1 I De Oorlof. Sfi 'Ti- Vrijdag 1 Januari 1015. 53e Jaargang; 2>TIe-u.Txrs- en ^d-Trortezitielola-d. -voor G-oiid.©- en Orrrstrelrora- Verechijrlt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- e» Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. NIEUWE JAAR. Flil ILLfclOA ^ervceste JSevens. uj y 11 t1 5 60TOCHE (MIANT. PRIJS.VAN RET ABONNEMENT: Per kwartaal 11.25 Idem franco per post,%Sr 1.60 Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 Idem franco per post1.90 Ahonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agenten, d,en Boekhandel en de Postkantoren. Iv' PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie Achtereenvolgende plaatsingen worden deze tecen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar nlaatsruimte. Terwijl om ons heen het ruw geweld ,;den scepter zwaait, is het oude jaar ucmigevloden en doet het uieuwe zijn intrede. Onder sombere voorteekenen zet het J nieuwe jaar in. De verschrikkelijke oor log, die in den vorstenmoord te Serajewo een aanleiding heeft gevonden om tot uit barsting te komen, duurt voort met on- verminderde hevigheid de r bozen worste ling met al het - ontzettende leed, hetwelk het gevolg daarvan is, wordt voortgezet k 'tot dat de sterkste zal hebben gezege- vierd en op den van bloed doorweekten ft' bodem de vaan der victorie zal hebben geplant. i VictorieZal het een overwin- 1 i n g zijn die aan een der strijdende krtijen wordt geschonken, die in aantal |£n krijgsmateriaal het sterkst en in ijlt- ioudingsvermogen het krachtigst is Zal |té partij, die in een wellicht kamende be vissende slag zij» tegenstander verslaat, Iwerkelijk spreken kunnen van een over winning Zal deze overwinning niet jjlechts zijn een daad van uiterlijken aard, net trots aan de wereld verkondigd ais Peen meesterstuk van krijgstaktiek en oor- gïogswetenschap, van geweldig kunnen enthousiasme en vaderlandsliefde tal, ftRftsrr wnctoïle^gejuiöh zal zijn terstonid, niet zichtbaar worden als het werkelijk resultaat van dezen tinanen- ijd, een weedom van ellende, een tofe- ind van uitputting, van geslagen zijn in volkskracht in physieken en moreelen i zin Zal dan de vernietiging van zoo- f ?ele krachten, die aan den opbouw der Staten hebben gewerkt, van zoovele gees- <fie het beste wat zij in zich had- li den, aan hun land en volk hebben gego- I ven om het te brengen tot bloei en wel- Ivhait, om het in wetenschap en kunst verheffen tot het hoogst bereikbare, zal f dan de verbrijzeling van het schoone en E precieuse, dat door geen mensehenhanden 1 kan worden hersteld, zal dat alles, niet loodzwaar drukken op hem, glie alsover- Winnaar uit het strijdperk treedt Zal hij rich niet geslagen voelen als de armere, die, wijl. de wapenen hem niet gunstig waren, als ontzield zal nederliggen Het nieuwe jaar doet zijp intrede. Zal dit het einde brengen van dezen onmen- schelijkeii oorlog Wie zal het zeggen Of zal de oorlogsfakkel op den bodem waar thans nog rust heerscht, zijn vlam men ontsteken Zal de gewapende vrede ook daar plaats maken voor het oorlogs rumoer De dagen van thans zijn van grooten ernst. De tijd die voorbij is gegaan is een beeld1 van al het denkbare verschrik- kelijke.'Kn toch is er in dezen tijd veel grootsch gebchied, dat moed geeft en hoop. Niettegenstaande de verbittering en haat, die er geboren is, is er tot uiting gekomen bij alle volken, zoowel bij de oorlogvoerenden als bij de bewoners der neutrale staten, dat het menschenplicht is te verzachten het lijden en te lenigen den nood, die de slachtoffers van den oorlog hebben te doorstaan. Fr is een roerende hulpvaardigheid gekomen voor- denmede- mensch, die steun behoeft, die in normale tijdsomstandighedenniet zoo zou zijn ge weest. Er zijn karakters ontplooid, die in dezen geweldigen tijdj eerst kunnen too- nen wat zij vermogen, figuren, waarop trots, kunnen wijzen. •lknd heeit in dezen Je volken Het kleine rnstigen tijd het tot heiligen plicht gere kend tot zich te nemen de stamverwan ten van het Zuiden, die als hulpalooze slachtoffers van het wreed geweld op zijn gastvrijen bodem een toevlucht hebben ge zocht. Spontaan heeft hot gebtete Nectef- Jandsche volk, waar het kon, de helpen de hand geboden en het Hoofd van den Staat heeft zich daarbij mede een Ko ninklijke Vrouwe getoond. Met groote vastberadenheid hebben de mannen, die thans de Regeering uitma ken, hot schip van staat gestuurd door de gevaarlijke plekken, die sinds maan den telkens weder op dej ziedende Oor logszoo zich opdoen en het is hen tot heden gelukt het steeds weer te brengen op veilige ree. Met èeze Regeering aan het roer, gaat het neutrale Nederland het nieuwe jaar in. Met wijsheid1, kalmte en bezadigdheid wordt het beleid gevoerd, opdat de on afhankelijkheid van ons land niet in ge vaar worde gebracht. En daarnaast wordt groote waakzaamheid betracht. Neder- Aland's beste zonen hebben hun werk kring in het burgerlijk leven moeten verlaten om als wachters dienst te doen aan onze grenzen, om deze, mocht het noodlot ons meesleuren in den rampzali- Een beeld der werkelijkheid 16) „En tegenover hem heb ik geen barm hartigheid, gekend bedoelt gij, niet waar?" „Hebt gij ooit eene herinnering van leedwezen geschonken aan het jeugdige veelbelovende levqu, dat zoo vroegtijdig afgesneden werd „Welnu neen; maar was dit wel te f verwonderen Heeft hij in zekeren zin A mijn eigen bestaan niet even goed ge- I broken als het zijne Maar laten wij I daarover niet langer spreken. Het ge- I beurde laat zich niet herroepen of on gedaan opaken; gij wilt dat wij Voortaan op een afstand van elkander zullen blij ven; het zij zoo. Mij zult gij daarom trent niet in gebreke vinden. Goeden - avond; het wordt koud hier buiten." En zij wikkelde zich dichter in de sjaal, die zij aanvankelijk slechts los om de schouders geworpen had, en verwij derde zich zonder hem aan te zien of i hem de hand te reiken. Onno staarde haar na, met een blik j Vol onuitsprekelijke pijn; toen zij ver ft' dwenen was, bedekte hij zich Jhèt) gelaat loet de handen en mompelde (l^ t „Het moest tusschen ons tot eene op heldering komen. Met haar karakter en het mijne kan het niet anders; maar welk oene droefheid, en welk eene leegte, nu alles voorbij is." Den volgenden dag aan tafel bemerkte hij aanstonds dat Marcelle zich wel ge- waoht had haar vader op de hoogte van hun onderhoud te brengen. Hij bad dit reeds gehoopt, want het maakte de ver houding veel gemakkelijker; en dank zij dB ongedwongen wijze waarop het jonge meisje zich aanstonds met haar tweeden buurman bezighield, viel het in het ge heel niet in het oog, dat zij niet tot Hol- dius sprak. Georges Renaud hield daarenboven zoo veel van praten, dat hij Onno geen oogenblik rust liet, en na het etensuur werd de jonge musicus in beslag geno men door andere leden van het gezel schap, die hem verzachten nog iets voor te spelen. Hij maakte daardoor spoedig kennis met de meesten der passagiers, en niemand kon er zich over verwonderen dat hij, gevierd als hij ook aan boord werd, zijn tijd tusschen allen moest ver- Zoo verliepen er drie dagen van vol komen wapenstilstand, gedurende welke een ieder tevreden scheenmaar op ze keren avond, dat men bijeen was in do longroom, omdat het regende en woei, kwam de schilder beneden met een»f be zorgde uitdrukking op het gelaat. „Uw wensch zal vervult worden, Mar celle," zeide hij, „wij krijgen stormwe der." Hel jonge metaje sloeg Tan blijdschap gen krijg, tegen den i&dsringefte verde digen. Het nieuwe jaar is gekomen. Brenge dit jaar vrede en rust gan alle volken, opdat zij kunnen voortgaan en opnieuw beginnen aan den ophottw van datgene wat nu vernietigd is en verstrooid. Dan is mede uitgesloten, wat thans helaas nog niet kan worden gezegd: dat Nederland in de noodzakelijkheid kan komeg dat het toone dat zijn zonen doen wetep de be- teekenis van der Vorstinne wapenspreuk; „Je maintiendrai", „Ik zal handhaven". Depsychiater te velde. J.on arts, die als aenöwdokter te vel de staat, schrijft in het Berliner Tage- blatt, dat geestesstoringen slechttf een zeer gering deel van de ziekten in het Duitsohe leger vormen. Of onze vijanden even gunstige erva ringen hebben opgedaan, zoo schrijft hij, is op het jripgenblik niet bekend. In vroe gere oorlo^n leden de Russen altijd meer aan geestesstoringen da» andere volke ren. Als men voor oogen houdt, dat geenszins de schrik van den oorlog het uitbreken ervan onmiddellijk veroorzaakt, doch dat de patiënt de t(óorwaarden reeds meegebracht moet hebben en als men ver der weet, dat deze voorwaarden bij de Russen waarschijnlijk weinig beter ge worden rij», «Ja» ka» nHfrqtifi -Rqggea eau grooter aantal ziektegevallen ook in de zen oorlog voorspellen. De Franschen, ofschoon zeer dapper zijn iets gevoeliger dan de Duitschers. Philipp Gibbs, de bekende Engelsche oor logscorrespondent, beschrijft gevallen van zenuwstoringendoor het geluid van het granaatvuur en verder van gevallen waarbij menschen een gevoel van wilde onoverwinlijkheid beviel, waarbij zij alle zelfbeheersching verloren en als door een onweerstaanbare macht gedreven te gen een hagel van kogels en granaten inliepen, pok de Engelsche soldaten heb ben dus met hun zenuwen te stellen. Ook aan Duitsche zijde heeft de schrijver iets dergelijks ^waargenomen. Het waren ech ter steeds voorbeschikte inenschen, waar bij de toestand van geestesverwarring met wilden aandrang tot zinnelooze handelin gen uitbrak onder den indruk van het granaatvuur of het aan den dag komen van een tot nu toe sluimerende psychose was. Het is bewonderingswaardig, dat dergelijke ziektegevallen in het Duitsche leger slechts hoogst zelden voorkomen daar men bij het uitbreoen van een oor log toch geen gelegenheid heeft de on der do wapens gekomen soldaten nauw keurig te onderzoeken. De schrijver wijt uw handen in elkaar. „Eindelijk 1 eindelijk zftl ik de zee dan toch eens zien in haar volle pracht 1" riep zij uit, „maar hoe weet gij dat vader „De kapitein heeft het mij daareven gezegd, en ik moet ronduit bekennen dat de zaak mij, alles behalve aanstaat. Ik breng vrij wat liever mijne dagen en avonden aan dek door." „Herinner u wat gij mij beloofd hebt. Ik word aan den een of anderen mast vastgebonden om ongestoord van het trot- sche natuurtooneel te kunne* genieten." De overige daines deelden geen van allen haar geestdrift, en Onnó was zeer verwonderd haar een oogenblik later, toen hij alleen bij de plano stond, om daar naar een muziekstuk te zoeken, op eens aan zijne zijde te zien, terwijl zij hem spottend vroeg „Wat zoudt gij er van zeggen, indien het noodlot -Wilde dat wij samen op den oceaan vergingen Een zonderling uit einde voor twee menschen die niet sa men het leven door wilden 1" ,',Ziet gij wel dat het u aan ernst ont breekt gftf hij weemoedig ten ant woord „of wel gij zoudt allereerst aan uwe moeder en de mijne denken." „Maar na aan de uwe te hebben ge dacht", ging zij nog altijd schertsend voort, „wat zoudt gij bij eene dergelijke gelegenheid doen „Alles aanwenden om te „Mij vroeg ze ongeloovig. „Ja, u, die nog zoo jong zijt dit hoofdzakelijk aan het streng gehand haafde verbod van alcohol. Verder be toogt hij, dat er geen oorlogspsychose be staat, d. w. z. een speciale geestessto- ring, die slechts in den oorlog mogelijk is. De oorlog geeft slechts de bijzondere verschijnselen een speciale kleur. Overi gens, zijn deze verschijnselen de zelfde als in vredestijd. Dit is ook geen wonder als de zieken zich in hun waanvoorstel lingen oorlogstooneelen voor den geest halen en ook niet als de angst van den melancholicus schuldbesef haalt uit den militairen dienst of de leider van vij anden. Merkwaardig is het ook niet, als een ziekelijke stemming zich uit in da den, die soms als dapperheid indruk ma ken of in de merkwaardigste pogingen om te vluchten. Het materiaal is nog niet statistisch te gebruiken, maar men kan zeggen, dat de gevallen ternauwer nood talrijker, misschien zelfs minder tal rijk zijn dan in vredestijd. De Vossische Zeitung deelt een brief mede, die afkomstig moet zijn van een Russiseh artillerie-officier, die bij Lodz in handen van de Duitschers viel. Deze brief geeft een voorstelling van den ze nuwtoestand van het Russische leger. Hij beschrijft de gevechten bij Lodz in het begin van November en vertelt van zeer drukkende omstandighedenOns werd medegedeeld, dat onze ^lésitie hopeloos was. In den nacht namen wij afscheid van elkaar, dronken thee en gingen in de loopgraven. Natuurlijk verliep de nacht zonder slaap, 's Morgens om zes uur kre gen wij bevel, dat wij moesten stand hou den. tot h«t uiterste, daar een nieuw le ger ons te hulp kwam. Het was ver schrikkelijk en een tweede volkomen sia- peloozo nacht ging voorbij. Geen brood, geen fourage, paniek in de stad en bij ons angstigo verwachting. De strijd werd yoortgezet. Reeds twee weken zijn we onafgebroken in gevecht, dag en nacht. De zenuwen staken het werk. Men krimpt in elkaar, niet alleen bij elke Duitsche granaat, maar ot**-joij het eigen schot. Klappert een BoMejki met den theepot hakt men hout No «F iet vuur, dan is dit reeds niet uit jwjiMBden. Gaat het zoo verder,» dan zijnSJmy condidaten voor het gekkenhuis. Den* eens aan, bijna vijf tien dagen zonder slaap, geen kranten geen brieven, post hebben wij sédert 26 October niet meer gekregen. Verlof we gens ziekte, daaraan valt niet to denken, rr zijn weinig officieren en het geweten laat dit niet //toe. Uitwisseling van medicamenten. Een inzender in de Vorwdrts betoogt, dat de taak van het Roode Kruis, vooral wat de neutrale landen betreft, nog uit gebreid kan worden. Op deze wijze zou inen een uitwisseling tusschen de oor logvoerende staten kunnen tot stand bren gen van medicamenten, stoffen en toestel- gelukkig kunt worden." „Fr zijn heel wat jongere wezens aan boord." „Men denkt, het eerst aan het behoud dergenen die ons ter harte gaan, en ik heb u eenmaal liefgehad. Laat ons echter niet verder spreken over eene mogelijk heid die gelukkig zoo onwaarschijnlijk is. Deze lijn is een der veiligste die men kiezen kan; ik geloof niet dat er in de laatste twintig jaar een enkele schip breuk op werd geleden." Zij hield niet aan en voegde zich bij de anderen. Onno bleef de muziekboeken doorbladeren, maar alles in zijne ziel was in oproer. Zij had hem dan toch nog eenige woor den waardig gekeurd; hem willen spre ken over een naderend gevaar dat hen heiden bedreigde 1 Was dit onverschillig heid alleen, of wel verheugde zij er zich over dat er iets bijzonders voorviel, dat haar veroorloofde den ijzeren ringmuur tusschen hen omver te halen De nacht verliep zonder ongevallen wel was de wind veel heviger opgesto ken en werd de boot reeds zoozeer ge slingerd, dat een aantal passagiers on afgebroken aan hunne hutton gekluisterd1 bleven, maar nog kon men niet zeggen dat er storm woedde. Hqldius raadpleegde den kapitein. „Hum zeide deze, „Ik ben in het geheel niet tevreden. De vijand talmt maat .otn ons des te beter te besprin gen.' Mhak u echter niet ongerust, wij hebbeh'jjpl erger weer gezien dan wat len die voor de verpleging van zieken en gewonden noodig zijn en Vaarvan de een of andere der oorlogvoerend"» staten zoo goed als èen monopolie heeft. De Duitsche chemische industrie heeft zich zoo goed als een wereldmonopolie ver overd voor het vervaardigen van medi camenten langs chemisch-ayuthetischeu weg. Het is bekend, dat deze dingen in Engeland on Frankrijk ontbreken.. Daar tegenover staat, dat niemand weet, hoe lang de oorlog nog kan duren en of niet honderdduizenden van nieuwe ge wonden de voorraden aan verbandstoffen zullen doen inkrimpen Sn de Duitsdhe hospitalen, zoodat men tot een schadelij ke spaarzaamheid gedwongen werd. Even zeer als Engeland, Frankrijk en Rus land de Duitsche medicamenten missen zoo zal men hier ook lijden onder het gebrek aan toevoer van ruwe katoen waaruit verbandwatten wordt gemaakt. Beide partijen hebben er ook belang bij hoe het bij den vijand staat, daar dui zenden gewonden bij de tegenpartij ver pleegd worden,- "De nieuwe taak van het Roode Kruis zou nu daarin bestaan, dat bij een van de neutrale organisaties van het Roode Kruis in de eerste plaats mis schien in Genève, een centraal bureau voor uitwisseling gemaakt werd, waar- loor Duitschland's vijanden medicamenten zouden krijgen en Duitschland grondstof voor verbandmateriaal. Alle bezwaren zou inen kunnen opheffen doordat men door 'een commissie, die uit artsen en ook uit militairen beétond, liet bepalen welke stof fen noodzakelijk waren en iedere zen- "Ung,. liei onderhoeken of zij slechts -in derdaad zich bepaalde tot deze stoffen. Luchtrecht. In de Norddeutsche Allgemeine Zeitung leest men de volgende beschouwingen Engeland heeft in den laatste» tijd het souvereiniteitsrecht van den staat op het luchtruim boven zijn gebied bestreden. Bij de behandeling vai» de krenking der neu- iraliteit van 'Zwitserland doordat Engol- sche vliegers hun weg over Zwitsersch gebied genomen hebben, verklaarde En geland; dat het met de verontschuldiging die het daar voor aanbood niet princi pieel het souvereiniteitsrecht op do lucht erkennen wild». Engeland maakte dus oen voorbehoud. Men zou meenen, dat dit recht van zelf sprak. Inderdaad is echter reeds vroeger door luchtschippers en vliegers de vraag opgeworpen of men een dergelijk recht onvoorwaardelijk en lot iedere hoogte zou moeten erkennen. Uf slechts tot een bepaalde hoogte. Als voorbeeld haalde men bet recht op de zee aan, dat slechts voor een bepaalde strook langs de kust van kracht is. De breedte van deze strook is berekend naar de draagwijdte van een kanonschot van de kust uit. Wilde men dit zelfde ook voor het luchtruim laten gelden, dan rijst de in aantocht is." Aan tafel was de stemming gedrukt. De vrouwen wierpen telkens een angsti- gen blik in de richting waar de kinde- V-v, ren zaten, en de heeren zelfs gevoelden V zich niet op hun gemak. Alleen Marcelle betoonde zich vroolijker dan anders, ai was er ook eene raadselachtige gloed iu hare oogen gekomen. Zij richtte slechts nu en dan Ovei» alledaagsche onderwer pen het woord tot Onno, misschien ge heel en al vervuld van het vooruitzicht op den storm; in elk geval alsof zij zich zeer weinig om hem persoonlijk be kommerde. Tegen zes ure kwam men zich over tuigen of alle venstertjes der hutten wel goed1 gesloten waren, zoodat de stort zeeën ze niet open zouden kunnen werpen. „Slecht weer, mijnheer, heel slecht,", bromde de daarmede belaste matroos, toen hij door Georges Renaud ondervraagd werd. „Het zal van nacht bepaald we zen: „alle handen aan dek." Voor het eerst, toen zij opmerkte welk eene uitdrukking het gelaat van den ouden zeerob aangenomen hpd, verbleekte het jonge meisje een weinig. Tot dus ver had zij zich nog volkomen reken schap gogeven van wat het zijn kon als de zee zi&h over haar heensloot. (Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1