jscope jd om 0 3 i •1 1 oon. Wi 'ÓfH II h ij I De Oorlog. o. 12687. Vrijdag 22 Januari 1915. 53e Jaargang. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON FID.A-- 43. 1 I Verwoeste Juavans. Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT? Per kwartaal MMI. JRNAAL. i’ M H .1I Telefoon Interc. 82. I XTlexL-ws- ezx voor O-o-vxcLa. ezx ©xxxstrelcexi- Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Do van •f nu aan 8 JANUARI .Hl j t. jszaal voor Mili- zijne (Wordt vervolgd.) sprak niet waar, die u tan A Zn. Gouda Galicië. hoofdkwartier Een beeld der werkelijkheid Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten Kart eerste de ver hei I 4 ihouwburg, Bui* J g Ned. Opera. fl de hel. ummer Kanongebulder. Den geheelen morgen is te Oostburg uit Westelijke richting een hevig kanonge bulder hoorbaar, waarschijnlijk afkomstig van do Engelsche vloot dicht bij Osten de, daar het geluid veel jneer uit zui delijke richting komt dan de vorige malen. vliezen. 18 Jan. (part.) tal der Duitsche >p circa 21/* mil- Aan het Oostelijk Front. Officieel werd gisteren uit het Duitsche Hoofdkwartier gemeld i i WEKKEN, 21 Jan. OHicioel. Do toe- stand is over het gehecle front onver anderd; slechts heeft hier en daar een artilleriegevocht plaats. geld willen binnen bovendien in strijd 5 van de veroor- 0T8 Fourie kwam en hoe veel Botha moet geleden heb- e hij, komen zulke in ons land voor, rikaner-hart wee- diepe wonden in, ever zwijgend en het oog intussen mhartigheid mo- barmhartigheid in 4 deelen. tgebreid pro- e succesfilms, Wat het oostelijk oorlogstooneel be treft, is de toestand in Oost-Pruisen on- veranderd. Een klein gevecht ten Oosten j van Lipno had een voor ons gunstig ver loop. Honderd krijgsgevangenen vielen in onze handen. In de streek ten Westen van de Weichsel, ten Noord-Oosten van Borzimof, maakte ons offensief vorderin gen. Een Russische aanval ten Westen van Lopuszno, zuidwestelijk van Konskie werd afgeslagen. alt Botha bij, als it ’t publiek tans elen of de rebellie uiver spasmodiese mt der Herzogie- tmenzwering van Omtrent de be- m zegt ’t blad dat tijdens de laatste an der oorzaken blad doet daarom 'elssprekende be ring te helpen de ’n einde te bren- iwe grieven wor- ipen. Men schrijft uit Roermond aan de N. R. Crt.: De Belgische jongelingen der lich tingen van 1915 en 1916 zijn, zooals bekend, verplicht, zich elke 14 dagen bij de Duitsche overheid te melden ten bewijze, dat zij nog binnenslands vertoeven. Ouders of voogden van jongelingen, die ontbreken of uitge weken zijn, worden streng gestraft, welke straf meestal bestaat in een hooge geldboete. Ondanks diet strenge toezicht, weten vele jongelingen dier lichtingen, vooral uit Limburg, doch ook uit Antwerpen en Brabant, de Nederlandsche grens over te komen, teneinde zich via Nederland en En geland bij het leger der bondgenooten te voegen. Eenige dagen geleden ontbraken er te Hamont ruim 90 van de 100 en te Hasselt ruim 200 van de 245 op het appèl. In de grensgemeente Lommel werd op een tiental jongelingen, die de Nederlandsche grens over wilden en niet aan de sommatie van de Duit sche wacht, om te blijven staan, vol deden, geschoten. Twee van hen wer den dooreen kogel gedood; eenderde, die in het kanaal sprong, verdronk. Teneinde de wachten te verschalken, worden zelfs verhuiswagens gebezigd. Deze worden voor en achter met meubels geladen, terwijl in de open gebleven middenruimte vluchtenden verborgen zijn. Zoodoende kwamen in de vorige week niet minder dan 80 uit Tongeren Nederland binnen. Daar het meermalen is gebeurd, dat op de aanmeldingsdagen door de militieplichtige Belgen veel rumoer werd gemaakt, is den caféhouders op In Polen en groote Russische ingageerd irtuoos Antwerpen, eling der films iaDobegeleidiiig. wee». RDIAU, Neef iVlaamschen ERT STOR- opleiding van ibekenden OOT. Do Karpathen. Bedriegen niet alle teekenen dan zal de Karpathen een van de meest belangrijke slagfrontcn worden. Ten eind© de ko mend» gebeurtenissen goed te kunnen vol gen, is dus een beetje bpfrissching van de aardrijkskundige kennis omtrent dit halfcirkelvormig gebergte, niet overbodig. Velen zal het b.v. misschien onbekend zijn, dat Tatra-Lomnitz en andere plaat sen in den midden-Karpathen zeer ge liefd© badplaatsen van de Hongaarsche en Oostenrijksche wereld zijn en dat daar ook vele Russen en Duitschers gezien worden. Hier liggen d e vermaak- en ont spanningsoorden van Oost-Europa, zoowel ’s winters als zomers, b.v. de Tatra dat een volslagen wintersport heeft. Ieder die Hongarije van uit het Oos ten wil aanvallen moet de machtige berg- H r p PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewystummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. rebellie. Niet vele iten zij en de re- tegen Engeland. »ren in deze laatste mgelukkige, voor toets geweest om n en te vuren op gen van hen hun n van hen hun 0en$ hun strijdge- ,pens w^ren. Deze ds in vele gevallen straf ontvangen, mdelwijze en hun id voor hun volks- derom „De loyale i hebben een pijn bende dikwels be lenden onder de ren zij de hele otreurenswaardige gordijn met zo min •strijd en beschim- ort neergelaten te rdige en billike worden, maar deze tor vreugdebedrijf In den sector van Thann, heeft se dert den nacht van 19 dezer in de om geving van Silberich-Hartmansweilerkopf, oen optreden der infanterie plaats, waar bij wij in uiterst moeilijk terrein lang zaam vorderingen maken. GOUDSCHE COURANT. zijn bezoeker, reeds hopende dat hij van de zaak kwam afzien, en verheugd dat Adriaan er niet was om hem te bewij zen welk een uitstekende onderneming het was zijn geld in de Malviniagronden te steken. „Mijn zoon is niet thuis, mijnheer haastte hij zich te zeggen, „maar mis schien wilt gij ook wel met mij spre ken. Ik ben eveneens van alles op de hoogte.” „Ik zal den en deelen luidde het antwoord. De grijsaard verbleekte. O I Zoo hij slechts den moed had gehad te spreken! „Drie aandeelen herhaald© Jiij stot terend, „mag ik misschien ook weten voor wien zij bestemd zijn „Zeer zeker mijnheer, want ik begrijp dat zij op den naam van den nieuwen eigenaar gezet moeten worden. Zoolang het voornemen nog niet vast stond heb ik er een geheim van gemaakt; er kon nog zooveel tusschen komen, dat de uit voering van het plan verhinderde; maar nu is alles besloten, en kan ik u gerust bekennen, dat ik de kooper ben.” „Gij riep Bernard Verhaven angstig uit. „Gij wilt uw talent begraven in zulk eene eenzaamheid 34) Zij, de zuinige huismoeder die met dui zend gulden wonderen verrichtte in het jaar, zij wist dat haar zoon een inko men van drie mille had, en toch kwam hij daarmede nief toe, hij die toch waar lijk niet kon aanvoeren dat hij een al te groot gezin moest onderhouden 1 Maar ging hij dan ooit naar koffiehuizen of sociëteiten Had hij zelfs, sedert eenige maanden, niet afgezien van het rooken en zat hij daar niet voor haar, zooals altijd gekleed in een eenvoudig pak, dat uit de handen van een nederig als goed- koopen kleermaker kwam O I de oude vrouw begon op eenmaal licht in deze duisternis te zienhet was niet Onno die zich dwaze uitgaven veroorloofde maar zijne vrouw dae hem aan de gril len opofferde welke haar te binnen vie len. Dat gevloekte huwelijk was van den aanvang af het ongeluk van haar jongen geweest. Al zijne vroegere opge ruimdheid en levensmoed1 was er bij ver loren gegaan. Hoe had1 zij ook zoolang blind kunnen wezen Zij hief het grijze hoofd op en op snerpenden toon >.Het Is uwe vrouw, u trouwens niet lang ophou- kwam slechts mijn besluit mede- drio aandelen aan te koopen,” Het meldt In Oost-Pruisen is geen enkele wijzi ging ingetreden. In de richting van Mla- va hebben wij een nauwe aanraking met den vijand onderhouden zijn pogingen om in de linie onzer troepen binnen te dringen, werden alle in den afgeloopen dag afgeslagen. Wij hebben stormender hand de plaats Skempe genomen, die de vijand snel ontruimd1 heeft. Bij de Bsura en de Ravka werd over bijna het ge- heele front het kanon- en geweervuur voortgezot. Onze artillerie heeft zich met goeden uitslag met do artillerie van den vijand gemeten en verscheidene zijner bat- terijen tot zwijgen gebracht; Onze troe- pen zijn er in geslaagd eehige gedeelte lijke aanvallen van den vijand op dit front af te slaan. Ten Zuiden van de, rivier Pilitza en in Galiciö heeft geen onkel gevecht plaat» gehad; kanonvuur deed zich aan beide zijden slechts hier en daar hooren. In de Dukowina heb ben wij in een gevocht bij Vorokhta den vijand teruggedreven, die tot het offen sief trachtte over te gaan. In do om streken van Kirlibaba hebben wij een ba taljonscommandant, verscheidene officie ren en meer dan 150 soldaten krijgsge vangen gemaakt. het door deed, waardoor do spoorweg Lomberg-Munkacs loopt. De Dclatljn-pas, van den spoor weg van Kolomoa naar Dobreczen, bevindt zich eveneens in Russische handen. De Strol-pas in do Bukawina is op het oogenblik van het allergrootst belang. Zooals reeds medegedeeld, heeft Trans- sylvanlö zijn steilsten kant naar Roeme nië gekeerd. Do meest Noordelijke passen zijn de Rodna en Borgo, in den Zuid- In het Fransche communiqué van gis teren wordt gezegd Van de zee tot aan de Leie hebben ar- tilleriegevechten plaats gehad1. Ten Zuiden van de Somme en aan de Aisne hadden eenige artilleriegevechten plaats, in den loop waarvan wij de vij andelijke batterijen het zwijgen hebben opgelegd. In Champagne, ten Oosten van Reims, in de streek van Prosnes; Les Marqui ses©; Maronvilliers, hebben wij Duitsche werken vernield en den vijand genood zaakt zijn loopgraven te verlaten, torwijl een munitiedepót tot cvplosie gbracht Werd. Ten Noordwesten van „Beau-Séjour” zijn wij vooruitgekomen, terwijl wij ons bij verrassing meester maakten van drie Duitsche posten waar wij ons hebben ge nesteld. Ten Noorden van Maseiges heeft onze artillerie d© overhand behouden. In de Argonnen trad geen verande ring in. Ten Zuid-Oosten van St. Mihiel, in het bosch van Apremont, hebben wij den Duitschers 150 M. loopgraven ontnomen en een tegenaanval afge&lagen. Ten Noord-Westen van Pont-A-Mous- son, in het bosch van Le Petre, heeft de vijandi door een hevlgen aanval oen 20 M. hernomen van de 500 M. die wij do vorige dagen veroverd hadden. Wij hebben ons over het geheel in deze stelling flink gehandhaafd. die dagen gelast, twee uur vóór en twee uur na de aanmelding hunne inrichtingen gesloten te houden. zooveel kost De kunstenaar voelde een brandenden blos naar het voorhoofd stijgen en haastte zich te antwoorden „Neen, moeder, doe haar geen onge lijk aan. Marcelie beproefde al wat zij kon door zich op de hoogte te stellen eener .Hollandscho huishoudingmaar gij begrijpt hoe moeilijk dat valt aan een te Parijs opgevoed meisje. Men zal mis bruik gemaakt hebben van haar onbedre venheid en daarenboven was zij gewoon toilet te maken, houdt zij er ook van haar kind goed te kleeden; kortom de schuld ligt enkel aan mij, die gemeend heb van zulk een gering inkomen te kunnen leven; en wat mijne vrouw be treft, zij heeft op bewonderenswaardige wijze vrede genomen met onze balling schap, die voor haar toch nog vrij wat harder is dan voor mij. Ik kan haar niet dankbaar genoeg zijn aldus mijn zware taak te hebben verlicht.” „Gij hebt haar dus nog altijd lief?" „Meer dan ooit, moeder.” „En zoudt gij haar genoegzaam trouwen om nog eenmaal op nieuw leven met haar te durven beginnen in Nederland „Later zeer zeker. Ik hoop hier im mers terug te keeren „Dat is niet wat ik bedoel. Marcelie moge in den aanvang onbedreven zijn geweest, maar al doende leert men, en zonder u eenigen last te veroorzaken zou Ik een kamertje in uw huis kunnen be- bruiken en daar ook mijne malen ge- Aan het Westelijk Front Officieel werd gisteren uit het groote Duitsche hoofdkwartier gemeld Op het westelijk oorlogstooneel hadden ook gisteren tusschen de kust en de Leie slechts artillerie-gevechten plaats. De loopgraaf bij Notre Dame de Lorette, die eergisteren door ons genomen was, ging hedennacht weder verloren. Ten Noord westen van Atrecht deden de Fransche» herhaaldelijk van beide zijden aanvallen op den straatweg van Atrecht naar Rijs- sel. Zij werden teruggedreven. Ten zuidwesten van Berry-au-Bac wer den aan de Franschen twee loopgraven ontnomen, die ondanks de levendige te genaanvallen in ons bezit bleven. De Fransche aanvallen op onze stellingen ten Zuiden van Sint Mihiel werden afgesla gen. Ten Noord'-Westen van Pont-A-Mous- son gelukt© het ons, een deel van de stellingen, die ons drie dagen geleden ontnomen waren, te heroveren. Onze troe pen vermeesterden daarbij vier kanonnen en maakten talrijke krijgsgevangenen. Om do rest der verloren stelling wordt nog gevochten. In de Vogezen, noordwostolijk Sonnhelm, duurt de strijd voort. wallen over. Daarna ligt een groote en vruchtbare vlakte aan *s overwinnaars voeten. Maar de Karpathen-wal valt niet te onderschatten. Aan het Westelijk einde begint de bergrug irt de Donau-vlakte bij Pressburg en de West-Karpathen heeft een Noord-Oostelijke richting. Dan komen de Tatra en de Centrale Karpathen, die zich uitstrekt tot Zuidelijk Krakau. Voorts1 krijgen we do Ooslelijke Karpathen die Galioiö en do Bukowina van Hongarije scheidt. Daarbij sluit zich aan het Trans- sylvanischo Hoogland, dat tot de Do- nau reikt. Waar de Oostelijke Karpathen eindigt, maken de Transsylvaansche bergen bij de Strolpas een scheiding tusschen de wa teren van de Visso en de Gouden Bis- tritza. De Strolpas staat ook bekend als do Kirli Babapac, welke, blijkens do Rus sische berichten, bestormd is. Heel Trans- sylvaniö is een hoogland, niet een pla teau, dat aan de Hongaarsche zijde lang zaam afloopt naar het binnenland en ge- makkelijko passen heeft, maar Oostelijk on Zuidelijk heeft het hooge bergruggen, welke het den aanblik geven van een ge duchte vesting en een opmarsch uit Roe menië zeer moeilijk maken. De Zuid-Oos- lelijke en Zuidelijke ruggen heeten Transsylvaansche Alpen. Hier ligt hoogste punt van het gebergte. Ten slotte komen de Sroteny© bergen, die zich tot den Donau uitstrekken en, te zamen met de Mirotchbergen of Balkanbank de be ruchte engte van Ijzeren Poort, nabij Orsowa vormen. Door don Karphaton loopen, Westelijk te beginnen, de volgende passen De Lisa-, do Jablunka* on de Jordanow-pas. Do Jublunka-pas is do hoofdweg tusschen Sileziö en Hongarije on de spoorlijn Bres lau-Budapest loopt er door heen. In den Centralen Karpathen bevindt zich een weg van Neumarkt door do Hooge Tatra naar Kesmark die te gebruiken zal zijn, indien de Russen weer door Neu San- deo binnen vallen on daar is de Tillicz- pas, die loopt van Ttarnow naar fold. Deze en do Dukla-pas, de pas van don Oost-Karpathen, zijn tooneelen der jongste gevechten geweest. Dicht daarbij ligt de Meze Laborcz-pas, waardoor do spoorweg tusschen Przomysl en Tokai (het heerlijk wijnoord 1) loopt. Deze pas is nog in Hongaarsch handen maar do eerstvolgende de Usrok-pas, die loopt van Sambor naar Ungoar en dal van Ung, heeft do Russen al gelaten, evenals do Vereeske-pas de theorie Er zijn engelachtigo zielen* hier beneden zooals gij, mijne vrouw en mijne dochter, die den man tot steun verstrekken in zijne moeitevollo loop baan, en bij gebrek aan voorspoed of roem, hem geluk schenken; maar zoo do vrouw geen verheven wezen is, geen hart vol toewijding en zelfverloochenin gen bezit, dan is do man verloren die haar zijn leven toevertrouwt.” „Groote Hemel I Gelooft gij Onno aan eene dergelijke vrouw verbonden?” vroeg zij sidderend. De oude muziekmeester zag in dat hij te ver was gegaan, on haastte zich te zeggen „Zij is zoo jong dat zij nog zijn goe de engel kan worden; laat ons hopen dat de eenzaamheid in die stille natuur en de ontberingen van allerlei aard waar aan zij aldaar onderworpen zal zijn, haar den daartoe noodigen levensernst mogen geven.” Maar onder het huiswaarts keeren mompelde hij telkens „Arme jongen I Een verloren leven I Zelfs de kunst waarvan gij afstand meet doen En dat alles waarom of waartoe? Om d© heillooze betoovering van een on beduidend vrouwengelaat, lachend mas ker, waarachter zich een slang verborg! Helaas! Eduard heeft niet moer geleden dan gij nog lijden zult.’’’ De oude hoer Verhaven was toevallig alleen te huis, toen Onno het kantoor bin nentrad om alles met de firma vast te stellen. Hij wierp een angstigen blik op In België. Antwerpen. Een bijzondere correspondent van Tijd uit Antwerpen meldt Maandag heeft de internationale com missie ten huize van haar voorzitter den heer Frank, een belangrijke vergade ring gehouden. Behalve burgemeester en schepenen en de stads-secretaris waren er een twintig- tal leden aanwezig, o.a. ook de deken, mgr. Clijnhens. Een uitgebreide discussie is gevoerd over het voorstel om een extra belasting te heffen van de afwe zige inwoners. In een vorige vergadering was beslo ten het voorstel te bestudeeren. Nu vond het echter een duchtige bestrijding. O.a. ook bij den voorzitter. Deze «ette uit een, dat de belasting niet mag zijn een soort straf; de voorgesteide belasting zou in d© practijk weinig of niets' opleveren hoe zou men het krijgen en ze is ■met de vrijheid. Ieder dient vrijgelaten al dan niet te rug te keeren. De correcte houding, tot toe aangenomen, dient gehandhaafd. De groote meerderheid' was het eens met den voorzitter en het voorstel werd1 ver worpen. Uit de oorden der ellende. Een der Maasbode-correspondenton, die zooeven van een reis door België on Frankrijk tot Valenciennes toe, terug keerde, schrijft o.in. Van gezaghebbende zijde vernam ik te Antwerpen dat de goedkoopte in levens middelen, vooral van vloesch spoedig ge daan zou zijn. De goedkoopte van vleesch'* was toe te schrijven aan het feit, dat de boeren op groote bcmoJ hun koeien slachten, om daardoor confiscatie van do zijde der Duitschers te voorkomen. Zelfs waren mijn zegsman gevallen bekend1, dat koeien voor 50 cent verkocht werden. Binnen enkele dagen voorzag mijn zegs man dan ook een dreigend gebrek voedingsmiddelen. Te Valenciennes was de toestand zoo danig, dat hongersnood nabij was. Nu reeds was er gebrek aan alle eerste voe dingsmiddelen. Aan boter werd niet meer gedacht de bevolking gebruikte melasse, die uren ver van de raffineerderijen ge haald! werd. Sedert .24 Augustus had geen enkele bewoner van Valenciennes kunnen corres- pondeeren en is er geen enkel blad meer xerschenen. Het bij zich hebben vaneen dagblad is verboden op straffe van 'ge- fusileerd te worden. De zwaar gewonde Fransche soldaten die nog steeds in het hospitaal te Valen ciennes vertoefden, zijn Vrijdagmorgen om 11 uur naar Berlijn overgebracht. Zij mochten geen afscheid nemen, zelfs niet van hun naaste familieleden. bruiken. Op die wijze zou mijn onder houd bijna niets kosten, en kon ik u mijn kapitaaltje afslaan, en u zeggen gij zijt toch de eenige die van mij er- ven moet, neem alvast mijn geld en be-1 gin er een nieuw leven mede, maar in uw eigen vaderland.” De jonge man was diep getroffen door dit voorstel, dat zijner moeder zoo ge-' heel en al waardig was, inaar hij zou het beschouwd hebben als een laaghartig heid daarvan gebruik te maken. Ofschoon hij Marcelie niet- wilde laten veroordeelen i door de oude vrouw, die haar nooit be-; grepen had, wist hij zelf maar al tel goed dat zij zich niet tevreden zou kun-1 nen stollen z met eene stille, eenvoudige! levenswijze, en dat ook dit hulpmiddel; ontoereikend zou blijken. „Neen,” zeide hij terwijl er een traan in zijne oogen schitterde. „Ik zal er nooit in toestemmen u te verarmen. Over Ieenige jaren kom ik integendeel mijne; verdiensten met u deelen, en reeds spoe dig zult gij mij gelijk geven, als een man met het lot te hebben willen worste len totdat het mij zegenen zou.” Toen Helmyeld dienzelfden dag oude vriendin in droefheid verzonken vond, en van haar vernam wat haar zoo veel leed veroorzaakte, schudde hij vol! woed© het hoofd* en mompelde „De vrouw, altijd de vrouw I" „Wat wilt gij zeggen vroeg Geer-1 truida, hem uitvorschend* aanziende. „Niets nieuws of bijzonders. Het te; slechts mijne oude en altijd wederkeeren-i ouwburgöeabon- ing, de Haghe v' 3mmiasie Armeh' f 1.25 1.50 1.50 1.9» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Poslkantorén.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1