De Oorlog. 12680. Donderdag 14 Januari 1915. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks behalve Zon en IP EN Telefoon Interc. 82. KEAMSGEV'KG. LEI W. I Bnhuis XTx©xx"ws- ©xx ^.d."v©xt©zxt5.©l©lsud. voor G-ovud.su ©xx Oxxxstx©lc©xi Feestdagen. Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Waarschuwing. ^ervoosfo JSevotu. i w# Amsterdam. weer 68 ngszaal voor HM (Wordt vervolgd.) o dreigde inaar ide scheikundige i Tandartsen en kunt «ij O! lief van madb ov nw. f 1 15 1.50 1 50 1.90 .bruike. 4 ie. ORTELS. I I steljingra om Antwerpen zijn geworpen ra dat de gouverneur van Antwerpen Freiherr von Huehn», «me proclamatie Iweft dora aanplakken, waarin aan ah» Dulteche en Ooetrarijkach» burger» aan* gezegd wordt, Antwerpen te verlaten. dra» wchrljft medewerker Fr wordt etend» veel gesproken over il» Kozakken, maar nooit hoort mra na- •lore bijzonderheden over het getal en de inóeoli'ng in wapen» van d»-zu ruiter». Er zijn niet minder dan 11 Kozakkenieger», >S, Wijdstraat 29 I. ELD Lhz. NG. De Koaakkontroepen van het Kuaniacho leger. In de Woenucbo Politischo Corso»pon oen bultenlandMih militair (lOinSIHE COURANT. opruimen in deren i het BrokkenM» tricht aan een dar per Tel. n*. 17ÉL aal halen, wat w éunie 8 u. Leaing nd. «commissie Armen- dageiyks aangenomen aan ons Bureau ten, den Boekhandel en de Postkantoren. n die den Vie de we* iyv^de Uszok '^Éal in den op- in een tour de raden kunnen op Fngelecbo vlieger» boven Antwerpen. Mra meldt ons uit Breda4 Een hooggeplaatst ambtenaar van den I tat-Beige, die alhier vertoeft, deelde on» mee, dat er Maandagnamiddag door En* gelache vlieger» bommen op de Duitsche corr. de „Tijd"’ staat de strijd de laatste "1 en bepaalt zich nu artillerie-gevecht, een oogenblik stond de jMge daar roerloos van ergernis en nwij geregeld Mjdig gen ontvangen ra» oerten, vennnkelijk 1 l«e den in on» M on. nuniZ.,,^- Duitsche vliegtuigen boven Warschau. Volgens berichten uit Krakau, heeft eergisteren een Duitsoh vliegtuig bo ven Warschau gezweefd en hoeft daar bommen nedergeworpen de eene viel in de zeer bevolkte straat Moskawiski Prospekt, do andere ontplofte in het pakhuis eener linoleumfabriek, waarin dientengevolge brand ontstond. iNUCHTINGSN WELKS GEVAAR, I HINDER KUNNEN VSROORZJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 deriHINDER WET; Q 1 Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretrrie ter visie is gel/gd een ver- zoek met bijlagen van: l Gebroeders Baas, te Goudal om vergun ning tot oprichting eener Timmerfabriek, gedreven door een gasmotor van 6 P.K, in het perceel gelegen aan de IJssellaan ka dastraal bekend Sectie A No 4705. Dat op Dinsdag den aón Januari 191$ des namiddags ten i*/« ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zg, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuiu- of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den izn Januari 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L MARTENS. De Secretaris, I VAN HEUSDE PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden w Markt 31, by onze Agenten De Pesti Naplo publiceert omtrent den toestand in de Karpathen de vol gende mededeelingen De inval der Russen in de komitaten Saaris en Zemplin is voor hen op een misluk king uitgeloopen. In het komitaat Zemplin bevindt sich geen enkel Rus sische soldaat meer. In het komitaat Szaros staat nog enkel maar aan de Noordelijke grens een zwakke Russi sche afdeeling. ammissie ra. O, Vice-Voorz. 'ENDORST, Pen. In de Karpathen. Uit Eperje» ,'in Hongarije, wordt d.d. 4 dezer aan de Tribune de Lausanne gemeld In het meest woeste gedeelte van de Karpathen hebben de Russen iet» volbracht wat tot dusver als onmo gelijk beschouwd werd, dopFj£tilierie naar de hoogten te sleep pas van Dukla bestrijken, gen tusschen de dalen en de Dukla kentf «a marsch van de/ Ruóei force zien. GoefiiMrad< zulke bergpaden op de been blyven de Russische kanonniers moeten met een schier bovenmenschelyke inspan' ning hun stukken tegen de hoogten op gesleept hebben, waardoor de poort van do Karpathen in hun handen ge komen is. In de naburige bosschen heeft de Russische infanterie zich onneembaar genesteld, hooge p^nboomen geveld en voor haar front opgestapeld, die de plaats van schansen innemen, welke daar in den bevroren grond onmoge- lyk te graven zouden zijn. PRIJS DER ADV E R T EN TI 6 N: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.5S Elke regel meer.0.1# Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO.fe per regel. Groote letten en randen naar plaatsruimte. In nik geval HMXMit Marcello tegen {Merge* lijke aanvallen verdedigd worden. Toen hij Mj dra musicus aankwam vond hij hem in zoo diep gepein» ver zonken dat hij blnnonirad zonder dat men hem hoorde. „Gij hier F’ riep hij uit,, zoodra Onno zijn naam had uitgesproken „Ik dacht julrt aan <i." „Dat begrijp ik," antwoordde Holdlii» droogje» weg. „Gij waart overtuigd dat ik zou komen." „Neen; waarom dat?" „Het ie toch niet moer dan natuurlijk dat ik u rekenschap kom vragen van uwe houding tegenover mijne vrouw." Ik» oude man wierp hem c<*n langen atnartelijken blik toe ra schudde ho^ hoofd, terwijl hij antwoordde „Onno, waar twee mannen elkander evenveel hoogachting als vriendschap too* dragen, dan la er nimmer sprake van iet» dergolijks al» het vragen van roken* nrtiap; zij zijn vooraf overtuigd van el kaar’» volkomen waardige handelwijze. Ik had gehoopt datzelfde vertrouwen van uwe zijde te genieten, in elk geval ik verdiende het," De boMchen wemelen vdo groot wild, herten, beren ep wilde z^ynen. die den troepen uitstekeról Voedsel verschaffen. Aan het Oostelijk Front In Polen èn Galicië. Het officieel communiqué uit Wen nen luidt: De aanvallende bewegingen, waartoe de vijand steeds weder by de Beneden-Nida tracht over te gaan, richten zich in het bijzonder tegen een in onze gevechtafinie liggende plaat». Door een hevig artillerievuur, dat over het geheels front aanhoudt, ondersteund, tracht de vyandolyke infanterie naar voren terrein te win nen en in de plaats binnen te dringen, wat hem steeds met zware verliezen niet gelukt. Voor onze stellingen in Galicie en in de Karpathen heerscht {jrootendeels rust. Mist en sneeuw jachten begunstigen de kleine onder nemingen van onze troepen, die op verschillende plaatsen gelukken, door den vyand te overvallen, op andere plaatsen weder tot |»chermut»elingen leiden. Ook op het Zuidelijke oor- logstooneel heerscht over het algemeen rust en hebben slecht» onbeteekenende met verkenningsdoeleinden uitge voerde grensontmoetingen plaat». mistig met zwaren sneeuwval. De strijd in België. Aan de Ysor, aldus meldt een van dagen volkomen stil en dan tot oen artillerie-gevecht, daar elke actie verijdeld wordt door de veel vuldige, dagelijksche stortregens, welke de reed» door de ovoratrooming ontstane moe rassen geheel in kleine binnemneertjes doen verkeeren. Zoo gauw echter beter weer intreedt, kan men er belangrijke ge* beurtenissen verwachten. Onder groote geheimhouding worden sinds een zestal dagen groote troepenmassp*» uit Enge land in Fransche kustplaatsen aan wal gezet en naar het Yser-front® gezonden, ’t Zijn waarschijnlijk de pas-geoefende vrijwilligers. Terzelfder tijd gaan de Duitschers voort, hun bekende verdedi gingslinie te versterken, waarvoor giste ren weer een belangrijk aantal kanon- Nog vrouw woede, Men had haar de waarheid durven zeg gen, ^aan haar I F n de persoon die dit gewaagd had, was slechts een doodarm, muziekmeestertje, een burgerman, wlen zij in Frankrijk nauwelijks een blik zou hebben gegund Maar in welk een mid den had haar huwelijk haar dan. ver plaatst Hoe was het mogelijk dat zij aldus had kunnen afdalen Hare broe ders hadden wel gelijk gehad het eene mésalliance van hare zijde te noemen Onno zelf Ozij hield nog altijd van hem I hij was altijd even goed en teeder voor haar, en weigerde haar niets, of schoon zij zag dat het hem moeite kostte het daartoe noodige geld bijeen te krij gen; op hem had zij dus niets aan te merken;, doch zijn vaderland, zijne be trekking, zijne omgeving, dat alles was afschuwelyk in hare oogen. Zij verkeerde nog in de knorrigete stemming toen hij te huis kwam, en de jonge man zag aanstonds in dat er iets bijzondere moest zijn voorgevallen. „Wat i» er gebeurd F’ vfeeg hij, haar in zijne armen nemende. „Ik ben zoo diep beleedigd geworden," snikte zij, want zij wa» een dier vrou wen, die spoedig weenen... van toom. „Gij, beleedigd herhaalde Holdiu» driftig. „Wie beeft dat dan gewaagd F’ „Die oude muziekmeester.’’ „Helmveld mompeMe Onno YerMce- kend. „Waar hebt gij hem dan ontmoet?*’ «lechts on* mij te troosten, want gij kunt immer» niet weg „Voor het oogenblik niet, maar ik kan het groote offer brengen u voor korten tijd aan de uwen af te staan." Hij blikte haar verlangend aan. hoezeer hoopte bij dat zij hem te zou lieblw'n, om zoo •poi'dig reed» hum te scheiden hoe vurig wensebte bij het 66ne woordje van hare lippen te ver nemen, dat hem zeggen zou dat zij alles verkoos boven de droefheid hem niet aan hare zijde te hebben, doch zij raadde zijne gespannen afwachting niet een», en ant woordde „Hoe jammer dat gij niet mee gaan maar ai» ik terugkeer zult voor uwe goedheid beloond worden, door mij Weder even opgeruimd en tevreden te zien als voorheen." De jonge man lioog het hoofd. Er was in hem eene vreugde gestorven. Zij mocht hier echter niets van bemerken, dal ZOU haar eigen genoegen bi-dorven hebben, en hij liet haar zeive dag en uur tót de reis vaststellen, terwijl hij zich naa^ den inuziekleeraar begaf. De stap dien hij ging doen koelte hem veel, en hij verwenschte het lot dat juist de wezens iie elkander nooit hadden bb* hoon-n te totmoeten, bijeen had gebracht. Hij kon niet zondes pijn denken aan de waarschijnlijkheid Art hier alle vriend schapsbanden lusschenf hem en den grij zen kunstenaar verbroken zouden worden, maar hij zag in dat hij niet dulden moclrt dat wen zijne echtgenoot» vernederde en bovengenoemde Koninklijk besluit. Gouda, den,13 Januari 1915. Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. Het seegeveebt by de Falkland- eilanden. Volgen» te Berlyn ontvangen be richten over geredden van de bij het zeegevecht by de Falkland eilanden verloren gegane schepen, zijn van de Scharnhorst niemand gered; van de Gneisenau 7 officieren en 171 dek- officieren, o iderofficieren en manschap pen van de Nürnberg geen enkele officier, doch 7 onderofficieren en manschappenvan de Leipzig 4 offi cieren en 1T> dekofficieren, onderoffi cieren en manschappen. Van de bege leidende schepen Baden en Santa habell werden alle opvarenden gered. De mogelijkheid i» echter niet buiten gesloten, dat nog eenige officieren of manschappen meer dan werden opge geven, gered zyn. Uit het bovenstaande kan worden aangenomen dat bij dit zeegevecht aan Duitsche zijde 1907 man hot leven heeft verloren. nu» aankwamen. Den 15en Jan., de dag van af welken geen requüMrtiee meer mogen plaats heb ben zonder betelen, wordt door d» on gelukkig» bevolking in Weet-Vlaanderen .met spanning tegemoet gezien, maar ve len zullen dan reed» tot armoede ver vallen zijn, daar de Duitschers opdach ten, wol ze denken, <lat nog aanwezig is. Dezer dagen was ik te Heylen, het grens- plaateje nabij Middelburg, waarover reeds zooveel geschreven is. Ik trof er den burgemeester aan, die met de meeste zijner gemeentenaren op den vrijen Uol- landschen bodem gevlucht was. Reeds tweemaal was deze oude beer naar Heyst gevoerd, om zich te verantwoorden over het niet gevolg geven aan sommige re- quiaities. Veel nu bezat de gemeenteniet van wm gevraagd werd. Voor kort had den du Duitschers nog duizenden K-U. varkewivleesch geöischt, en om hen te vreden te stellen, had hij hen 2200 K.G. gegeven. Even later kwamen ze weer om 30 koeljeesten en den volgenden dag weer om 7. Het kleine dorpje totaal leeggeplunderd te worden, ook aan deze requisition werd niet vol daan. Toen kwam echtef een bevel van Brugge, dat geleverd moesten wor den 800 K.G. hooi en 800 K.G. stroo. De burgemeester klaagde aan den com mandant van HegrM, dat bij toch niet aan Heyst ra Brugge tegelijkertijd kon leve ren, waarop deze commandant een schrif telijke verklaring gaf, dat hij alleen aan Heyst te leveren had. Dit briefje werd vertoond aan den officie*, dlo hut ge- eischto voor Brugge kwam ophalen. De officier trok af en... den volgenden dag werd het geëischte verdubbeld en moest van alle» 1000 K-G. geleverd worden. Bovradira werden opnieuw gorequUritto- neerd 200 «wijnen, 50.000 K.G. haver, 50.000 K.G. tarwe, 5000 K.G. boonen of erwten ra 150.000 K.G. stroo. De oogst van het dorp brengt, vol gen» verklaring van dra burgemeester, in twee jaar niet oj>, hetgeen geëischt werd. Toen zijn de mannen, met burgemees ter en wethouder* aan bet hoofd, met al hun vee het dorp uitgetrokkeu. Te M&ldeghem hebben de Duitschers bij een liezoek aan den pastoor gedreigd het geheel» dorp te zullen afbranden, al» de inwoner» met al hun vee niet terugkee- ren. Een vaste Duitecbe uhianenbezetting is er van heden af gevestigd. De onge lukkig» bewoners haastten zich nu, hun have terug te brengen, om hun véa.>dan achtereenvolgens in Duitsche handen over te geven. 'Zij ontvangen daarvoor netjes. v „Bij uwe moeder, die ik spreken moest over Kika. Zoolang wij in haar bijzijn waren, hield hij zich in, maar hij verliet gelijktijdig met mij Met hui», om mij On- gestoord hard te kunnen vallen. Ol on no. ik zal mij hier nooit gewennen, te midden van al dte mraseben." Haar echtgenoot dwong haar zachtkens naast hem plaat» te |emra op eene so la, ra zelde, terwijl hij haar de lokken streelde „Wees gerust, ik zal met den ouden man spruiten f Hoeveel vriendschap ra achting ik tot hiertoe ook voor hem ge had heb, ik sta hem niet toe uit het oog te verliezen wat hij aan mijn» vrouw verschukHgt i». Wat betreft uw tegenzin om in Holland te blijven *o- nen, liefste, dat alles zal zoo geheel an der» worden ab slechte eenmaal on» kind geboren Is. Gij zult eens zien ho» dat kleine schepseltje alles voor u zal wijzigen welk eene vr ooi ijk heid zijn be zit in liet geheel» hui» zal vers’preiden Moet ik .hier dan altijd, altijd blijven?" mompelde Marcello wanhopig. Altijd niet maar dit eene jaar toch wel, en luister een*, ween zoo niet in dien het verlangen naar afwisseling von tooneel u al te Merk werd, dan zou Ik u het groote offer brengen u voor veer tien dagen naar uwe moeder te laten gaan." De jonge vrouw slaakte een vreugde kreet en omUHsde hem ontetuimig. „Naar Parijs F’ riep «Ij nit, „maar dat is immers niet mogdijk Gij zegt het Aan het WesteRjkgFronL In he^ Fransche communiqué van gisteren wordt gezegd Het aanhou dend slechte weder belemmert de krijgsverrichtingen over het grootste gedeelte van het geheele front. Aan de Ai»ne, ten Noord-oosten van Sois- sons, had een zeer verbitterde stryd plaats rondom heuvel 132. De Duit schers gebruikten daarbij een zeer groot aantal troepen. Wij handhaaf den ons op den top der hellingen West lijk van den, heuvel. Naar het Oosten toe hebben onze troepen terrein prijsgegeven. De strijd duurt voort. Tusschen Noisson en Berry-au-Bac heeft onze artillerie ontploffingen ver oorzaakt midden tusschen de vyan- delijke batteryen. Van Reims tot Argonne hebben artilleriegevechten met groote hevigheid plaats. In de omstreken van Souain, meer naar het Noorden, bleef de hoeve Beau-Séjour in onze handen. Wij hebben daar een loopgraaf ingericht binnen 60 M. af stand» van de Duitsche loopgraven. Van Argonne tot den Moezel heeft bij tusschenpoozen kanonvuur plaats gehad. In de Vogezen wa» het weder BURGEMEESTER en WETHOU DERS ven GOUDA, Herinneren belanghebbenden dat, volgens art. 7 »an het Koninklijk be sluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad No. 141), regelende de verplichting der Ingezetenen tot het doen van aan gifte voor de bevolkingsregisters, elk hoofd van een huisgezin uiterlijk bin nen ééne maand kennis moet geven aan het Gemeentebestuur (Bureau van Bevolking) van ieder lid dat in Ijet huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat, inwonende dienst- en weik- boden daaronder begrepen, en dat dezelfde kennisgeving moet wprden gedaan door afzonderlek levende per sonen wanneer zij andere personen in hun huisgezin opnemen. Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging, over eenkomstig de bepalingen van het Een beeld der*werkelijkh»ld 27) Het levra wm in alle opzichte» rijk aan beloften voor hem; hij zelf wm een voorlieeld van opgeruimdheid van geest kracht, van blijmoedige volharding. Maar gij hebt n op zijn pad vertoond en zijn hart verbrijzeld. Het wm hem niet mo- gelijk den slag te dragen der onttoovo- ring, toen hij u, die hij al» era engel vereerd had, aanschouwd» gelijk gij wer kelijk .waart. Na ons gesprek van he den verwonder ik mij daarover, helaM 1 niet meer, blijft mij slechte era -ding on verklaarbaar hoe hij niet eerder inzag zich vergist te hebben iïi zijn keuze. Maar ik behoef dit raadsel niet op te lossen, al wat ik nog mijn plicht acht is dit: u te smeeken omzichtig tf> werk te gaaft met Onno’s geluk. Uw echtge- noot is even teerhartig als mijn zoon B* hij heeft u even liet, zelfs zijne kunst B zou hém niet kunnen vertroosten over de J smart q niet aldus te vinden alrt hij u gedroomd had. Maak hem gelukkig tót het eind toe, en gij zult aan hem go^d A Ix-bbra gemaakt wat gij jegens mijn zoon hebt misdreven.” Hierop nam bij den hoed voor haar IL*: *1 re verdween.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1