13 WAS ii m m U op ’t MERK te letten IaQAZWN VAM enhuis red.E. Alter pte Gracht 269 HAAG, NGAS XTïs-vl-ws- ezi ^.oL’vexteao.tielols-cL.-voox G-o-cud-eu ezx Oxxxstrolzozx. De Oorlog. ie Courant TeiIlletox 53e Jaargang. 1 Zon- en Feestdagen. BERICHT. OOM KZ: IERINGERWAARD. Wed.E.ALTER. Gracht 269* HAAG. Dinsdag 29 December 1914. I Verschijnt dagelijks behalve tig licht hebben? WAAY ZONEN j. a bijl, iREEBAART U. rteotien kosten slechte ruitbelaling: Telefoon Inters. 82. 1 Uitgevers A. BRINKMAN dat het verboden is zonder passierschijn, gegeven door de militaire overheid, met velo te rijden. Wie per velo zal rijden zonder )G8TE WAAR- idrag-en Dameskleding, eele of gedeelten Is. liteïi de atad aan hnii ar woeste JZevons. EN ZOON. Telefoon Interc. 82. end aan het Bureau. 28 gevangenen deelde het ostelooB. dat is IscommiBsie Armen- tknuua Zn., Gouda. kommissie orz. HG, Vice-Voorz. TENDORST, Pen. In Dec. ver- Re- klanj wij opruimen in dezen >m het Brokkenhuis. gericht aan een der >f per Tel. n°. 178, zal halen, wat U we het sedert had, >n vergoed. TAAM en ADRES dat de ningszaal voor Mili- u. Dg is dit werk door met het grootste <n dit wqjien. als een 601ItSL11ECOIHIVT. Men seint ons uit OOSTBURG Het schijnt dat men heden op het oorlogsveld bij Nieuwpoort de schade van den laatsten dag wil inhalen, daar vanaf hedenmorgen het kanon gebulder zich weer in al zijn hevigheid doet hooren. deze Nedefr- tot JAC. KOOIJ Kz. i Wieringerwaard, elast met het instal- SCHEM. ze THEEËN worden everd in verzegelde is van vijf, twee en talf en een Ned. om ermelding van Nom- m Prijs, voorzien van astaand Merk, vol de Wet gedeponeerd. >h tot de uitvoering geeerde orders aan- end, passierschijn zal beboet worden de velo zal worden afgenomen. De hebben het voorstaande te makep. Hirchmann Hoogstraten 23 12 Officieren te Boulogne verklaren, de strijd nu even hevig is als op heetste dagen van den grooten slag van Yperen, 6 weken geleden. Onze mannen, zoggen zij, ontmoeten bij dê bestorming der vijandelijke loopgraven, als ze hun twee dat onder een en ge- AIs de bestorming is afge- te onderhandelen. En gij hebt zulk zegetocht gemaakt, naar ik in de ranten las ..Ja, ik ben zeer voldaan over reis; maar toch blij weder naar land terug te keeren.” „Dat ligt in uw landaard, mijn jon gen. Wij Hollanders verlangen altijd naar onzen huiselijken haard terug; vandaar dat ik nooit op reis ga zonder een der leden van mijn gezin. Gij zult nog eene den tpegevoegd. Nadat het water daar eenigen tijd had staan te bezinken, werd het door de havenstoombrand- spuiten achtereenvolgens in 8 andere droogdokken gepomt. In het eerste den linkeroever van de Weiohsel wor den onze aanvallen ondanks fy.et zeer ongunstige weer vo'Örtgezet. In Polen en Galicië. Uit Weenen wordt d.d., 28 Dec. volgend officieel communiqué gemeld Ton noorden van den Duklapas zijn onze troepen voor een aanval van de Russen op stellingen dichter bij den berg kam der Karpathen teruggeweken. Tus schen de Biala en Dunajas, in de Huck, Men seint ons uit REUSEL: De tram naar Turnhout rijdt nog tot Aerendonck. Te Aerendonck werd Zaterdag een groote partij petroleum door den Duitschen poster aangehou den en in beslag genomen. De ge- heele bezending, bijna 2000 liter, was voor een particulier te Turnhout be stemd, doch kwam nu ter beschikking van de Commandatur te Turnhout. De smokkelhandel neemt niet merk baar af. Nog wordt veel uitgevoerd uit Noord-Brabant dat hier en ook door de Duitsch-Belgische grensbeambten niet is toegelaten. werd aan iedere 1000 M3. water 3 KG. chloorkalk toegevoegd, en uit het derde dok werd het weder ctoor de haven spuiten, door een van twee windketels voorzien bovenaardsch buizennet, in de stadsleiding geperst. In September kon men het water naar het tusschen- pompstation leiden, en het werk zou nog belangrijk zijn verbeterd, als do beschieting niet een einde er aan had gemaakt. Toen werd het tusschen-pompstation verlaten en het water rechtstreeks uit de droogdokken in de leiding gevoerd. Het scheikundig-bacteriologisch onder zoek toonde aan, dat het Schelde- water in de droogdokken belangrijk was verbeterdtoch bevatte het nog veel organische stoffen en bleef het .uit den aard der zaak zeer hard. De bevolking werd steeds gewaarschuwd, het water niet ongekookt te gebruiken. Zoo spoedig mogelijk na de beschie ting werd begonnen, de werken aan de Nethe te herstellenden 21n Oct. werden van daar uit weder 7000 M3. water geleverd en den 25n October kon de noodwaterleiding worden ge sloten. (N. T. v. G.) !CHT. selzicht 6 7a u- Ver- jenhank. en wij geregeld tijdig togen ontvangen van ncerten, vermakelqk- deze dan in onze den. BERLIJN, 28 December. Officieel werd heden uit het groote hoofd kwartier gemeld: Op het westelijk oorjogstooneel her vatte de vyand bij Nieuwpoort zijn aanvallen, zonder echter eenig resul taat te bereiken. Daarbij werd hij ondersteund door het geschutvuur van uit zee, dat ons geen schade toebracht, doch eenige inwoners van Westende doodde of verwondde. Ook de aanval van den vijand op het gehucht St. Joris, waarvan hij in zijn officieele mededeelingen zeide dat hpt -zich in zijn bezit bevond,'ïnislukte. Ten zuiden van Yperen werden door ons 1 waarbij eenige dozijnen gevangenen in .onze handen vielen. Verscheiden krachtige, aanvallen van den vijand in de streek ten noordwesten van Atrecht werden af geslagen. Zuid waarts van Verdun herhaalde de vij and zijn aanvallen, eveneens zonder eenig resultaat. Hetzelfde was het geval bij zijn poging, om den heuvel westelijk van Sennheim, waarom gis teren gestreden werd, te heroveren. Aan het Zuidelijk Front Oostenrijkers en Serviërs. Uit Weenen wordt dd. 28 Dec. de vol gende officieele mededeeling gedaan Op liet zuidelijk oorlogstooneel heerscht, al- gescheideh van eenige schermutselingen volkomen rust. De Serviërs hebben we der de hrug van Belgrado naar Semlin, over de Save, in de lucht laten vliegen. Aan het Oostelijk Front. BERLIJN, 28 December. Official. Wat het oostelijk oorlogstooneel be treft, zijn er omtrent Oost-Pruisen, Polen en het noorden van de Weichsel geen nieuwe berichten ingekomen. Öp 13) Verrast keerde hij zich om en schot van kleur toen hij Georges naud herkende. Deze zag hem lachend aan. „Hoe nu, waarde vriend”,, sprak hij, „ffij ziet er zoo versuft uit, dat men zon ^'ggen dat onze ontmoeting u alles be halve aangenaam was „Integendeel”, stotterde Holdius, alleen maar, de verbazing I Ik was er zoo weinig op verdacht u hier aan te treffen.” „Dat begrijp ,ik, maar gij zult er u spoedig niet meer over verwonderen. Mijne schilderstukken worden in den laat sten tijd vooral door de Amerikanen bij zonder gezocht, en ik ben. naar New-York geweest om aldaar met een kunstkooper eCn cou- Aan het Westelijk Front het Fransche communiqué van wordt gezegd Wij gingen voort met ten Westen van Lombaertzijde voort te tukken en zijn thans aan den voet der duinen, waarop de vijand zijn ver dedigingslinie heeft opgericht. Ten Zui den van Yperen, bij Hollebeke, hebben wij een bestanddeel van de loopgraven verloren. Ih de omstreken van Lens, bij Carency, heeft de vijand voor onze aan vallen 800 meter loopgraven van de eer ste linie prijsgegeven. In de vallei van de Aisne en in Champagne heeft bij tus- schenpoozen kanonvuur plaats, dat vooral hevig is in de omgeving van Reims en in die bij Perthes, waar de vijand’ het bijzonder gemunt heeft op de -stellingen, die wij tijn Westen van deze plaats ver overd hebben. Op de Manshoogten heb ben wij over het geheele frqnt eenige vorderingen gemaakt. In de Vogezen heeft de vijand het station van St. Dié ge bombardeerd het treinverkeer is echter niet onderbroken geworden. eigen loopgraven verlaten, een kaal terrein over een lengte van vier honderd meter en moordend artillerie-, mitrailleur- weervuur. loopen is het terrein tusschen de loop graven bedekt met gesneuvelden. Het geeft echter eenige troost, dat de vijand nog zwaarder verliezen lijdt. Een officier der geallieerden mede „Wij kunnen opgewektheid bezig met de uitpakking hunner kerstgeschenken, waaronder de kerstgroet van koning en koningin. Uit het speciale fonds van prinses Mary-wa ren pijpen, tabak, chocolade of schrijf mappen geschonken, allerlei geschenken kwamen verder van huis. »en m de ncMi. 0.35, voor elke regel Zij, dia zloh met ingang van I MN. ISIS op dit blad weneohen te aboa- noeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratie. DE ADMINISTRATIE. - PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post.„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post.1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. en Burgemeesters overal bekend oberstleutenant. 1914.” Een Duitsch soldaat vergezelt, bajonet op het geweer, de tram-treinen en- deelt de „passierschijnen” uit tegen tien centi- men per stuk. In alle wagens der „Ant- werpsche Maatschappij voor don dienst van Btiurtbpoor wegen” is de kennisge ving aangeplakt. Ook. wordt gestreng de hand gehouden aan de dure rijbewijzen van wielrijders. De watervoorziening van Antwerpen tijdens het beleg. Fürth schetst in de Müunch. med. Wochenschr. de moeilijkheden, die het gemeentebestuur van Antwerpen had te overwinnen, toen den 27n Séptem- vijandelijke loopgraven genomen, ber de waterwerken aan deNethe _u.-4 j-:;- werden verwoest. Ongeveer in 1880 is daar door een Engelsche maatschappij ëen pomp- en filtreerinrichting ge bouwd om Antwerpen van water te voorzien. Vóór dien tijd dronk men daar het water uit slechte huispom pen. Van de Nethe wordt het water naar een tusschenstation gepompt en vandaar met sterke pompen naar het buizennet in de stad geperst. Het water werd regelmatig 1 onderzocht en was zeer goed. Reeds ins^Aagustus werd aan de mqgelijkheid van verwoesting der waterleiding gedacht. Behalve de leiding bezaten de huizen in de oude stad nog pompen met grondwater uit geringe diepte, enkele artesische put ten van 200 M. diepte, die sterk zout houdend water leveren, en een over dekt zoetwaterkanaal, dat eenige vij vers en de brouwerijen van water voorziet. Grootere hoeveelheden water kon alleen de Schelde leveren, doch die is aan ebbe en vloed onderhevig, en haar water is zoutig en troebel. Bij gebrek aan beter n^oest men hier van gebruik maken. Den 21 Augustus begon men te pompen, dagelijks van het tijdstip van den laagsten stand van het water tot 2 uur na het begin van den vloed. Dan is nl. het water het armst aan zout. Er werden dan 30.000 M3. in één der droogdokken gepompt, waaraan 900KG. aluin wer- noord-oostel ijk van Zakliczyn, werden zeer hevige aanvallen van den vijand afgeslagen. Voor hot overige heeft op liet noórd-oosteiijk oorlogstooneel zich op Ons front niets belangrijks voorgedaan. nu vooruitrukken en moeten dat nu doen, het koste wat wil.” Herhaaldelijk hoort men van man nen, die in een halve minuut tijd twee of drie malen worden getroffen. De ver liezen zijn verwonderlijk hoog onder de officieren van gezondheid en het ambu lancepersoneel. Vaak moesten de gewon den over grooten afstand in het gezicht van den vijand worden weggehaald, en de vijand spaart noch de geneesheeren noch hun patiënten. De bezoekers van het hospitaal hier vonden op Kerstmorgen de patiënten, verpleegsters en dokters vol Een beeld der werkelijkheid andere oude kennis aan boord1 vinden.” Onno had moeite zijne stem in be dwang te houden, toen hij het enkele woordje „Waarlijk uitsprak. „Ja, Marcello vergezelt mij ook tjuins weer. Gij weet, zij helpt mij trouw in mijne zaken.” Helaas ja, de jonge man herinnerde zich maar al te goed hoe trouw zij zijne geldelijke belangen beheerde, en hij werd eensklaps aangogrepen door den kwel lenden angst dat op dezp reis zijn lot beslist zou worden. Het was nu drie jaar geleden hij haar voor het laatst gezien had, en haar beeld was onwillekeurig verdrongen geworden door al de nieuwe indrukken welke hij op zijne reiken ontvangen had. Niet dat hij zich daarom aangetrokken had gevoeld tot een andere vrouw, maar de herinnering aan haar was verbleekt, en hij kon thans zonder al te veel droef heid terugdenken aan dien eersten levens droom, die zoo wreed verwoest was ge worden. Waarom dan huiverde hij voor een wederzien Was hare heerschappij over zijn ziel niet voor altijd verbroken? Had de kunst, die machtige, alleenheer- scheres, niet voor altijd de plaats inge- nomen, eenmaal door haar bekleed Hij durfde deze vragen niet beantwoor den, maar hij vreesde voor deze ontmpe- ting, en ware het nog tijd geweest', hij zou zeker onder het een of andere voor wendsel aan wal zijn teruggekeerd; maar de brug was reeds ingehaald, men ging vertrekken en er viel aan iets dergelijks niet meer te denken. Hij bqgaf zich dus eenvoudig naar zijn hut, ten einde daar alles in gereedheid te brengen om het zich gedurende den overtocht zoo gemak- kelijk" mogeiijk maken, en hij hield zich aldaar zoo goed schuil dat hij Mar- eelle voor het eerst terug zag aan tafel. „Ik heb verzocht dat men ons naast elkander zou piahtsen,” zei Benaud, zoo doende zullen wij wat meer aan elkaar hebben.” Maar reeds had het jonge meisje zich naar Onno gekeerd, en stak zij hem glim lachend de hand toe. „Het is lang geleden dat wij u za gen”, sprak zij, en liet kwam hem voor dat haar stem onafgebroken in zijn hart had voortgeklonken. Zóólang dat wij se dert heel wat verouderd zijn.” „Ik alleen ben veel verouderd, dat is waar”, antwoordde hij, „maar dat brengt mijn loopbaan mede; wat u betreft, het is als had ik u gisteren pas verlaten. Heeft het leven in dien tussehentijd niet enkel geluk voor u gekend „Maar gij ook hebt u veel goetfe tdn deel zien vallen, niet waar „Voor een kunstenaar gaan lief en leed meestal hand aair hand. fZeg mij liever echter of de Nieuwe Wereld n Aantrek kelijk voorkwam.” „Neen, ik heb alleqn verbaasd gestaan over New-York, maar het aangenaamste deel van ons uitstapje vind ik verreweg de zeereis.” „Is uw eerste overtocht zoo kalm ge weest PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 gewone regels met bewysnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fQ.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het verhaal van oen Duitsch deserteur. Karl Johannes Kaltenschnee, gedeser teerd Duitsch infanterist van de 9e com pagnie van het regiment Graf Bülow von Tennenwist heeft aan de „Telegraaf” een bezoek gebracht en daar medegedeeld' wat hij, die den geheeion veldtocht op het Westelijk oorlogsterrein van af begin October heeft meegemaakt, heeft onder vonden en hoe hij er toe kwam de vlucht te nemen. Hij verhaalt in de Telegraaf, hoe do compagnie, waartoe hij behoorde, na op den 2en Augs., den^eersten dag der mo bilisatie, reeds gereed te zijn tot vertrek, den 5en per trein naar Eupen werd ver voerd, vanwaar naar de omgeving van Luik werd gemarcheerd. Hij beschrijft de toonoelen, die bij het binnenrukken op Belgisch grondgebied hebben plaats ge vonden, de strijd om Luik, denopmarsch naar Namen en hoe daar Xien onderoffi cier het Ijzeren Kruis kraog, hetwelk door hem was verdiend. Hij vertelt van zijn wedervaren bij het oprukken naar St. Quentin en vervolgens naar Reims en van de ontzettende strijd, die daar op de slagvelden is gestreden en hoe aller lei onnoodlge gruweldaden werden ge pleegd, o.a. zouden door majoor van Bo- witz een paar krijgsgevangen Turco’s zijn gefusileerd, teneinde ontheven te wor den van den laat om hen onder gewa pend geleide weg te zenden. Wij ontleenen dan verder aan zijn ver haal Ik 'heb zeer veel geluk gehad. Van het begin van den oorlog af was ik in het veld en nimmer liep ik ook maar een schram op, ofschoon mijn regiment zware verliezen leed. Bij het begin van den veldtocht telde mijn regiment 3000 man; einde September waren er nog 200 van over; van mijn cqmpagnie was geen en kel officier of onderofficier meer in le van slechts vier manschappen, onder wie ik, waren overgebleven. Menigmaal dacht ik, dat mijn laatste uur geslagen had. Vlug en lenig zijnde behoedde ik mij dik wijls door 'n snellen sprong voor ’n Uoo- deh'jken bajonetsteek. Kogels hebben bo ven en langs mijn hoofd gefloten, zonder mij ooit te raken|| en- eeng-, in een ko on vooral zoo heel gelukkig geweest; se dert kon niemand eenige bepaalde droef heid in haar loven aan hebben gewezen, en toch wat al ontgoochelingen waren er niet tot haar gekomen: hoe vaak bad zij niet gemeend haar levensdoel te hebben bereikt, om plotseling te bespeuren dat het sleöhts een hersenschim was die zij najaagde. Twee jongere zusters waren in 46 uJien tusschentijd gehuwd; voor haar zelve had zich geen enkele geschikte partij voorgedaan. De vriend van i duard Helm- veld had1 niet gezwegen, en men had' haar loeren beschouwen als eene ziellooze co quette, die later met de eer van haar echtgenoot zou spelen, gelijk zij met het leven van den ongel ukkigon schilder den spot had' gedreven. En nu vond zij den jongeling weer, die haar eenmaal bemind1 had. Hij w^ijr niet langer de schuchtere idealist, v«fi wien men niet kon voor zien of hij een naam zou maken of niet; neen, hij had reeds roem genoeg ver worven om met zekerheid te kunnen voorzeggen dat hij eene glansrijke toe komst te femoet ging. Ook voor het uiterlijk was hij zeer in zijn voordeel veranderd. Zijn vroeger al te mager ge laat had iets mannelijks verkregen, een lange, zijdeachtige snor bedekte zijn mond en zoo hij nog iets droefgeestigs behouden had, het misstond' niet bij^Mll^ ernstige oogen. Hij was in een woord een zeer knap mensch geworden. (Wordt vervolgd.) „O wat dat 'betreft, vee) te i hot is mijn vurige wensch dat itmaal eens een waren storm mogen bfj- Het. moet heerlijk zijn het schip notendop te zien slingeren op de toornige golven, en ik heb mijn vader dan ook laten beloven dat, zoo er ruw weder kwam opzetten, hij mij ergens aan dek zou vastbinden om mij van dat trot- sche schouwspel te laten genieten.” Georges Renaud, die Onno tusschen hon i« geplaatst had, begon thans druk over Amerika te praten en het dessert was reeds afgeloopen, voordat de beide jonge lieden in staat waren geweest elkander een woord meer toe te voegen. Het weder was zoel en kalm, zoodot men aanstonds aan tafel aan dek ging, maar hier hield de schilder niet op of Holdius moest zijne viool halen en hun het een of adder voorspelen. Verheugd daarin een middel te^inden een tijdlang het stilzwijgen te brwaren voldeed de jonge man aanston^F aan zijn verzoek en het duurde niet laig of een fraaie, hartroerende melodie paarde zich aan het zdcht gemurmel van het spie gelgladde water. Binnen weinig minuten hadden de meeste passagiers zich zoo dicht mogelijk om den kunstenaar heen- geschaard. Wat Marcelle aanga&t, zij rustte, met gêsloten oogen, achterover in haar rieten louningstoei en liet haar ge- dachteii afdalen tot alles wat er met haar was voorgevallen was, sedert het oogen- blik waarop zij Onno voor het laatst had' gezien. Zij was toen nog zoo heel jong, jln België. Een nieuwe manier. Duilschers hebben aldus meldt corr. van De Tijd uit Turnhout1 een nieuw middel gevonden, officieele kennisgeving igeplakt van den volgenden inhoud (ik „Bekendmaking. Om met den stoom- bezit pas- i in te be- De de cc weer een nieuw middel gevonden, om, geld te pompen. Zij hebben thans in alle Jramwagens een aaat - schrijf letterlijk over met fouten en al). 1.1/L-irr i ln> al„rtn>_ tram te reizen, moet men in het zijn van een passierschijn. Deze sierschijnen zullen gegeven worden den tram. Om deze passierschijnen I komen, moet men voorzien zijn van een bewijs van zelfspersoonlijkheid geteekend door den burgemeester en waarop een portret is vastgehecht. Wie zulken niet bezit, kan niet medereizen. „Het wordt nogmaals bekend gemaakt, Tijd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1