ij f - a De Oorlog. O. 12692. Donderdag 28 Januari 1915. 53e Jaargang. en FeesMugen. behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. - XT5.e“CL"ws- ezx -A-d.-vertezi.tie"blsud. voor G-o-clcLsu ezx OzxxstreZseix. Verechynt dagelijks FEUILLETON tyormotst» £evsns. en beeld der werkelijkheid Telefoon Interc. 82. luwtK„ mM p„ <1 den uil ven. verlaten. wwr *1 lRIA. 1 jonge tegen mij.’’ HIJ gij hebt hét geluk O|> geWlMWHfan rit. maken als de «ene voor PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden t Markt 31bij onze Agenten Er mijnen on» t soort won hm. rierk ver- zri zich I tUS- wur dat om- een gesprek aio her- die dat dit r* veel na verlangt. :„u is in de een- kind <*n het GOlIDSfflE COURANT ligt als een local boven den Rijn In oosthoek van de zuidelül waar de vallei van de T in het Rijndal. Het zal d n Venetië le waard taper ichten. ondseu te Her- constateeren rden, waaruit d vermindert, og was het 15.000 ge» Ion - 380.000 gesto ft toe te schrij- n alle takken i beblien aan ner Tageblatt bericht ent- rdrijven groot •ider». nood het aantal l>ohori'tlge*j toe. Wel werken uiM«kend ra ii»t blijven de turende twisten voortduren. Op ex-vorftt van riatie, nu de •ksche oor toga- reede van Du- ige week eeni- n geweest voor bij oen hljsch- toen getracht sar. nlettegen- rlnedirectie hier met intrqduc- op de „Ellé" n aan jgrord. dort drie da- i. evenmin ah ericht omtrent ■worden. ardige (actor te W HO procent Italianen of van •jn. Komt er pt pl.m. MO pet. I» hazen, naar te daarop ge- er nu reed» groot aantal echt- niet» tel- h voor den geert en herinner u daarbij hoe weinigieder ander op hem gelijkt, hoe ver men Iracdra hem staat. O! ver geef mij aldus tot u te spreken, bet koet mij iwer dan gij vermoedt, maar <uw ge luk is mij dierbaarder dan het mijne.” Onno voegde zich bij hen de kleine’ Elsa «liep en het drietal bleef nog ge- ruimeé tijd over onverschillige zaken praten. X-ra- M wij kdnt P-T.k-- •n om- fier vertelden te belangrijk r, die dit schrij- passeeren voor t om het thans PRIJS DER ADVÉRTÈNTlEN: Van I—5 gewone regels met bewysrttimmerf 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereen volgende plaah'ngva worden deze tegen twee Iterekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels fd.SS h(j vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO.fc per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. wijt.” „Wilt gij mij vergunnen geven F’ „Zeer zeker.” „Welnu gij bebt het geluk uw genoot te kunnen bewonderen, »*n grenst zoo nabij aan liefde. Haa| u kras hrtgran groot en goed in hem In de loopgraven in Vlaanderen. In de GewerkschaB, hot orgaan van het verbond van gemeentewerklieden schrijft een van verbond .brieven deren, die een geven van ie vraag naar mevr kanonnen. Eindelijk «ouden er era nieuw kanon-auto'» in proef groomyu t beae auto’» zijn licht maar aevr en stevig gs'pantxeni. kletmb* do lippen op zijne hand. „Mararifa!” riep hij toon. f 1 25 1.50 1 50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten. den Boekhandel en de Postkantoren. geien uitvoert, moet niet verward worden met het Belfort-garnizoen, dat langzaam oostelijk vooruitdringt, want ze rukten op uit Epinal, maakte ge* bruik van den weg over den Col de Bu sang en daalde bij AVessering in dq i aegriieden, zfat <*n besluit van oorlog zou vaa de refa a Venetii. men nooit '**to r onderling was broederlijk. lijk een afkeer gaarne Triëst rira ondergc- «*n oorlog dat rden ze graiin- iendechap. Een orlog. te bijeenkomst o de financi- bi no en kort te besprekende, het natuurlijk tzicht op een •den. Ito me den van de ■Ipen elkander e hulpbronnen netair crediet der oorlogs- Bt zijn geld lan met zijn ieen schap pel ijk zijn gêldinid- tmstig kunnen m weten te De dagen dit» nu volgden waren van gevaar gevuld, jubrt door Oudekerke'M overtuiging dat hij in alle opzichten zijn plicht had geijaan. Zijn langdurig ver blijf in de ongo, zoowel al» zijne vrij willige afzondering van de wereld had den li<*m belet een ander vrouwenharkkten dat der doode te loeren kennen, «71 nare ziel wan zoo geheel verschillend van die van Marcello geweeat, Uil vermoedde weinig dat haar aln eene uitdaging had loegewlirarndat hij zoo vrijwillig en «chijnbaar zoo gemakkdijk afntand had gedaan van baar. «*n hij zag in ham ziwterlijke vertrouwelijkheid niet» andera ai» de vriemifchap die hij w«o»cli- t» «fat er tmwichen hen hewachen zou. Maar men naderde nwr en moer hel doel der rato, en vaak, wanneer hij zich alleen met haar to-vond. wan hij gotuigo van uitlmratingen van wanhoop, van liaar geen zen loozen angat voor hetgeen baar in de nieuwe wereld wachtte. Dan poogde hij haar tot bedaren te brangen, maar al wat hij verkrot^ wa» dat zij in wn «om ber stilzwijgen verviel. Onno werd de laatste twee dagen dor zeerei» onge»teid bij had zich overwerkt en moeet votolagen raat nemen zij’wa»' heel den dag aan zijne zijde, maar dra' avond» al» hij zich weder naar zijne hut Begaf, waar El*a repd» lag te slapen, smeekte hij haar nog wat van de lucht te gaan genieten en het wibr gedurende eer» dier urm dal Marcello door twee voorbijgaande matrozen hoorde zeggen ,,Morg<*n zien wij land Vil Brra wordt geaelnd In tal van gemeenten «tijgt <k» met 'ivn <lng ra n«»mt dagelijk» tor. Wel werken A’ atranoomit^’a uilatekrad ra wartal <h* Nmerikaanmche levcnanrtdtara die vurlal uit Maaatricht per auto warton aange veerd, door auto's met Imgelinche, Eran ache ra Duitache opachriftra beboorliA vertaM, tah <to Ntomto draagt niet ern locaal karakter maar to oen algemeen veFHcliijnerl. Bovendien ia <k> petroleum duur (tal <to. meewte menachcn van al liet avondwrauwra tot aan aom»opgang in het pikdonker zitten. Wie ran Bete- lantaarn mei carbid kan laten hrandra mag blij zijn. De Ihiitarhera vierden htor Irak final over de overwinningen aan den Yaar. Ito feral vreugde werd echter svr-uoord door to’l lieve! om onmiddellijk naar bet westelijk front te vertrekkra. Domenrijkocbe irakke». Ik rood d hotel Interna- ml aan de ba rat heet ra xjj tor over de hou- Thur-vallei af. D© Parysche communiqué telkens melding van UfraolL plaats van waaruit de DuitscMers hun aanvallen op de Fransche Ze Stein bach en elders richten. EeA blik op de kaart maakt dit duidelijlTüffholtz ligt als een loqai bastion |1000 voet akten zuid- f Vogezen, mr uitloopt „prhalve voor de Franschennoodzakelyk zijn, Uff- holtz te nemen, voor zij van Steinbach naar Cernay, aan den voet van de bergen knnnen af dalen. De gevechten bij Hartmannsweilerkopf staan blijk baar met de poging, ÏJffholtz te om singelen, in verband. Ondertusschen hebben de Franschen verder zuidelijk van uit Belfort hun linies oostwaarts uitgebreid en bezetten zij een stelling noordelijk en zuidelijk van het Rhöne-Ryn-kanaal, welke stelling zich uitstrekt van Aspach en westelijk van Altkirch in een bijna rechte lijn tot de Zwitsersche grens. De militaire medewerker van de Daily News vestigt de bijzondere aan dacht van de lezers op den Boven- Elzas, waar volgens hem, bewegingen worden uitgevoerd, die vaft veel meer dan locaal belang zijn. •De natuurlijke gemakkelijkste weg naar Mülhausen, de hoofdstad van den Elzas, is over Belfort, langs de spoor- lijn en andere wegen, die evenwijdig loopen met het Rhóne-Rijn-kanaal. De Franschen kunnen van die wegen geen gebruik maken, zoolang de Duitsëhers nog in de Vogezen zitten. Ze zitten in grooten getale op de oostelijke uit- loopers der Vogezen. Dit blykt uit den Franschen opmarsch, door de vallei van de Thur, waar zij den moeilijken weg voet voor voet moesten vrij vech ten, de Duitsche voorposten voor zich uit duwend. Zoo bereikten zij de oostelijke berghellingen, waar thans zwaar gevochten wordt, met het doel de Detachers in de Ryn-valiei te du wen. De Fransche legermacht, die deze beweging door de zuidelijke Vo- I it Sluta wordt <M. 2b Jan. graciml Ik wm glsterra MJ Itolgtech M i<htol - burg <*n «prak daar met ulilanon die hl) dra Vaer haddra gorsebtan. Zij vertel- ira mij dal zij dr volgradc wrak tiaar hel front moeiMcn vertrokken. Over den Year waren «ij vooral »tocht te «pre- kra. ra nlt hun graprvkkra Heek, Mij vooral voor de I ngetochen vral «ag li*dd«»n. D« ranigv Itetgirahe autoriteit dte in Middelburg to gt*blrvra to de geumente «rarrtarto. Hij vertelde mij, <tat de Duit- ftchera al wat wlliaar i» heblten opge- ejücht ra met bon» betaald. Di« bon» wordra te Brugge al» wmtig betaalmid del voor do vaudpachten aangenomen. hoorden geaMwatonad van Middelburg w de vorige wiytk hraloten dal altesoha -te dl» Jo ingewtraen «ultra lijden door Je reqiitoülc» inter door de gemeente ral wordra vergoed, ah de Dultachera Inge brok» blijvra. litatorraavond om half elf vloog ran vliegmachine boron de Ihdgi ■uhe grra» ra verdween In suldwralelljke richting. C**^' Aan het Oostelijk Fpönt. Het officlral raiunuKmïïA uit Weenen •ld. 27 Jan. jnridtyT In het liovra iWddl word de vijand ghterra uit de Mteiltegen op de grra*- hoogten over bekte rijdra van dra 1'*- rak-pa» geworpen, sijnde era der belang rijkMte ttxMen der Karpathen, om wier liralt in (ion loop van dra veldtocht rwvte dikwijl» vorbittard gratredra wax, ra dte, *'tert 1 Jan. door de liuraeu beset ra Mjsondor'vkrachtlg voraterkt met vontdiil- IraA» achter elkander liggracte gomte utel- llngen, mei hardnekkigheid verdedigd word. te wijzer en Ijeter nu reed» eiken indruk te vermijden, die inijn lot nog hopeloo- ri*r zou makra.” Hij had haar thans liegrepen, en zelde op droef geest igen toon „Allee wat u minder ongelukkig kan maken fa beter, en ik zal 11 du» gehoor zamen maar veroorloof mij nog laatste vraagis er niet» dat ik u verrichten kan „Niets. Mijn echtgenoot ia de goedlieid zelve; het fa zijne •schuld niet zoo onze karakter» niet bij elkander voegen, hij kende de wereld niet genoegzaam om te weten dal mijne Parijache opvoeding mij ongeftehlkt maakte tot het leven in «ijnc stilte, eenvoudige omgeving. Hij ook boet voor onze onbewuaie vergissing en hij draagt die boete zonder era rakel ver- witt u een raad te negratig meter. Achter de vijamkdijke loopgraven liepen dichte doom heggen ra laarachter hadden zij nog twee loop graven goed verborgra aangelegd. Tit»- ■»ehra onze stellingen liepen droge met wiigrabOHchjra bezette en rechte sleed» omBeper wordende slooten. Onze troep werd uit elkaar gerukt ra het grootste deel kwamniat uit de sloot. Het uas ons geluk, want daar was juist de plaat» waar de vijand, uil Franschen en Schotten taMtaande. on» hel Ijeat konden •>e»*chirten. Van de twintig man konden zich slechte acht ra do aanvoerder In de tUBwchraliggende loopgravra redden en kwamen nu niet voor- of achteruit. Ik verwonderde mij, dat er gmi nieuw he vel kwam ra toen bet krankzinnig»* schie ten togon. wist ik, dat «- iete niet in den haak waa. Tora ik over <to borst wering keek, zag ik voor ons de ge vallenen, ‘die zich gedeeltelijk nog om- wratelden. Anderen zag ik de sloot be reiken. Wat nu te doen Plotseling zie ik recht» xonze derde afttaeling vooruit rukken. In dra beginne had zij door •ra kleine Mijging van dra grond dek king. maar daarop werd «ij overstelpt met oen onijeschrijflijk lievig vuur. De vijand Ijratreek hier lw»t veld echter niet zoo goed, moest ver uit zijn dekking ko men ra bood ons een goed doel. Ik nam het lievel over twee groepen op mij en bijna ieder schot waa *raaii op honderd en vijftig meter afstand. Poor den kij ker zag ik dra vijand zoeken, waar het vuur vandaan kwam. Maag wij hielden vol ra zoo kon onze derdo afdeel ing te rug komen. Alle» waa i»j vijf of lira minuten gebeurd. Nu nwe^-aerai <ta ar» tillerfa twee dagen lang de vijandelijke Stelling geducht Ijesohietra en daarop werd do tweede bestorming gcprolteerd. Ite vijand was echter nog onverzwakt... Nu moest eerst gegraven worthm. Onza loopgraven moesten versterkt en vijftig, zestig, ja tachtig meter dichter hij drvij- andelijko stelling wordra gebracht. Er kwaom ook grate-ftoidnira, die wierpen. Dat waa interemiant voor en leefde ons wat op. want de stemming was. ten gevolge van de mislukte bestor ming giwirukt. In dra tmwchentljd verbe terden wij ook onze (Kbuilplaatera. S(r00 ra hout moesten vrij ver weg gehaald wordra. Wij hadden echter ook de tra- ten ra jassen van gewonde ra gevallen kameraden. Regra. sneeuw en hagel wie- Hidden elkaar dagelijks af. En daarbij kwam nog Iwt modderige vette van dra grond, 's Morgens werd eerst hel geweer schoon gemaakt. Dit ging bij halve groe pen tegelijk, omdat de andere helft zich gereed moest houden om te schieten. Aan de geweren wordt groote zorg besteed. Het is uitent golden, dat ran soldaat nog in het bijzonder daartoe aangespoord moet worden. De geweren «hm er dan ook uit bijna al» in het garnizora. Daar na (-iet ieder op zijn manier dra tfd 1» werd, ra liet teven dat gfj gnst D4d>>n stelt u daaraan mrar bloot dan lader an- ter, tracht dan niet venter te hlljvra -chra vrcraiden. of in «fa botwchra w— gij slecht» van <te meerdere of mindere gehechtheid van uw knraht af zoudt han gra. Beloof mij dat.” „Ik beloof fad u; zweer uilj thans ook fat gij moedig zult zijn; moedig ter wille van uw echtgenoot, uw kind en ook van uwe vrienden.” „Ik zal het beproeven,” «ehfa zij, mBnr hij zag hoe zij bteef fa-ven, ra dwong haar zaehtkras op te »taan en met hmn over het dek hm«n en weer te loopen Iiopemlc dat dit haar vermannen zou. „Hat wordt laat,” sprak Marraite plot seling. „Ijmt on» thana afscheid IH- m»m. Morgenzal dal hetzelfde niet zijn tnamtan al dat gewoel. Vaarwel, ra her inner u uw Mofte,” En pijlsnel, eer hij had kunnen moeten wat zij doen ging, bukte ra r— In België. lint Dultnch militair on<farwlj« in Belgte. De Belgische aorri'Mpondent van (fa Dail> Expreaa vartelt, dat de Du line lier in hun Brigfache Inatructiekmnpra. waar rij iroepra africhten voor den Irate-vtdd- lociit, de strenge rvgelra der Oud-Prui- sirahe krijgskunde grondig wijzigen. In het kamp van Bwerloo bv. I*e«taat, ran der belangrijkste veranderingen in Je vermindering der cavateriekrachtra en fa vormrantering van IwM aantal artilte- i toten, f eu groot aantal jongelui 1' vaterist ingelijfd, rijn .overgeplaatni Je artillerie. Aan den anderen workra de Belgische fabrieken, ond leiding van Krupp In waprafabrlottei gezet, nacht ra dag. om te voldoen aan ging In de aankomst uwer brfavra mij «al doen veronderstellen dal u »s-n on geluk overkómen l» F Itoloof mij tra mln- •te iton ding,” „Alle» wat gij wilt,” „I r kan 11 ratj, ramp geschieden, waar tegen ik yiepi vermag; maar zoo gij ziek werd, ra l»el teven dat gij gnnt |.d<h>n v'oordsee. shrijft 1 Wan- Jweert, dat de de Noordzee iut gelijk rton- li dient gecon let op,, den ruiaers en tar ring iaat, de nvang af sterk n men, hoe- in de Noora- moreele be groot zrage- Aento wordra geven. Venter naar link» hadden inderdaad IwOe dozijn Duitaaber» gegeven. Maar hier kon men het een» wordra. Tegenover me vijandelijke officieren, lusteloos ran doorn heg geleund. De era keert zich om ra plotseling ratelt een vijandelijk machinegewrar. De manschappen allra le nig. Ik weet ook ntet hoe snel Ik In lekking kom. Onze burra hadden toch een paar gewomfcm, maar wij waren ook him «raag, ik geloof niet, <tat de Fran- «clira er beter algekomra zijn. Eene huivering voer baar daagbij door d« ledra ra haar onafscheidelijke metge zel fluisterde haar toe „Moed gehouden I Hoe eer gij aan komt hoi* spoediger gij ook naar l-uropa zult kunnen wederkeeren.” „Ik weel ntet meer wat te’i woordje „moed” bflteokflRt,” antwoordde zij, „waar oid hehben wij ntet lang, nog heel lang, al ju» op zee kuunei# voortreizen F’ „l’we refa duurt nog vele dagen, niet waar F' „Meer dan erae week in era met bul- tel» ts-spannen kar. En gij F’ „Ik was van plan ^n de havenstad te dilijven, totdat ik een gaschikteu cow-boy ra paarden gevonden had, maar...” Zij had nieW van zijne weifeling ba- apeurd en vroeg op gramoorden toon „Fn zien wij u ntet woer, daarna F’ „Het fa wijzer dat wij voor altijd schei den." I- r volgde geen antwoord, ra op haar iiccrhlikkrade zag hij dat zij weende. Hij greep hare hand ra vervolgde bral zacht ..Maar gij zult mij schrijven. Mar idle. Ik zal zorgdragen u altijd een adrA» op te geven waarlang» gij mij bereiken kunt ^ra zoo zult gij mij Itef ‘en teed mMcdMen. Ik zelf zal u antwoorden zoo dikwijls Ik in rane bewoonde riredc kom. Behoef ik 11 wel te z^ggra, dat Ik n nooït vergeten Jal F' „En draki gij «tal dit mij gmoog^h». .laar waar Ik u aan honderden gevaren Idootgrab’ld zal weira, waar elke vbrtra- xeker van dat ?*ai direct, zeifa «ging zal doen zijn minst ie ehe Zra wordt m Otranto. Va- idtei amterzijtta <fa zee dicht. »»t, onzekerheid de heerra doc- en elkaar op- *r de zijde van i, naar daar b- n lang» de kunt. Oostenrijk, ter- in bet geheel van 1 de hestiiurriedra van het van bet front in Vlaan- onopgeemukte voorstelling den toestand. Morgens om vijf uur kwamen wij n onze stelling. We losten een ander regiment in de loopgraven af. Dit gaat zoo stil mogelijk in zijn werk en een ieder, zoekt oen zoo gunstig mogolijke stelling in te nemen en vooral era goe ie schuilplaats te krijgen. Daarmee was het hier echter niet veel gedaan. Want er was weinig liout, ra liet plat geseho- tra plaatsje Korleker-Kabaret was door Ira vijand bez^t. Toen het dag werd zagen wij hoe ernstig de toestand daa» was, want voor en achter onze stelling lagen (te kameraden afa neer gemaaid. Er wer ten nog grappen gemaakt. „Het schijnt nog al tochtig ie zijn in dit •cabaret” hoorde men. Maar vice en twintig uur later lachte niemand1 van ons meer ra zoo fa het wel Veertien dagen gebleven. Thans fa alles haast weer vergeten. Dra volgenden morgen, bij het aanbrekra van len dag, word er last gegeven tot era stormaanval. De vijandelijke loopgraven lagen honderd meter van ons af, >op do meest vooruitgeschoven plaats zelfs slechts ■■lam—«ta- verdrijven. Ite uren voor on na den mid-' dag worden gewoonhjk gebruikt om de verzuimde nachtalaap in te halen. Ite» aanvoerder van oen groep past echter op, dat niet meer dan vier tegelijk overdag slapen. Dit dora trouwen» ook de ka meraden zelf. Een man uit iedere groep staal voortdurend op port. Nacht» twee man. Ik richtte hel steeds zoo in, ftafarra dag afgewl«»eld wordt. Ikt houd ik ook voor zeer goed, want kunt niet geiooven. hoe prikkelbaar mro hier wordt, ondanks site kameraadschap- pelijkhidd. Verder vertelt de schrijver nog dra negratai Decrailst «pertdt* «ich liet vol-( grnde tragi-komisch*' geval af. Ite Fran- schen lieten van zich merkra, maar wat zij wiltat, wa» on» niet heel duidelijk. Wij namen ze in leder geval onder vuur. Toen werd van Jinks at doorgezegd stop, de Franschen willen zich ovorge- Onze luitenant wa» «*r toevallig niet. Ik nam du» het bevel ra verbood allen» hun dekking te verlatra. Bij Ratw&a- P'lle hadden wij ondervinding opgedaan.. Dit de cdlupagnie link» van on» liep era aantal mannra uit de loopgraven. Ook do Franschen kwamen aan. Ik stond op onze schuilplaat» ra zag allra door <fan kijker. Ik «te hoe de Franschra, die liet dichtst bij waren, naar de geweren van onze mannen grijpen en omgekeerd doen de onzen het zelfde. Dan ruilen ze siga retten en sigaren, rieken hij elkaar aan, gevra elkaar ito hand en gesticuleeren. tater hoorde ik. dat ook de Franschen hadden gedacht, dat wij ons wikten over- zlch over niet staan twee togen Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en België. In het Fransche communiqué van 27 J»n. wordt graflpl In de sectors van N touw poort ra Ypo- ren hadden artilleriegevechten plaats. ten Duitsehe vliegenier Merd neerge- Rchoten in de Belgische linies. De ver klaringen van de Duitsche gevangenen be vestigen, dat era goheele brigade onze loopgraven ten Oosten van Ypuren, op 25 Jan. heeft aangevallen. De Duitschers beblirti bij dezen aanval anderhalf batal jon verloren. Hij ta Bassée, (ilvenchy en Quinchy heblien de Duitschers gisteren een groote nederlaag ondergaan; alleen reeds op dra weg van ta Basftee naar Béthune heeft (hen de lijken van 6 officieren en ■teil manschappen gevonden. De totale ver- ter» jedroegra derhalve minsten» -2 lataljons. I Van i-ra» tot Boissons hebben artille- rtegevechton plaats gehad. F In <te »tr«»*k van Craonne hebben wij I on» in (tandoor ons in den loop der te- gunaan vallen hernomen loopgraven handhaafd. v In de omstreken van Perthes zijn hij hoogte 200, 4 hevige Duitache aanvallen afgralageu. In Argonne is hij 8t. Hu- liert een Duitsche aanval met de bajonet «(geslagen. Bij 8t. Milriel hebben wij de nieuwe overgangra van dim vijand over de Maas vernield. In IxHharingen en de Vogezen verliep de dag rustig. 39) y (teheel overwonnen, reikte de vrouw hem do hand. ..Oij hebt niets misdaan sprak zij op do((ra toon. ..Du» heb ik mij vergist F’ gj-oeg hij Verheugd, ra aan hare zijde plaats ne mende. ..Niet geheel ra al ik had besloten n venter te ontwijken.” „Mij F’ vroeg hij verbaasd. „En mag ik niet weten waarom F’ ..Ik zou het u niet moeten zëggra whj vrouw zooals ik doet altijd ver keerd met een blik in haar binnenste te laten staan maar wie weet ooit wat men m het volgende oograhlik zal doen fa ontweek u juist om »*t te voorkomen. Gij, «e n^t de inning aan uwe doode voortleeft i.u wllderni*fM,n «uit in^aan. om „U gloed uwer bivouakvuren nen J.ll,rd ,M,eld h' *iunn‘,,‘ oproe- n>rw-<tt -•'^n v<x>rt 4e droomen, ver in to» Wat het ‘8 cone doode liefde hart ha” T te dra*f‘n- en h<x* - «h“ ntoL k‘rIpreB verlangt. Mijne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1