KJ tametr” II I I I I tEN lil lp De Oorlog. f II 712685; Woensdag 20 Januari 1915. 53e Jaargang. behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. I FEUILLETON p dit Blad. dj r iwater. ki XTxe*\x“ws- ezx ^.d.“vertezxtxe"bleud. vooz G-oxxd.su ®zx Oxxxstxolcezx- Versel lijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. i’ Telefoon Interc. 82. 'Hfartooeat» JSavans. 11 I' □D-A.- r.* fill II te4 trekkingen en toch kwamen de moeders eepe dergelijke droefheid te boven. h I if ij Ir. ff f 1.25 f go het zoo naar ontevreden on- mmissie Armon- dan niet ge. t (Wordt verrolgd.) in Zn. Gouda H oedingswaarde. Medaille». ver. eon i en geen moeder verlaten, hem op Aarde ge en be te Tilburg. lELONJBJr. onda. do zou De en- GIIIIISIIIE COURANT. oen "I bij PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewysnummer Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 b; betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Een beeld der werkelijkheid f 0.55 ,0.10 vee berekend. ■5 regels f0.35 bij vooruit- Het officieele Russische communiqué van 18 Jan. j.l. meldt o.a. dat de Russen aan den linkeroever van de Weichsel in de nabijheid) van Gumine een loopgraaf heroverden welke den vorigen dag door de Duitschers was genomen. Twee aan vallen van de Duitschers welke heden in •lit district werden ondernomen bleven zon der resultaat. Gisteren vielen de Duit schers de r Russische stelHpgep bij Boolki Bisljmöp,'»an, dooi zij werden tarugge-! dreven. Overigens geen verandering. Een officieel communiqué uit Weenen d.d. 19 Jan. meldt Ten noorden van den Weichsel hadden geen belangrijke gebeurtenissen plaats. Op de hoogten ten oosten van Zakliczyn nood zaakte onze artillerie de Russen door een concentrisch vuur eenige der voorste loop graven te verlaten. Deze achterwaartache beweging sloeg naar andere gedeelten van het front over, zoodat de vijand tenslotte over een afstand van 6 K.M. zijn voorste’ stelling moest ontruimen en zich on der hevig artillerie- en machine-geweer- vuur in wanorde terugtrok naar de naaste hoogtenlinies, en een groot aantal gewe ren en munitie in zijn vroegere stelling achterliet. Op het overige gedeelte van het front had slechts een artillericgevechl plaats. Tn de Karphaten hadden slechts kleine, patrouillegevechten plaats, louwburg, Bui- r Ned. Opera. ij geregeld tijdig i ontvangen van en, vermakelijk- b dan in on* Aan het Oostelijk Front. Het officieel bericht uit Weenen van gistermiddag luidt In Polen en West-Galioië werd een artillerieduel gevoerd. Op de Karpathen is niets voorge vallen. Uit eenige streken wordt opnieuw sterken sneeuwval gemeld. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwhrtaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten ■jzftal voor Mili- Iks. „Hollandia”. Zangv. Arnold Aan het Zuidelijk Front Do Russische generale staf van Kauka&usleger meldt: Dc vervolging van het Turkscho leger dat bij Karaoerfean verslagen is, wordt voortgezet. Wij ver sloegen bij Jeniken na een hevig gevecht gedeelten van het 32ste Turksche divisie, die mot groote verliezen overhaast terug-, trokken en twee mitrailleuses en de ba gage der officieren in onze handen lieten. Wij maakten een groot aantal manschap pen krijgsgevangen. De verliezen dier Turken bij een cavalerieaanval van een Siberisch kozakken regiment bedroegen aan godooden en gewonden ongeveer 300 man. Op die andere fronten hadden geen ge vochten van belang plaats. De Saphir. Uit PARIJS wordt d.d. 19 Januari officieel gemeld: De Fransche duik boot Saphir, die zich op 15 Januari bij de Dardanellen op een bewakings post bevond, is sedert niet terugge keerd tot onze zeemacht, welke in Beschuldigingen. Van Russische zijde. Het ministerie van buitenlandschc zaken te Petrograd heeft een mondelinge nota gezonden aan de Spaansche gezantschappen in Petro grad, met het verzoek deze officieel ter kennis7 van de Duitache en Oostenrijksche regeeringen te brengen. De nota stelt vast, met aanhaling der getuigenissen van Russische soldaten, dat de Duitschers zeer dikwijls gewonde Rus sen öp de slagvelden af gemaakt hebben. Eenige van die misdaden werden zelfs gepleegd onder de oogen der Russen, die zich terugtrokken. Gowponlijk werden de gewonden echter koelbloedig en stelsel matig afgemaakt na het gevecht, hetgeen word bericht door hen die aan den moord ontkwamen door zich te houden of zij* dood waren. Ook kvAtmen er verscheiden gevallen voor van gruwelijke verminkingen. Den 29ep, Augustus vond men twee officieren van het l'riediand-corps, wien dc oogen met de bajonet uitgestoken waren. Duit-* sche ziekenverplegers maakten zich schul dig aan het atmakch der gekwetste Rus sen door revolverschoten. Bij verscheidene gelegenheden werden, Russische krijgsgevangenen gefusilleerd- door do Duitache on Oostenrijksche troe pen, die mot bijzondere barbaarschheid de gevangen Kozakken vervolgden. De nota haalt een order aan van don chef van oen eskadron kurassiers, Von Mo- deiski, die zou hebben voorgeschreven, alle Kozakken op te hangen. Ter uit-* voering van deze order werden twee on gelukkige kozakken opgehangen. Vol gens Poolsche boeren werd een kozak don len October levend verbrand in het dorp Saenki, gouvernement SoewalkJ. Een Russisch generaal meldt, dat de Duit- schers half October bij Radom een offi cier en vier kozakken fusilleerden ander kozak werd1 opgehangen. Vier an dere kozakken werden gefusilleerd Monstivisk door de Oostenrijkers. De bewoners van Duitache steden vie len de Russische troepen verraderlijk aan, door op hen te vuren uit de vensters en van de daken der huizen. Het gedrag der Duitschers en Oostenrijkers in de bezette plaatsen tegenover de Russische burgerbevolking was volkomen in strijd met do voorschriften van de Conventie, van Den Haag van 1912. De Pruisische van zijn Zeeofficieren ver- ach* Maar zijne kunst Wat zou er van haar worden in die wildernis Gaf hij op die wijze niet voor altijd de loopbaan prijs, die trots en zijn geluk uitmaakte? Helaas ja, maar hem bleef geen andere, kans over; zooals de zaken thans ston den, was hij verloren intjien hij geen krachtige maatregelen nam, die zijn be staan een geheel andere richting gaven. En Marcelle Zou zij er in toestem men hem te volgen Bij die vraag ge voelde hij zich aangrijpen door een ont- Van 5 tot 15 Januari. De „Ooggetuige” bij den Franschen generalen staf somt de resultaten op van de operaties van 5 tot 15 Januari als volgt: lo. Uitbreiding en consolidatie van ons succes op den rechteroever van* de Yser, tusschen Saint Georges en de zee; het Duitache offensief in deze streek gebroken tegen den Yser. Daar entegen veroverden wij een groote strook grond beneden den Yser. 2o, Bij Soissons, waar ons offensief schitterend begon, werd de strijd on-' derbroken door het wassen van de Aisne, waardoor de bruggen werden vernield, zoodat wij geen versterkin gen konden zenden. Zoo waren wij niet in staat om onze posities te hou den tegen den sterken aanval, doch wij trokken slechts terug over minder dan 1800 meter over een front van nog geen 5 K.M. lengte. 3o. Nieuwe vorderingen in de buurt van Perthes en mislukking van allot tegenaanvallen. 4o. Het Duitache offensief in Ar-* gonne werd tot staan gebracht. 5o. Voortduring en handhaving on zer successen in den Boven-Elzas. lessen krijgen.” „Twee of driq leerlingen meer kunnen mij niet redden. Neen, Marcello, daartoe zijn de grootste offers noodig. Ik heb lang over onzen financieelen toestand na gedacht en om hem te verbeteren ben ik bereid tot de grootste offers. Wilt gij mij daarin ter zijde staan Wat ik van u vragen ga is voel, zóóveel dat ik het u maar ternauwernood durf voorstellen.' O Ik bid u, heb medelijden met mij, en maak mijn besluit nog niet pijnlijker door eene weigering.” „Een besluit Hebt gij reeds een sluit genomen En dat zonder mij raadplegen riep zij verschrikt. 0 Wees gerust ik heb mij nog door niets verbonden, maar wel staat mijn voornemen vast. Liefste, hier in Europa valt er voor ons aan geen verbetering van positie te denken rond te reizen zou op den duur moeielijk met mijne vaste betrekking overeen te brengen zijn; maar men heeft mij gesproken over ’n land, waar men een kleine bezitting koo- pen kan, om haar te beplanten en waar de grond zoo welig is, dat hij vruchten genoeg afwerpt om zijn eigenaars binnen acht jaar tijd» rijk te maken.” „Weet gij zeker dat dit geen valsche voorspiegelingen zijn vroeg Marcelle nadenkend. „Ik heb de nauwkeurigste inlichtingen ingewonnen. De van Dalens zijn er ook heen vertrokken, en ik ben overtuigd dat men niets overdreven heeft wat de voor uitzichten betreft. Zie Marcelle, ik geloof worden gesteld of dezen niet econo- ian wij. Dezer i de bladen lezen, te Vlachtwedde ie grens had ge- •t de prijs in aag en ten onzent ij hebben hierop gewezen. Reeds an waren te Ober- Duitsche plaatsen irkens veel lager Dat wees er op, 1 zijn eigen vee- >or het geval de n mocht komen. Ifde niet voor ons n ons begrijpen, en exportslage- iken tegen een bod. Boven deze ch zeker wel de jle bevolking en zen veestapel, an versch vleesch j thans geschiedt, stijging van alle toch reeds aan- grooter moeten n zal in onzen worden gescho- lilijk gedicht zal et jonge vee toch »ote hoeveelheid ontstane tekort Brden aangevuld, ongetwijfeld aan jke quaestie zijn Ins lijkt het toe, tng van ons volk k gesteld worde n versch vleesch. zal voorkomen lat wij voor na komen te staan, n op den huidi- ;ins goed worden >ns tegenwerpen, kelijk is om im- Wij geven dit dit voorbehoud, det toe mag lei- If in het gedrang om zgn wij van nister van Land- arbod van levend m tot het verbod slachte runderen Bij Jabeny ten Z. van de Bukowina werd een Russischen aanval onder zware verliezen voor den vijand af geslagen. Op het Zuidelijk front is de toestand onveranderd. commandant van Kalisch, Proisker, Hot op 4 Augustus bewoners fusilleoren we gens de stuitendste motieven, ja zelfs zonder motieven, met het doel de bevol king schrik aan te jagen. Op 13 Augus tus vermoordden twee Pruisische dragon ders een katholiek priester, in het dorp Kojoerd, in het gouvernement Soewalki, na hem wreed te hebben mishandeld en beloedigd. Een andere katholieke priester werd eveneens mishandeld1, doch wist te ontkomen. Ondanks het bestaand volkenrecht hoeft ■le Duitsche en Oostenrijksche militaire overheid in ruime mate gijzelaars ge maakt in de dorpen Mokovo en ('hatava in het gouvernement Podalsk. Do Oos tenrijkers schonden verscheiden vrouwen en jongo meisjes, en bedreigden en mis handelden de bevolking, vooral de pries ters, met het doel inlichtingen te verkrij gen omtrent het Russische leger. Hot gebruik van ontplofbare kogels door de Oostenrijkers is in tal van gevallen vast gestold dóór medische rapporten ejj foto- graphieën van de wonden en do kogels. In het dorp Lazenski bij Namirof von den do Russische troepen 10.000 ontplof bare kogels, welker oorsprong uit het Ooskjirijksohe fabrieksmerk btetric. Bij Przemysl vonden de Russische troepen twee mitrailleurs, die bestemd bleken te zijn voor ontplofbare kogels. Verder be vat do nota de verklaringen van twee groepen gevangen genomen Oostonrijksohe officieren. Deze officiejgn protesteerden tegenover hun eigen rogeering tegen het gebruik van deze patronen die zij noe men „Oosterreiohisohe Einsohusspatrone” en die de hoedanigheid van dum-dum-ko- g<*ls hebben. Do orthodoxe en katholieke kerken wer den ontheiligd en geplunderd door do Dnitaohers en Oostenrijkers te Grajewo, Krasna, Topoleza, Konsk on Kiolce. Uit officieele stukken blijkt, dat de Duitache on Oostenrijksche troepen vele malen de conventie van Genève van 19(X> hebben geschonden. Een rapport van dr. Zwegintsef van 5 December zegt o.a., „dat de Duitache overheid hoegenaamd geen rekening hield met de conventie, waarbij het personeel en de gewonden van den vijand moeten worden beschermd. Aan den andereh kant worden hot Roode Kruis on de gewonden bij de vijandelijk heden niet altijd in acht genomen. Ilor- haaldolijk namen de Duitschers hun toe vlucht tot verraad en bedrogen do Rus sische (roepen door middel van do witte v lag en andere teokenon van overgave. ,E«n bijgevoegde nota lievat getuigenis sen van gevangen genomen offiefpren fotografieën en patronen en ontplofbare kogels enz. KOPENHAGEN, 18 Jan. (Part.) Do zoon van den oud-kanselier Van Bolh- inan Hollweg Is, naar thans bekend werd1, op 7 December door een patrouille ko zakken, gedurende een verkenning, doo- 32) Hij vertrekt voor acht jaar. Na loop van dien tijd hoopt hij met groot fortuin terug te komen.” „In zoo korten tijd riep Holding lachend, „en waar heeft hij dat toover- land ontdekt „Het zijn de Malvinia-gronden, waar over in de laatste maanden zooveel ge schreven is in de bladen. Het schijnt waarlijk eene prachtige zaak te zijn, .en ik bewonder de geestkracht van al die jonge lieden die daarginds aan dien nog niet uitgeputten bodem een oogst gaan ontwoekeren, waar naast al wat wij on der vruchtbaarheid verstaan, kinderspel moet gelijken.” f „Maar is van Dalen trouwd „Zeer zeker, en dat is wel de aan leidende oorzaak tot dezen stap. Hij huw de een meisje zónder fortuin en bezat zelf niet veel. Zij mochten bezuinigen zooveel zij wilden, elke maand sloot d< balans met een tekort. Zij verloren er beiden al hun vroolijkheld en levenslust onder, totdat die Malvinia-zaak voor hen op is gerezen als een ware uitkomst. Zij hebben er het weinigje wat zij nog oven hielden ingestoken en zij heeft les geno men In het confijten van vruchten, ter wijl hij alles tot de reis in gereedheid bracht. Overmorgen vertrekkep zij vol moed en overtuigd té zullen slagen.” Terwijl Onno alleen huiswaarts keerde, zweefde het beeld der van Dalens hem voortdurend voor oogen. Bevond hij zich niet In dezelfde omstandigheden als zij, zou het vreemde land ook voor hem haven des behouds wezen Het zou hem wel zeer zware offers kosten; vooreerst moest hij daartoe zijne i, zijne moeder die slechts _rhad; die zich reeds zoo innig aan haar kleindochtertje had liecht. Maar zij was nog zoo flink over .acht jaar tijds zouden zij elkander immers wedervinden voor altijd, en zou hij haar mede laten ^genieten verworven vermogen. lieten Immers ook wel voor vele tereenvofgende jaren hunne naaste 1.50 150 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. niet.” „Antwoord mij eerst,” hernam zij verbiddelijk. Hij wierp haar een blik vol droefheid toe en sprak toen langzaam „Dan zullen wij onherroepelijk ten gronde moeten gaan want in geen ge val zal ik u alleen achterlaten.” De jonge vrouw gevoelde eene groote teleurstelling. deze streek opereert, gn de buiten- landsche' pers wordt bericht, da( de Saphir zou zijn gezonken en dat Turk sche schepen een deel der bemanning zouden hebben gered. Zeppelins aan de Oostkust van Engelané LONDEN, 20 Jan. JJisterenavond half negen wierp een Zeppelin 5 bom men op Yarmouth. Drié’personen wer den gedood. VerschiHende huizen werden vernield. Van oen man werd, het hóófd afgeslagen. Dó aanval duur de 10 minuten. Te 11 uur wierp een andere Zeppe lin 6 bommen op Kingslynn. Twee huizen werden vernield, een 17-jarige jongen werd gedood, zijn vader* werd onder het puin bedolven, Mijn moeder en haar zuigeling werden gewond. Ook zijn bommen geworpen op Sherengham, Cromer en Sandingham, waar het buitenverblijf van den Ko- ning ligt. LONDEN, 20 Jan. Volgens latere berichten zou een Zeppelin bij Hun stanton zijn neergeöchote®. Het Engelsche leger. 4JU Londen wordt dd. 19 Jan. seind jpé geestdrift vpot _iio dtensine-1 ming hl het leger duurt in het geheelo land voort750 man zijn verleden week tc Birmingham ingeschreven. De resultaten van Maandag toonden nog verdere toeneming. Reeds wordt eon tekort aan mannen gevoeld in de land bouwdistricten te Yorkshire, dat mannen van uitstekende lichaamsgesteldheid le vert. Er zijn eveneens merkwaardige re sultaten in Wales en in Ierland, waar vooral mensclien uit dc welgestelde klas sen dienstnemen. Een telegram uit Delhi meldt dienstneming bij het Indische leger bij de jfeserve-officicren voor de Indische, regimenten gaat in grooten getaio voort.» De recruteering voor het Indische leger’ blijft schitterend, daar, die oorjfOgzuchti- go rassen hun vechtlust voelen ontwaken door het conflict in Europa. De toevloed- van Vrijwilligers is over het geheele land waar te nemen. Incident met een Zweedsche stoomboot. Het Zweedsche stoomschip Halfdan dat gisteren uit Engeland komende, te Norkoeping aankwam, meldt, dat toen het stoomschip bij dc binnenvaart te Liver pool de havenfórten passeerde en op het punt was de vlag te hijschen, van een zottenden angst. Zou hij er toe moeten komen haar te dwingen hieromtrent zijn wil te volbrengen OI indien dat zijn moest dan was ook voor altijd elke vre de tusschen hen verstoord, zouden zij elkander voor immer vreemd worden. Dagen achtereen droeg hij die ge dachte in zich om, zonder er iemand over te durven spreken. Thans eerst had hij den moed gehad een meer bepaald karakter aan zijn voor nemen te geven door zich tot de firma Verhaven te wenden, en keerde hij van daar terug met de vaste overtuiging dat hij nog op deze wijze zichzelven en dezijnen redden kon. Maar, alvorens te handelen, moest hij met Marcelle spreken; hij wilde haar niet op eenmaal stellen tegenover een reeds beslist feit, en met ietwat haperende stem begon hij, dien middag na tafel „Ik wilde gaarne dat gij even mij luisterdet, liefste.” De jonge vrouw zag hem aan. „Zeker weer over die eeuwigdurend te- rugkeerende geldzaken. Als gij eens wist hoe onaangenaam mij dat is, ik kan er toch niets aan veranderen.” Onno ging voor haar staan en haar ernstig in het gelaat ziende, vroeg hij „Gestald dat ik er nooit meer over sprak, en dat wij maar doorleefden ge lijk wij tot dusverre bestaan hebben, op welke wijze dan, gelooft gij, zouden wij eindigen „Mijn hemel gij zoudt misschien meer >uwburg5eabon- Qg, de Haghe fort een kanonschot tegen het stoomschip werd’ gelost. De kogel ging door tus schen commandobrug en den fokkomast en viel toen in het water. De kapitein gaf bij de Zweedsche over heid kennis van het voorval en verlang de, dat de Zweedsche Minister van Bui- tenlandsche Zaken bij do Engelsche Re- geering vertogen zou hebbeh, daar de beschieting van vreodzwme handeissdio- pen. onder Zweedsche vlag in strijd is met het volkenrecht. Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué van gis teren meldt In België is veel sneeuw gevallen. In de buurt van Atrecht bracht onze zware artillerie bij verschillende gelegenheden de vijandelijke batterijen tot zwygen. Onze posities bij Laboisselle, welke wij in den nacht van 17 Januari ont ruimden ten gevolge van hevige bran den, werden den volgenden morgen door ons hernomen. Ten JUW. van Pont a Mousson na men wij nog een andere Duitsche versterking in Bois le Prêtre, waar wij 500 meters Duitsche, loopgraaf bezetten. or zoo vast in, dat ik niet alleen be reid ben daarvoor mijn laatste kapitaaltje prijs to goven, maar ook voor al dio jaren van mijnö arme moeder to scholden en zelfs do loopbaan die mij zoo lief is te laten varen. Weest gij van uw zljdo edelmoedig, en stem er in tod mij met ons kind naar Amerika to vergezel Ion. Het is ver, heel ver wég, want Ik spreek van de Malvinagronden.” De jongo vrouw bewaarde eenige oogen* blikken lang het stilzwijgen daarna hief zij het hoofd op on vroeg „Neem eens voor een oogenblik mogelijkheid aan dat ik weigeren voor mij zelveva» dat onherbergzame bal lingsoord te hooren. Wat zoudt gij dan wel doen Onno strekte smeekond de handen naar haar uit. „O ik bid u, heb medelijden met ons beider loven,” mompelde hij, „en zeg dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1