f' «tam” KEN L. mhuis biedingen y De Oorlog. Woensdag 13 Januari 1915. o 12679. 53e Jaargang. )BOUW en Telefoon Interc. 82. mt nu «u Eerste Blad. Verwoeste £ovom. Courant 1 XTieix"WS- ezx -^.d^rextezxti©Tol©.d. voor G-ovlc3.su ©aa. Oncxstrelcexx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. - Uitgevers A. BBUfKMAH EN ZOON.Telefoon Interc. 82. f 1.25 en elke toestand Bls- I aan het Bureau. mmissie gszaal voor Milt* zeg- (Wordt vervolgd) sasproducenten fdeelingen met Dit nummer bestaat uit twee bladen. Een beeld der werkelijkheid Zij gaan voort het schrijven voor lezen en te verspreiden. telde ruim eene en in de mccea. miêo kosten slechts tbel&ling: v 15, voor elke regel aan to i en op- be- haar ant- (lOI 1ISUIE COURANT. ipruimen in desen i het Brokkenhula richt aan een der per Tel. n’. 178, aal halen, wat U e voedingswaarde. Wvrfajllf**. BUHl Zn.. Goed*. dat zij dergelijke lastgevingen alleen recht streek» van den Kardinaal willen ont vangen en niet van een in kerkelijke aan gelegenheden onbevoegden militair-gouver- neur. te vorderingen. Op den oostelijken pc van de Pilitza zijn geen verandepïh ingetreden. wij geregeld tijdig pn ontvangen van wten, vermakelijk ase dan in on*» Majoor E. Moraht, een Duitsoh of ficier schrijft: Op het groote. Fransche front heeft men in de laatste dagen moeten on dervinden, dat het Duitsche offensief met betere aanvalssuccessen voor den dag weet te komen dan het groote offensief van Joffre’s leger. Een dui delijker bewgs voor de onverzwakte gen”, sprak hare sclboonmoeder ver baasd, „ik had nooit gedacht dat gij ver legen waart, Marcelle.” Deze opmerking deed haar inzien hoe noodig het was hare ontroering te over meesteren, en zij antwoordde snol „Ik ben toch heel blij mijnheer Helm veld te ontmoeten. Onno is zoozeer zijne vriendschap gesteld, dat ik zeker reeds opgezocht zou hebben dien ik niet begrepen had dat mijn 1, Vioe-Voore. ENDORST, Pen. Aan het Westelijk Front BERLIJN, 12 Jan. Officieel wordt gemeld Op het'-westelijk oorlogstooneel vin den ten zuiden van het kanaal van La Bassée onbeteekenende gevechten plaat», die tot dusver tot geen resul taten hebben geleid. Bij Crouy deden de Franschen gisterenavond een aan val, werden echter onder zware ver liezen teruggeworpen. Hedenochtend vroeg zijn de gevechten daar hervat. Een aanval gisterennamiddag in de streek ten oosten van Perthes door de Franschen gedaan, werd door ons vuur verijdeld. De vijand leed zeer zware verliezen. In de Argonnen werd aan den Ro- meinschen straatweg een Fransch steunpunt door ons veroverd. Twee officieren en 140 manschappen vielen daarbij in onze handen. Bij de gevech ten in het oostelijk deel der Argonnen hebben de Duitschers sedert den 8en dezer (met inbegrip der reeds gemel- den) een majoor, drie kapiteins, 13 luitenants en 1600 man krijgsgevan gen gemaakt, zoodat het totaal verlies der Franschen met inbegrip van doo- den en gewonden in dit beperkte ge bied op 3500 man wordt geschat. De Fransche aanvalspogingen bij Ailly, ten zuiden van St. Mihiel mis lukten. Oostelijk oorlogstooneel. Uit Oost- Pruisen zijn geen nieuwe berichten ingekomen. De Russische aanvallen in Noord-Polen hadden geen succes. Ons offensief in de gebieden ten westen van den Weichsel maakte ondank» het slechte weer op eenige plaatsen 3--j>ver igen iwe Schouwburg, schap. commissie Armen- De Heilige Oorlog. s Officieel wordt uit Londen gemeld: Bij na elke dag brengt nieuwe bewijzen van de volkomen mislukking van de Duit- scho pogingen om do Mohammedaanscho wereld lot don heiligen oorlog op to wekken. De Sultan van Selangor, do be langrijkste der Maleische staten, schroef aan den Britechen commissaris Hoewel de Sultan van- Turkije van denzolWen godsdienst 1» als Ik, heeft mijn regoering niet de minste relatie met de Turksche regoering, en ik en mijn hoofden zijn allen loyaal jegens de Brltsche regiering. Ik dank den God der geheele wereld voor den voorspoed on don vrede, dien mijn land geniet, sedert het onder bescher ming kwajh van do Brltsche regoering en ik bid dat de Britten ia don tegvn- woordlgen oorlog de zege zullen beha len. Moge God den koning op den troon zegenen. Denemarken en Dultschland. KOPENHAGEN, 11 Jan. (V. D.) Er heerscht hier sinds geruimen tijd in velo kringen der bevolking een toenemende out- Aan het Oostelijk Front. In Polen en Galicië. WEENEN, 12 Jan. Officieel wordt ge meld Do pogingen van den vijand om de overgangen over do Nida te forceeren herhaalden zich ook gisteren, terwijl een hevig artillerie-gevecht over het geheele front plaats had. Dea morgeus^ had in hot Zuidelijke terrein een hernieuwd» aan val van den vijand plaats, die echter in korten tijd door ons artillerievuur^ werd: afgt'slagen, waarop de vijand vluchtte en honderden dooden en gewonden voor onze stelling achterliet. Tegelijkertijd hield ook het artillorie-gevecht ten Zuiden van den Weichsol aan, waarbij een van onze batterijen er in slaagde het door den vij and bezette Mcierhof dermate onder vuur te nemen, dat do aldaar in de laatste da gen zich genesteld hebbende Russen ge dwongen werden, al vluchtend hun stel lingen te ontruimen. In de Karpathen be moeilijkt ongunstig weder elke groote actio. In het Boven-Ungdal heeft de vij and zich tot dichterbij den Uszokpas te ruggetrokken. Het door de Russische bla den verspreidde bericht, dat de vesting l’Tzemysl op 10 Dec. een parlementair naar den vijand gezonden heeft, is na tuurlijk geheel en al verzonnen en dient alleen on» de volkomen machteloosheid van dt»n vijand tegenover de vesting to verbergen. kader zijn vuur richtte op de kust te Knock© en Zeebrugge, waar de Duit- fl^hers ld de laatste dagen enorm© ver sterkingen hebben aangebracht om daar een ontscheping van Engelsche troepen te beletten. Reizigers die Zondagavond uit Zeouwsch Vlaanderen te Bergen-op-Zoom aankwa men, deelden mede, dat het kanongebul der daar buitengewoon duidelijk te hoo- ren was en dat men Zondag in den don keren nacht duidelijk de vuurstralen van de projectielen heeft kunnen zien. slechts een jaar be- dus niet aan belang- ■terkte onzér loopgraven kannen wij aan onze^tegenstandera moeilijk geven. In den omtrek van Atrecht zijn wij niet tot wgken gebracht. Aan de Aisne hebben wij gevangenen gemaakt en Soissons onder hevig vuur genomen, fn de Argonnen gaat het dag aan dag vooruit. Groote verliezen der Fran schen zijn de eenige gevolgen van hun talrijke pogingen, de hun meer en meer onaangenaam wordende buur schap in de omgeving van Verdun te doen ophouden. Thans is de Duitsche stelling bij St. Mihiel een doorn in het oog van hen, die met de verdedi ging van de gewichtige Verdun-vesting belast zijn. Wij zitten daar reeds Iqng, klommen 20 September het ooatelijk van de stelling gelegen plateau op, legde de hand op den gewichtigen toegang van Hatton-Gh&tel en liet onze „brommers” op het sterke front St. Mihiel spelen. 25 September wap perden Beijersche kleuren op de wallen en vier andere forten van de sterke Maaslinie waren tot zwijgen gebracht. Behalve de bezetting van het westelijk van de Maas gelegen Chauvoncourt, waardoor wij de spoorlijn op den lin keroever van de Maas naar Toul af sneden, is onzerzgds verder niets ge beurd als de met goeden uitslag be kroonde en voor de Franschen met bloedige verliezen afgeslagen aanval len van de bezettingen van Toul en Verdun. Waarom het zegevierend Duitsoh offensief niet werd voortgezet, wordt door den totaal-toestand verklaard. Het Argonnen-gebied is arm aan dwars-verbindingen, die van Oost naar West leiden en voor troepenvervoer zich leenen. Op het oogenblik komen slechts in aanmerking: de wegen Ver dunAvoncourt-—Varennes—Servon- Souain en gewichtige hoofdspoorlyn VerdunClermontSt. Mónehould. De genoemde weg is door de Fran schen al niet meer te gebruiken en de spoorwegverbinding in het Aisne- dal raakt met den dag meer in gevaar. Daarentegen zijn twee gewichtige ope- ratie-linies, de spoorlijnen Mesières Verdun en MerièresSt. Ménehould in onze handen. Wanneer dan ook de Italiaansche vakkundigen ongeduldig worden en critiek oefenen op de Fransche leger leiding, dan kan men daarin slechts een bevestiging zien van het feit, dat wij op den juisten weg zijn. Murw worden wij niet, maar onze westelijke vijanden. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal4? Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad150 Idem franco per post. 144 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt *31bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. 26) Indien zij slechts beproefd had vrede met haar lot en ook met hare kennissen te nemen, zij zou veel goede en liefs in het hart dier eenvoudige vrouwen ont dekt hebben; thans zag zij enkel hoe t ouderwetsch haar kleeding was, hoe wei nig zij bij haar voegden, en hoe geheel verschillend de inrichting barer woning was van haar eigen huisje dat vol ta feltjes en bloemen en kleine sieraden stond, terwijl de meeste andere dames haar ontvingen in een vertrek dat half tot eetzaal, half tot kinderkamer diende. Onno, wien zij hare, zelden liefderijke opmerkingen toevertrouwde, blikte v dan een weinig verdrietig aan en woordde „Gij zult n spoedig beter gewennen, en ik zal trachten u andere kennissen te bezorgen. Heb slechts een weinigje ge duld.” Op zekeren dag echter wachtte haar eene gebeurtenis, die haar meer dan ooit tegen Nederland stemde. Zij was op een ongewoon uur naar haar schoonmoeder gegaan, om haar te vragen hoe zij handelen moest met dienstbode die ziek was geworden, «producenten, algemeene vergadering i Kaasproducenteu werd houden over het ont wik wetsontwerp hoogzt- daags in de Tweede 1 ld worden. zich in beginsel ge il met het doel der nieuwe Vee-wet in het hij het in de Regee- ije stelt, dat zij e« te houden onder de i, Koninklijke beelui- t een doolhof genoemd, nigen den weg weten faat met de Regeering sr eenheid te brengen er besmettelijke ziek- meent de Bond ech- Jzwaren te moeten op- gen, zooals die in dit orgesteld. lat aan den betrokken leden der Tweede Ka- izonden, worden vete loodige toelichting, ge- Bond de onverander- dit ontwerp-wet ten tot, dat hiermede de king der veehouder» rkregen en spreekt de log mogelijk zal blij- aar aller genoegen te van het oogenblik; sening, dat wat het aangaat, Engeland gen moet maken met en, grenzende aan de iogvoerende Staten, an in zijn geheel als shonwd worden, of- iterie van Buiten land- ichten zal sommige Engelschen Minister, n antwoord medege- fgen. op het oogenblik dat zij aangemeld bin nentrad vond zij bij Geortruida Holidus een grijsaard zitten, die bij haar aan blik onwillekeurig overeind sprong en naar zijn hoed greep. „Ga niet weg,” zeide de oude vrouw op hartelijkem toon. „Ik geloof dat gij mij eens zoudt zeggen wat gij wel van Onno’s keuze zegt. Marcelle, dit is de heer Helmveld; als Onno het sedert zijn terugkeer niet zoo druk had gehad zou hij u zeker reeds bij onze beste vrien den hebben gebracht.” De muziekmeester had veel gegeven om aanstonds de tegenwoordigheid te kunnen ontvluchten der jonge vrouw die zulk een wanhoop over zijn leven had gebracht maar hij herinnerde zich de belofte aan Onno gedaan, dat Geertruida Holdius nooit iet» door zijn toedoen zou vernemen, trad weder op Marcelle toe om haar te groe ten; doch hunne handen raakten elkan der niet aan en beider oogen waren daar bij nedergesiagen. Voor het eerst wellicht in haar leven gevoelde de jonge vrouw zich beschaamd. Al de drogredenen waarmede zij tot daar toe gepoogd had haar geweten het stil zwijgen op te leggen, vielen weg voor de droefheid, die zij raadde dat nog al tijd voortknaagde aan dat oude hart, en toen zij het waagde een schuohteren Hlik op hem te vestigen en zag hoezeer deze van moreel© pijn verwrongen trekken op die van den doode geleken, wenschte zij zich uren ver daar vandaan. „Gij hebt elkander niet veel te op hem In- w ««- zelschap hem niet aangenaam kon zijn, en ik hem dus slechte noodeloos te mid den van zijne bezigheden zou hebben op gehouden.” „Het is waar dat ik meestol uitben,” zeide de oude man werktuigelijk, terwijl zijn blik vol smartelijke verbazing op haar bleef tauten, en hij zich te ver geefs afvroeg wat er voor zoo betoove- rends in haar kon liggen, dat zij twee mannen, van Eduard’s en Onno’s waarde, geheel en al onder begoocheling had kun nen brengen. Zij bezat geentf groote schoonheid; hare stem bevatte geen mu ziek, haar blik had niets bezielen». Maak ten dan enkele vrouwen de mannen krankzinnig, dat zij haar blindelings ver kozen boven het leven en tot zelfs bo ven de eer „Het spijt mij dat ik niet langer kan blijven,” sprak Marcelle tot hare schoon moeder: „maar de meid Is plotseling ziek geworden en ik kwam u vragen hoe ik hel aan moet leggen om haar naar het gasthuis te krijgen. Zoodra ik dat weet keer ik terug, want de arme ziel moet Kardinaal Mercier. Zie hier, aldus meldt de corr. van De Tijd, uit Bergen-op-Zootn, het uit Brus sel van 7 Jan. gedateerde verwonderlij ke document, waarin de militaire gou verneur zich aanmatigt „de geestelijkheid van hot bisdom van Mechelen” verplich tingen op te leggen en regelen voor t« schrijven, welke zij alleen rechtstreeks van Z. Em. den Kardinaal ifaeeft nomen, die echter deze verplichtingen regelingen geenszins aan hen heeft c gelegd, en hun geen desbetreffende I kendmaking heeft doen toekomen. „Aan alle priesters van het bisdom Mechelen. Kardinaal Mercier te Mechelen heeft mij na mijne aanmerkingen Mretfonde de het volk opruiende en verontrustende uit werking van zijn herderlijk schrijven schriftelijk en mondeling do verklaring afgelcgd, dal hij zulk een bedoeling geens zins heeft gehad. Hij heeft er juist den me<‘sten nadruk op gelegd’, om de bevol king op do noodzakelijkheid van gehoor zaamheid te Wijzen aan de macht, die hel land bezet houdt, zelfs indien oen Bel gisch vaderlandslievende zich inwendig in opstand zou gevoelen tegen hel Duit- sche bestuur. In geval ik echter eene op ruiend» uitwerking zou vreozen, zou de kardinaal er niet aan vasthouden, om van zijne geestelijkheid te verlangen, dat, zooals in het slotwoord verklaard wordt, het herderlijk schrijven volgens do oor spronkelijke bedoeling, herhaaldelijk zou worden voorgelezen op de volgende Zon dagen, en dat het verder verspreid zou worden. Dit vooropzettende, hernieuw ik der halve hot verbod van 2 Januari j.l. be tref fendo de voorlezing en verspreiding van liet herderlijk schrijven. Ik wijs er do geestelijken op, dat zij in strijd met de mij schriftelijk voorgelegde bedoeling van den Kardinaal zullen handelen, In geval zij dit mijn verbod, niet nakomen, (w.g.) Maarschalk Freiherr Von sing, Gouverneur van België.” Verder wordt gemeld Op velo plaat sen in het aartsbisdom Mechelen weige ren de geestelijken te gehoorzamen aan bet nieuw bevelschrift, d.d. 7 Jan., van gouverneur-generaal Von Biasing, om het herderlijk schrijven van den Kardinaal niet meer te verspreiden. Zij verklaren De Duitschers in Frankrijk en België. Officieel wordt uit Parijs gemeld Van af de zee tot de Oise heeft op sommige punten een hevig kanoftvd’ur plaats ge- htyl. Ten Noorden van- Soissons hebben wij nieuwe gedeelten def vijandelijko loop graven veroverd. Van 'af Soissons tot Reims hebben artilleri^evechten plaats gehad. Een vijandelijk Jeunpunt bij Per thes was het tooneel van een wanhopi- gen strijd, die nog voortduurt. Twee Duit sche aanvallen op de Manshoogten zijn afgeslagen. Een troep’ Duitschers, die het dorp St. Sauveur plunderde, werd op de vlucht gedreven.Op het overige front viel geen verandering voor. In BelgK. In en om Antwerpen. Een correspondent to Roosendaal seint aan hét Hbld. Gisteravond, omstreeks half zes, zijn de groote oliefabrieken der Huileries An- versoises, van de firma- Van Gorpen en Co., en die van de fipna Martens Co., te Merxem, totaal afgebrand. Waarschijnlijk is het deze brand ge weest, die in versclnllehde grensgemeen ten het geloof heeft doen ontstaan, dat Brussel in brand stond. De beide oliefabrieken zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de be kende fabrieken der firma Jurgens; doch deze fabriek bleef onbeschadigd. Behalve de genoemde oliefabrieken, zijn ook geheel vefbrand de „banketterie An- versolsc” en nog 12 groote, nabijgelegen huizen. Door hot ova«rloop<m 'Wfl- de vaart Is geheel Merxem overstroomd; Omtrent den toestand in Antwerpen seint men nog In Antwerpeh is thans weer witbrood verkrijgbaar gesteld, men betaalt 58 cen times voor een brood, en betaalt de kren- tenbrooden met 1.50 franc per stuk. Aan 12 café’s, alle in de onmiddellijke nabijheid van de groote statie gelegen is door de Duitsche autoriteiten vergun ning verleend tot nachts 12 uur open te blijven. I ji gevallen ©enigszins vijandig tegenover een vrouw op te moeten treden, dat zij slechts een woord van wroeging of leedwezen luul behoeven te uiten out hem geheel en al te vorteederen, en misschien zelfs zijne vergiffenis te verwerven; maar de dui vel van den hoogmoed blies haar in hem het hoofd te bieden. Hij was de eerste man die het waag de haar te beleedigen, want aldus nam zij zijn verlangen op haar niet weer te zien, en zij wilde hem aanstonds doen gevoelen dat zij dit niet verdroeg. „Ik had gehoopt dal gij mijne woor den beter zoudt hebben opgenomen. Gij kunt er u toch niet over verwonderen indien ik zooveel mogclijk de laatste le vensdagen van mijn zoon Wcnsch te ver geten, om slechte te denken aan den ff In ken, veelbeiovenden jongeling die hij eenmaal was.” „Fn mijn aanblik roept u zijn einde voor den geest, niet waar Dat is wat gij zeggen wilt,” klonk het ijskoud. „Welnu, gij hebt ongeiijk, mijnheer. Dat ik ditmaal daartoe schijnbaar de aanlei dende oorzaak heb moeten zijn, was zeer droevigvoor mij.” De grijsaard voelde als eene zee in zijne hersenen bruischen. Met trillende «tem voegde hij haar dan ook toe „Gij zijt eene vrouw dat mag ik niet vergeten; maar na hetgeen gij daar ge- wgd hebt, zult ook gij mij aanhooren neen, Eduard was geen ziekelijk wezen.” zoo spoedig mogelijk geneeskundige hulp ontvangen.” Juffrouw Holdius verstrektei de ge- wenschte inlichtingen en dc jonge vrouw wilde afscheid nemen; doch de heer Helm veld sprak op eens „Ik moot toch ook vertrekken en zoo gij mij vergunt, zal ik tot aan dc voor deur met u gaan.” Zij werd door eene lichte huivering bevangen, want om dien wensch te koesteren moest hij ook over den doo<l van zijn zoon willen spreken; er was echter geen mogelijkheid zich aan dat verlangen te onttrekken, en na hem vluchtig een woord van toestemming |e hebl»en toegevoegd, omhelsde zij dc oude vrouw en verliet de kamer, op den voet gevolgd door den grijzen muziek- feeraar. Zij traden haastig voort, als werden zij beiden gezweept door eene martelende her innering, en eerst toen de voordeur zich achter hen gesloten had bleef Helmveld stilstaan en zeide hij op doffen toon „Ik ben zeker niet te veeleischend in dien ik u smeek voor het vervolg zorg to willen dragen dat eene dergelijke ont moeting zich niet herhale.” Marcel!© gevoelde zich gekrenkt en ant woordde haastig „Sedert acht weken dat ik in Hol land hen is dit de eerste maal, dat zi zich door een ongelukkig toeval voor jloet. Ik hoop dat gij dit in aaninerkln/ zult nemen en inzien dat Ik de kennis making niet gezocht heb.” Het was den edelen grijsaard zoo hard Kanongebulder. De te Bprgen-op-Zoom verschijnende „Avondster” bericht Van Zaterdag op Zondagnacht en ook Zondag den geheelen dag, kon men tol te Bergen-op-Zoom het gebulder van do kanonnen hooren. Do slagen vielen zoo kort op elkan der, dat men dikwijls drie A vier scho ten te gelijk hoorde. Daar zij veel dui delijker hoorbaar waren dan de laatste maal, toen onder Nieuwpoort de Belgi sche kust door de Engelsche inarino be schoten werd, vermoedt men, dat de be schieting dichter bij de Holiandsche grens plaats had. Men vermoedt, dat het Engelsche es- FVMkVv PRIJS DER ADVERTENTIËN: 'v Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer.0.10 I BMndKy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. I •V) Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1