over HereothaJs naar Aerschot vervoerd, waar de trein nog tweemaal per dag loopt. Door de burgers wordt er echter weinig gebruik van gemaakt. De levensmiddelen zijn in Turnhout duur. Boter fr. 8.45 per jK.G., maar spoedig zal de prijs stijgen, daar de veestapel sterk afneemt; nieren 27 oentieroee per BtuU^ vloesch fr. 8.15 per K.G., aardappelen fr. TT K.G. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE. XV. In mijn vorigen brief vertelde ik iets van een gesprek, gevoerd met een ambtgenoot-predikant, die bleek weinig te begrijpen van aard en strekking van den arbeid van den Veldprediker. Ik haalde het aan ten bewijze van velerlei misverstand, dat bestaat om trent oris en onzen werkkring. Het is niet onmogelijk, dat ook onder myne lezers dezelfde of dergelijke dwaling heerscht, welke ik dan bij deze gele genheid gaarne wegneem. Misschien kan dit het best gebeuren door mijn verslag aangaande dat gesprek een beetje voort te zetten. Een veldpre diker (zoo denkt men) behoort tot het Leger, het Leger js militairistisch en dus huldigt ieder in het Leger (althans die een rang bekleedt) het militairis me. En militairisme is immers ver- heerlyking en onbeperkte toepassing van het Geweld, van het recht van den sterkste. Natuurlijk schuilt in deze redeneering een fout, daar immers de feiten in ujnreebten strijd zijn met de gevolgtrekking, die voortvloeit uit het vooropgestelde. Laten we maar niet lang praten en liever dadelijk bepalen, waar de fout schuilt. In strijd met wat men aanneemt is het Leger niet militairistisch, huldigt men daar niet het militairisme; en dit is geen ge heim.'Een onzer had met zijn dwisie- generaal dit gesprek. „Generaal, de oorlog is toch een afschuwelijk iets." „Vindt u dit, dominee?" „Ja, als ik denk aan zoovele menschenle- vens, die men verliest, en aan de ont zaggelijke verwoestingen met al de verdere schade kan men geen zachter, zou men wel een veel scherper woord willen gebruiken." „Ik ben het vol komen met u eens, dominee, vooral echter hierom, omdat ik zooveel meer afweet van de eigenlijke verwoestin- feo, daar ik de hulpmiddelen en unne uitwerking ken, die uitgedacht zijn om te kunnen vernielen." Hot was niet de eerste de beste, die zoo sprajk, zonder eenige terug houding maar iemand, die opgeklom men is tot don voor slechts weinigen bereikbaren rang tengevolge van zijne algemeen erkende bekwaamheid. Een man, wiens gezag onaangevochten geldt in ons Leger. Men begrijpt dus, dat zyne meening gedeeld wordt door velen. Ik durf verder gaan en be weren: zij is vrijwel algemeen. Nog nooit ontmoette ik in mijn nu bijna* viermaandschen diensttijd een officier, die den oorlog verheerlijkte en bet militairisme, het stelsel, verdedigde. Allen staan we op hetzelfde stand punt: de oorlog is een gruwel, het ruwe geweld eene schande voor onzen tijd; niet omdat het zoo'n prachtig doel heeft maar als een noodzakelijk kwaad om grooter onheil te voorko men hebben wij een leger noodig, zoo wij althanB hechten aan onze zelfstan digheid en iets gevoelen van liefde voor Vaderland en eigen bodem. Terwijl wij gemeenschappelijk dit standpunt innemen, gaan onze zorgen naar verschillende kanten uitde be velvoering beraamt maatregelen om het leger te doen beantwoorden aan zijjie (oorlogs)bestemming; de aanvoe ring wijdt hare aandacht aan do bruik baarheid van de menschen en ten slotte is dit het werk van dén Veld prediker, dat hy het menschelijke wakker houdt in al die mannen, welke zoo groot gevaar loopen te verwilde ren en te verruwen aoor het ongere gelde van een leven in den vreemde en in groote groepen bij elkaar, waar ieder slechts, meetelt als een nummer zonder dat daardoor zijn geheele be teekenis als men8ch, als persoon, tot haar recht komt. Naar mijne opvatting heeft hier de godsdienst in den vorm van het chris tendom, nader als protestantsch chris tendom, zijn onmisbaar werk te ver richten en zijn geloofswoord te doen klinken. waardoor militaire berichten heen en weer gingen. Alie postverkeer van België met het geheele buitenland is opgeheven, be halve met Duitschland, waarbij echter ook reeds zeer beperkte bepalingen zijn vastgesteld. Inmiddels is een zeer groote en steeds vermeerderende aan vrage geconstateerd voor „Passier- scheine" voor Holland en terug. De eigenaar» daarvan bezorgden dan de brieven heen en terug. Dat verdroot het Duitsche gezag in België. Er is. daaraan nn eind gemaakt. Het is thans alleen mogelijk tusschen Duitschland en België heen en weer te gaan, doch dat gaat ook allesbehalve gemakkelijk. Zelfs vrouwen, wier mannen als officieren of manschappen bij de troepen zijn, mogen die niet be zoeken, tenzij in gevallen' dat die mannen zwaar verwond of érnstig ziek zijn. Natuurlijk zijn Belgische vrouwen daarvan uitgesloten. Pas sen aan Duitschers, die zich naar een voor Duitschland vijafadelijk land wil len begeven, worden niet afgegeven, evenmin als passen voor Duitscher», die naar België willen gaan. Het verkeer met Engeland. Men meldt oils uit Vlissingen Ve groote omvang, welke het passa- giersverkeer op de dagbooten van Vlis singen naar Folkestone genomen heeft blijkt wel uit het feit, dat een reiziger die heden oen billet nam, niet eerder dan Donderdag zal kunnen oversteken. Delze reiziger nooft een billet eerste klasse reizigers met biljetten tweede klasse kunnen niet eerder dan Zaterdag ver trekken. Ontsporing. Men meldt ons uit Utrecht Gistermorgen is bij het spoorweg kruispunt te Blauwkapel van een con- vooi kolen voor de gemeentegasfabrièk te Utrecht een tweetal wagens ont spoord, waardoor een groote vertra ging in het personenverkeer ontstond. Het gelijkgokleed© echtpaar. In een provinciestadje hier te lande woont een allercurieust echtpaar, vertelt de Leeuw. Ct. Het zijn lieve, goede, bes te, brave pienschen, ze leven stiUekeps en rustigjes samen in pais en vree. ftofit hebben ze ruzie, nooit nog begingen ze ook maar één daad, die hen met eenig recht op de chronique scandaleus© van het stadje zou kunnen plaatsen, en toch heeft ieder steeds den mond over hen vol. Ze worden gewoon op (Verschrikke lijke wijze hekletst. Wat er dan voor bijzonders aan deze menschen is Wel, de man en de vrouw, beiden hebben er nu eenmaal een zeker genoegen in, zich gelijk te kloedon. Gedurende hun geluk kig, doch niet door kinderen gezegend huwelijk heeft hij maar zelden een „pak" bezeten, waarvan zij niet over een pen dant beschikte, en omgekeerd vertoonden haar mantels wonderlijk veel overeen komst met zijn jassen. En toch kan men niet zeggen, dat hij er verwijfd uitziet, of dat zij de bröek aan heeft. De curio siteit valt pas op als men hen samen giet. Het begon reeds op hun huwelijksdag. Zij had voor die gelegenheid absoluut ge weigerd, bruidstoilet te dragen, doch had zich in stede daarvan een zwart laken jaquetmantel laten maken, van precies de zelfde stof als waaruit de nieuwe rbk van haar bruidegom was gesneden. Bij het vertrek voor hun huwelijksreis droe gen beiden een lange grijze reisjas en mantel, weer van dezelfde EngelsChe stof, en weer merkwaardig veel gelijkenisin snit vertoonende. Het volgend voorjaar wer<J echter het streveh, zooveel moge lijk gelijk gekleed te zijn, pas door jde buitenwereld opgemerkt. Het was toéri ook wel alleropvallendst. Hij droeg gere geld een marine-blauw kamgaren colbefrt- costuum, met roodwollen fantasievest en oranjegele das. Zij had zich van dezelfde stof een tailor made laten maken, droeg ook een roodwollen vest, eveneens met kóperen knoopen gegarneerd, dito kleu rige das, met een z.g. „uppie-dauntje" weer van hetzelfde model als haar rap.n droeg. Zelfs haar wit piqué overheiüd- blouses hadden een ribbetje van dezelfde breedte als het zichtbare deel van haar echtgenoots-overhemden. Het mooiste was nog, dat ze met dezelfde dasspeld dweep ten Nog was de curieus© liefhebberij v»n dit echtpaar niet het onderwerp van ge sprek der theedrinkende koffiehuispraat- jeshouilend© stadgenooten geworden, wan neer niet het dagmeisje, dat twee jaar de familie trouw had gediend, om een wille keurige reden den dienst werd opgezegd, een feit, waarop het voornoemde meisje zich wreekte, door aan een ieder, die het maar hoor en wilde, wet nadruk te vertellen, dat mevrouw niet alleen ln het uiterlijk toilet steeds op de gelijkenis be dacht was, maar dat zij o. a. een peig noir had die voor meneers sjamberlock kon doorgaan, nee, erger nog, dat haar stapel linnengoed haast niet van dien vin meneer was te herkennen. Meneers nacht- henkten en meVrouws nachtjaponnen wa ren haast hetzelfde. Een dankbaar ondér- werp van gesprek wae gevonden. Een ieder fantaseerde er wat bij. Op elk koffiekransje of jour, dat jia dien is gehouden, wist een der bezoekers iets nieuws, „fleb je gezien, dot meneer B. nu ook lage schoenen heeft met bree- de veters." „Hoe vind-je mevrouw B.'s nieuwen hoed. Ze lijkt er wel een ama zone mee." „Zou jij het niet saai vfci- den nooit eens een hoed met veer en of strikken te dragen die mevrouw B. heeft „natuurlijk" nooit iets anders op d*n een matelot of een panama." „En toeh slaat die pet haar charmant." Zoo ging het steeds. Nu de kunstmeststoffen meer in prijs zijn gestegen ?n 't bovendien twijfelachtig is, of een voldoende aanVoer binnenkort in de behoeften aan hulpmeststoffen zal kunnen voorzien, bestaat bij verschillende landbouwers de vrees, dat zij hun lan derijen op tijd niet behoorlijk kunnen be mesten. Het landbouwbedrijf is tegenwoor dig geheel ingericht op het gebruikma ken van kunstmeststoffen, waarvan het grasland reeds in Januari wordt voor zien. Nu is ook de hoeveelheid stalmest niet zoo groot als andere jaren gevolg van de hooge meelprijzen, die de mesterij, in het bijzonder van varkens, niet voordee- lig deed zijn. Toch moouen vele landbouwkundigen dat het toedieiien van minder meststoffen aau de landerijen en weiden over het geheel de productie nog niet zoo zeer zal ver winderen. Ondanks de voorlichting op dit gebied zijn de gevallen van te sterke bemesting nog talrijk. Mond- en klauwzeer. Op last van den districts-veearts werd liet vee van den landbouwer Peters to Didam, bestaande uit 40 runderen en 1? varkens wegens mond- en klauwzeer ont eigend en heden in het gemeente-slacht huis te Zevenaar geslacht. Het vleesch is heden publiek verkocht. In hot nummer van i JANUARI 1915 stellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen van tot een speciaal tarief van SS cent voor l-S gnwono regel» enS oont voor elke regel meer. Inzending dezer advertentlin 'kan ge- schleden tot nltarlllk 31 DEC. v.m. 9 ure. DB ADMINISTRATIE. GOUDA, 22 December. Inkwartiering. Met het oog op troepenverplaatsin gen is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat doortrekkende troepen in Gouda den nacht moeten doorbrengen en aldaar worden ingekwartierd- Alsdan zal het natuurlijk vaak kun nen gebeuren, dat zij, di» vpor in kwartiering worden aangewezen, om een of andere reden niet in de gele genheid zijn een of meer militairen te huisvesten en die gaarne willen uit besteden. Teneinde dergelijke personen behulp zaam te kunnen zyn, is het niet zpnder belang, als ter gemeente-secretarie eene lijst aanwezig is van de ingeze tenen, die eventueel zoo'n inkwartie ring wenschen over te nemen. Wy raden daarom belanghebbenden ten sterkste aan een dezer dagen ter ge meente-secretarie, afd. militaire-zaken op te geven voor hoeveel militairen zij by mogelijke inkwartiering, de huis vesting en voeding kunnen overnemen en tegen welke vergoeding per dag. Goudsche Winkoliersvereeniging. In de gisteren gehouden buitengewone vergadering van de Goudsche Winkeliers- vereeniging werd allereerst besloten een bedrag van f 50 af te dragen aan het Goudsche Steuncomité afd. werkeloozen. De heeren van Schalen en Endenburg werden benoemd in de Oommissie tot na zien van de rekening van den penning meester. De voorzitter steld% daarna aan deerde het eerste punt van de agenda, de leve ring aan het Vluchtelingenkamp hier ter stede en deelde de vergadering mede, dat het Comité van het Vluchtelingenkamp, de besturen van de beide Middenstands- vereenigmgen verzocht heeft zorg te wil len dragen voor de levering van diverse artikelen voor dit kamp. Het bestuur hoewel overtuigd dat aan deze regeling groote zorg en moeite verbonden is, heeft getneetid zich niet te moeten onttrekken en heeft deze opdracht aanvaard. Het be treft toch een belangrijke leverantie, er zal wel voor een f 10.000 per week noo dig zijn. In een gecombineerde vergade ring met „de Hanze" is besloten, dat beide vereenigingen samen zullen werken en zal er van beide besturen één comité* gevormd worden. Alhoewel dn leverings voorwaarde nog nader vastgesteld moe ten worden, kon de voorzitter dit raede- deelen, dot het de bedoeling is, uitslui tend, aan leden van de beide vereenigin gen de leveranties op te dragen, terwijl die leveringen zooveel mogelijk verdeeld zullen worden. Nadat verschillende leden over deze zaak nadere inlichtingen hadden ge vraagd, deelde de voorzitter nog mede dat er eenige nieuwe leden zich hebben aangemeld en er steeds gelegenheid be staat lid te worden van de Goudsche Win keliers vereeniging. Het bestuur zal zoo dra de leveringsvoorwaarden en de hoe veelheden vastgesteld zijn, de leden hier van per circulaire in kennis stellen. Ten slotte werd nog ter tafel gebracht de cir culaire van de Goudsche Telephoon-Mij., betreffende de opheffing van den nacht dienst en beperking van den Zondags dienst, tenzij 80 abonné's zich verbinden f5 per jaar hiervoor extra te betalen. Besloten werd een protest te richten over de verandering van de voorwaarden aan genoemd© Maatschappij. Daarna werd de arak bezochte verga dering gesloten. Nederlandsch Verplegingspersoneel naar Oostenrijk. De Duitsche verpleegsters-vakver- eeniging heeft opnieuw eene oproeping gezonden om gediplomeerde Holland- sche verpleegsters(gers) als hulp voor zieke en gewonde soldaten in de quarantaine-stations in Oostenrijk. De Hollandsche zusters zullen zooveel mo gelijk bij elkaar werkzaam worden gesteld, voorloopig allen in Bohemen. Tot dusver hadden zich slechts 8 zusters aangemeld. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Itosokomos. -.1 Vrijstelling van briefport. De, ten behoeve van de militairen en hier te lande geïnterneerde buiten- land8che militairen verleende vrijstel ling van briefport is ingetrokken vqor zooveel betreft de verzendiug van drukwerken, met dien verstande ech ter, dat vrydoin van port blijft bestaan voor de verzending van gedrukte stuk ken, welke tenminste éénmaal per maand verschijnen als courant of tijdschrift tot een gewicht van 100 gram. De geïnterneerden, ln de kampen te Soesterberg wor den nog 10 barakken bijgebouwd voor de 2500 Belgen, die thans nog ver blijven in de kazernegebouwen te Amersfoort. Deze vertrekken das niet natfr Oldenbroek. Militie. Naar aanleiding van hét w.o., tot het langer in dienst houden van inge- lijfden bij de militie, werden over de vraag of het niet mogelyk ware de onder de wapenen staande troepen macht te verminderen, in de afdee- lingen beschouwingen gehouden, over eenkomende met die, welke in het V. V. over het w.o., betreffende in dienst houden van landweerplichtigen, afcn dat punt zyn gewyj. De leden, die meenden vorenstaande vraag bevesti gend te moeten beantwoorden, haddén echter tegen het onderhavige w.o. aeeti bezwaar, van oordeel als zij wtódn, dat die vermindering bij voorkeur aan de onder dienst zijnde landweermannen behoort ten goede te komen. Ook hier werd aangedrongen op het opnemen van een termijn gedurende welken fle wet zal gelden. Indien het de bedoe ling der Regeering was het hoógere maximum slechts in uitzonderingsge vallen te doen uitkeeren achtte mèn dit minder juist. Kon. Nat. Steuncomité.^ Door het Kon.-Nat. Steuncomité wordt naar het Volk verneemt, we kelijks aan een 16-tal plaatselijke steun comités een bedrag van f 40.000 ter hand gesteld. Te vwWachten is, dat dit bedrag, zoomede het getal steunbehoeftige comité's in de toekomst belangrijk zal stijgen. Het bedrag voor de huurbons tér voorkoming van de uitzettingen wa gens huurschuld bedraagt per week f 11.000. Grensbepalingen. De versoherpte maatregelen voor nKfc verkeer tussohen ons land en België^ die het bijna onmogelijk maken om de grens te passeeren, zijn blijkbaar alleen genomen vaDwege de gerechtvaardigde vrees en het vermoeden, dat het brief verkeer tusschen Nederland en België gebruikt zou worden voor 't overbren gen of ontvangen van voor Duitsch land nadeelige berichten. Het groot ge tal Belgen in Nederland heeft naar wij vernemen aanleiding gegeven dat herhaaldelijk onder dubbel couvert, briewfisseling plaats vond met België, TWEEDE KAMER. Bij de Tweede Kamer zijn inge komen een wetsontwerp tot aanvulling van de Beurswet ƒ1914 een wetsontwerp tot vermindering van het rodnt van overgang bij over lijden yan onroerende goederen eejr wetsontwerp tot heffing van qi^enten op de inkomstenbelasting ten behoeve van leeningsfonds 1914 Dlb-44twerp luidt als volgt Art. l:®Er worden geheven 33 op centen op: a. de aanslagen in de inkomsten belasting ovér de belastingjaren, loo- pende van 1 Mei 1915 t/m. 30 April 1918 op te leggen aan de in art. 1, onder a en c en in art. 2 der wet Op de Inkomstenbelasting 1914 bedoelde belastingplichtigen b. de aanslagen in de inkomstenbe lasting, op te leggen aan de in'aft. 1, ondek b, der wet op de Inkomsten belasting 1914 bedoelde belasting plichtigen, wegens uitdeelingen als bedoeld in art. 20 dier wet, betrek king hebbende op een boekjaar, welks einde valt in de hiervoren onder a genoemde belastingjaren. Art. 2. De opbrengst wegens do volgens het voorafgaande artikel ge heven opcenten wordt toegevoegd aan de middelen tot dekking van do uit gaven ten laste van het „Leenings fonds 1914"; een wetsontwerp tot goedkeuring van het op 9 Mei 1914 tot Washing ton gesloten verdrag tot verlenging van de duur van het op 2 Mei 1908 gesloten veétigingsverdrag tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika. Providentia. Op Woensdag 23 December 1914, des avonds half negen, zal in het café Het Schaakbord" de jaarvergadering worden gehouden van de vereeniging Providentia". Aan de orde zyn o. a.: Jaarverslag; benoeming van een lid <jer Donateurs-Commissie. Aan de teurt tan aftroding is de heer N. A. van der Ree, die zich weder herkies baar stelt; verkiezing vnn twee Com missarissen van Toezicht wegens pe riodieke aftreding van H. Bosmanen Joh. de Groot (herkiesbaar); verkie zing v»n 4 bestuursleden wegens pe riodieke aftreding van W. Roepers, jif van Heijningen, A. Engelbrecht en B. J. Nijkamp (allen herkiesbaar) PP?STT" 1 De nacht- en Zondagsdienst der Telefoon. Naar aanleiding van het schrijven der Goudsche Telepboon-Maatschappij, gisteren in dns b)ad vermeld, is het bestuur van de vereeniging „Gouda Vooruit" gisterenavond in spoedver- gadering byeengekomen ter bespreking van wat in deze te doen staat. Het resultaat detfer besprekingen is geweest dat het bestuur zich uitge sproken heeft tegen de door de Goud sche Telephoon-Maatschappij aange kondigde afschaffing van den nacht dienst en beperking van den Zondags dienst en besloten heeft by de geabon neerden een adres van protest te doen oirculeeren teneinde dit aan de Directie vóór den genoemden datum van be slissing (26 Dec.) toe te zenden. Ii dit adres worden de geabonneerdei verzocht de circulaire van de Maat schappij, waarin f5— toeslag per abonnement, wordt gevraagd voor minstens 80 aangeslotenen, niet t( teekenen. Het protest-adres va» „Gouda Voor uit" was hedenmorgen reeds van ver schillende handteekeningen voorzien. Uit het in dit nummer geplaatst verslag van de vergadering van de Goudsche Winkeliersvereeniging, gis teravond gehouden, blykt dat ook in die vergadering tegen ae hierbedoelde maatregelen js geprotesteerd. Zou overle'g tusschen het gemeente bestuur en de Directie der Goudsche Telepboon-Maatschappij hier niet de oplossing kannen brengen, die door sue aangesloten gewenscht, maar voor 1 det gemeente voor den dienst der brand weer een eisch is, n.l. bestendiging van de regeling, 'zooals die thans be staat? Jubilea Gymnasium. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium te Gouda en van het feit dac Dr. JA. van IJzendijk 25 jaar als rector daar aan verbonden is geweest, zal op 4 Jan. 1915 ter viering daarvan een klein gedenkfeest worden gegeven. Het Stedelijk Gymnasium alhier is éen voortzetting van het destijds hier bestaande pro-gymDasium. Dr. A. van Ijsendijk werd vóór 25 jaren tot Rector van het Gymnasium benoemd nadat de eerBfcbenoemde Rektor door plotseling overlijden zyn functie niet had kunnen aanvaarden. Met Dr. A. van IJsendijk zijn ge durende de 25 jaren van het bestaan van het Gymnasium aan die inrichting verbonden als leeraren de heeren R. K. Boekmeijer en A. F. Cremer, ter wijl ook de heer J. H. van der Voort, die met Sept. jl. .ontslag nam, gedu rende dien tijd aan het Gymnasium verbonden was. De Vluchtelingen in Gouda. Voor vluchtelinge», die Vij parti culieren gehuisvest rijn, doch die de maal tijden gobruikten met de andere vluchte lingen, eerst in „Ons Genoegen", thans in het kamp aan den Graaf Florisweg, is bepaald, dat deie ook thans daar ge huisvest moeten worden, daar maaltijden aan niet-inwonemden niet meer worden verstrekt. Nutsavond. Gisterenavond trad de heer Henri Dekking weder voor het Nutsdepar- tement Gouda op. Ditmaal had de heer Dekking, als programma gekozen „John Gabriel Borkman" van Ibsen. Dit Noorsch drama, door den heer Dekking in Nederlandsche vertaling overgebracht, werd door hem vertolkt, zooals wij dat van den heer Dekking, die Ibsen zoo uitnemend kent, ge woon zyn. Zyn voordracht werd met groote belangstelling door een vrij talrijk ge hoor gevolgd. Na de pauze vertolkte de heer Dek king „Tijdzang" ran Mevr. Hertzveld, waarin de declamator het publiek deed medeleven met de groote gebeurtenis sen om ons heen, terwijl daarna od- kele kleinere nummers door hem ten gehoore werden gel Concert. Naar wij vernemen zal het Goudsch Militair Strijkorkest onder leiding van den heer H. J. Goedhart met mede werking van het Arnhemsch Mannen- kwartet „Inter Nos" en van Mej. Toni Scholten (alt) alhier op 9 Janurri a.s. alhier een uitvoering geven. Algemeene Patroonsvereeniging. In de gisterenavond gehouden leden vergadering der Algemeene Patroons vereeniging alhier zijn de |aftredende bestuursleden de heeren P. Bokhoven, J. J» Duqipi en D. de Jong herkozen, terwyl in de vacature-fï- C.^van Sta veren benoemd werd de heer A. J. Lugthart. Haastrecht. De Dames Zangvereeniging Caecilia alhier, directrice Mej. Q. H. *V Oud- heusden te Gouda, is uitgenoodigd door de afdeeltng Oudewater der Maat schappij vaa 't Nut van 1t Algemeen aldaar een .uitvoering te geven op Woensdag a.s. De netto opbrengst zal worden af gedragen aan het Kon. Nat. Steun comité. Naar wij vernemen zullen de zelfde stukkon worden gezongen en gespeeld waarmede die yereeniging alhier zoo'n groot succes hebben gehad. (Haastr. Crt.) Boskoop. De heer G. van der Willik, kasbaas bij de boomkweekersfirma Ottolander en Hooftman alhier hoopt op 1 Ja nuari a.s. den dag te herdenken waarop hij vijftig jaren bij genoemde firma zal in dienst zijn geweest. Naar wij vernemen zal alhier dp een stuk land aan de Zuidkade eéne noodkazerne worden gebouwd, waarin alle in deze gemeente ingekwartierde militairen kunnen worden onderge bracht. Zondagavond trad in do Rem Kerk voor de Afd. v. d. Protestanten bond op Prof. Dr. H. IJ. Groenewe- gen met eene rede over „Godsdienst en Plichtsbesef." Het gebouw was geheel gevuld met een aandachtig toeluisterend publiek. In de schoonste bewoordingen gaf de groote redenaar een beschouwing van de leer van den philosoof- Kant en van de opvatting zyner bestrijders w.o. Allard Pierson. Het treurspel van Sophocles, waarin Antigone zoo'n verheven voorbeeld gaf van plichtsbesef, het leven van Willem van Oranje en van Michiel Adriaanszoon de Rnijter werden o. m genoemd als voorbeelden, hoe het „Du solist" van Kant, nevens het „Gij zult niet" der Tien Geboden richting aan het leven geven. Dr. Roessingh bedankte als voor zitter in hartelijke woorden den be gaafden spreker en beval de Afd. in de toekomst by hem aah. 2,iQ KI. Trekking yan Dinsdag 22 Deo. Hoofdprijzen. No. 990, 6824, 12070 en 16654 ieder f 1000. 3867, 8769, 9132 en 9416 ieder f 400. 2793,14418 en 16420 ieder f 100. De prijzen van f 30 worden morgen gepubliceerd. Aan het Westelijk Front PARIjö, 22 Dec. Het communiqué van gisteravond elf uur luidt': Do Engelschen hebben hedenochtend de meeste loopgraven di© verloren wéren go- gaan, heroverd. De vijand deed vier achtereenvolgende aanvallen bij Lihons om de loopgraven te hernemen, welke wij te voren hadden bezet, doch werd' afge slagen. Wij hebben eon aanval gedaan ten noordwesten, van Fuisaeleine co tem zuiden van Noyon, wat voesten voet ge kregen in de loopgraven van de eerste vijandelijke linie. In het bosch van St. Mard zijn wij vooruitgerukt. OOSTBURG, 22 Dec. Gisteren werd hier den geheelem dag hevig kanongebul der gehoord uit zuidelijke richting. Ook op zee werden een paar vervaarlijke sla gen gehoord', waarschijnlijk van gespron gen mijnen. AARDENBURG, 22 Dec. Gisteren wer den boven de grensgemeenten in den om trek twee vliegmachines gezien op groote hoogte, die elkaar blijkbaar achtervolg- AARDENBURG, 21 Dec. Den burgemeester van Belgisch Middelburg werd door vier Uhlanen aangezegd dat binnen veertien dagen alle grachten en glooten moesten worden droogge legd. Iets dat door den hoogen wa terstand vrij wel onmogelijk is. De burgemeester, de graaf van Aren- thals woont te Brussel en heeft daar veel voorname Dnitsehera ingekwar tierd. In de richting van Antwerpen vlo gen Zaterdag 13 vliegmachines. LONDEN, 22 Dec. De „Daily Mail' verneémt uit Noord-Frankrijk, dat er he vig gevochten is om de kanalen van Nieuwpoort. De üuitschera stonden vaak urenlang tegenover de Betgen en Fran- terwijl slechts het water van het (Hand.) ANTWi^ttPi-N, 22 Dec. Onze corres- pondent te Antwerpen meldt Ondanks de weinige medewerking der Duitsche over heid om te trachten de handel te bevor deren, ia het oen bemoedigend verschijn sel voor Antwerpen, dat de Diamantin dustrie niet geheel en al ingeslapen Is j:.euige patroons hebben een aantal werk lieden aan den arbeid gezet en zelfs zag ik den vorigen Zondag op den beroem den „Pelikaan" een voor in dezen aantal menschen. Aan het Zuidelijk Front. PETROGRAD, 22 Dec. Officieel*^"Van het Kaukasische front wordt gemeld, da de gevechten in d© richting van Wan op 20 December zijn geëindigd met een ne derlaag voor de Turken, die groote ver liezen leden aan dooden en gewonden. De Russen maakten bij de vervolging een stuk berggeschut en eon groote hoeveel heid! oorlogsmateriaal buit. In de richting van Sarikamitsoh hadden eenige minder belangrijke gevechten plaats. Aan het Oostelijk Front. PETROGRAD, 22 Dec. De generale staf verklaart dat zij zich verplicht acht te waarschuwen tegen de mededeelingen over de strategische positie van de Rus sische legers, weïke do laatste dagen in Duitschland en Oostenrijk zijn verspreid. Het feit dat de Russische legers een be perkter front hebben ingenomen, is liet resultaat van een weloverwogen besluit van de militaire autoriteiten. Het gevolg van deze beperking Is, dat de Duitscher» gedwongen zijn aanzienlijke troepenmach ten samen te trekken. Bovendien worden hier door de andoren voordeelen bereikt waarover thans nog geen nadere mede deelingen, kunnen worden gedaan om re de» van strategischen aard.5 MOSKOU, 22 Deo. De Tsaar, de Tsa- ritza en hunne dochters zijn hedenavond na een kort oponthoud te Riazan te Mos kou aangekomen. i LONDEN, 21 Dec. De correspondent van de Daily Chronicle bij het Russi sche leger seint bit Skernewioe dat de strategische beweging, welke thans wordt uitgevoerd een Russisch terugtrekken op de linie ton Oosten van Lowicz Skerne wioe behelst. Het leger ten noorden van deze stellingen, dat na een langdurige worsteling onder zeer moeilijke omstan digheden zich wist te handhaven tus schen Soeachew en den Waichsel vond een Duitsche strijdmadht"tegenover" zich, welke plotseling ontzaggelijk versterkt was geworden. Vier of vijf nieuwe Duitsche legerkorpsen werden in actie gebracht. Niets hoeft de Russische neder laag tot de beslissende gestempeld; ook waren de verliezen niet groot. Zelfs heb ben de Duitschers geen enkele stelling stormenderhand genomen. Het ging een voudig om een beweging van een linie waar de Rueeen in nadeelige positie te- fenover een numerieke meerderheid ston en naar een gereed1 gemaakte linie, wel ke dit nadeel niet had. Hier en aan de linies dichter bij Warschau zijn 5 mil- lioen Roebel besteed aan het aanlegger van volmaakte en afgewerkte verdedi gingswerken. Ofsbhoon gebeurtenissen niét tot het doen van voorspellingen aanmoe digen is een ding duidelijk: Warschau zal niet door de Duitschers genomen wor den. Het Russische terugtrekken had niets van een overhaastigen terugtocht. De Duitschers trachten nog steeds in het Noorden en Westen de stellingen te for- ceeren, maar de Russische achterhoede houdt hen ten Westen van Lowicz te gen. De Duitschers bieden groote som men aan voor het geven van inlichtingen omtrent Russische stellingen en Duitsche kolonisten trachten herhaaldelijk de vuur linies te spionneeren. Toen de Duitschers Lodz bezetten, vonden zij evenals de Rus sen, dat hierdoor hun poèitie onvoor- deeligwas en ontruimde zij de stad slechts ©en kleine strijdmacht als voor post achterlatende. In een worsteling welke spoedig zal plaats hebben zullen de Russen zorgvuldig uitgekozen en goed voorbereide stellingen innemen, terwijl de Duitsohers zich zullen ingraven in open land, waar geen dorp een schuilplaats biedt tegen de strengheid van den win ter en waar alle voorraden honderden mij len ver inöeten worden aangevoerd l&ngs slechte spoorwegen en opgebroken wegen PETROGRAD, 21 Dec. Uit de laat ste berichten blijks dat Warschau we derom bet directe doti yan de Duit schers is. Het dorp Dakhowo van waar twee Duitsche compagniën over de Bsoen trokken en zoo goed als ver nietigd werden, ligt zoo dicht tegenover Sokhatcliff, dat het als een voorstad kan worden beschouwd. Mocht de groote veldslag zich ont wikketen ïfr overeenstemming met dö tegenwoordige aanduidingen dan zul len de omstandigheden totaal anders zijn dan bij Lodz, dat zich leent tot een natuurlijke strategie. Het front, dat thans door de Russen is ingeno men, strekt zioh uit over 60 mijlen ten zuiden van Weichsel langs de Ooste lijke oevers van de Bsoera en de Rawkd. Het groote vertrouwen in de Russi sche wapens blijkt wel uit het feit dat er een aankondiging is verschenen van de universiteit te Warschau betreffende de collegegelden voor het eerste se mester. (Hlbd.) KEULEN, 22 Dec. (V. D.) In een Rossisch gevangenenkamp in Pruisen is 'cholera uitgebroken. KEULEN, 22 Dec. (V.D.) 2000 zwaar gewonde militairen kwamen Zaterdag van de IJser-Knie aan. Bij hef» bevonden asich 200 zwaar gewonde Belgen. Een achttal bij Rijssel op de Franschen verpverde kanonnen zijq hier bmnengebiiicht. EenEngelschmaö is als spion gevankelijk binnengebracht. TWEEDE KAMER. Vergadering van Maandag 21 Dec. Voorz. Mr. H. Goeman Borgesius. Btaatsbeg rooting voor 1915. (Binnenluaidsfhe Zaken.) Bij de afdeel ing Lager Onderwijs vroeg de lieer Gerhard s.d. een onderzoek in te stellen naar de aanstelling en be zoldiging van tijdelijke onderwijskrachten tijdens de mobilisatie. De heer Ter Laan s.d. vroeg den Ministerbij de gemeenten er op aan te dringen consideratie te gebruiken bij hei betalen van schoolgelden in deze tijden. De heer Tydejnan vj. betreurde hef dat dit jaar weer geen definitieve beslis- ag van het m, u. 1. o. plaats vindt. Inplaata van 2 jaar uitstel tot de be handeling van deze aangelegenheid wildé spr. dit brengen op één jaar. De Minister had daartegen geen be zwaar. Het w.o. werd' daarna z. h. st. aange nomen. De algemeene beschouwingen over de afdeeling Financiën werd daarna geopend; De heer de Meester u.l. besprak de uitvoering van de pensioenwetten der pensioneering van gemeente-ambténaren. De heer P a t ij n u.l. besprak het bd- heer van Rijksvischwater, dat z.i. te wen schen overlaat. De Minister van Financiën beantwoordr de de spr. en zegde op verschillende vra gen onderzoek toe. De heer D u y s s.d. critiêeerde benoe ming en het salaris van den secretaris generaal van het Dep. van Landbouw en de gewoonte in 't algemeen oud-offi cieren te benoemen. De vergadering werd daarna verdaagd tot Dinsdag half twaalf. Vergadering van heden, geopend te 1 u. Aan de orde is de voortzetting der behandeling van het Hoofdstuk VIIB. (Staatsbegrooting). De heer Duys zet zijn rede voort ter aanbeveling van zijn'amendement teneinde de begroo'ting te verminderen met f 250.om daardoor de aanvangs- wedde van den nieuwen Secretaris- Generaal der Rijksverzekeringsbank te laten op het bedrag, dat tot heden als aanvangBwedde voor deze funotie gold Voorts klaagt spr. over den militari»- tischen geest, welke aan de Rijksver zekeringsbank heerscht. Kon. Holl. Lloyd. Naar wy vernemen zullen de Mail stoomschepen van de Kon. Holl. Lloyd te beginnen Januari 1915 op de uit- zoowel als op de thuisreis Pernam- buca en Bahia aanloopen voor het overnemen en landing van passagiers en van de postlading kan alleen voor vervoer van Bahia naar Amsterdam worden aangenomen, t Men meldt ons uit Den Haag: H. M. de Koningin verliet heden ochtend andermaal per extra-trein de Residentie voor een militaire inspectie tocht, Waarvan H. M. hedenavond on geveer 6 uur te 's Gravenhage wordt terug verwacht. De opstand in Zuid-Afrika. LONDJÜN, 22 Dec. (Reuter's speciale correspondent te Johannesburg meldt). D Wet heeft in oen toespraak bij een pa rade van de burgerwacht medegedeeld dai de regoering geen plan had algemeen» amnestie te verleonen aan de robellen. Er waron 4000 opstandelingen in de gevan genis, terwyl 1200 verlof hadden gekre gen op hon eerewoord huiswaarts te gaan. Volgens Iteutor's corr. te Bloem fontein js het lid van den Volksraad Bram *W«sel», die een neutrale houding tegenover/ den opstand had aangenomen, gearresteerd. Smokkelaars doodgeschoten. Men meldt ons uit i^age Mierdé Zaterdagnacht is even over de grens een Belgisch smokkelaar doodgeschoten die niet aan het Duitsche commando wil de voldoen. De man is oit Wdeld» af komstig. Ondanks zulke waarschuwende voorbeelden duurt de smokkelarij nog op groote schaal voort. Belgische vlittfetelingen. 1 OOSTBURG. De vluchtelingen, die hier in de openbare school' en de (iraanbeurs verblijf houden, zuflen worden overge bracht naar verschillende kampei». Te Breskens zal oene school worden geopend voor kinderen van Belgische vluchtelingen. Men meldt ons uiff Dan Hateü Naar' wfj vernemen aal met. Jttgang vart-fe Ja nuari a.s. in de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Vaals, hel in betaling geven van Duitsch zilver en nikkel geld en voor de geheele provincie het in betaling geven van Belgisch zil ver en nikkel geld worden verbóden. Interaeeringskamp Harderwijk. Men meldt ons pit Harderwijk DeGe- neraal-Majoor Quanjer, inspocteur van den geneeskundigen dienst der landmacht bracht gisteren een bezoek aan de ver schillende inrichtingen in deze gemeente, waar geïnterneerden worden verpleegd t.w. het militair hospitaal, het Piusge- elicht (R.-K. Ziekenhuis) en het Sanato rium Sonnevanck. Tot dusver werd voor oeu 150-tal militairen opname ini een der drie inrichtingen noodig geacht. Waar hier ruim tienduizend militaire»! geïnter neerd zijn, is ditf een klein percentage. Drie doktoren, waaronder oen uit Har derwijk, zijn met de behandeling belast. Valsche Munter. Gisteren is te Rotterdam iq beschon ken toestand aangehouden den straatven ter J. R. uit de Bagijnenstraat. Bij fouil- leering werd een groot aantal valsche geldstukken: guldens, kwartjes, dubbel tjes en stuivers op hem gevonden. Bij huiszoeking werden twee matrijzen voor de vervaardiging van valsch geld ge vonden. Men meldt ons uit Den Haag.Mor gen worden vanwege het Departement van Financiën aan de verschillende bankiers, betaalmeesters, ontvangers enz. de in- 8chrijving8biljetten van de oorlogsleeuing toegezonden. De formulieren van msohrijving zijn vanaf Dinsdag 29 Dec. a.s. verkrijgbaar aan da genoemde adressen, aJamede' aan alle postkantoren. IJZENDIJKE, 21 Dec. Van een Belgische groothandelaar v. H. uit Bentiile is door de Duitschers een partij vlas aangehouden ter waarde van fr. 10000. v. H. is gevangen ge nomen. Gisteren kwamen te IJzendijke een viertal Duitschers aan. Ze hadden in een burgerpakje het leger verlaten en waren zoo over de grens gekomen. Kerstklokken. AMSTERDAM. Ter gelegenheid van den Kerstnacht zgl de heer J. Vincent op Donderdagavond 24 Dec., des avonds van 910 uur, de klokken van het Koninklyk Paleis te Amster dam bespelen. van het Koninklijk Meteriologiach Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 763.0 te Hemosand, laagste stand 754.9 te Helder. Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige, later tijdelijk afnemende Z.W. tot Z.O. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, wel licht regen of sneeuwbuien. Zelfde temperatuur. GOUDA. GEBOREN 20 Dec. Leonarda Jo hanna, ouders J. G. Ratten en J. Ekel- mans. Helena Hendrika Maria, ou ders P. W. Mul en O. van der Starre. Alida, ouders A. Boer en A. Schie- don. 21. Johannes Leonardos PetruB Antonius, ouders J. L. Nobel en J. C. Klaverveld. OVERLEDEN18 Dec. Johanna de Lange, 16 tnf Johannes Franciscus Nieuwenhyyzen, 2 j. 20. Maria Zaal, ■wed. U. Kloin, 71 j. BI. Gomelia yan Vliet, wed. K. J. de'Beun, 86 j. 22. Jafcobns Johannes ÏIul, 8 w. Rotterdamgche Veemarkt. Ill paarden, 1583 mager--, runderen 769 vette runderen, 261 vette en graskal veren, 379 nuchtere balveren, 113 biggen, 1 bok. Koeien f 90—92: 186—88! f 80—78 Ossen f88—90; 184—80; f.76; stieren f 140—; f74; f68; Matig; Kalveren f125; f115; f105; redelijk; Kalfkoeien f 180— 325; Melkkoeien f 170—295; ötioren f 140- 340; Vaarzen f 100—135; Pinken f90— 135? Werkpaarden f 90—225; «Jachtpaar den Jf 75—130; Graskalveren f40—100 Nuchtere kalven f 8—17 Fokkalvereri f 18-36 Biggen f 6-14 Het aoo gunstig bekend Gezelschap Ie Geheel nieuw repertoire o.a. Het succes van den dag gpaansche Zang en Equilifre act. Nieuwste caberet-liedjes. Vroolyke scène in Tyrol, enz. enz. enz. Zie groote bil letten. Veel verlaagde entreeprijzen: Aanvang 8 uur. Bureau 7 uur. Plaatsbespreking Vrijdag 25 en Zater dag 26 December yan 10—12 en 2—4 uur a 10 cent.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

GC | 1914 | | pagina 2