BRONGAS w Firma C. SMITS, Schoenhaniel. DEPOT m THEE Men wordt verxocht op ’t MERK te letten UIT HIT MaBAZIJH VAN EEN TWEE HET ADRES VOOR IEDEREEN. De C BRONGAS Brokkenhuis o. 126 J Telefoon BEF Advertentiën. Abonneert IJ op dit Blad. Markt 31 alle drukwerken Kleiweg 48. Gouda. De Drukkerij van A. Brinkman Zoon Balt. A. de Jong Her voor alle soorten Baarwerken. Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOOU Kz. Ffi’f I M. RA VENSWAAYZONEN goiiincheu. OOttLOGSVAHlA. 19 In PRIJS: Fl. 1.75, fl. 1.10, m fl. 1.00 pw flacon. voorheen Electr. Dr. A. Brinkman ft Zn., Gouda. - ANTON COOPS, Wijdstraat 29, Gouda. A. VAN ZESSEN, Schoonhoven. woond. kok maakt, zwem- de 30 15.2 14) Had S<n beeld d Per kwartet Idem francc Met Geïllusl Idem, francc Abonnemen Markt 31, lanrt spoedig m tot nor male prlixM voor don handel oa voor parti culier gebruik. KOKO" ZAL H€T HAAI II MLYEIDE, ZVNACHTIOEUtULLEI HQUOU. de om het en (Opgericht 1879.) -WW ISZUIVEl El HELDER OM TE GEBRUIKER El HEER “VERDI EISTE.- ■r oliebollen overheerlijk en *t* De heer en mevrouw SAMSOM Visser geven kennis van de geboorte van hun zoon DIRK. Den Haag, 28 Dec. 1914. Smidsplein 1. MAGAZIJN VAN PARFUMERIÉN en TOILET-ARTIKELEN. Coiffeur. Oosthaven 31. Steeds voorradig groote Collectie van de beste parfumerie huizen. Hij wende zich tot JAC. KOOI J Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootate succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. Zij, die zich m 1915 op dit blad neeren, ontvang verschijnende r Dl Van De Belgische van de Tijd te 27-28 Dec. In de laatste de Engelschen i te verantwoorde sche leger en d< hebben niet geril en hebben zelf wichtig, terrein valt het verlies .beneden Yperer betreuren. Het was bij de Eng ofsfchoon niet vt kere verandering verbondenen is gevolg geweest, hier natuurlijk i kon worden. ~~i bloedzuiverende Laxeerpillen (Slijm- Gal« en Maagpillen) van Apotheker BOOM, ’s avonds of ’s morgens ge nomen, waarborgen U een goeden stoelgang, zuivering van het bloed en verdrijving van overtollige gal en slijm. Prijs per doosje 25 of 50 cent. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Alleen Vertegen woordi<«n Voor N. «n Z. Hottend, Utrecht. Zealand, N. Brabant en Limburg. P BBMBBZ, Am»t«rd.m Drenthe, Overysel en IMA. guMk. Aan het Jn het Fransch Maandag wordt den geheelen dag krijgsverrichtingen deelte van het Nochtans wordt gonne eenige vo maakt. Het communiqué volgende In B Georges door onz de Leie tot tte onze stellingen v de streek l.chelle en Pouchoir, Noo heerseht rust. In rein veroverd in rie, het bosch vi van Comte-Chauss zijn Verschillende slagen. In het l Bochot, Noord-We de vijand1 die om schans aan het Westen van Apre 3 welgeslaagde daaruit verdreven hebben wij na e dorp Steinbach g ben wij de overb ten Noord-Westen WAAMCHUWIKOf UitMekende prepwitan «orden BAH Dames Wilt U by het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. D. B. GROOTENDORST, Pen. m aanbouw. Tien er van zijn met tien 30.5 centimeter kanonnen en tien met 34.3 centimeter gewapend. De in aanbouw zijnde schepen zullen op twee na 38 centimeter kaliber bewapend worden. De oudere l.ngelsche linieschepen zijn alle ipet4 30.5 centimeter kanonnen bewapend. De grootste nieuwe schepen zijn ongeveer 28000 ton groot, de Dreadnoughts 19000 en 20000 ton en de oude linieschepen tus- schen 13000 en 16700 ton. De snelheid der nieuwste schepen moet 25 knoopen zijn. Van de 43 gepantserde kruisers zijn 9 slagkruisers. Van deze zijn de drie nieuwste met 34.3 centimeter kanonneti (acht) bewapend. De oudere hebben acht 30.5 kanonnen. De groote wisselt af tus- schen 1750 en 29000 ton, de snelheid tus- schen 26 en 28.5 knoopen. Slechts een slagkruiser is nog in aanbouw. Engeland heeft er den laagten tijd de voorkeur aan gegeven een middelding tusschen een slagschip en een pantserkruiser te con- strueeren met acht 38 centimeter kanon nen en 25 knoopen snelheid. De' oudere pantserkruisers zijn meestal met 23 cen timeter kaliber bewapend. Eenige hebben echter als zwaarste geschut slechts of zelfs 15 centimeter kaliber. De panteerdekkruisers (gereed 58, aanbouw 21) zijn tusschen 2100 en 14400 ton groot. De nieuwste loopen tot knoopen. De bestukking is meest centimeter kaliber. Groote torpedojagers hoeft Engeland 256, in aanbouw zijn er 30. De nieuwe groote hebben meestal drie 10,2 centimeter aan boord. Bij de oudere booten is het kaliber 7.6. De snel heid gaat tot 35 knoopen. 77 duikboo- ten zijn gereed, 28 zijn in aanbouw. Do groote wisselt af tusschen 180 tot 210 ton bij de oudste en 950 tot 1200 ton bij de nieuwste. Een 1500 ton type Is in aan bouw. De eerste Draednought is indertijd in 18 maanden voltooid. Met een uiterste krachtsinspanning kan men aan nemen, dat de groote schepen, die in aan bouw zijn, ook in dezen tijd klaar kunnen komen. Kleinere schepen kan men iets sneller bouwen, maar de grootte is niet altijd de maatstaf voor den duur van het bou wen, want een onderzeeboot heeft even eens ongeveer twee jaar noodig. Deze termijnen zullen waarschijnlijk ook gel den voor onzen scheepsbouw. Dat er tot nu toe langzamer gebouwd werd, lag daaraan dat het geld' in drie of vier ter mijnen toegestaan werd. Deze THEEËN worden a algeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en jBBh een half en een Ned. one met vermelding van Nom- HBmer en Prijs, voorzien van wKfjMjy nevenstaand Merk, vol- gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan- bevelend, J, C. BIJL, BREEBAART Lz. Do verzorging der Duitsche soldaten. Over verschillende maatregelen, die tot verzorging van de Duitsche troepen ge nomen zijn, schrijft van het Westelijk oorlogsterrein een bijzondere correspon dent van den Berliner Lokal Anzeiger ...Omdat het brood niet lang goed blijft, heeft men zijn toevlucht moeten nemen tot de bekende bewegelijke veld bakkerij. Ook zijn er bakkerij-afdeelingen -op de tappen. Een oven van het systeem van Peyer levert dagelijks zéstien honderd porties A zeven honderd vijftig gram zoodat voor de voeding van slechts vier legercorpsen honderd vijf en twintig van dergelijke ovens noodig zijn. Om twintig van dergelijke ovens op te slaan, had men ongeveer zes uur noodig, het afbre ken duurde van een uur tot zeven kwar tier. Onophoudelijke oefeningen in vre destijd en een zoo practisch mogelijke in richting van alle toestellen zijn een nood zakelijkheid om deze ovens in den oor log tot hun recht te doen komen. Wat de etappen-bakkerijen betreft, men vertel de ons, dat er bij het onstuimig voor waarts rukken van ons leger eens drie dagen lang geen versch "brood in het front was. Zonder de etappen-bakkerijen zou hot echter drie weken geduurd heb ben, voor de manschappen versch brood hackten gekregen. Een groote slachterij zorgt voor vleesch. Wekelijks zijn er zes honderd runderen en van elf tot vijftien honderd varkens noodig. In deze behoefte kon pet etap pen-gebied tot nog toe geheel voorzien. Men behoefde niets uit het vaderland te laten komen. Men heeft een worstfabriek opgericht, die tachtig kilogram dagelijks levert. Ook heeft men alle inrichtingen gemaakt voor pekelen en rooken. Van den twaalfden September tot den eersten December moesten 4724 runderen, 2870 schapen, 630 kalveren en 6079 varkens hun leven laten om onze soldaten te ver zorgen. De dagelijksche leveranties be dragen tien tonnen vleesch. Ieder leger corps krijgt ongeveer om de drie dagen een proviandtrein van dertig wagens. Bo vendien haver en meeltreinen. Al deze dingen worden van uit een loods ver zonden. Men hoeft sporen, wissels en in richtingen voor laden en lossen in Frank rijk eerst moeten verbeter en, omdat zij niet op deze eischen berekend waren. I» de loodsen liggen nu zout, spek, meel, haver, geconserveerde levensmiddelen, rijst, erwten, ham, gerookte varkensrug, worst, koffie, uien, Zwitsersche kaas, kaarsen fakkels. Olie, llnsen, boonen, gort, grut ten, gries, aardappelen, suiker, brande wijn, thee, boter, vet en petroleum opge stapeld voorraden die op 200,000 en meer hongerige magen berekend zijn. Daar in den laatstee tijd een tiende liter brandewijn, sigaren en twee sigaretten tot de „verhoogde” veldrantsoen behooren kan men zich denken, wat daarvan alleen al voor eenige honderdduizenden man schappen noodig is. Vervolgens beschrijft de correspondent de voorraden aan kleedingstukken, enz. in de bewegelijke kleedingkamers. Deze zijn ook het depót der buitgemaakte ar tikelen. Daar wordt alles verdeeld wat men in het front er van gebruiken kan opgeslagen en de rest naar het vader land gezonden. De Duitsche en Engelsche vloot. Het Berliner Tageblatt vat uit de laat ste uitgave van de Nautilus te zamen het getal der oorlogschepen, waarover Duitsch- land en ngeland te beschikken hebben. Duitschland heeft 33 linieschepen, 13 slag- of gepantserde kruisers, 39 pantserdek- kruisers, 149 groote torpedobooten en 28 duikbooten. Daarbij zijn de oudere torpe dobooten, kanonneërbpoten, schepen voor bijzondere diensten enz.' niet meegerekend. Voor den oorlog waren In aan bouw 7 slagscliepen, 4 slagkruisers, 6 pantserdek- kruisers, 17 torpedobooten en een aantal duikbooten. Van de slagschepen zijn er nog 10, die 24 centimeter kanonnen als hoofdbewapening hebben. Zij zijn uit de jaren 1896—1901. Hun waterverplaatsing bedraagt 11150—11800 ton. Hun snelheid bedraagt 18 knoopen. De bewapening bestaat uit 4 24 centimeter kanonnen, 14 13 centim. kanonnen en 14 8.8 kanonnen. Tien slag schepen zijn uit 1902—J906. Zij hebben 13200 ton waterverplaatsing, 4 28 centi meter kasonnen, 14 17 centimeter en 18 8.8 centimeter. Zij loopen van 18 tot 19 knoopen. In het jaar 1908 liepen de eer ste Duitsche dreadnoughts van stapel, het Zoogenaamde Nassau-type. Zij zijn 18900 ton groot, zij hebben 12 28 centimeter ka nonnen, 12 15 centimeter kanonnen en 16 8.8 kanonnen. Snelheid 19 tot 20 knoo pen. De eerste linieschepen, die met 30 15 centimeter kaliber bewapend zijn, zijn van 1909—1910. Het is de Helgoland klasse. Zij hebben behalve het kleinere geschut 12 30.5 kanonnen. Snelheid 20 tot 21 knoopen. In 1911—liep de Kaiserklasse van stapel. En in 1913— 1914 do Konigklasse. Het eerste type heeft 24700, het andere 25800 ton water- verplaataing. Zij hebben tien 30.5 centi meter kanonnen en verder het gewone getal kleinere kanonnen. Zij loopen 1’3 knoopen. Do eerste schepen met 118 centi meter kaliber zijn in 1913—1914 op sta pel gezet. In Mei waren 7 schepen ge deeltelijk van het Konig-type en gedeel telijk van het allerlaatste type In aan bouw. Van de gepantserde kruisers zijn de beide oudste, Fürst Bismarck en Prinz Heinrich met 24 centimeter kanonnen ge wapend, de andere met 21 centimeter ka nonnen. Een ovorgangatype vormt de Blücher met 12 21 centimeter kanonnen, terwijl de andere gepantserde kruisers elk slechts 2.4 of acht groote stukken dra gen. De eerste Duitsche dreadnought krui ser de von der Tann, liep in 1907 van stapel. Deze is 19400 ton groot met 8 28 centimeter en 10 J5 centimeter kanon nen gewapend en loopt 28 knoopen. Dan volgen de Moltke en de Goeben met 23000 ton en 10 28 centimeter kanonnen, de Seydlitz uft 1912 met 25000 ton en dezelfde bewapening. De Derflinger, 26600 ton groot uit 1913, is de eerste kruiser, die met 30.5 centimeter kanonnen gewa pend is en wel met acht stukz. Deze kruiser was echter even als twee an dere, die In 1913 van stapel geloopen zijn, nog niet klaar. De pantserdekkrui- sers, waarvan er 89 klaar en 6 in aan bouw zijn, hebben snelheden van 21.5 tot 29 knoopen. De waterverplaatsing be draagt van 2650 tot 4900 ton en zij zijn alle met tien of twaalf 10.5 centimeter kanonnen bewapend. De torpedobooten, waarvan 149 klaar en 17 in aan bouw zijn van 230 tot 650 ton groot. Hun snelheid bedraagt van 21 tot 32 knoo pen. Zij hebben elk 2 8.8 centimeter ka nonnen aan boord. Engeland bezit 59 linieschepen, 16 zijn GOUDA. 29 Dec. Ontspanningszaal voor Mili tairen 5—10 u. 4 Jan. Onderstandsoonimissie Armen zorg 2 u. HAASTRECHT. 30 Dec. Café IJsselzicht 6’/2 u- Ver- gad. Boerenleenbank. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeelt g te mogen ontvangen van vergadeengt n, concerten, vermakelijk heden enz., O"n deze dan in onze agenda te vermelden. EEK FLESCH VOOS»»®"* KOKO-HUR Een zuivere, Heldere, Niet vette vloeistof—bevordert den Haargroei— Versterkt de klieren en doet dienst als een Tofticum voorde Haarwortels —Voorkomt het Splyten of Uitvallen. Hoofdzeer en Roos verdwynen, nadat men Koko een naar keer gebruikt heeft—men sprenkelt het eenvoudig op het Haar, dan wryft men het zacht in eene nederwaartsehe richting en borstelt het flink. UW aPOTHEKER, DROGIST OF KAPPER HEEFT "KOKO" VOORRADIG EH HV ZAL 0 DE TEVREOENREIO VAM ANDERE VERBRUIKERS MEDEOEELER. KOOP VAHOAAG EEH KLEIDE FLESCH (F. 0.7S). Dr. Marcus bericht in de „Deutsche Mediz. Wochenschrift” een merkwaardig geval van verwonding bij het beschie ten van een vlieger. Een geweerskogel, afgevuurd om den vlieger te vellen, kwam terecht op' het lichaam van een soldaat, die op den bodem z’n vaderland verde digde, en drong zoo diep naar binnen, dat de arme soldaat bijna op slag ge dood werd. Dr. Marcus deelt naar aan leiding van dit geval nog enkele bijzon derheden mee, die alleen den medicus zul len interesseeren, en besluit met den raad, dat de Duitsche soldaten toch vooral voorzichtig zijn, ook, wanneer een Duit sche vliegmachine l«>ven hun linies zweeft. Het geval herinnert ons aan het mili taire luchtscblp van een Zweedsch inge nieur, die ook de iucht-torpedo, die meh desnoods naar de maan in den letter kundigen zinzou kunnen sturen, uitgevonden heeft, waarmee hij echter evenmin succes schijnt gehad te hebben dan met z’n luchtschip. Hij bewapende z’n luchtachip niet met kanonnen, mi trailleuses, revolvers, of wat dan ook, maar nam alleen een Indi oor lijke lading kleine knikkertjes mee van een mengsel van lood eh een ander metaal. Die knik kertjes uw zoon zou ze beslist te klein vinden, en ze verachtelijk weg- gooien waren belangrijk oorlogstuig. De commandant van het luchtachip wierp ze uit door een lanceerbuis, en zij vie len eerst langzaam, maar al sneller en sneller, om eindelijk, mits ze maar van een liehoorlijke hoogte geworpen waren, een snelheid te bereiken, die van den geweerskogel verre overtreffende. De vij and kreeg de knikkers dus steeds op z’n hoofd of op z’n schouders, en ieder schot dat een treffer was, zou dan ook doode lijk zijn. Alles schijnt- mooi of liever leelijkl in theorie geweest te zijn, maar leze theorie was waarschijnlijk even grauw als de oorlogskleur van een lichten krui ser. In ieder geval hooren wij thans voor het eerst van zoo’n „bloedigen knikker” I n dit was dan nog een „bloedige knik ker”bij toeval. Wat daar opgeslagen is, kan men aan eenige voorbeelden zien. Er liggen bijv. 600.000 hoefijzers, die in Maubeuge zijn buit gemaakt. Bergen van hemden, ves ten, lederen vesten, dril pakken, schoenen, wollen dekens, meestal van Duit^ch fa brikaat, dat in Antwerpen is buit ge maakt, van waar het naar Natal gezon den zou worden. Verder nog buikwar- mers en alter lei lederen artikelen. Aan deze kamers zijn reparatie-werkplaatsen verbonden. De tabak, die men in Frank rijk gerequireerd heeft, is reeds op, maar de Duitsche tabak fabrikanten, die zich ver- eenigd hebben, zorgen, dat er voortdu rend voorraad is. Er is een menigte ver- bandmateriaal in beslag gengmen, dat voor het buitenland bestemd was. Een gedeelte bijv, voor Griekenland. Hier liggen lucifers, kaarsen, 800.000 ton sui ker, die in beslag genomen zijn, waar door het depót voor langen tijd voorzien was, want ook suiker behoort tot het „verhoogde” veldrantsoen. Het geniepark, dat tot de etappe be hoort, ligt afgezonderd, wegens de ten deele zeer gevaarlijke stoffen, die het herbergt. Ook dit park is onder den oor log ontstaan. Men had er niet op ge rekend en de noodzakelijkheid bleek eerst bij den positie-oorlog. Het werk van de genie is zeer veelzijdig en het gevaar lijkste geworden. Het materiaal wordt ge deeltelijk aangevoerd, gedeeltelijk ook wordt het hier gemaakt. De bestellingen uit het front moeten -m tM'n dag klaar en voor verzending *g-er\{l zijn. Het vervoer ge schiedt met 25 aware last-autoinobielen die dag in dag un^ onderweg zijn. Meer naar voren worden kleinere depóts aan gelegd, die de loopgraven voorzien, o.a. met het noodige houj, spijkers, zakken, stalen schilden, draad, prikkeldraad 300000 kilogram. Hier neemt men ook proeven met nieuwe wagens voor den loopgravenoorlog, nieuwe soorten van ver voerbare hindernissen. De Roode Kruisdienst op de etappen heeft ook inrichtingen om heele legers tegen typhuz in te enten. Dit was noo dig, omdat het Oosten en het Noorden van Frankrijk broeinesten zijn van* ty- phtWj waartegen ook de Franeche regee- ring systematisch strijdt. Daarbij kwam nog, dat overwerkte menschen bijzonder daarvoor vatl>aar zijn. In 1870 werden twee procent van de manschappen door de typhus aangetast. Nu onderzoekt men ook voortdurend het drinkwater, ver dachte gevallen worden onmiddellijk ge ïsoleerd en men houdt zeer het oog op bacillendragers. Dank zij de goede hy giënische maatregelen is het getal zieken in het leger verbazend klein. In vredes tijd is het nooit zoo laag geweest als op dit oogenblik. In de loopgraven krijgen de manschappen een mengsel van chloor kalk en alcohol in vasten vor,pi ais zeep. Een oude gewoonte in eere hersteld Men meldt ons uit Delft Het is bekend, dat langzamerhand in vroegeren tijd bestaande gewoonte bij den overgang van het oude in nieuwe jaar huisgenoqten, vrienden kennissen te vergasten op in eigen keu ken gereed gemaakte oliebollen, appel beignets of ander gebak, bij velen in discrediet is geraakt. Sedert eVenwel een paar jaar geleden de fabriek der Delft- ache Slaolie haar product voor dit doel aanbeveelt en door een kok in verschil lende steden heeft laten aantoonen hoe heerlijk dergelijk gebak is wanneer het met de bekende goudgele olie wordt be reid, wordt hoe langer hoe meer in ver schillende plaatsen van ons land het oude gebruik in eere hersteld, „Nu lust ik weer oliebollen Dit is het eenparig oordeel van de dames, die op de demonstraties het bakken van olie bollen in Delftsche Slaolie hebben bijge- Wie volgens het recept van den der fabriek de oliebollen gereed! vindt ze overheerlijk en prijst het zuinig gebruik der olije. „Het is opmerkelijk,” staat er in het recept voor oliebollen op pagina 32 van het receptenboekje der Delftsche Slaolie, „dat, hoewel de bollen in de olie mend gaar gebakken worden, toch olie niet naar binnen dringt. De oliebol len zijn dan ook volstrekt niet vet; wel croquant en van een mooie lichtbruine kleur”. Tal van getuigenissen in het boekje maken er bovendien melding van, dat de Delftsche Slaolie zeer zuinig in het gebruik is, veel minder walm geoft dan andere oliën, niet spat en geen on- pangenamen geur in de keuken ver spreidt. Het is geen wonder, dat bij de krui- dehiers in Nederland de vraag naar een flesch Delftsche Slaolie in de laatste da gen van het jaar sterk toeneemt. Wij ra den de dames, die nog geen proef heb ben genomen, dit alsnog te doen en bij de Afdeeling Reclame der Oüefabrieken Calvé—Delft een receptenboekje aan te vragen, dat gratie en franco wordt toe gezonden. In dit boekje vindt men on der de rubriek Meelgerechten meteen re cepten voor het bereiden van appelbeig nets, Berlinerbollen, tulband, krentenbrood en ander gebak. 57 er een sr getrild bij hun Zij wist het z gen; maar terwijl eens krachtig, da het geween der het bewustzijn hl zich in lang nie liad gevoeld. Tev met een zekeren tijd vrij zou wez eene vrouw leefde beloofd. Ozij z en mocht het aid1 waarom zou zij tweestrijd met de twee weken bijna E&men zijn. Zij bruik maken om Maar dienzelfde voor dat al hare gen wierp. Het was donke een was reeds m Onno, die vader had gewenscht, m op en neer blijvi over de verschani

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3