>EE IE el Leven, De Oorlog. o. 12691. 53e Jaargang. Woensdag 27 Januari 1915. Zon- behalve en I Eerste Blad. 1000.-. FEUILLETON :d.a.. LAG. ^ernooesfa .Sevens. XTieix’ws- ezx ^.d."vextexi.tïe“bl3bd. voor 0-o-cLd.su en Ona-streZacexu Feestdagen. Verschijnt dagelijks Et abonnement” C Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. -p- Tebf(>()n Iflter(, 82 KENNISGEVING.] HLENNISGEVING. Telefoon luiere. 82. 'r g<- naar lOe sekering tegen saai voor Mili- 14 Zn,. Gouda. mwbnrg, Bui-* Ned. Opera. zijde door oen vold- von Een beeld der werkelijkheid geregeld tgdig ontvangen Tin in, vermakelgk- du in onne van tot den aftocht wr- de van laven, en WHDSC I IE (01 HAM in" 7 n. Verg, ib. AM. Haas en. en uit getale voor Zij z©t|« gen de x< i-transporten. lidt zou do haven de de heele maand en wegens Fngel- zij ook het bestaan verbrijzelde den kunstenaar dte alles voor haar Ver- h|j een voort mannen „Hot I» niet zoozeer het onweer waar ik op doel als wol het gesprek dat daar aan voorafging,” hernam hij op zochten toon. „Wanneer men zijn ganache leven voor iemand bloot heeft gelogd, dan is m<*n vrienden geworden en sedert gisteren vraag ik mij tevergeefs af waarmede ik u hoh gekrenkt”.^ (Wordt vervolgd.) logrljneti on h voorkomen. mdstorm. andenburg is thans 'jaargangen 18SK. 'over deze niet in monstering opge- en metaal-lood zal t in de eerste plaats de cliché’s, die de frukkerijen bezitten, ink geëtste muziek- oet het legerbestuur men kilo’s lever.m. jeteerd, zijn ook de en door „fleissige odat er in de wa- iet meer één beeldje ordt de nijverheid men accumulatoren in demonteer en lerpillen (Slijm- an Apotheker ’s morgens ge il een goeden van het bloed ïrtollige gal en 25 of 50 cent, da bij ANTON 4 Co., toRot- NTEN KOLFF, res.), Dr. A. E. DEN, Dr. P.H. n metaal. als de oorlog lang rek komen aan het bommen, granaten n dergelijk oorlogs- Thans heeft het laten nagaan, hoe- ezig ia, niet onlie- klaargemaakt voor er vredelievend doel, en respectabel cijfer ommenmakers teire- Dit nummer bestaat uit twee bladen. Jan. Naar wij uit lemen is de vorige ïks acht uur door Mid uitgebroken in bij Düsseldorf. In en een groote hoe- Iriehonderd Suit es bestemd voor het e totaal af. Do 8 in de vlammen mocht van dit voor ken. De troepen eurig moesten bc- 3 commandatur aan tiderworpen. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0 -W By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen pep plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit aangenomen aan ons Bureau: IJL betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel, Boekhandel en de Postkantoren. 'Groote letters en randen naar 'plaatsruimte. f 1.2& 1.50 1.50 w 1.90 Bureau: Vreemdelingen In Italië. Do in de eerste maanden van «ten oorlog door de ItaliflAnscho Regoerlng bevolen telling van allo in Italië wonon- .te vreemdelingen (He lot een der oorlog voerende naties behooren, te, naar oen Italiaanse!) blad iqjxledeelt, op 30 Docem- In België. Het Berliner Tagehlalt vernoemt, dat de Belgische glasindustrie nog stilstaat, om dat do grondstoffen uit het buitenland ont breken. De slechte toestand wordt door geschillen in zake de ondersteuningen in de vakvereenigingen nog verergerd. De onaangename incidenten, welke voorkwa men, moeten derhalve niet aan do Dail- ache bezetting worden toegeschreven. afgrohd neer, als straks het water zouden rakenaan alle zijden doorsneden lange vuurpijlen het luchtruim, en kronkelden zich blauwe slangen langs de donker© vogels Het WM i”_* RPd, en de pen ©ene IMMCHTINGZN WELKE GEVAAR, SCHADE ÜF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET;. v a Brengen ter algemeene kennis, dat ,op de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van: H. H. Verhoef, vleeschhouwer, te Gouda, om vergunning tot het, ten behoeve van zün bedrijf, oprichten van eene Rookenj van Vleesch en Spek in het perceel gelegen aan de Langen Tiendeweg No. 28, ka dastraal bekend Sectie C 2856. Dat op Dinsdag den 90 Februari 1915 des namiddags ten 11/* ure op het Radid- huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgons de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meerzijfier leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. f Gouda, den 2Ón Januari 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L. MARTENS. 1 De Secretaris, J. VAN HEUSDE 1BnRS donker© vogels hëen. ‘Hdcrdaad een groef sch schouw- rollende donderslagen sfche- woeste krijgsmuziek, die den de Tijd meldt Op liet oogenblik gaat hel goed niet den toevoer van levensmiddelen naar het zwaar geteisterde Yperen, zoodat er geen ■gebrek geleden wordt. Opmerkelijk is dal ondanks de bombardementen, die er nog steèds plaat» vinden, hei grootfiie deel der bewoners is teruggekeerd en wel 11.000 van de 19.000. De verwoestingen zijn zwaar. Van de Hallen is de gropte toren geheel weg, terwijl van het ver dere gebouw nog slechte de buitenmuren en twee kleine torentjes staan. Het in wendige te geheel verwoest. Van de Si. Maartenskerk staan alleen nog de bui tenmuren. Ook het verbeteringegeaticht voor jongens is geheel vernield; het st)nl- hute werd slechts licht beschadigd. Van de verpleegden is niemand gedood en alle jongens hebben ijverig ineegeholpen om tijdens het bombardement In de stad verschillende branden te blusschen. Zij vertoeven thans in Frankrijk. Ook Van hel Stads-Museum bestaat niets meer. 1 enige honderden huizen zijn* deerlijk getroffen, waardoor de navolgende ska ten grootoude©!» vernield, werden. Dlxniui- denstraat, Boterstraat, Groote Markt Ilijssetetraat en de ()ud< Houtstraat. Tal rijke burgers, waaronder geheel© gezin nen, worden gedood. Van de omliggende dorpen te Beras©* laere het meest getroffen, deze plaats te nl. geheel verwoest, Zonnebeke gudeejle- lijk. Paaschendaele is kort na Moorslede weer in handen der Duitschers gekomen, doch in Bixscboote weten de geallieerden zich goed te handhaven en maken er da gelijks kleine. vordering»»» I >at Paaschendaele is prijsgegeven, ge schiedde uit moeilijkheden met. hot ter rein. hetwelk in die streek zóó slecht te, lat het onmogelijk was de artillerie voor uit te brengen en zoo de vfjandel ijk o ar tillerie te dwingen naar achteren te gaan. Nu was Paaschendaele echter dag en nacht onder vijandelijk vuur. Hot terrein, dat een modderzee is, verhindert elke voorwaartsche beweging van belde zijden, daar de artillerie ónmogelijk Ver plaatst kan worden. Zoo gauw eehU>r liet weer verandert, kan men weer be langrijke gevechten daar verwachten; bei de partijen bereidt» zich op dien lijd voor. Roods eon week geleden maakte Ik er melding van, dat de nieuwe I ngotecho troepen in Frankrijk geland worden. Blijkbaar hechtte men toen nog |iet veel geloof er aan. Thans komen Ver schillende bladen het bericht bevestigen. Ik kan nu ook nog mededcelon, dat hot overbrengen reeds geschied te en voor- loopig niet op groote schaal vervolgd zal worden. In liet geheel zijn 720.D0O man geland, welke het nieuwe leger vor men, dat eerst in het voorjaar door t*en tweede gevolgd wordt. .1 i „Monmouth", „For- 1" en „Bulwark”, rs: Hawke", „Am- „Pegasus”, „Hër- één kanonneerboot, rzeebooten twee tor- ft” «n „Niger"; een gard” en den inilp- vortrouwen ate niets waren geweest’ in haar oog I n zij poogde aan de stom der verlei ding to ontkomen, en speelde met Elsa en copieerde Onno’s nieuwe composities voor viool maar hare gedachten bleven vervuld van den dorst naar afwisseling, en zij eindigde met zich zelve te bekla gen over hare levenskeuze. Was zij de gevierde dodhter van Georges Renaud, bestemd geweest zich voor altijd te ver binden aan (teil goedhartigeu maar zoo eenvoudigen man, die zich tevreden zou liebben gesteld niet een zolderkamertje, en zich gehaast had haar te begraven in zijn tntellg vaderland, gelijk hij haar nu ook veroordeelde tot ccti© achtjarig!' hal- lingHchap in het onbekende oord, waar zij van heel de beschaafde wereld1 afge scheiden zou zijn, waar haar bestaan op dnt van een schijndood© zou gelijken Waarom had hij niet begrepén dat hA krankzinnigheid was hun beider lot te verbindt», dat zij daarginds ongelukkig moest zijn, terwijl zij hem zoo dankbaar zou zijn geweest, indien hij haar toege staan had jaarlijks ©en zestal maanden bij har© moeder door te brengen, en hem op te wachten na zijne kunstreizen, die hem telkens zooveel geld zouden hebtem opgebracht Het wae ton prooi aan deze ergernis, dat zij den volgenden avond weder op het dek kwam en slechts wn stijven groet met Filips wisselde. ■fte zich neder op een bank verschansing ©n tuurde in zee. De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dit door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op don 22en Jan. 1915 executoir is verklaard Het Kohier No. 1 der Grondbelasting dienst 1915. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediefed. Gouda, den 26a Januari 1915. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. verdtensle ongeveer 20 pCt. gedaald was. De animo, waarmee de mannen dienst hebben genomen bij het leger, heeft In lioogo mate zijn invloed doen voelen bij du Automobiel Maatschappijen in Londen en de provincies. In vele gevallen loe ren do Maatschappijen de mannen chaut- feeren en onderwijzen hen in de samen stelling van do machine en bij lederen nieuwen oproep voor het transportwijzen bieden hun chauffeurs zich aan voor oor- logsdtenst. Zoo is' het noodig durenden stroom van nieuwe (o ondorriehten. Mr. Alf. Smith, van de Londen and Provincial Union of Vehicle workers heeft aan een vertegenwoordiger van do Ti mes gezegd; dat zoover men kon nagaan 3000 taxi-chauffeurs, 4000 omnibuschanl- tetirh en 3000 tramlieaniliten zich bij hel leger hadden gevoegd. Sommige van deze mannen waren reservisten, anderen wer den bij verschillende regimenten Ingedei'ld maar een zeer groot aantal was hij de transport-afdeeling gevoegd In de Russische Doeina. De afgevaardigde Kowalo^sky heeft in de begrootlngscommissic van do Doeinn inlichtingen verzocht omtrent de Ix'tri'k- kingen van Rusland tot Italië, Roemenië, Bulgarije en Zweden. Hij vroeg ook om opheldering over do quacsties met be trekking tot de Turkscho zeeëngten, Pa lestina, Perzië en Afganistnn. Do zeker heid, dat de regeering op de wacht ston I om aan die vraagstukken een voor Rus land gunstig© oplossing te goven, zou PRIJS VAN H per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten,jden 38) „I ven goed ate de bliksemstraal, on heil kan aanrichten; maar voor één on gelukkige dien hij treft en verbrijzelt hoevele duizenden worden er niet gelaafd door het onweer waaruit hij geboren werd. Ik vergat echter dat gij meer van drukkend» temperatuur houdt,” voeg- lij er lachend bij. k zou van het onweder w'ilien hou- »iyak Marcelle, „leer het mij be- leféïi, en misschien zal mijn aügst bezworen zijn.” Filips van Oudekerke rees overeind pn geleidde haar nog verder dan het roer, op het uiterste punt van den acjite&te- ven. „Zie,” was al wat hij zeide. De zee was zwart als ©en do wolken hingen loodzwaar r^^chügo adelaars, wier vleugelen zijden doorsneden ber ten einde gebracht. Daarbij is gebleken, dat het overgroot© imwrcndeel der in Italië wonend*' vreem delingen uit Duitsclwre bestaat. Onge veer 72.000 Dultschers zijn in Italië ge teld., Hiervan waren bij het ultbr<jk»n van len oorlog vele duizenden weggegaan, maar de meetden van hen zijn wene te ruggekeerd, om bun vroegere lietrnkkln- gen aan banken, fabrieken en audwe In- lustrieele ondernemingen weer in te no men. Slechte 1000 Franschen zijn in Ita lië geteld. T>it opvallend kleine cijfer kan hieruit verklaard worden, dat d«’ moosien ook geestelijken <»n dagbladcorresponden ten, dadelijk na de oorlogsverklaring weggereisd zijn, om zich bij liet leger Ie \oegon. Van dez<m zijn lol nu toe zpo goed als geen tcjnggekomon Hot aantal Ritssen bedraagt ongt'VH't MOO, l'ngelschon JMMN), terwijl Serviërs, Turken, Motitenegrljnon on Japanners slechte sporadisch In en om Ypewh. Dé oorlogscorrespondent te Sluis van Aan het Zuidelijk Front. Russen en Turken. De Turksche generate staf meldt: Ten gexolge van het slechte wt'or worden de militaire operaties dn den Kaukasus aan Is’ide zijden tot stilstand gebracht. De vijand, dien wij op een dool ons front terugdreven en dwongen, lioudt zich bezig met de sterking van de nieuwe stellingen, waar in hij ziel) kon handhaven. Taxichauffeurs bij het Engel, leger. Do taxichauffeurs van Londen tte provincies heblien In grooten gehoor gegeven aan dCn oproep llcnst aan het front. Men schat dat iiiln- stens 3(MX) van (loze mannen bij het le ger zijn, vote daarvan worden natuurlijk voor transportdiensten gebruikt, waarvoor hun lieroop hen .bijzonder geschikt maakt. Het aantal taxi’s In de Londensche stra len is aanmerkelijk verminderdmaar niettegenstaande dat klagen de achterge bleven chauffeurs, dal hun verdienste zeer te lijden heeft onder de spaarzaamheid van het publiek. Een autorit op het ge lded van loOntoostanden onder de cliauf- feura en koetsiers verzekerde, dat hun Mag ik u iets vragen, mevrouw sprak eene atom aan hare zijde. Zij behoefde het hoofd niet naar hem toe te wenden om te wetep wie haar ge naderd was, en knikte zwijgend. „Wat heb ik tegen n misdaan dat uwe houding tegenover mij zoo plotseling ver anderd te ging Oudekerke voort. Ditmaal zag zij hem aan en haar ijs koude blik cteed hem pijn. „Ik wist niet dat wij zulke oude ken nissen waren, om van veranderde hou ding te kunnen spreken,” luidde het hooghartig. „Neon,” antwoordde hijsnol, „wijkra nen elkander nog slechte zoor kort; maar ik inerade dat er ©ogenblikken in het le ven zijn, die ate dagen tellen, en hen (Mo ze samen döorleëfdra beletten elkaar ooit weder vtwmd to worden.” Marcelle zag hem spottend aan. „Ik wist wel dat een onweder vrou- wrazenuwen schokt, maar ik vermoedde niet dat dit ook het geval met maniu'i» zij gaf zich rekenschap dat zij aan den zoom van een afgrond stond, en dat zij zich alleen iyg aan het gevaar kon ont trekken door0 aanhoudend aan de van haar echtgenoot te blijven, voortdurend bezig te zijn met haar kind. Zij gevoelde het thans dat zij Holdiu» nimmer die groote, allesomvattende liefde had toegedragen, waarvan de jonge Belg haar gesproken had, dat zijne eigene, ge hechtheid haar nu reeds onverschillig was, en dat zij hunkerde naar een ander ge voel in haar leven; en toch, was zij wel in staat lot eene groote teederlmid, zou haar hart ooit anders dan voorbij gaand liefhebben aij telkens niet datgene moe worden wat haar gisteren het geluk toescheen Indien zij zichzMvo tot op den bodem harer ziel onderzocht moest zij dan niet erkennen dat er aelte een uur was geweest, waarop dnard’s vergoding haar verre van onaangenaam was... En bij zijn dood had zij geen oogwenk over hem getreurd Zij verachtte zich zelve in die uren van tweestrijd dieper dan haar ergste vij and het had kunnen doen, en zij niet langer dan de diepstgezonkenen zou Zijn, indien s’ van prijsgegeven had, die geen enkel wijt voor haar had gevonden, toen gedwongen was geweest om harentwil al les op te offeren waar hij hierbeneden aan hechtte. Wat zou hem overblijvra in- dien zij hem ontviel Den dag waarop i, hij inzag dal zijn geluk, zijne liefde, zijn Aan het Oostelijk Front. Leonhard Adelt, oorlogscorrespondent van het Berl. Tagcbl. seint dato 23 Febr. uit lx«t oorlogsperskwartier De toegenomen leven<ligheid op den rechter, in Galicië ataaudeu, vleugel Van ona tolaulfront in het Oosten, voerde ous, oorlogscorrvspomtenten, in era kleine groep opnieuw naar dit sedert maanden omstreden terrein, waarin op het oogen- blik nieuwe bewegingen van een beslis send karakter worden voorbereid. Het w^iterzijdöcte’ front bestaat ook hier uit loopgraven en artllteriedekkingen, welko langs do Dunajoc tegenover elkaar legen zijn. Do eerste poging, om over d«ce natuur lijke grenssclK'iding heen te komen, ging van de Russen uit en werd door schitterende overwinning van de maarschalk-luitenanls Roth en Arz Strausswiburg bij Limanowa en Ijipanow verijdeld. In deze gevechten leden de RustK-n zeer zware verliezen. Fen Russisch gene raal werd door era granaat in stukken gescheurd. Maar ook door ons nioest<-n zware offers gebracht worden. Aan het XV estelijk Front. In het Fransch© communiqué van gis teren wordt gezegd Op het Yserfront zijn de Belgische trpe- pen gevorderd in de richting van Per- vyse. De Dultschers hebben bij het krie ken van den dag op de Fransche loop graven, ten Oosten van Yperen een krachtigen aanval gedaan met een ge heel bataljon, welke nog juist werd te gengehouden. Fen 300-tal dooden, waar- oijder de commandant van de compag nie, is op het slagveld gebleven. De aan val moest ondersteund worden door com pagnieën van do tweede linie, doch deze konden door het zeer juiste vuur fer 1- ransche artillerie bedwongen, hun schéil- 2>plaatsen niet verlaten. Bij La Baasée, te Givenchy en Qi|in- chy hebben de Duitschers tegen de En- golsche linie 5 aanvallen uitgevóerd. Na lat zij iets gevorderd waren, werden zij teruggeworpen en lieten op liet slagveld talrijke dooden en 60 gevangenen, waar onder 2 officieren. Deze aanval is ver gezeld geweest van pogingen om Franschen op Verschillende punten het front af te leiden. Tusschen den weg van Béthune La Bassée bij Aix-Noulette werd een po ging van de Duitschers, om te’ beproe ven de loopgraven te verlaten, aanstonds erijdeld door het Fransclic geweer- en artillerievuur. Op liet overige deel van het front itisschen de Leie en d© Oise heeft een anillerio-duel plaats gehad. Ten Westen in Craonne heeft de vijand achtereenvol gens twee aanvallen geprobeerd van zoer groote kracht de eerste werd terugge slagen, de tweed» drong door tot in «de Fransche loopgraven, doch de Fransche troepen hebben door een cnergieken te genaanval bijna al het verloren terrein weer heroverd. De strijd duurt voort in de omgeving van het stuk loopgraaf, dat nog door de Duitschers liezet gehouden wordt. In Champagne hebben, terwijl de vij and minder levendigheid aan den dag legde, dan in de vorige dagen, de Frun- sche batterijen krachtig de Duitsche stel lingen beschoten. In Argonne, in de omgeving van St. Hubert hebben de^'Franschen door hun vuur een aanvalspoging der Dultschers leen verloppen. In den Elzas hebben de Duitschers ijverig gebruik gemaakt van hun mijnen werpers tegen de Fransche stellingen bij Harlmannsweiler Kopf, waar echter geen nieuwe gevechten plaats von den. De vijand heeft Thann, Lembach en Sennheim gebombardeerd. De eerste regendruppelen begonnen te vallen, en Marcelle zette haar hoed1 af oui het verkoelend© vocht op hel hoofd te ontvangen. Onder dien verkwikkenden vlood schenen haar lokken als van *dia- manten bestrooid to .stralen. De jonge man zag haar sprakeloos aan; gelijk zij daar stond was zij meer dan ooit het evenbeeld zijner eerste lief de, en ‘toch gevoelde hij reeds dat de ziel der beide vrouwen verschilden; was er iets dat hem tegen haar waarschuwde, als tegen die giftige bloemen, in wier nabijheid het gevaarlijk is al te lang te toeven. „Zoudt ge niet beter doen thans naar omlaag te gaan vroeg hij. „Het wordt al te onstuimig.” Zij wilde juist antwoorden, toen een nieuwe lichtstraal veel feller dan do an dere haar deed duizelen, en de onmid dellijk daarop volgend© slag als boven haar hoofd scheen los te breken. In hare ontzetting greep zij naar steun, ra rustte voor een oogenblik in zijn armen. Do jong© man zeide niets, maar hunne blik ken ontmoetten elkander, en zoodra zij tot bezinning kwam, sprak zij „Ja, gij hebt gelijk, ik had reeds heen moeten gaan.” I n zonder een groet verwijderde zij zich langzaam. Dten dag vermeed zij verder zorgvul dig nog met hen In aanraking te komen. Het was ditmaal geen fijnberekrad co- mediospel. gelijk eertijds nadat Onno haar Helm void’s dood had verweten; neon, liegeleidde. ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1