A. Brinkman A Zoon T.Goedewaagen&Zoneii, 57c Nederlandsche Staatsleening GEHEIME BRONGAS FirniaC. SMITS, Mej.demE.Alta Koninklijke Marine. HET ADRES VOOR IEDEREEN. ABDIJSIROOP KOKO MT HAAR BRONGAS Schoenhandel. Ad verten tiën. Waarschuwingen De Drukkerij Markt 31 Gouda en Boskoop, Tan P. SCHAMLE Zn., Hjgiiiisdis yill-IKTHELEI. Wie wil prachtig licht hebben? J\ KOOIJ Kz. Kleiweg' 48. Gouda. 269* Gedempte Gracht 269 DEN HAAG!, Heeren- en Dameskleedin UTMejde WeiE. ALTER.» Hl. RAVENSWAAYZONEN j alle drukwerken Belangrijk Geneeskundig Oordeel Matroos-torpedomaker] kleermaker Matroos-kok i-leeft 28 jaar. Stoker 2e klasse LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR? De vrouw en de rozenstruik. Ken vrouw, wier hart er naar hun kerde, iet» te hebben, dat ze kou ver troetelen, vond in den hof van haar huia een echoonen, bloeiend en rozenstruik. Alle dagen ging ze er naar toe, ver pleegde hem met de meeste zorg. Kn de steeds weelderig opgroeiende plant scheen door haar li efkoo zingen en glimlachje* nog beter te gedijen dan door de koeste rende stralen der zon. Dankbaar en blijde spreidde ze haar takjes uit en tal van knopjes vertoonden zich, waaruit zioh allengs prachtige ro zen ontwikkelden, welke den tulp met haar geuren vervulden en het oog met haar schoonheid verrukten. Kn de vrouw verheugde zich met haar schat en wijdde er al haar zorg aan en bespiedde met teedere blikken de heerlij ke ontwikkeling van haar lieveling. En nu hier, dan daar, plukte ze een bloem af, en stak ze op haar borst. Kn de geur er van verwarmde haar hart go- durende den dag en doorwasemde haar droomen in den slaap. En dagenlang schiep ze er behagen in te zien, hoe cje buren en toevallige voor- bijgangers bij den tuinmuur bleven staan en naar den rozenstruik keken, terwijl ze de schoonheid dar bloemen bewonder den en haar heerlijke geuren inademden. i n de rozelaar nam steeds toe in schoonheid en rijkdom van bloemen. ,En zoo dikwijls de vrouw een ontloken roos afplukte, wies er een nieuwe op de plaats. En ze gevoelde zich dubbel gelukkig in haar bezit, dewijl ook anderen zich konden verheugen In 't beschouwen van haar dierbaren rozenstruik. Op een keer echter zag ze, dat een andere vrouw zich over den tuinhaag heenboog, een dor nog weinig overgeble ven bloemen in de hand nam en zo dicht naar haar aangezicht trok, om den geur er van beter te kunnen genieten. En ofschoon de vreemde niet deed, of ze de roos zou willen piukkeh, toch kwam er een bitter gevoel op in haar hart en ze sprak tot zichzelf i „Wat heeft een ander te doen met mijn schat, die alleen aan mij toebehoort." Kn ze ging naar buiten, groef den ro zenstruik uit de aarde en nam hem mee naar huia. Daar drukte ze hem tegen haar borat en zei met tranen in de stem „Ge behoort mij, mij alleen. Ik wil u niet langer daar laten staan, waar an deren u zien en bewonderen. De tuin is te ver van hier en te koud. Ik zal u In mijn armen koesteren en voor zonne schijn zal ik u mijn lachen geven en met tranen zal ik tt besproeien." Kn zoo hield ze haar rozenstruik ijver zuchtig In haar armen gedrukt en ver spilde er aan al haar lachjes, haarkus sen en tranen. Binnen weinige dagen echter liet de rozenstruik zijn bloemen vallen: de bla deren werden geel en verdorden. i n do ^hoone plant was dood. OORLOOS V ARIA. Pech! In de Deutsche medlzinische Woclion- schrift vertelt een militaire arts Een voorposten-compagnie van ons bataljon hield rust in een positie aohter een berg top tegen infanterlevuur naar allo bere kening gedekt. Er versoheen een vlieger boven ons, die op geringe hoogte krin gen beschreef en die men zonder eeni- gen twijfel als Duitscher herkennen kon. Het bevel: vlieger dekken, dat anders do mannen an el In schuilplaatsen, bosschen enz. doet verdwijnen, bleef ditmaal ach» terwego. Tusschen de vreedzaam naar bo» ven kijkende mannen hooren we plotse ling een infanterist roepen: fk ben ge troffen. Tegelijkertijd valt de man om. Kerst hielden we dit alles vbor een flau we grap. Want deze plaats zou opzijn hoogst door artillerie bereikt kunnen wor den on we hadden geen ontploffing ge hoord. Intussehen, de gevallene verloor alle kleur en ondanks ails hulp stierf hij in weinige minuten. Toen men de* 'doodo onderzocht, ontdekte men eerst na lang zoeken een zeer kleine schotwond boven op den schouder. Dat de vlieger den man bij vergissing gedood zou heb ben was onmogelijk. Kr bleef dus slechts een oplossing over, dat door em buiten gewoon toeval sen tegen den vlieger ge richte vijandelijke geweerkogel uit de hoogte naar beneden gevallen was en daarbij met groote kracht in den schou der van den soldaat was gedrongen. Da vlo* in dienst van den oorlog. Ook de vloo- u excuseert 1 - speelt ln don oorlog een rol van beteekenis. Menig schot werd geen treffer, omdat er op des krijgsman* rug een klein diertje drentelde, dat den soldaat hinderde. Na poleon moet eens gezegd hebben, dat de vloot de grootste vijand van hem was, en er wordt verhaald, dat hij zijn onge luk wijd aan het beestje, waarvan men niet spreekt. Zooals men weet, was Na poleon bijgeloovig, en wij kunnen ons voorstellen, dat andere strategen om Na poleon zullen lachen. Maar dit staat vast: een leger, dat last van het ongedierte heeft, is minder dan een oorps, waarvan de manzohappen er een frizsche body zon der ongenood© gasten op na houden. Zoo- als men weet, ia het ongedierte een uit stekend© overbrenger van bacteriën, en het is van d« verschillende autoriteiten van de oorlogvoerende landen dan ook goed ingezien, dat alles moet gedaan wor den, om de vloo en consorten te weren. Wordt een leger versterkt door de ver wijdering van de kriebelende en jeukende Bij het koopen van een doosje k 26 of 60 oent Laxeerpillen (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOM, zie men goed ait dat men het echte krijgt. De echte pillen zyn verpakt in een doosje, voorzien van den naam Apotheker Boom en de handteekening firma A. M. Boom. 16 Verkrijgbaar te Gouda bjj ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co., te Rot terdam bq E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 8. Menschelijkheid in den oorlog. Eon inwoner van Dresden ontving naar d© Vorwkrta bericht uit Frank rijk oen brief waarop in de Fransche taai op den omslag te lezen stond: „Na gelaten brieven van een Duitach soldaat, papieren zonder militaire beteekenis, aan zijn ouders gezonden door iemand die hem begraven heeft." De brief luidde als volgt: „Gij zult ongetwijfeld verrast zijn een Franscben brief te ontvangen. On voldoende kennis van de Duitsche taal maakt dat ik niet anders schrijven kan. Hoe pijnlijk het ook voor mij is, ga ik, omdat mijn geweten mij dkartoe dwingt, er toe over, u deze brieven te zenden, welk© ons, Fransche soldaten, even hei lig zijn als u, die, zooals er uit blijkt, een groot vijand van den heer H. waart, ik hoop dat gij ze aan de nabestaanden zult doen toekomen. De heer H. is door oen kogel ln bet hoofd getroffen en bij Berry au Bac op het veld van eer ge vallen bij oen aanval op dat dorp. Toen het weer rustig geworden was, zijn wij als menschelijke vijanden den gewon den te hulp gesneld. Ik kan u verzeke ren, dat do heer H. een begrafenis ge had heeft, die zijner waardig was en die zijn geliefd© nabestaanden moge be vredigen. De hierbij gevoegde brieven waren geborgen in zijn linker borstzak. Dit een gevoel van piëteit hebben we onze nasporingen niet voortgezet. Mijne kame raden en ik verzoeken u, aan onze oprechte deelneming t© geiooven; ook wij hebben broeders en zusters en weten wat liefde onder verwanten waard is. Den hoer M., mejuffr. Frieda en Kftthe, wier brieven zoo teeder zijn en vooral die arme mevrouw M. betuigen wij nogmaals onze deelneming, in het aangedicht van den dood, die voor u zoo smartelijk maar zoo schoon voor eiken soldaat is... Drie spoorwagens verloren. In Duitschland zgn drie spoorwa gens, Hannover 19109, Baden 24989 en Belgiö 18826 spoorloos verdwenen. Deze drie goederen wagens kwamen van het Oostelijk oorlogsterrein, en zij passeerden in Duitschland verschil lende stations. Echter arriveerden ze niet op de plaats van bestemming. Buitgemaakt door den vgand kunnen ze niet zijn, gestolen evenmin, wegge waaid is een onmogelijkheid, in het water gereden gaat ook niet. Inmiddels ii nog het mooiste, dat men van de twaalf personen, die er in zaten ook niets meer gehoord heeft. Dit schgnen vluchtelingen uit Oost- Pruisen geweest te zijn, die een vei liger oora opzochten. Men neemt thans aan, dat de wagens ergens zgn losge raakt, bv. by een afgelegen station netje; dit sou dan moeten gebeard zün op den achttienden November. Maar men kan begrgpèn, hoe de Pruisische spoorweg-bnreaucratie zioh voelt. In Duitschland, waar alles vol gens orde en regel geschiedde, ook in oorlogstijd, drie wagens zoek, zoek zonder aat men weet, waar ze geble ven kannen zijn, inderdaad, dat is voor een Pruisisch ambtenaar, om uit zgu vel te springen. nemen de vrijheid, zich beleeft! aan te bevelen voor inschrijvingen op de waarvoor door hen geenerlei kosten worden in rekening gebracht. ■OT Inlichtingen worden gaarne zonder eenlge verplichting verstrekt ziekten ongeregeldheden en vertraging in ieder gestel worden genezen door de "be roemde middelen gevestigd Stationsweg 14a en Schiedamsche dijk 104a. ROTTERDAM. Prgscocrrant en inlichtingen tegen toezending van 10 ets. postzegels. Speciaal adres voor Hy wende zich tot JAC. KOOIJ Kz, puttenboorder te Wierlngerwaard, die zic^ gaarne belast met het instal- leeren Van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. (Opgericht 1879.) geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Koopt geheele of gedeelt van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan hu! te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NAAM. en AJDBB8 J 269* Ged. Gracht 269* DEK HAAG. Mes wordt verzocht «p 't MERK tt lelies uit hst Magazijn van QOBINCKMM. Deze THEEËN worden 1 afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee tm een half en een Ned. one j met vermelding van Nom-J mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol* Zich tot de uitvoe: van geeerde orders aan- -t„. bevelend, j. c. bijl, voorheen J. BREEBAART Lz. GOtJDA. 81 Dec. Ontspanningszaal voor Milk] tairen 6—10 u. 4 Jan. Onderstandsoommissie Armen-1 zorg 2 u. Beleefd verzoeken wij geregpld fcgdigi mededeel', g te mogen ontvangen v vergade' neen, concerten, vermak e" heden enz., o-n deze dan in agenda te vermelden. Electr. Dr. A-Brinkman A Zn., Goi producten, dan wordt het verzwakt door het aanbrengen van deze materie. Van daar de proeven, die heden ln Frankrijk genomen worden met het jeukpoeder-pro jectiel, dat de vloo of liever legioe nen kracht-vlooienimiteert. Die jeuk poeder-projectielen moet men in de vijan delijke loopgraven zien te krijgen, daar springen ze, ais bet goed gaat, en voor men bet weet, verstomt het vijandelijk vuur: ieder soldaat ia bezig, de laatige springer die in zijn verbeelding over zijn lichaam wandelt, te dood en. Kn van die gelegenheid wordt dan gebruik gemaakt om de loopgraaf te nemen. temt spoedig tot nor mals rtIJzm •M. sm hands! m »m mhi- oulter fOnait. over de bekende Doctor CORB1N, een zeer bekend doctor te Amiens (Frank- rijk), Geneeskundig Inspecteur der Gemeente-Scholen aldaar, Hd der Geneeskundige Faculteit van Parfys, maakt ztyne bevindingen met de Abdijsiroop, als volgt openbaar: „De Abdijsiroop heb ik toegediend aan borstlyders, „welke sedert lang hoestten, veel opgaven, sterk „transpireerden, geen eetlust meer hadden, en leden „aan bleekzucht, geelzucht, verval van krachten of „vermagering. Sommigen dezer patiënten hadden zelfs „bloedspuwingen gehad. „Steeds verdwenen al deze ziekteverschgnselen, na „het gebruik van enkele flesschen Abdijsiroop. De „lyders genazen, kwamen weer op krachten, kregen „meer kleur en werden zwaarder, terwijl zg geen „bloed meer opgaven. „De Abdijsiroop vind ik daarom een uitstekend „geneesmiddel, hetwelk door het geheele orga- „nlsme gemakkelijk wordt opgenomen, borst, keel „en longen versterkt, de hoest en benauwdheden „verdrijft, het opgeven doet ophouden en bij borst- „en longaandoeningen wonderbaarlijke resultaten „geeft, zelfs in hopelooze gevallen." P« lUcon f If 2en f 3.50. EiecKl tooden bud i handteekening L. 1. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. •tegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige •macht als: Kennisgeving, dat verbintenis bij Hr. Mi. minimum-Ieeffcyd 21 jaar. maximum-leeft. 25 jaar. (indien reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximnm-leeftgd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op eenleeftjjd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bjj de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief" kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). 50 DEPdTHOUDERSV GoudaANTON COOPS, Wijdatraat 3d SchoonhovenA. v. ZESSEN. Krimpen a.d. IJssel A. GROENEVELD Lm. ZegwaardA. OOSTERLING. 68 KOKO DOET HET HAAI GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. ■EVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU I. KOOP HET VANDAAG VAN OW NtOQIST OP COtVTEUI. raus» n Q-7Z, n. ï.zo. a zoo p~ fu— fcs.Mgr.eht Z imsiird.» flrwa X ZUMDUUU, rrh

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3