n&Zoon T LK Alter iedingen De Oorlog. 1 6 fel 53e Jaargang* o. 12693. Vrydag 29 Januari 1915. en Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. lü1 kkerij t 31 VI FEUILLETON TEfafk. sa Gracht 269 A AG, Courant rj werken Sforaooafc JSeoeM. U t XTieix-ws- en u^.d.'v-extexxtïelolgLd. voor G-o-ulcLsl exx OïxxstxeHsezx. Verschijnt dagelijks behalve 25on- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. IllIHlMlj ai de ‘W X m tot nor- I? kwaadwillige A Bel- i de stad aan huis Marcello zoolang tnri gaan zeble hij. niemand te hul* op- HOOFDSTUK XI. hen heen. A aan het Bureaa. ver- hri oen (Wordt vervolgd nan A Zn,. Gouda. n -1 - Br hoeft, than» ÏTE WAAW- igen meskleeding. b of gedeelte -i ZOO van luidt vr»xhi door de de Wij water voor de lev art schets de I Het n de in« té d»»n d»wi lijden on» ■eeen. ie* koste» sleekls voor elke regel I m voor porti- zijn en ons t zijn n<*. leeftijd van 10—40 volgens wdke Bol- leger worden ing<- kwaadwillige ver- werk te gaan!” zride hij. „later» 'bii d«« wordt de hitte ondragelijk erhartnelijk. van 1914 succes van het be- dat de ckeeinctnen- regeeringvn «uilen ïtie zoo vroegen ergoed. IJf en ADRES ad. E. ALTER. ■acht 269* IAAG. r Do ('Mar van Rusland vóór den vrede. Aubrey Stanhope, die ondanks zijn En» gelach klinkenden r— or respondent van (Ie de F in de None Fr te merk waaraf Be. beeld der werkelijkheid ik M n 1 4Mn»; IwHan- hrizrifdc was ah X Interparlementaire 11 vrucht helkben op. ’I het geval. De fa. 1 rijn oontr- iriirs. die daar ge- ujnen. Het eoogr.,» nee» congres n, b.v. door de ige neutrale staten ocht door otficj^k *n»en. in eo door om fa betoon l™. betrekkin* hel-, inlenvxm. I te -toilet. De betoelia* u «uenkoinen fa den re» der diplomaten i aan te nemen, Troelatra met 'j de Regeeringen ie vertegen woor- neigdheid zal be ting werkzaam te gelijk optreden by ereenigde Stoten Lmoeten. In mijn Warner op 3 Aug. er reeds op ge- de strijdende par- i verkeerden, het sou zijn vooreen en. welnu, zoo ‘oelstra, het heeft oogenblik begint ,40) Het was zeer donkor om t -- -* inaar hij zag hare oogen in de duister» ui» stralen. „Vaarwel", herhaalde zij. --- HU ^_.o dragen dat al zijn goed ont scheept word en ouder toezicht bied, tot dat hijzelf de noodigo wagen» had gevon den on» verder zijne bestemming te g»'- moet te gaan, en dit nam verscheidene uren fa beslag. want de voerlieden poog den hem te overvragen, wel ziende dat hij onbekend was in die streken, on hij begaf zich van den een tot den ander, om zeker te zijn dat men hem niet be droog. Het was dan ook reeds avond, toen eindelijk de logge karren stilhielden voor fiOHDSCHE COURANT. PRIJSÜER ADV EHTÏÏN TIÉN: Van 1— 5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Kite regel meer 3 - 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee IterekeiMl. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1*5 reg^s f0.35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 els. Reclames ft) 45 per regel. Groote lettere en randen haar plaatsruimte. Onno sprong uit den wagen cnXhktn verlangend voor zich tfH. terwijl liijaan do zijde van (h«n man voorttrad. ..Wat bedoelt gij? Ik zie slechts hub.” „Ja, dat fa de eerste woning, zulleq ar aankloppcn om lww*wre>n te vragen.” ..Maar hef fa nog zoo vroeg." De ffaffeldrijvw haalde de* schouder» op. „Alsof men hier niet van de eereto «ehefaertag gohrtijk maakte om aan het Da revolutie In Portugal. Omtrent hHgeeii in Portugal fa voorg«f vallen, weet dr Duitache pers weinig mee te deden. De hla.h'n iievaUen een vaag l»erlcht uit Zürich en bet door de Daily Chronicle gvpnbiicwrdb telegram, fatnevene het bericht van de „Lyon Re- pnblicain*', votgou» ‘t welk liet kabinet zijn ontslag heeft get»o»n«ii en president astra fritrii^c wn tijdidijk.' dictatuur fa gaan uitoefenen. De ItaiiaaniM’.he bladen melden, dat de nieuwe mini^rprwhhHit-giwraal alle officieren dfe ondw vroegere kibinotten iiM’b arrest warm Imatraft. in vrijheid h<vtt gestold ook werd de ivr*vrijheid ingwdeld. Duitache aanvallen hij Fontaine Madame en het boach van Dailly zijn al- g<*>lag.<n. In de Vogezen zijn wij aanmerkelijk gevorderd en hehl»en wij ten Noorden van Senone» ongeveer 400 Meter terrein go wonnen. Bij Ban de Stept bij Lsundfa hebben wil ifflrrin gewonnen en de verdedigings werken der DuifachoTB beechadigd. Ook zijn ,wlj gevorderd) in den Elzas. Xaar hot aantal dooden en gewonden te oordeelen. welke gevonden zijn op ik* slagvcHen den 26en. 26en en 27en Jan. OOHtelijk van Yperen, bij l.a Baaaée, hij Craonne. in de Argonnen. in* Woevre en in de Vogezen bedragen de Duitsche ver liezen op deze drie dagen zeker meer dan 90.000 man. De bestaande postkantoren in België, die voor bet brieven verkeer der bevol king zijn geopend, hebben la*t te be proeven op gelijkt- wijze hot postverkeer I» r<-gv4en. Ide afwezige Belgen. DuMrunt de Itelastfag op de afwezigen in België schrijft de cormpondent van de Tijd te Antwerpen, dat de proclama tie van d»*n goitverneur-getieraal daarom trent fa de raadszitting van Maandag voor den heer Rover» aanleiding ia g»*- weestf tot hH houden oener interpeilaiio. „Fr fa hedenmorgen eetj^ verordening van den gouverneur-generaal aangvplakt. waar bij een bijzondere tax fehev.-n wordt op de Belgische’ burgers, die vrijwillig in 't buitenland vertoegen”. zoo merkte apr. op. „Ik wenschle te vragen of het col lege vao Btirgcmeeoh'r *n Schepemm hier van op de hoogte te." De hurgetueealer antwoordde hierop, dat het college van BurgentenMer en Kcbepv- n«n zich met zulk een tax nooit bezig hebben gehoudeu. „De gemeenten zelfstandig in haar finMtciezaken college l heeft er nooit aan gedacht toevlucht tot zulk een belasting te men.’* De heer Franck merkte dahrbij nog op. dat mm voorstel fa de Intcrcoromu- nale omtnterie g»xtaan fa. om zulk oen tax te onderzoeken, waarop de connnfa- sic niet is ingegaan. Officieel werd dd. 28 Jan. uit het groot** Duitsche hoofdkwartior gemeld Aan de Vlaamsche kast werden plaatwn Mhkieikirke en Slype door vijandclijke artillerie beschoten. Op de hoogten van Craonne werd aan den vijand nog eön loopgraaf van vijfhon derd ÜMster ontnomen, welke zich aan de eergisteren door ons veroverde stelling in eostelijkv richting aansluit. De Fransche tegenaanvallen werden zonder moeite al- geslagen. De vijand leed in de gevtVhtcn van 25 tot 27 dezer zware verliezen. Hij liet moor dan 1500 dooden op het slag veld, terwijl elfhonderd gevangenen, met inbegrip van degenen waarvan den 27ea melding gemaakt werd, vielen in onze handen. men in- Holdiua dm wal het logentenl I lina had v» „Kom itH**b*. llW^o", zelde Onno zacht. „Hol fa beter zooveel nagel ijk des nac|ils te reizen in (fez** hitte, en de sla$|> plaatsen daarbinnen zijn uitatekond." Zij gehoorzaamde stiizwijgend <*n hij zelf droeg het kind over naar het fa^je dat achter in «ten wagen voor de kleine was gespreid. Maar ofschoon hij op zijn beurt in steeg. biwf hij voorin xitten. om «h- min ute lM*w<«M)gen der voerlieden te kunnen volgen. Irij wiidk de rijpen niet onbe waakt overlaten aan getond onbekende lie den. die hen hadden kunnen Iwwtefen en dooden. zonder dat ooit eenig sterveling Iets van hun lot zoa hehfam gehoord. Meer dan eens. terwijl rij daar gemakke- lijk uitgestrekt lag op de matras die hij zelf voor haar gespreid had. viel het oog dor jonge vrouw op. rijn bleek gelaat, dat eene bijzondereschoonheid verkreeg door hol daarop vallend** maanlicht. Hij had (km hoed afgezet en staarde voor zich nlt op het vreemdo landschep, ah zocht hij in de verte het visioen te ontdekken van Iwggeen hem fa dit werelddeel wacht te, en hot trof haar op dat oogenblik hoeveel schilderaditiger zijn uiterlijk was dan dat van Oudekerke. die slecht» een knap rncnwh Ijgn heeten. Hoe goed J^Wx-zorgd was hij daarbij niet voor l4HFhoe»*r vergat hTj zich zelve om sfechts over haar en tod kind te waken I Waarom schoen het loven aan zijne zijde l»aar zoo kleurloos toe PRIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal f t 25 Idem franco per post. ,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Hem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front Be Duilschers en Frankrijk en België. In het Fransche communiqué van 28 Jan. wordt gew«d Voor den 27en Januari, den datum van den verjaardag van d<i» Duitachèn keizer hadden de Duit- scherp een krachtige poging aangekon- digd. Hij heeft plaats griiad en fa niet in him voordeel gMaagd. De dag voor ons over de van wie mjj liefhebben. Denk somwijlen nog aan mij, en fa’klaag mij zoo gij kunt.” Toon bij wikte antwoorden was zij roette verdwenen. Voor eenmaal recht geweest. Don volgenden dag l»ereikte derdnad de havenstad, en nam mot vwd hartel^khoid afscheid van reisgenoot, aan wfen hij oprecht gaan hechten: hij ook noodigdc hom uit naar Malvinia te komen, en verwonderds zich slechts over het stilzwijgen dat zijrtf vrouw daarbij l»«waarde. Was zij zoozeer terneergeslagen door don indruk die het onbekend»* land op haar te weeg bracht, om lot zelfs do eenvoudigste wet ten der beteefdhrid uit het oog te liezen Maar hij had te veel te doen om lang bij dto vraag «til te, kunnen staan. F” moest ^org Het postverkeer in België. Hot postverkeer wordt thans fa gili door het Duitsche postliestuur steeds meer iiitgs*breid. en geschiedt zoodanig <lat de plaatsen nahij het Duitscfa- post kantoor. door Belgische brievenbesteller» worden bediend. Deze gaan '■'gwh’eltelijk te voet maar kunnen voor hun bestel lingen ook gebruik maken van spoorwe gen. <*n fietsen. Zij verkoopen onderweg postzegel»' en brengen hun gezamenlijke zendingen naar het postburehu, waar dan de verdere behandeling geschleth. Max Harden over den I .ngclsclmn soldaat. In de „Zuknnft” van 9 Jan. Max. Harden merkwaardige van don |<ngelecfa<n soklaat „Bij A» tactiti hoeft liet l.ngelseho te-^ ger menig -vooroordeel verdreven mutnmt den huursoldaat. Loonende betrekkingen zijn er in Engriand fa overvloed, ludien •laar <vm man de militaire looj>ba«n kiest, in stede van klerk, wfawlagent, beroeps speler of tomrsspectiianl te wordendan fa het omdat hij ur werkelijk wat voor voelt en do liefde lot zijn werk ver heft <te prealaties van oen iiwnsch boven hi’t, peil van hel gewone. In Dultschland woe kert MIe haat teg*.m allee wat Engofach Is Maar hot Dultoehn krljgegonie. recht vaardig In zijn oorik»*l, heeft altijd weer hu iiMxd geprezen van don ffagdMchen «oblaat, zijn inthoinMngsvcrmogi-n en zijn vaardighrid in h<*t solifatcn 4 l>e Mchrljvi-r Iswilult „Tommy heeft ons rerlMOad. Het sefas-n on» «lat over hef water Iets wooderlmar- lachwekkonds. naar on» op w<*g was. In de Vogezen werden in de omgevihg van Si’Qones en Bandesapt verscheiden l ransche aanvallen onder aanzienlijke ver liezen voor den vijand afgeslagen. Een Franacb officier en 50 manschappen zijn krijgsgevangen gemaakt. Onze verlieieQ rijn zeer gering. In den Boven-Elzas vielen de Frau- schen op liet front N later-Aspodh-Hcid- weik-r-Herzbacherwoud onze stellingen aan bij Aspach. Anuuerzweiler. Heidweiler en hij het Herrimcher-bosch. Overal werden de aanvallen met zware verliezen voor len vijand afgeslagi-n. Bijzonder ernstig waren zijn verliezen ten Zuiden van Heid weiler en ten Zuiden van Amiuerzweiter, waar de Franschen in wanorde terugr trokken. Vijf Fransche machinegeweren vielen in onze handen. naam, ate Berlijnarii (te WMr-York Herald Diiltwlu^opvattingen verdedigt, schrijft de Note ^roie l’rvai» een artikel, dat te, om er hier niet «m en ander uit over te nemen. „De Czaar van Rusland", liet stuk, „fa vóór hot riulthi dit fa het bericht, hetwelk zich «le fawaakta poorten van Zarskoje Helo over <te gcheete wereld verbreid Eerst ate onbevestigd gerucht, en in vertrouwbaren vorm. Doch hoe won derlijk het ook moge klinken: al fa ook Ai Russische keizer, (te Czaar der oza- ren. de autocraat, vóór den vrededan botoekent dit nog niet, dat Rusland nu dadelijk vrede sluiten «al. Voor Wien Hnsland nauwkeurig kent en ik k«*n hot nauwkeurig fa dit trouwens nlwfa nieuws. De Czaar is door zulk een C-hi- neoHchen muur van iatrlganton en tai- nownlks ontgeven, dal het voor zijn Kei zerlijke Majesteit de mocilijkste zaak van (te wereld fa, ‘te waarheid te hoonm. last staan zijn wil door te zetten. In*zekeren zin is de zaar cte eerste g’-vangmu* van zijn rijk, (lelijk planeten om de zon. zoo draaien zich om hfeu in verwarrende menigte de verschill«*n<te in- trigwrende kringen van rivaifawnuMfei «’ii <-on»pir«‘»>r»'n<fe groepen; de renv groep was zij volkomen In Belgi« Weerbare Belgen in België. De gouvernour-gvnefaal van Brussel beeft de volgende Ix-kendmaking uitge vaardigd In den laatsten tijd hebben hor- haaldelijk w<*erl»aro personen getracht hei melijk over de Nederiandscbe grens te komen, om in het vijandelijk leger te treden. Ik bepaal daarom liet volgende'. lo. alle gunstige bepalingen, die in het grens vorkoor naar Nederland gelden, wor- ien voor weerbare Belgen opgeheven 2o. de Bdgee, die in strijd met hei verhod. de grens naar Nederland trach- t(*n te overschrijden, stellen zich aan hei gevaar bloot door de grensposten te wor den doodgeschoten. Weerbare personen worden voor het geval zij gegrepen wor- I den, gestraft en als krijgsgevangenen naar Duitschland getransporteerd 8o. wio in strijd' met het verbod ww*r- hare Belgen helpt de Nederlandsche gren» over te komen of op eenlgorlei wijze Im*- gunstlgt, wordt volgens de krijgswetten behandeld. Dit geldt ook voor familhs leden der weerbare personen, die h« overschrijden van de grens niet -verhin deren 4o. ais weerbare personen, in den zin lezer verordening, gdden alle mannelij ke Belgen binnen <fen jaar. Alle geruchten, gen bij het Duitsche lijfd Iierusten op zin seis. worden - lu hot lM*gin van I9U had Rusland groote uitlmtaliBgcn te doen «te oog sten waren zeer slecht, de uitvoer wn» gering, (fa invoer groot, de flnanch’el® toestand erharmelijk. Hel «'rata kwartaal van I914 bedreigde Bus» land met een der ergste «conomfuch» cri sissen. welke het land ooit had doorge- maakt. Wanneer fa Rusland de l aleobi rijn, woekert In het land de tevredenhrid, de politieke intrige. Het was de bedoeling van Rusland ge» weest, om met den oorlog tot 191(5 te wachten, als wanneer de strategiache -|>oorwdgen in Polen voltooid zouden zijn. Maar de economische uitzichten in he< begin van 1914 waren zóó-dónker en <te Itoop op verbetering zóó gering, (fat da p&nslavfatteche partij welker voornaam- leiders grootvorst Nikolai Nikolaj<e witach, Iswofaky. Von Hartwig en Sa» sonoff zijn na lang Iwrarnl tot de overtuiging kwam, dat do bulpbroown, des lands ónmogelijk kenden reiken tol 19KI <4t dat daarom <fe tijd tot haudeh-tt was gekomen. Daar men de Iwwron Del* easaó en Poincaré ter beschikking had voor actieve mede working, schoon de oom* bfaalio volmaakt. Daarom fa-gon Rus land In Mei in het geheim te mobilise** ren; de door v. Hartwig op touw ge» zette anti-Oosten rijkftehc Intrige» werd»*n ijverig vervolgd en verscherpt; 8orvi| kre«*g gond on oorlogsmateriaal. De cri sis kwam op 28 Jnnl ns-( den verschrik* kelljken dubbelen moord van Berajewo. Het g<*hetai der Russlscho mobilfaalis was zoo goed bewaard geworden, dat de Duitsehe militaire attaché In Petersburg eerst in In het ralddhm van Juni zijn re» geerlng daaromtrent Inlichten kon- To'-n wns echter de mohilisatte e*n» goed eind gevorderd, en toon pr»*sldimt Poincaré naai Petersburg kwam overtuigde men hem dat Rusland alle troeven in Imiwten had en zeker was fan do overwinning. Ito Russische berekening steunde hoofd- zakelijk op twee onderstellingen, die wfe ter Mvd'-rt onjuist bleken W‘ zijn. Ii^le i-rrste plaat» geloofde men dal (tostenrijk op grond van zijn binnen- Inndsclwti toestand slechte gebrekkig zou kunnen mobilfawren. F.n verder mernda Rusland, dat fat dm oorlog spoedig zou Dl Zij b'-lKX'hte niet lang te rad*n nnar het antwoord op deze vraag. Zij wns onvxrldddellijk in hare plotseling ont waakte /‘’Ifkennis, en begreep dat hei zijn eenvoud vati hart, zijn»* nederige go- van hom ver in en dan zal na de andere komt in de nabijheid van hm keizerlijk centrum van het systeem, aij geraakt, om zoo te xeggvn in do wer kingssfeer van de keizerlijke macht en dominoert daar gedurende «-enigm tijd totdat de beurt aan de volgende komt. I n juist thans is de oorlogspartij geëclip seerd on faaat de toestand in het toeken van <to vredes-stcr. In de jaren l!MW en 1910 had Rus land zeer got-de oogsten. Graan is, om zoo te zeggen, de kurk waarop Rusland drijft. Do enorme sommen welke uit d» groote export van al de vorMteUtonde ar tikelen die het noodig heeft en die door andere landen doch niet door t geproduceerd- het begin van t aantal De Duitsche nallen den druk een groote nederlaag geleden itabheu. Onze verliezen in deze twee dagen zijn 900 man ongeveer, welke verklaard wor den door het hevige gevecht in het diep omgngraven terrein, waar zich een oude steengroeve bevindt on waarin zich twe» compagnieën hadden verscholen. Zij zijn ongetwijfeld in de handen der Duitschera gevallen. Alle faxzrte waren, die haar vreemden. 'J'elkens zag zij tot zrita kunstenaar. Geertruid» Holdius Nederlander herfavwn, telkens miste zij fa hem die wereld kennis welke hen» tot een minder goed mensch, doch te ven» ook schrander zou hehbco maakt, «m zij huiverde voor do eentonig heid van het loven dat haar wachtte. z Op dwu- wijze reisden zij vete itag<-n •*n nachten voort. Alleen de» nafaiddêga wnnrw’t-r de buffels en voorlieden iiitrus- ten. sliep <Je jonge man voor enkel» nr«n In, on hield Marcello zoolang do wacht, zonder eenige aandacht* fo sehm» kun aan haar omringende natuur- Ten laatsto. op een morgen bij eau breken van den dageraad, voegde «>en der ko«*teiers hen toe „Wij hebben Malvina bereikt." Onno sprong uit den wagen kunnen uitmaken, daar Duitschland mét al zijn troepen u-gen Frankrijk nou op- irekken en daardoor de invasie van tos iuilll<menlegvr niet zou kunnen tegen houden. Nu orze bride berekeningen hcblien ge faald. zoo iM’loogt Stauliope verdftr, hwit de Gitaar raad gevraag,! aan Raspoetin. •len fa’kenthm ..wonderdoenden'' boer, dlo <te kroonprins oen» zou hrittom genetten, en die aan b<»t hof oen otifa-paahl ver trouwen geniet. Haspoetin heeft nu den raad gegeven om vred*» te sluiten. Want, zoo segt hij. indien dit thans geschied, zal men aan het volk nog kun nen asggM, <iat Rusland lioewri hri niet o\'-rwonnen hoeft, toch ook niet over- onne^ word. Graaf Witte is ook een voorstander van <fau vrede en de vnskwparlij wint aan het fad dagelijks terrain. Maar anderzijds is nog altijd de oorlogspartij onder aan voering van grootvorst Nico las» zeer machtig. op - p--M~ »n kan men pa» w(**r tegen den avond be ginnen.” ..Maar i zijn."* ..En de vrouwen dan Ze behoeven ,hler ook niet leeg te zitten, dat verzeker ik u. V an dienstlioden geen sprak», zij moeten dus al hri huiswerk verrichten. en l»ovendfen nog vrtmhton plukken en inuteken. want daarvoor hetilien de man nen l'm tijd. Al» zij met hun Is-iden zijn gaat het nog. maar twee armen om h«-idovriden te ontginnen en te tearbriAm int wil wat zeggen.” „Mijne IwwJttlng fa <fa arhtsfa. fjgtzlj nog vvr v«» hfar P" ..Wij xull«n w voor ilm „otH iljn." HM irobou» wcr.1 ,,^r -oht. Iitor. m» Onno kon zich ihknw ovcrtol,.,. .lal bei vc..| op SSwItaoradi chaloi «■•lek. en olaehoon »«t klein toch nlel onunli* wa». Hij- had rich daarvan ook k.-n «roolacko vooraHlInn kunnen nm ken. want do maalaehapplj vr«x »l«-bt« z.<venhon<lerd irolden otn hel op ie lal.ni -laan voor do kolonialen de h™> voor «el<<do tw-k.aiiun. pij zidl tevreden had pwleld. kwam vrij wel ihel deze woning overeen’. i» gunstig geweest voor ons over de g’*- heele uitgerirekthrid van hri front. Alle Daiischc aanvallen zijn afgeelagen. onze aanvallen zijn vooruitgekomen. In de streek van Craonne hebben verliezen door de Duitscher» geleden van 25 op 26 Jan. ongetwijfeld- hri «ener brigade bedragen. krijgsgevangenen habben Isiat mij voor eenmaal oprecht zijn ik heb fa deze laatste dagen zooveel na gedacht dat ik mij zelve leerde kenne» gelijk ik ben. Er is slechte bitter weinig goeds in mij-, ik ben zelfzuchtig en dak tot wreedheid toe: een ongelukkige kwijnt- de weg voor mij en ik heb h(*m niet fa> weend; ik heb Onno Heldin» voomamof- lijk grimwd. omdat hij mij vroeg zij» 7°°* wor^wi op het oogenblik dak (fa dood mijns rader» onsvallen in a»< moede dompeldezijne zorgzame tceder1- ik mo< ondank beloond; ik meende dat ik nooit aan wien dan oolft. oprecht «ou kunnen hechten: dat liefjfa V°^»r m*!’ *,ee* ,n’in lCVPn lang slechte eet “l**4 «ou brieekwien; maar aan u heb ik ti vAw/n?**18 har* weKff(«chonken. doof Gil JJ? beTTPPen <Bt ’U*1® T”11 mijne arme wufte ziel medn. u in lUd» op mijn pad had ont|- JrUe lk “bmchien erii beter meusch Zo,,*T ik hl"v"" «M uit thu-mv w„ |i<P|gwll TSte loavbnrg, 7*/, a. Hing Nm. Open. wij geregeld tgdig en ontvangen vu eten, rermakelgk- •e dan in on» n.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1