De Oorlog. 12690. Dinsdag 26 Januari 1915. 56e Jaargang. 3^Tie-CLTxrs- om. -^.d.-v-exteza.ti©Tslsud. ttoox G-o-vicL©. ©xx Oxxxstx©3s©acx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon lnterc. 82. Uitgeven A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon lnterc. 82. FEUILLETON 'H/sraooesh JSevens. (iOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENT IËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer1,0.10 Groote letters en randen naar plaatsruimte. hers), Varsooaere (1000 Inwoners) St.- Miehtel (900 inwoners) achter Dlxmui- den Zarren (700 inwoners), C Ier eken (800 inwoners), Houthulst (900 inwo ners), Merchem ('2000 inwoners), Mitide- kerke (1500 inwoners), Marlakerko (1000 Inwoners), Gistel waar se hun Vliegveld nebben, Leffinghe (1000 inwoners) en Snaeskerke, in de richting van Leffinghe. He bondgenooten bezetten nu Steenkei" ke (800 inwoners), Butecamp (900 in woners), Wulpen (700 inwoners) van dit plaatsje moesten de Belgen den kerk toren laten springen wijl ze in do schiet- iijn log KarascappeUtf (900 inwoners), nu grootendeels verwoest en onliewoond Ht. Joris (700 inwoners), Pervyso (700 inwoners), Schoore (700 inwoners), Keyem (800 inwoners). In de richting van Dlx- utuidco Boerst (900 inwoner») tegen IHxroulden, dus 7100 inwoners behalve de plaatsen als Veurne mot 7000 inwoners <n <Ie daar achter gelegen plaatsen als l>a Panne, Coxijcte enz. Hieruit kan men nu zeil opmaken hoe cücht bevolkt dit deel van Vlaanderen is. Kr was hier dau ook voor den oorlog welvaart. Het leven was er goedkoop, en do bevolking voel de zich er op haar gemak. Ik toog er dan ook hedenmorgen op uil om een be zoek aan Nieuwpoort te brengen. Ik ging over (Joxijde. Opnieuw bleek mij dat do Duitschers tiimtuer een Voel in NhHiwpoort hadden gezet. Nieuwpoort ligt aan den linker- oovermond van de Yser. Nu hebben de Fransclien hun geschut niet alleen ge plaatst aan den rechteroever, doch ze zijn tot nabij Westen de vooruitgekomen. Hit de duinen worden *s* nu door de Duitschers beschoten. Do Fransche ma rine-soldaten heijhen hier een belangrijk deel gehad in den vooruitgang. Hiervoor Heeft president Poincaró hen gehuldigd iloor zo een nieuw vaandel te schenken. In den namiddag keerde ik overC'oxy- de en Idesboldes weer terug. Hier zag ik in de duinen hoo handig de Fran- schen hun togenpartij verschalkten. Im mers tal van losse «tellingen hadden ze aangelegd. Meermalen lieten de Dnitaoho vliegers er hun projectielen op vallen. Intusechen zaten de Fransclien veilig in hun wezenlijke stollingen. Ik zag hier ook velen van de Algerijnen en Zouavon. Prachtig is hier do streek. Ondanks het voortdurend kanongebulder dat hier van allo kanten hoorbaar is, bracht het land schap mij onctor zijn bekoring. Midden op een hooge duin steekt de spits van een simpel kerkje tegen den hemel al. Over al In hel rond mooie velden, die voor het grootste gedeelte nu bewoond zijn. Hoewel Coxy de en Idesboldes ecnige innlen zijn beschoten, is er geen noe menswaardige schade aangericht. In de zen uithoek aan de zee leven de men sehen dan ook vrij gerust. De kinderen loopen er in dte duinea en aan het -trand. De wegen bier zijn goed; n.l. mooie klinkervoetpaden en macadam rij- wegen, die ondanks den regen in goe den staat zijn. Ik zag ook ergens de pleisterplaats der vliegers. Ik was nu dicht bij de zei» en slechts kilometer van Veurno af. Ik stapte dit eindje nu maar af en was zoodoende voor donker weer thuis. Ook van Coxvde gaat weer het Belgi sche postverkeer. Te Veurno verschijnt 3 maal per week een blaadje; Het Belgisch Volk. Het leven is er nog goedkoop. Paniek zaaiers. Het Hbl. van Antwerpen schrijft Dagelijks hooren wij van menaohen die schielijk sterven, zelfmoord plegen uit radeioozon angst of als zinneloozen moe ten ingerekend worden. Ken niet onaanzienlijk deel van die ellende komt op renening van do pa niekzaaiers, die alle dagen de een of andore jobstijding weten te verspreiden en de menschen voortdurend angst en schrik op het lijf jagen. Zitten we er nu nog niet droevig .ge noeg voor, dal die ongeluksprofeten maar altijd blijven voortgaan do liewoners te verontrusten door geruchten, de oen# al ongegronder dan de andere, en die van iemand stalen zenuwen vergen, wil hij er niet onder den indruk van komen V Do laatste uitvinding van de paniek- zaaiers ia weer van oen aard om onder de liehtgolooVige mensehen angst en schrik te strooien al do leden der oude bur gerwacht, weten ze nu weer te vertellen, gaan krijgsgevangen genomen en wegge voord worden Wannoer m#n\ aan do verspreider# van dergelijke gyrmmten moest vragen, waar «ij dit nfcuws haalden en op welke be wijsgronden zij zioh steunen om zo In omloop ty brengen, zouden ze niet weten wat te antwoorden mi met bunnen mond vol tanden staan. Voor de tiende maal zien wij ons ver plicht, die lieden op de strengste manier af te keuren, en tevens al onze mede burgers aan te roden, zich te onthouden van het voortvertellen van zulke be richten. Want komt er aan die ondermijning van de volkszenuwon geen einde, dan brengen de paniekzaaiers ons gelijk in 't zothuis, oer we drie maanden ouder zijn." Aan het Oostelijk Front [lei t)uH»chP groote hooldkwartler meldt <td. 25 lliui. In Ooat-Pruteen had een artlllerie-go- veeht plaats op hot front Lotzen, ooste lijk van Gumblnnen en ten noorden van die plnats. Do vijand werd door ons ge schutvuur gedwongen enkele stellingen zuidoostelijk van Gurahinnen te ontrui men. Ten. noorden van (lumblnneu werd een vijandelijke aanval onder zware ver liezen voor de Kussen afgeslagen. Aan het Westelijk Front. Officieel wordt dd. 25 Jan. uit het Doitsche groote hoofdkwartier gemeld Op het westelijk oorlogstooneel had In ga omgeving van Nieuwpoort en Y per en «D artillerie-gevecht plaats. Zuidwestelijk van Berry-au-Bac ging een loopgraaf, die Wij eenige dagen aan de Fransclien ont nomen hadden, weer voor ons verloren. Terwijl gisteren ten noorden van het kamp van Chalons slechts een artillerie- gevecht plaats vond, kwam liet dqar lie den tot infanterie-gevechtcn, die nog vbort- gezet worden. In het Argonnerwoud, ten noorden van Verdun en ten noorden van Toul was een levendige actie der artillerie te be speuren. De Fransche aanvallen op Ilart- niannsweilcr Kopf werden alle afgeslagen. Bij de gevechten In het woud loden de .Fransehen aanzienlijke verhezen. Niet minder dan 400 Fransche jagers werden dood op het slagveld gevonden. Het aan tal Fransche gevangenen wordt steeds grooter. Do Duitschers in Frankrijk en België. In het Fransche communiqué van 25 Jan. wordt gezegdIn België hebben wij ten Oosten van St. Joris eenigszins vorderingen gemaakt. Op het overige front had een artilleriegevecht plaats. Van de Leie 'tot de Oise had bij tusschenpoo- wn kanonvuur plaats. Van het front aan de Aiene valt niets te vermelden, behal- vo dat bij Berry-au-Bac gisterenochtend «en vijandelijke tegenaanval werd afge slagen. De betwiste loopgraven blijven derhalve in ons bezit. In Champagne heb ben wij verscheidene veld- en dekkings- werken der Duitsoliers vernield. In Ar- gonue werd in het bosch van La Grurie "dl zeer levendig geweervuur- door liet doeltreffend schieten van onze batterijen lot zwijgen gebracht. De vernieling der bruggen over de Maas bij St. Michiel werd door onze artillerie voltooid. In Lotharingen hebben wij bij Kmbermenil oen Beierscho troepenafdooling verrast, die wij krijgsgevangen hebben gemaakt. In do Vogezen en den Elzas heerscht een dikke mist. De nederlaag bij Soissons. Uit Parijs wprdt aan de Tfjd gemeld: We zijn hier zeer onder den indruk geweest dqzer dagen van het terugtrek ken der l-'ranscjUo legers bij Soissons. Hot zoo laconischo communiqué liet heel veel „onbekends" veronderstellen. De censuur, waarin eeq heel klein beetje verbetering schijnt te komen, heeft het dan ook be let geoordeeld, dat men ons de details van het gelieurde mededeelde. Met diepe ontroering hebben we de verslagen ge lezen De Aisne, die opzwol tot een Eon beeld der werkelijkheid 37) „Indien hij weigerde zou hij slechts een klein jaargeld voor het onderhoud van den knaap ontvangen, en hij heeft zoo veel geld noodfg. Toch wilde ik zeker heid op dat punt hebben en hesprak kort geleden de zaak met hem. Hij nam het voorstel aanstonds aan en teekonde zelfs een voorloopig stuk om zich daartoe te verbinden. Het heeft mij rust gegeven, al doodde het ook het laatste vonkje ge- vod dat er nog voor hem in mijn hart overbleef." Alles is gegaan zooals zij gezegd had. Zijzelvo stierf eenige weken later, en haar waardige echtgenoot deed voor een ton afstand van zijn kind. Wat mij be treft, ik bob sedert een "verloren, doel loos leven geleid; veel gespeeld, veel geld verloren; do Cong<r bezocht^ allerlei on verdienden lof ingeoogst voor mijn doods verachting ik ben naar België terugge keerd en gevierd geworden om mijn ge drag onder de zwarten maar de wereld was mij thans eene hei, en Ik ben haar opnieuw ontvlucht om te gaan jagen in d# wildernis der Nieuwe Woreld. Zie daar waartoe ik mij heli ingescheept. „Gaat gij dan geheel alleen op reis?" meer, tot een zee, de bruggen, die mot opoffering van voel menschenievems wer den geslagen, om na tien of twintig mi nuten door de bruisende golven vernie tigd te wordenmet angstig bonzend hart volgen we dat heldhaftig klein leger, ge vaar loopend afgesneden te worden. En de Duitschers, die maar steeds verster kingen krijgen! De commandant vraagt om versche troepenMorgenOm munitie...... Morgen 1 De gewonden moe ten vervoerd worden... Morgen En het zwarte, verraderlijke, bruisende water stijgt en stijgtZullen zo allen ver gaan Gewerkt wordt er heel den nacht aan een brug. Dank, O God, ze zijh ge red Neen I De brug springt weer f... Hier en daar een kreet van victorie de bajonet dringt de Duitschers terug. Maar ze zijn te talrijk. Heel het leger van Von Kluck is daar en aan de onzen blijven maar vijftig patronen per man over. En do Aisnc zwelt en zwelt, en de Duit schers zijn steeds talrijker. Twee nieu we bruggen worden weggeslagen, (reen voedsel meer. Geen munitie. Zijn onze holden verloren En op den linkeroever staan onze reservetroepen, machteloos, en brug houdt eindelijk stand. Nog twaalf kanonschoten blijven ons over Nog zes en zes manDe infanterie kan eindelijk de brug overtrekken. De laatste verdedigers op den oever, mannen en kanonnen, stervenmaar het kleine leger is gered l... Heel Parijs was gisteren onder den indruk van het gebeurde. Ontroering heerschte er, maar geen gebrek aan ver trouwen, geen vrees. Alleen spijt, dat nu de Duitschers victorie zouden roepon. In België Bezoek aan Nieuwpoort. Een der correspondenten van do N. Crt. schrijft ons uit Coxyde dd. 19 Ja nuari De laatste dagen is het kanon weer bijna, onafgebroken aan hetr woord. Gis teren en ook heden werd o.a. tusschen I.ombardzijdo en Weelende voortdurend geschoten. Ik tolde tot 10 schoten per minuut. De Duitschers schoten op Westende dat nu voor oen deel door de bondgenoo- ten is bezet. Hier liggen nu in hoofd zaak de Fransohen. Deze zijn erin ge slaagd oen deel van hun geschut over de Yser te brengen, zoodat nu Nieuwpoort van don rechteroever der Yser door dit geschut wordt beschermd. Doch laat ik even precies aangeven waar nu dev legers der strijdende par tijen zich bevinden De Duitschers be zetten op den rechterkant van de Yser in do richting van Thorhout (10,000 in woners) Kchteghom (met 2000 inwo ners) on I erneghom (2500 inwoners) in de richting van Brugge Oudenburg (•'1000 inwoners), Jobbeke (2000 inwo- vroeg Maroelic verbaasd. „Ja maar ik heb de noodige inlich tingen tot mijn tocht verkregen van een onzer voornaamste jagers, Hendrik Dun den. Men huurt daarginds bij aankomst een flinken knaap, die voor den wagen met proviand zorgt dien men met zich meeneemt. Verder koopt men een paar paarden men heeft zijne geweren en patronen bij zich, en met een kompas ge wapend, gaftt men de prairieën in. Des nachts slaapt men onder den blooteu he mel. En men is Ien minste ver van de menschen. Maar Ik doe niets anders als over mijzelven sproken, en toch ben ik zeer benieuwd te hooren waar uwe reis u heenvoert. „Naar do Malvina-gronden, waar mijn echtgenoot een bezitting heeft gekocht." „Dat is een moedig lies lult, vooral voor eene vrouw. Betreurt gij Kuropanog niet Maroelle's oogen vulden zich plotseling met tranen en hare lippen beefden toen zij ten antwoord gaf „O Ik heb niet gerotea wat Ik deed, toen Ik er in toestemde. Korst hior aan boord ben ik tot besef daarvan gekomen. Ik heb mij dezer dagen zoo eenzaam en ongelukkig gevoeld." Ellips van Ouderkerk© was diep ont roerd. Nu zij weende, herinnerde zij hem moer dan ooit de jonge vrouw die hij lief had gehad, en hij boog zich tot haar over en fluisterde „Wees niet bedroefd. Gij neemt immers ai wat lief hebt met u mede, en dan gij zult er niet eeuwig Wijven men zegt wonderen van die streek." „Lot niet op deze kleine uitbarsting van zwakheid. Ik leed er vooral onder hier niemand to vinden met wion men spre ken kon, die in staat was mij te In-grij pen maar ik ben Ihans dubbel blij u gevonden te beblien. Voor het overige van de reis zullen wij vrienden zijn, niet waar „Ik vraag niet liever," sprak hij ver heugd. „In misschien zullen wij u op een uwer zwerftochten wel #©n» bij ons aan zien landen vervolgde zij half vra- gend. „Misschien... I n toch ware het ver standiger voor mij geen nieuwe banden aan te koopen." „Waarom dal „Omdat zij mij slecht# droefheid kun nen aanbrengen, indien het hart er mede gemoeid is, en dat zou hier het geval kunnen worden. Gij herinnert mij te zeer het verleden, dan dat ik nu reo<fc niet op zou zien tegen het oogenhiik waarop ik van u zal scheiden wat zou het la ter wezen, als wij waarlijk vrienden ge worden waren Nog had zij geen tijd gehad hem te antwoorden, toen een eerste bliksemstraal do wolken doorkliefde. „Wilt gij liever naar omlaag gaan F* vroeg hij bezorgd. „Niet zoolang hot niet regent. Hoe bang ik ook voor dit weder ben, ik zie bet gevaar liever in het gelaat." „Altijd f" vroeg de Jonge man op ge- dempten toon. „Ja, altijd. Wadrom vraagt go mij dat „Ik kom onze kleine Liaa halen. Blijf gerust nog wat op dek, Marocilemaar ik heb niet gaarne dat hare oogjes aan hot weerlicht blootgesteld blijven, en ik zit beneden toeft te werken, zoodat ik haar naast mij kan houden." De jonge vrouw nam gretig zijn voor- stol aan. Het was haar verre van on aangenaam nog een tijdlang de frisse he lucht in te ademen, aan .de" zijde van den man die hare belangstelling meer op wekte, en zij haastte zich het kind aan den vader over te geven, belovende zich hij hen te zullen voegen, zoodra hot we der al te dreigend werd. „Uw echtgenoot schijnt zeer bezorgd voor u beiden te zijn," sprak Oudoker- ko, zoodra Holdhis weder verdwenen was. „Ja, dat is hij", antwoordde Marcello met een zuchtje. „Arme Onno hij be zit waarlijk do grootste hoedanigheden alleen behoort hij niet tot do gelukkigen op aarde." „Ik meende het tegendeel", klonk hot beleefd. „O I dat is bet geluk niet welk Ik be doel, Ik meen dit hij is een groot kun stenaar, doch zijn hart, of liever gezegd zijne gehechtheid voor on», belet hem zijn talent vruchten te doen afwerpen. Lie ver dan zijn kind en mij ccoige maan den alleen to laten was hij eenvoudig In Noord-Polen is geen verandering in getreden. Ten oosten van do Pilitza had den geou gebeurtenissen van boteekenis plaats. In Polen en Galiclë. f In hot officieele communiqué van 25 Jan. uit Ween en, wordt gezegd In Po len en Galiclë hebben geen bepaalde ge beurtenissen plaats gehad. Slechts aan te Nida had een levendig artilleriege vecht plaats ter herovering van de door ons genomen stellingen. In het liovon l'ng-dal m bij Zezetszallas werden Rus sische tegenaanvallen afgeslagen. Fen po ging van den vijand om bij Kap&llowa loor te dringen mislukte volkomen. De vijand Is over Zielona teruggetrokken. Bij do gevochten der laatste twee dagen hi (te Kar pat hen hebben wij 1050 Russen krijgsgevangen gemaakt. De militaire medewerker van do t# Po- trograd verschijnende KJetsJ meldtDe Kussen spaunen zich bovenmcnscliolijk in oni*~ versterkte Sochatseflinles te be houden. Wanneer zij desondanks terug trokken was te verklaren uit de groote verliezen bij eenige reghriflhlen. Volgens medcdcollngon van Poolsehe bladen moet Radom roods door do Rus sen zijn ontruimd. Do Zeeslag in de Noordzee. In oen bespreking van het zeegevecht wijzen de Londonsche bladen er op, dut hoewel geen slagschepen aan Md# kan ten lu gevecht kwamen, do resultaten van liet hoogste belang zijn. Vier Dultselie kruiser» vochten, waarbij zich nog voeg de al de bekende deugdelijke Itooien vm klasse in (te Duitschc wateren, behalve te Von der Tann, die, naar gemeld wordt, «enige dagen geleden ooolge ave rij gekregen heeft. Nu de Blücher gezonken is en twee andent kruisers ernstig beschadigd zlju is do kracht van de Dultselie gevecht»- loot in dit opzicht tot een tweetal sche pen teruggebracht. Wanneer do Derf- flinger de leiding had, mag veronder steld worden, dat de beschadigde Hche- pen ZijnHeyclitz en Moltke. In ieder geval zijn de beschadigde schepen voor enigen tijd niet in staat lot tochten on zijn zij beroofd van oen sterke vleugel van hun guvechtsvloot, Indien zij ooit oen beslissend geveoht om do heerschap pij ter zoo mochten aannemen. Mm gelooft, dat do Blücher meedeed aan den tocht naar Scarborough. Dit feit v ermoetrdert do voldoening over zijn oil- lergang. Dó bladen drtikkon eveneens hun vol doening er over uit, dat de kruiser Now Zeeland aati den slag deelnam, waardoor te krachtig# medewerking dei1 kolonies wordt 1st wezen. Dom kruiser toch, dte ook aan do gevochten bij Helgoland deel nam, is een geschenk van Nleuw-Zeeland. leeraar aan e«nc zoo geringe bezoldi ging, dat wil wel gedwongen zijn ge weest naar Amerika to vertrekken." „Indien gij het geluk meeneemtzal het zelfs daar liet paradijs zijn." „Zljt gij altijd zulk een dichter ge weest „Niet altijd; maar slechts van heli «ogenblik af waarop ik leerdo verstaan wat liefde was „Liefde Wat te liefde mompelde Marcello, terwijl hare oogen zich op de steeds donkerder wordende Wolken ves tigden. Feu blauwo lichtst raai doorfllkkerde do duisternis; en Flllps wee# haar naar de Ineht. „Do natuur zelve belast er zich rarcte uw vraag to beantwoorden," zoido hij op g«tempten toon. „Zolfs hot schijnbaar ge lukkigste leven is donker als gindsche hemeR maar de liefde verheldert hot op eens «i werpt overal zijn gloed om zich heen. Dat te zoo waar dat ik, die er toch alleen door geleden bob, indien mij <te keuzo gelaten werd of ik mijn tee- derboid voor do doodo uit mijn Instaan zou willen bannen, al de droefheid, die zij mij bracht, verkiezen zou boven on verschilligheid." „Ja, ik geloof dat Onno ook aldus ge voelt; on toch kan liefde soms tot wan hoop voeren." (Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1