IVEL. i 'i eding. o. I2Ö8Ö.' Donderdag 21 Januari 1915. 53e Jaargang. XTxexx"ws- ezx -^.d.^re3rtexxtx®Tol©-d- voor G-oixd.su eztx Oixxstr elcexx. De Oorlog. Zon- behalve Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON L OUWBURG. ttfera>oesfe JUWBURG. - Wi Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. - 47 - 38 37 - 33 - 28 •1 60 M M t 50 35 en een HOOFDSTUK IX. vroeg Holdius met (Wordt vervolgd) i’ In Polen en Galiciö. hot officieel communiqué uit i GENOEGEN". 25 30 overd hebben, vopr ons ingericht. De vij/ and vlei, zonder goeden uitslag, den sec tor Thann aan, waarbij artilleriegevech- ton plaats hadden met een voor ons gun stig verloop. derij, zoowel voor m, inwoners van persoon. Kaarten gba&r bij den Buf- t en kunnen orden a 10 cent nuari van 10—12 t avonds aan het stellino vertrekt r Wadding* veen Een beeld der werkelijkheid wa- zij die Januari 1915, SPELERS, D VERKADE. het Abonnement. 1", Gouda. invang 8 uur. in geachte hezrtm U. ver meer -L.-’UaJ GOlIkMHE COURANT vergeten. V” vr Ivoor PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. J. Met Geïllustreerd Zondagsblad' Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, by onze Agenten, ?n slechts aan ten. De Burgemeester van Gouda maakt ge kend lo. dat door den Minister van Laridu bouw, Nijverheid on Handel vastgesUld zijn de volgende inaximum-kaasprijzen voor binnenlandsch verbruik A. Voor den verkoop en gros - - t38p.50K.p. -40 u hopen fortuin te maken.” „Zijt gij dan zoo onverzadigbaar In uwe wenschen geworden vroeg zij op een toon vol bitterheid, want haar hart be schuldigde Marcello oorzaak van dit alles te zijn. „Gij waart reeds een gevierd wen van een 1 vier Boven- p een terrein Perponcher- Mamixstraat ihage. ceningen zijn van ari 1915 te ver af van f 250 per i F. EHNLE, ie ’s-Gravenhage, dagen van 9—12 te bekomen. Aan het Westelijk Front. In het Fransche communiqué van gis teren wordt gezegd In de streek vin de zee tot aan de Somme heeft in do omgeving van Nieuwpoort een levendig rtriiHetiegeviXibt plaats gehad, in loop waarvan de vijand vergeeft} tracT’ Y«d Een Oostenryksch sociaal-democraat gearresteerd. Aan de „Vorwfirts wordt medege deeld dat de Oostenrijksche sociaal- n van FRANZ Duitsch vertaald ENGERS. uur precies. Leden en hunne i de Programma’s, mdelingen f 2.—- Stalles, Balcon). c in Gouda, ge- s het Reglement, met leden. iers van Gouda, mg, dan op de jravenhaagsche •dbakkery, Ver en Ziekenfonds F, gevestigd te oornemehs AAN MAANDAG 1 avonds te 8 uren, van het gebouw m de Delftsche NUARI 1915 3e Specialiteiten- eld programma. Itekteldertguiilalm i Troupe. rs van de Vlaam- kntwerpen. HLEY, Piano Humoriste a Den Haag. .MAN, an Jongleur, zijn Genre. ITRAN'AM 4eportoire, o.a. 24 uur permissie, redespaleis, enz. ELLYS. aamheden in de Circus Carré im. L.OPS. n aan de tanden stverrichtingen •ord. Hing Opvoering ucht it in de val. heel Nederland, taatsen 0.75. Leden en I Stalles f 0.60. ij f 0.30. ranaf Zaterdag a f 1.25 1.59 150 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. In - Weenen d.d. 20 Jan. wordt medege deeld, dat de algemeene toestand onveranderd is. Op het front in Po len hadden, ongeacht patrouillegeveoh- ten. slechts artilleriegevechten plaats; Aan de Dunajec werd een afdeeling der vijandelijke infanterielinies be schoten, en werd de vijand genood zaakt een sterk bezette hoeve te ont ruimen. Een onzer afdeelingen| drong tot aan de rivier door en bracht den vijand een verlies van verschillende honderden manschappen toe. waarbg nog een door den vijand gebouwde oorlogsbrug over de Dunajec werd vernield. In de Karpathen hadden slechts onbeduidende schermutselingen plaats. De strijd in Przemysl. De Pester Napto hoorde van PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer «0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. I niet alleen thans, maar ook over maanden niet meer in staat zijn. Voor April of Mei kunnen zij daar niet aan denken, en ook dan slechts als het hun gelukt te bezielen en de legerbehoeften volledig aan te vullen. Maar u moet nog op iets anders be dacht zgn: De uiteenzetting tooat, hoe het succes, op een der vleugels behaald, zijn uitwerking op de geheele geveohtslinie uitoefent. Het Russiche offensief tegen Krakau is door het Duitsche offensief tegen Warschau mislukt Thans hebben de Russen, om Warschau te beschermen, zulke ont zaglijke troepenmassa’s naar hun rech tervleugel moeten zenden dat zij in het geheel geen beslissende krijgsoperaties in Galiciè’ en tegen Hongarije kunnen ondernemen, ook al waren de toestan den in hun leger beter. Uit het offensief tegen Krakau is de verdediging van Warschau gewor den. Als de grootvorst thans, ten be hoeve eener omvangrijke operatie in Galicië, zijn rechtervleugel weder ging verzwakken, dan zou hij daardoor naar alle waarschijnlijkheid Warschau prijs geven. En nu zou het stellig een ver keerde schaakzet zijn, Warschau tegen Krakau te ruilen, en zelfs dan zou hij verkeerd zjjn, als de inneming van Krakau door de Russen zeker was, wat zij volstrekt niet is. Duitschland en Oostenrijk zouden waarschijnlijk een toren kunnen nemen en daarvoor hoogstens een pion prijs geven. Het resultaat is dus, dat de partij J -- -.1-- - - staat. gehoor. Dat vreemde land k heeft niets om mij te liekoren en het kost mij het on beschrijfelijke van u en mijne kunst te scheiden, maar ik ben man en moet voor alle c men.” W i.- 40 vervullen; acht jaren, de schoonste van haar leven, zouden verloren gaan in een wildernis. Het was afgrijselijk en toch zij, had niet voor niets den gouddorst haars vaders overgenomen: zij dacht aan de ellende die zij te gemoet gingen door nog langer boven hunne krachten te le ven, in een land waar zij toch niet ge lukkig was. Het was haar als zag zij het geld na elke nieuwe toezending van vruchten binnenstroomenzij zou het be daren, zorgvuldig beleggen, en wan neer zij eindelijk genoeg bijeen hadden om heel hunne toekomst onbezorgd te kunnen leven, zouden zij voor altijd naar Europa komen, en zou haar echtgenoot haar voor hare lange zelfopoffering be- loonen door haar toe te staan al de ont beringen in de nieuwe wereld geleden te Parijs te gaan „Wat besluit gij toonlooze stem. „Ik zal u vergezellen.” Het Belgische leger. De reorganisatie van het Belgische leger is voltooid. De indépendance meldde, dat alle divisie-generaals ver vangen' zijn, omdat de behoefte aan een vernieuwing van het commando zich na vijf maanden van oorlog deed gevoelen. Generaal Bertrand, die op schitte rende wijze de Belgische „ijzeren divisie” aanvoerde, moest zich wegens ernstige gezondheidsredenen terug trekken. Generaal De Witte werd tot inspecteur van de cavalerie benoemd. De gemengde brigaden, die bij de reorganisatie van het Belgische leger in 1913 gevormd weren, zyn opge heven na de ervaringen, welke men in dezen veldtocht heeft opgedaan. Het Belgische leger telt nog, met inbegrip van zijn nulptroepen, een honderdduizend man, die in zeven divisies gedeeld zijn. Tot de cavalerle- officieren is een oproep gericht, om bij de infanterie dienst te nemen. Er is een. nieuwe afdeeling ingestelddie der auto-kanonnen, waarvan de orga nisatie opgedragen is aan majoor Colon, die militair attaché van België te Parijs was. De oorlog in de lucht. Officieel wordt dd. 2(7 Jan. uit Berlijn gemeldIn den nacht van 19 op 20 Jan. hebben marlneluohtsohepen een aan val ondernomen op eenige versterkte plaat sen aan de Engelsche Oostkust. Hierbij zijn, bij nevelig weder en regen ver scheidene bommen met goeden uitslag ge worpen. De luchtschepen werden bescho ten; zij keerden echter ongedeerd terug. Aan het Oostelijk Front. Een bijzondere correspondent op het Oostelijk oorlogstooneel meldt uit Lowitsj Ik had gelegenheid met een hoog geplaatste» Duitschen officier van den generalen staf, die meer speciaal van alle gebeurtenissen op het oostelijk ge vechtsterrein op de hoogte is, over den algemeenen militairen toestand te spre ken. Hij wees op de zooeven gepubli ceerde beschrijving van de operaties in Polen en Galicië en voegde daar aan ter opheldering en aanvulling toe: Gij ziet hieruit de volslagen misluk king van de groote Russische offen sieve beweging, en kunt er zeker van zijn dat de Russen voor een hervat ting van de groote offensieve opera- oogenblik. Het streelde hare ijdelheid schijnbaar de grootste hoedanigheden aan den dag te hebben gelegd, terwijl zij en kel gehoorzaamde aan de wetten van het onvermijdelijke die zij tevens als haar voordeel beschouwde. en gros f 5 per 50 K.G. en bij koop en detail 5 cent per £ond in rekening worden gebracht. 2o. dat wanneer een winkelier niet in staat is kaas te kqppen voor den voor hinnenlandsche consumptie vastgestelden maximumprijs,de Burgemeester voftr- noeind hem eene verklaring kan verstrek ken waarop hem door tusschenkomst van liet Rijks Centraal Bureau de daarop door den Burgemeester aangegeven hoe veelheid, die in overeenstemming moet zijn mot den normalen omvang en de tail, zal worden geleverd 3o. dat de winkeliers op eene zicht bare plaats in hun winkel aan het pu bliek moeten bekend maken tegen wel ken prijs, welke niet mag te boven gaan de hierboven aangegeven maximumprijs voor den verkoop en detail, iedere soort van de door hen in hun winkel in yoor- raad gehouden kaas, ten verkoop wordt aangeboden. Gouda, den 21 Januari 1915. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. ■40w detail Goudsche 50 den - - - V heeft ons bruggenhoofd bij de Onding te vernielen, terwijl wij er in slaagden een deel zijner bijkomstige werken te vernielen, alsmede bij St. Jo ris een hoeve, die zeer versterkt was. In den sector YperenLens hebben ar- tillertegövechten plaats gehad met af wisselende hevigheid zeer hevig was het bombardement van Blangy bij Utrecht. Over de frontdeelen SoiseonsCraonne en Craonne—Reims valt niets te vermeiden. In de omgeving van Champ-de-Chalons ert ten Noorden vaji Perthes is onze artillerie zeer krachtdadig tegen de vij- nnd&ijke veldwerken opgetreden. In het bosch van La Grurie heeft de vijand een onzer loopgraven hevig aangevallen; onze, troepen weken een oogenblik terug, maar hebben met twee krachtige tegenaanvallen de stellingen, die wij hadden, in hun ge- lieel hernomen. Bij St. Hubert hebben de Duitschers een Noordiwestelijk vooruit- «pringënd deel onzer loopgraven in de lucht doen vliegen, doch onze troepen wierpen zich in de ontstane kuilen en gaten en verhinderden den vijand er zich te nestelen. Ten Noordwesten van Pont-h-Mousson, in het bosch van Le Petre, hebben wij honderd meter vijan- dolijke loopgraaf, die wij eergisteren ver- Voor volvette jonge Goudsche kaas Voor volvette jonge Goud sche kaas met Rijksm. Voor vol vette Goudsche Mei en September kaas’ volvette Goudsche Mei en Sept, kaas met Rijksm. -49 Voor Edammer Mei e$ Sep tember kaas (-|- 40) - 42 Voor jonge Edaimner kaas 40)*) Voor Goudsche kaas 40)*) Voor Edammer en Goudsche kaas 30)*) Voor Edammer en Goudsche kaas 20)*) Voor magere Edammer en Goudsche kaas -18 Voor Friesche 'nagelkaas -23 Voor Leidsche en Delftsche komijnekaas B. Voor den verkoop en Voor volvette jonpe kaas Voor volvette jonge Goud sche kaas met rijksm. Voor volvette Goudsche Mei en September kaas Voor volvette Goudsche Mei en Sept. k. m. Rijksm. 62 j, 55 33) De dagen barer liefde voor hem ren zoo geheel en al voorbij, dat hom zonder leedwezen alleen naar verre streken zou hebben zien gaan, van het oogenblik af waarop zij mocht ho pen dat hij er met inspanning van al zijne krachten fortuin zotT pogen te ma ken. Zij wist slechts al te goed welk een ijver en geestkracht hij bezat. En terwijl zou zij zich bij hare moeder te ruggetrokken hebben, wat zoo geheel en al van zelf sprak, en getracht hebben zich te Parijs over hare armoede te troosten. Men had daar trouwens zoovele kostelooze vermakeii dat men er altijd genoegen kon hebben. Aan hare zijde zou haar dochtertje op groeien; zij zou haar eene- geheel Fran sche opvoeding geven en wanneer Onno terugkeerde zou hij voldaan zijn over haar werk. Aldus was het visioeh dat haar een oogwenk als een zonnig tafereeltje voor den geest had gezweefd, en met een en kel woord vernietigde hij dat alles. Zij zou mee moeten gaan naar dat onbe schaafde ’Oord, waar zij waarschijnlijk zel ve de rol van dienstbode zou mogen kunstenaar, toen gij nog altijd de eenvou dige smaken Uwer kinderjaren hadt be houden. Waartoe behoeft de mensch al dat goud Het maakt hem niet geluk kiger, want in het hart schuilt elke le vensvreugde, en het koude metaal kan dat hart niet binnendringen i|och vol doen.” De jonge man streek met krampachtig gebaar de lokken van het voorhoofd weg. Hij had zijne moeder tot dusverre nooit willen verontrusten met het verhaal zij ner geldzorgen, en het kostte hem veel <t haar thans over te mocteh sproken. „Het is geen gelddorst wat mij tot dit besluit heeft gebracht”, sprak hij op ha perenden toon, „maar wel de vurige wensch eindelijk wat meer gemoedsrust te vln- len. Ik kon op den duur de gedachte niet dragen dat wij dag aan dag achteruitgin gen. Tot nu toe heeft het weinige dat vader mij persoonlijk naliet, nog kunnen dienen om het tekort te dekken, maar het uur zou gekomen zijn waarop ik niets meer o verhield en wat dan Geert rul da Holdfus had hem verschrikt aangezien. Zij had moeite hem te be grijpen. Hongaarsch vliegofficier, die den lOn Januari opnieuw naar Przemysl was gevlogen, dat de Russen een deel van het leger, waarmede zij de. vesting insluiten, nebben teruggetrokken. Hun ondernemingsgeest is zeer geluwd. Daarentegen bevechten de belegerden hij hun aanvallen steeds groote suc cessen. Zij verontrusten de Russen onop houdelijk. Zoo ondernamen zij een uitval in de richting van Dirnof, waar zij den Russen niet enkel een zware nederlaag toebrachten, doch ook 1200 gevangenen maakten, welke zij in de vesting inleverden. BERLIJN, 19 Jan. (E.) In het Boe- karester blad „Seara” waarschuwt een lid van de regeering Rumenië ervoor om zich in dienst te stellen van Rus sische belangen. Het zou1 waanzinnig zijn de gunstige situatie van Rumenië licht zinnig op het spel te zetten. De officieuse „Vittorul” schrijft in denzelfden zin. Het blad verklaart dat hoe verder Europeesche oorlog voort schrijdt het des te duidelijker uitkomt waar de Rumeensche belangen zich bevinden. De Rumeenen mogei hunz eigen belang denke De Daclakwestie. To New York is bericht ontvangen, dot Mr. Gerard de gezant der Vereenigde Sloten tc Berlijn, zijn gouvernement heeft medegedeeld dat Duitschland direct on liefst zoo spoedig mogelijk twee mlllloen balen wol kan en wil koopen. Er zijn thans twintig schepen met wol, onder Amerikaansche vlag naar Bremen of Rot terdam onderweg. Velen dier schepen ma ken, niettegenstaande do hoogo verzeke ringen, met een enkele reis voordooien dio gelijk staan met hun eigen waarde. Men kan nu een schip in Amerika koo pen, bevrachten met wol, en na een reis naar Duitschland zijn kosten dubbel en dwars goed maken. Met de Dacia is het echter anders ge steld, daar dit schip vast on zeker door de Ilamburg-Amerika lijn torug zal ge kocht worden, als het to Bremen aan mocht komen, hetgeen echter de Engel- schon wel zullen verhinderen. Gisteren, 18 Januari, was te Was hington nog geen definitief antwoord uit Londen ontvangen of men 't schip nog vrij naar Rotterdam zou laten varen. ct. p. p. 52% L Het was voor Onno’s moeder een harde iieproeving het besluit van haar zoon te vernemen. Op haar leeftijd hoeft men die veerkracht verloren waarmede men in de jeugd nog weerstand kan bieden aan sla gen, die al te plotseling, al te onver wacht op ons nederdalen, en zij bleef als versuft zitten, onmachtig oen volzjn te antwoorden op de mededeeling die haar zulk een pijn deed. „Moeder”, sprak de jonge man, die haar niet aldus kon zien lijden, „trek u de zaak niet zoozeer aan. Acht jaren gaan zoo spoedig om en wie weet of het geluk ons niet mee loopt, zoodat wij nog eerder terug kunnen keeren. In elk geval, gij zijt zoo sterk, dat wij er op rekenen mogen u weer te zien.” Maar Geertruida Holidus schudde het hoofd. „Uw vertrek zal mijn dood zijn,” mom pelde zij op gebroken toon: „Wat wilt ge mijn jongen Na den dood van uwen vader had ik u alleen over. Ik heb geleerd al mijne gedachten, heel mijn leven op u saam te garen. Als gij ko men moet, al weet ik het ook niet voor af, voel ik reeds aan (te luide kloppin- 55 kaas, gemerkt 4- 40, 4- 30, of 4- 20, kaas verstaaft die respectievelijk 40% of meer, 30% of meer of 20% of meer vet in de dto- ge stof bevat. Roomkaas en lunchkaas (met Rijks werk) kunnen en gros verkocht worden ais kilokaas voor f 42 de 50 K.G. en als half-kilokaas voor f 43 de 50 K.G., terwijl bij verkoop en detail 52 respec tievelijk 53 cent per pond kan worden berekend. Voor koschere kaas kan bij verkoop Hij had dit antwoord zoo weinig dur ven verwachten, dat hij een luiden kreet van blijde verrassing slaakte, en op haar toesnellende, haar in de armen nam en fluisterde „O 1 mijne lieveling, mijne eenige Mar cello. mijne vrouw, wees gezegend! Nooit zal ik uw moed en zelfverloochening in deze omstandigheid vergeten.Gij zult mij thans ook helpen, niet waar, mijne arme moeder op de tijding voor te be reiden Zij beloofde hem alles wat hij wild»; genoot zij niet van haar triomf van het Voor Edammer Mei en Sep tember kaas (4- 40) Voof Jonge Edammer kaas (4- 40)*) i Voor Goudsche kaas (4- .40)*) V oor Edammer en Goudsche kaw 30)*) 5 Voor Edammer en Goudsche kaas 20) V oor magere Edammer Goudsche kaas Voor Friesche nagelkaas Voor Leidsche en Delftsche komijnekaas Hierbij wordt onder Oostenrijk gouden en daarvoor hoogstens een pion prijs- Qlta yoor de Russen niet zoo best gen van mijn hart, en Elsa, het kind van mijn kind, was mijne grootste vreug de geworden. Dagelijks schreef ik in een boekje op welke vorderingen ik vond dat zij gemaakt had. Ja, ik, de ongelet terde, domfne vj^ouw uit de volksklasse heb een dagboek begonnen ter eere van mijne kleindochter I Wat al geluk ligt er niet in dergelijke kleine kinderachtighe den verborgen I I n op oens zal mij alles ontvallen, zal ik verlaten achterblijven, en dat terwijl do ouderdom al zwaarder on zwaarder op mü begint te wegen ter wijl het einde al sneller nadert en ik dierbare stemmen om mij heen zou wil len hooren, om te vergeten, dat do sche mering om mij daalt...” „Moeder," viel Onno haar met vochtl- gen blik In de rede, „martel mij niet met de herhaling van hetgeen ik telkens reeds bij mij zelven heb gezegd. O 1 ge loof mij, ik geef hierin aan geen gril H1U vIIWil 11M7 kost mij het en mijne kunst l'II, IIIIUII IIA uvu mail vu UIVV, dingen aan mijn plicht gehoorza- „Maar waarom meent gij dat uw plicht daarheen roept 7” ,IIot is de eenige plek waar ik mag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1