SMITS,. i ri‘j Ti I R s voor fl 1 I1 I o li i 1 iedingen EEN. ijl Courant 1 andel. F' Dinsdag 19 Januari 1915. 53e Jaargang. XTi®“k3_“ws- ©zx -^.d.-vextezxtieToletd. vcp® G-o-vLd.su ©zx Oxxxstr©lc:©zx. behalve Zon- en Feestdagen. iS ,1 j w ji I w' De Oorlog. M o. 12684. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Goede Voorteekenen. FEUILLETON WA. ^erwo&sfs Aevens. 1 l;"i Gouda. ibi Verschijnt dagelijks flfM' I T itgaven. zijn de het gedeelte aan het Bureau. gij niet zeker van wat gij fszaal voor Mili- het slim Op deze ommissie Armen- gevon- (Wordt vervolgd aan 4 Zn. Gouda icce». iën kosten slechts elallng: voor elke regel Een beeld der werkelijkheid ziet, hoe nevel belem- i de be- i ge- willen het ,opge- toilet niet 1879.) t. 1W5U, te midden eveneens gr oo te zulk een overweldigende èn de zorg it^nen fwer- ‘t ons de toéh 'reeds der oogen- i krijg van raarbij joude verschillende plaatsen van de kust ngelsche mijnen aangedreven. Bij La Boissella, ten noordoosten van Albert, verdreven onze troepen door een bajonetaanval de Franschen, die op het hoeve zuidoostelijk Drie wer- Gill MIL COURANT. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets.^Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. ouwburgöeabon- ing, de Haghe ïet Schaakbord 5 Holl. Mij. van Gouda. dks. „Hollandia”. Zangv. n Arnold nu was ’t plezant! leventje I Ai een geduurd, op de bouwen van barak- tenten voor de No- aandags af al, leef- plezierige leventje Van ’s morgens in r bij en ging het en hij liep mee !t zwaar gewielde, oggekapt, log dok-‘ i naar de markt ren gewildig poot- nsters lustig spran- .„scho, de Fooi', l rustige 1. Maar .^♦mst aan hét Vlaanrtcheh 5 weer de kun- land. Jan. De Britache de met Bryan wer >ico en seinde daar- ranza, wijzende op en, welke zonden umering van de olie- ct. Bryan deelde la- eenigde Staten Car- hadden tegen de ern- het geval gevolg t dreigement oinbe- 3 aan buitenlanders te Tampico. ihouwburg, Bui- g Ned. Opera. vij geregeld tijdig jn ontvangen van tten, vermakelijk* ze dan in ohm L. gij al de bijzonderheden, die gij mot zoo veel overtuiging meedeelt De jonge man wierp zich lachend in zijn armstoel achterover en 'Antwoordde „Mijn hemel, vader, men moet de zaak toch wel aanprijzen, of er komen geen koopers.” „Dus zijt zoo zegt „Ik weet er evenmin iets van als gij; maar stel u voor welk oen ellendigén in druk het zou maken, als ik op al zulke, vragen antwoordde met een: „ik bon er niet geweest, en ik weet het niet.” „Maar ongelukkigeals zij daarginds komen en alles zoo geheel anders vin don als het hun werd afgebeeld, wat moe ten zij dan wel van u denken „Zij zullen toegeven dat ik een man van zaken ben.” De grijsaard had het gelaat in de han den verborgen. Na zooveel onbeschaamd» heid vond hij niets meer te zeggen maar hij verwenschte ^pn dag waarop hij zich tot die duistere speculatie had laten overhalen; hij vloekte zijn eigene .zwakheid van karakter, die hem verbood zijn zoon te logenstraffen, wanneer hij in zijn bijzijn onwaarheid op onwaarheid stapelde, en hij dacht vol wanhoop aan al het nog steeds toestroomende geld, dat hem en den zijnen ongeluk aan moest brengen. Inmiddels doolde Holdiup langzaam en doelloos door do straten. Hij dacht er niet aan huiswaarts te keeren waartoe zou hij het gedaan hebben Er moes- aan, dat frissefy eken. ovey 3ht f! in de 1 r plaats hid. n tater toeki Iwde mee aan jonden, Vlaam„ verdrukking Aopleven, als enarem weer manische De toestand in de Argonnen. Do Baierische Statszcitung van 12 Ja nuari geeft een voorstelling van don goo- grailschen toestand in de Argonnen. Het noordelijk deel van de Argonnen, dat in gesloten wordt door de Aisne in het Wes ten en door de ^Aire, die bij Grand Pró door het gebergte komt, in hot Oosten wordt in zijn zuidelijk gedeelte in de lengte doorsneden door de Biesme, die, evenwijdig met do Aire bij Vienne le Chateau in westelijke richting de Aisne bereikt. De voor artillerie bruikbare pas sen in dit moeilijk gebied, dat bijna over al dicht begroeid met kreupelhout, gedeel- Aan het Westelijk Front. Het officieele Fransche communiqué meldt Van de Leie tot de Oise was stormachtig, vooral in België. Bij Autreches werden twee aanvallen van de Duitschers afgeslagen. In het district van Perthes trad onze artillerie zeer succesvol op. Wij hebben ons meester gemaakt van versoheifdene verdedigingswerken der Duit schers bij Pont-h-Mousson, in het ©enige gedeelte van het Bois le Pretre, dat nog in Duitscho handen is. Wij hebben daar na een tegenaanval afgeweerd en allo aanwinsten behouden. vruchten kunnen afwerpen „Zóóveel vruchten, mijnheer, dat er slechts handen te kort zouden komen om ze te plukken,” verzekerde Adriaan Ver haven met vuur „En eenmaal geplukt, dan weet gij dat al die abrikozen en prui men en perziken ingemaakt worden ter verzendinjf naar Europa of New-York.” „Zeer goed en wel, men kan natuur- gevolgtrek^ing nietj minder belangrijk. Er blijktimmers uit, Idat zoo niet alle tee ltenen bedriegen, do omstandigheden zich reed's zoodanig wijzigden, 'dab bij eenig beleid en voorztbnjing, die aanvullingen van onze meest idireote le#nsbehoeften geen verdere stqring behooVoi te on dergaan. Wij mógen dit gerust onder de gqede voorteekenbn rekehen, waaronder hét nieuwe jaar aangevangen is. 1 Doch daar is meer. Wij hehl zien, hoe ten gevolge. van] krijg ook ons land! in den te geraken, en hoe hejj qjoodzak met alle middelen ons op /hlsgei te bereiden. Dat ergstfe is j[gel gekomen, doch de voorbereiding weer daarvan heeft reusacMge gen verslonden. Daarbij kwa«|, u hetJ slinken der schatkist, ook de ti&elo draagkracht van breede kringen on- sper standigheden leidden 1 alzoo tot groote be zorgdheid Het wer(l er niH Jjeter op toen, in tegenstelling met vetórü verwach ting, de Europeesche oorlog Jnbtede van een snel verloop te nemen, e^ji maanden en maanden werd, waarbij op eiken d'ag tientallen tonnen kouds, ver- 1 stonden werden,* zoowel aan [directe uit gaven voor onze weerbaarheid, als in direct aan winst-verli^s dor 'burgers. Van laar dat de regeering, eenmaal moeten de overgaan tot opnemen Van een reus achtig bedrag, daaraan eensdeels een zeer gunstige voorwaarde dié eener hooge rente verbond, doch anderdeels de roe de gereed hield, in den vorm eener ge dwongen leaning met lagere, rente, voor het geval aan haar beroep op de natie niet vrijwillig werd voldaan. Welnu, het is tot ons aller gropte vol doening gebleken, dat het Nederlandeche volk, hoe ook de tijden nijpen, weet wat het ten deze tegenover zijn regeering tegenover zich zelf is verplicht. De groote ieening is dan niet alleen voltee- kend geworden, maar zelfs dermate ruim óverteekend, dat aan de groote inschrij vers geenszins ten volle het ingeschre ven bedrag kan worden toegewezen. Toen, nu 70 jaren geleden, Nederland, van staatkundige beroeringen zich tot. het opbrengen eener Ieening voor ’s lands behoud genoodzaakt zag, was de uitslag aan zienlijk minder gunstig, ja, bleef beneden het gevraagde bedrag, hetwelk boven dien minder dan de helft bedroeg van hetgeen thans gevraagd werd. Evenwel sedert die jaren is ons land ook aan zienlijk rijker geworden; ja kan in ver gelijking met het nationaal vermogen van 7607 mittioen gld. de som van 275 mil- lioen door de regeering gevraagd, zelfs niet bepaald te groot genoemd worden. Evenwel, zijn het ditmaal vooral de klei nere bezittende klasse, die zich niet on betuigd hebben gelaten, terwijl wij er PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post1.90 Alionqbmenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt) 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en,de Postkantoren. telijk ook moerassig is en door steile kloven doorsneden wordt, zijn do volgen de In het Noorden do weg Buzanoy Grans Pró VeuzierS. Verder zuidelijk do weg Varcnnes-Vienne le Chateau. Do weg loopt van Varenne naarMwt Zuid-Westen tot het dal van de Biesme, en wel langs de noordelijke helling van de Meurissen- vallei bij de Fourt de Paris in het Bies- medal uitloopt en volgt dan de Biesme tot Vienne lo Chateau. De derdepas ver bindt Neuvilly (aan de Aire) met La Oeuville au Port (aan de Aisne) on snijdt bij Le Claon de Biesmelinie. De vierdo dwarsstraat loopt over de pas van Les Islettes van Clermont naar St. Ménéhould (van Verdun naar Reims). In de rich ting van Noord van Zuid loopen dVle wegen door het gebied; in het Oosten de Romeinsche weg La Haute Chevau- chee van Chatel naar Nouvilly-Aubrevilie, in het midden de weg in het Biesmedal en in het Westen de weg Autry-Vionne le Chateau-Florent-La Grans au Bois. Het gedeelte ten Noorden van den weg Vieuno-Varennes en westelijk van den Romeinschen weg Bois de la Gru- ris, het wordt doorsneden door twee kloof- achlige dalen, die parallel loopen mot de Meuriseonvallel in de richting dus van Noord naar Zuid, en dio zich verderop vertakken. In den bovenloop van deze vallei ligt ongeveer 4 kilometer ten NeorcNWesten van Vienne le Chateau het veel genoemde Bagatelle-Pavilion, in het Zuid-Oosten de Fontaine de Madame, en nog vorder zuidoostelijk, ongeveer oen kilometer van de vallei af, St. Hubert. Terwijl Vienne le Chateau reeds op 7 November in handen van de Duitschers was, heeft de vijand zich gehandhaafd in het Bois de la Grurie op een lijn, die ongeveer van het Bagatell Pavilion over Fontaine de Madame, St. Hubert naar Feur do Paris loopt. De Duitscho linie wordt intusschen ook In dit buitenge woon moeilijk gebied, langzaam maar ge stadig in znidwestelijke richting vooruit geschoven. Vooral 30 en 31 December is men daar goed vooruit gekomen. Baga- toll en Föntaino do Madame zijn in han den van de Duitschers. Het tweede gevechtsterrein in de Ar gonnen ligt ten Zuiden van den weg Varenne Vienne, tusschen Boureuillca (ten Zuiden van Varennes) en lo Four de Paris. Ten Zuiden van dezen weg ver rijst de mot bosschen begroeide rug van Le Bas Jardlnet, in het Westen Boureuilles, de rug waarover de tneinsche weg 31) Met grootste aandacht luisterde hij naar al hetgeen hem door Adriaan gezegd werd en eindigde met te vragen: „En zijt gij er persoonlijk geweest, om u met eigen oogen van den toestand' aldaar te over tuigen 1 „Ik ben nog geen zes maanden gelei den. uit Amerika wedergekeerd,” zeide Verhaven, met onverstoorbare kalmte. Wqt hij op die wijze aan al zijne bezoekers verklaarde was de volle waarheid en stel de hen onmiddellijk gerust, ofschoon h|j niet van plan was ooit in zijn leven e®n voet op de i^lvinia-gronden te zetten. „En het klimaat „Is er heerlijk en zoo gezond dat men zich niet herinnert ooit van de eene of andere bosmettelijke ziekte aldaar te heb ben gehoord.” „Hoe hebt gij er de natuur f den „Prachtig Een waar Paradijs.” „En gij zegt dat men voor zesduizend gulden al een aardig goed zou bezitten?” „Ik spreek niet van den omvang, die af, maar hij haastte zich te antwoorden: „Daardoor juist zijn de Malvinia-gron- den zoo gunstig gelegen. Zij worden door- 'kruisti door de groote Amerikhansöho postlijn, en om het verkeer van de eene streek naar de andere te vergemakkelij ken zijn de postiliqué gedwongen zich te belasten met alle kisten en pakken welke men hen mee wil* geven om verder to brengen. Van daar dat zij somtijds een ganscho karavaan met zich voeren; want telkens als hun plaats ontbreekt, behoo- ren zij hun een met paarden bespannen wagen af te .staan, dien zij op hun te rugweg weer mee brengen, en bestuurd wordt door een cow-boy.” Onno dankte hem en verwijderde zich, na do bolde hoeren gegroet te hebben. „Adriaan”, sprak de heer Verhaven op sidderenden toon: „van waar hebt ik® frissche wittel - toe, libbpen mijlitanen in den zelfde^brood, 'jwtwelk zij an- met oen onyerschi0ig oog beschouw en, als eeni van-z<$f-sprekende zaak gii’n aparte gedqcnfe waardig keurde, hoé hwbWn zij dat zelfde breed thans ander^ leuren zien nu zij het hadden knoeten! missen, weken en' wekén lang. <1 Zeker, de hygiënischt» legden ons eb voedingswaarde-tabellen voor, waaruit zonneklaar bleek, dat het „noodbrood” wat eiwitstoffen en koolhydraten aan gaat, er evengoed als het wittebrood jnoofy wezen zeker, de economisten re kenden het ons voor, dat de wereldvoor raad nog voldoende was om der mensch- heid vdor langen tijd het genot van het wittebrood te kunnen verschaffen, al leen, en hier waren dan de strategen en staatslieden aan het woord, alleen, we konden er om redenen van politiek-krijgs- kundigeu aard, niet aan geraken en het resultaat was, dat er geen wittebrood dan onkel voor zieken meer te krijgen was. Doch ziet, sedert kort is het nood brood, hoe hygiënisch, hoe voedzaam ook, verdwenen, en niemand die het be treuren zal. Fn wederom prijkt, laat ons hopen voorgoed, het mooie blanke witte brood op moeders broodplank. En de kinderen zullen thans zoo goed als de ouderen de in den rand dier plank vaak uit gesneden woorden „geef ons heden ons dagelijksch brood”, met die per inzicht aanschouwen, en met een dankbaarder hart het brood aanvaarden, dat hun geboden wordt, hun leven lang. Maar ook afgescheiden van de moreele waarde van het weder-verschijnen van dit, ons dagelijksch brood', is de economische Uit het groote Duitscho hoofdkwariier wordt dd. 18 Jan. gemeld In do slechts een andelijke aanvalsbewegingen zijn laatste dagen niet lebben ge- |en wereld- thel dreigde sakelijk was, Drgste voor ïlukkig niet ig tot af- ;e bedra- dat bij finan- lijk boeken vinden waarin eene dergelijke bewerking aangegeven wordt; maar blijft de vraag of men in die eenzaam heid wel beschikt over do noodige mid delen van vervoer om de voortbrengse len van zijn land' naar de groote steden te verzenden De jonge geldwolf wist niets hiervan moest de eeno of andere ver- hun lot komen, wijze kon 'het njet voortduren. Op zekeren dag, dat hij huiswaarts keerde, ontmoette hij een zijner kennissen uit den Haag. Zeer verrast hom aldaar to zien, vroeg hij hem of hij lang in de hoofdstad dacht te blijven. $,Tot morgen middag. Ilc ben uitslui tend gekomen om nog afscheid te nemen van mijn vriend van Dalen.” Gaat hij dan op reis Het nieuwe jaar is nauwelijks drie weken oud, en vqor allen wifer oordeel p-, n|et door laatdunkend zelfbedrog verfluis- t-J lerd is, zijn er redenen om over het ver loop de^pr kottel maar vqor ons land be langrijke spanne tijde met voldoening te gewagen. Zeer zeker, daai^ hebben in deze jongste dagen1 geenszins^ zich feilen Voorgedaan van zulk eetf.jovei'. trekking, dat ons de kommq» «i voor goed vah het hart gendp (frii doch, nietwaar dit heeft tanarde tijd waarin wij levttó te leloerd, om ook het gewield de nlijk minder beteekenisvolle feiten van,, dag te begrijpen en te |doorgrondon.; i^at meerFzegt, vóór iief te nemfm. Daar deed licha dezer dagen dan, een feit voor, datj ore het öns b.y.V| eenf Ir gbledetf '^rspeld, ftauwelijUj rtieti |i sbhouder-orflilen zou fljeantwoqrtl' zijn Lorden. En zijn wij thans allen inkbaat, dal «k gesóhiedde dat. na' lovelo weken,'van onthouding, daar o^ hmaal weder|J'Het blank;. ~“*~J [ood opnieuw d^ é^tbijttafel k» schoen. H( 11 kA ö1 Iwdo iiAs opgaaf hel> ik in de gedrukte circulaire, naar ik meen, zou een dergelijk terrein reeds ontgonnen zijn en dus onmiddellijk ten nog twee uur verlOopen voordat het etenstijd was, en zoo hij zelf nog heel do oude liefde voor Marcello koesterde, hij geloofde niet meer dat zij hom minde. Had zij zich ooit aan hem hecht of wel slechts zijne bruid 1 worden omdat hij tot haar kwam op het oogenblik der schipbreuk haror vooruit zichten Hij durfde die vraag niet be antwoorden hij vreesde ook haar onrecht aan te doen maar hij gevoelde dat hij als niets telde in haar gemoedsleven; dat zelfs hun kind haar slechts bij oogen- blikken dierbaar was; en dat zij zijn vaderland verfoeide. Met een krampachtige beweging wisch- te Onno zich het koude zweet van het voorhoofd. Hij herinnerde zich allee wat hij aan het eind dier maand weder te be talen zou hebben. Marcello’» broeders wa ren over geweest on zij had van allerlei feestjes ter hunner eero gegeven huishoudgeld was aan uitstapjes gaan en zij zelve had een nieuw genomen, „opdat do jongens toch om haar zouden lachen De ongelukkige kunstenaar gevoelde het: hij snelde zijn ondergang te gemoet. In den aanvang had! hij getracht zijne johge vrouw te doen inzien dat het aldus niet voort kon duren. Marcello had glimlachend verklaard dat zij hem als een veel to groot artist be schouwde, om niet eene ronde som to kunnen verdienen zoo vaak hij da t slechts goedvond. Haar vader had dat Immers ook gedaan streek van Nieuwpoort had artillerie-gevecht plaats. Vij- -jn waargenomen. Op kerkhof en in een daarvan weder post gevat hadden, officieren en honderd manschappen den door ons gevangen genomen. In het Argonnerwoud werden verschei den Fransche loopgraven veroverd, waar van do bezettingen nagenoeg vernietigd werden. De aanval der Franschen op onze stellingen ten noordwesten van Pont- è-Morisson voerde hen op een hoogte tweo kilometer ten zuiden van Vilcey, tot in onze stelling. Het gevecht wordt nog voortgezet. In de Vogezen on den Bovon-Elzas hoerschto sterkte sneeuwval en waardoor de krijgsverrichtingen mord worden. Wat het Oostelijk oorlogsterrein be treft, is in Oosi-Pruisen de toestand on veranderd. In Noord-Polen trachtten Russen over de Skraabschutt bij Radza- nof vooruit te dringen. Zij werden ech ter teruggedreven. In Polen, ten westen van den Welchsol, is niets van beteeke- nis voorgevallen. van waarover de Ro- naar het Zuiden loopt wordt hier door hot bovenste van do Meurissonvallei van de heuvel rug (ten N.-O, van Four de Paris) ge scheiden. De Bolante is stellig de be langrijke begrooido hettvcT bij lo Four le Paris, waarvan het Duitscho legerbe stuur 21 December meldde, dat hij door onze troepen genomen was. Over de Bo- lante loopt do gevechtslijn, die van St. Hubort komt, naar het bosch Courto oedie en Good- u r. heek verschenen tweo n De eenza- ir Schnitzler, ver- Mijnssen, en De )or E. Scribö, ver- itaek verscheen een s Nathan de Wijze, Koster. verrasten ons bliotheek met c Helena Swarth, en e vertellingen van t den jeugd van ons van overtuigd houden, dat zoo de regeering zich wat meerdere moeit© had getroost om den’ kloinen spaarder te be reiken en hem de voordeelen dezer geld belegging wat duidelijker .te maken, het resultaat nog veel gunstiger, zou ge weest zijn. Nochtans, er is reden om ons volk, ook al blijven wij in beginsel aan. een het- fing-in-eens do voorkeur geven, met de zen ujtslag geluk te wenschenzoo goed naar binnen, als vooral naar buiten moet het een gunstigen indruk maken te zien, hoe ons Tand bereid is, niet alleen1 zijn zonen, maar ook zijn bezit veil te] heb ben, waar het geldt zijn behoud va» on- afhankeli^ken staat lo waarborgen. Aldus wordt fen dit ontzettend1 maar ook grootscho tijdsgewricht, een krachts inspanning van de natie gevergd, (|ie zij een half jaar geleden nauwelijks ver- ijioodon kon, ooit te thoeten Joononop militair, op finantiöel, zoo goed alp op economisch gebied worden te onzent thans sluimerende krachten gewekt, die slechts geleid behoeven te worden door bekwa me hand,» om aan vriend en vijand te toonen, dat in ernstige tijden, als tyijnu doorleven, geen Jan Saliö-geest onze'veer- kracht verlamt, maar dat, als hef. moet en pas geeft, Jan Cordaat het woord neemt en de lakens uitdeelt. Vootal met hetgeen nog dit jaar ons ongetwijfeld voor de torst staat, mag zulks een vol doening schenkend verschijnsel heeten, te midden van al den druk waarin wij ove rigens leven. Neen waarlijk, hoe kort nog het nieu we jaar pas aanving, apn .in meer dan één opzicht goede voorieckoncn heeft liet alrdods niet ontbroken. Zij dit met dank baarheid geconstateerd Onno zuchtte. Hij kon er haar niet aan herinneren dat Georges Renaud1 voor geen middelen terugdeinsde, waar het er op aankwam geld te maken. Hij dacht er een oogenblik over na zelf een nieuwe kunstreis te ondernemen doch Marcello kon het kind 'niet verlaten, en hij wilde niet gaan zonder haar. Indien zijne rejs werkelijk vruchten af wilde werpen, moest hij minstens eenigo achtereenvolgende maanden wegblijven. Parijs deugde niet voor de jonge vrouw, om het voortdu rend gezelschap haror broeders, die, hij gevoelde het maar al te goed, hem bo- spottelijk jfoOgdcn te maken in hare oogen. Haar te Amsterdam te laten was even onmogelijk zij hechtte niet aan zijne moeder zij had er geen vrienden hare eenzaamheid zou er dus al te groot wezen. En toch, andering in De „Ooggetuige” bij het Britache hoofdkwartier schrijft nog, in aanvulling van zijn verhaal van 16 dezer, het vol gende Op 12 Jan. werd een observatiepost len W. van Quinchy, die door ons op 10 Jan. genomen was, verlatendaar zij onhoudbaar was geworden door de vijandelijke artillerie. Hij ontkent echter, •dat zij daarop door de Duitschers bezet zou zijn. De vijand' verschanste zich binnen een driehoek van spoorweglijnen achter hoopen dwarsliggers en puin waarop onze kanonnen aanhoudend vu ren. Onze artillerie vernielde een be langrijke brug bij Frelinghieu, beneden Armentières, op 13 Jan. Het bericht van het nemen der Duit- sche stelling bij La Bassóe is onjuist. Fa* is geen aanval beproefd. Over hot geheole front vermeerderde de werkzaam heid der vtjandelijke artillerie. Het water zakte langzaam. 7“r Nederlandeche samenleving een ern stige schok moest ondergaan.. Beide om- rer(l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1