<G I, ii jf ine J, t I I 11 !Ro. 12695. lad. De Oorlog. i vork 1 450.". Maandag 1 Februari 1915. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 4 i jfl I 0.000. FEUILLETON iwater. IE iet Leven, AAG. Weroooeste JZevens. jk en l»g io prijs GOUDA t I KIESWET. exx -A™d.-v"ertezi.tïe"blsi(c9. voor G-o\rcla esx Ona.stxe3sezx- behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. roei— ortels keer wryft lacon. g.m Brabant 1 GOUDA, 1-75. 450-00- 87.50. 300.00. 1 eener vrijwillige 2 der Kies- ‘fl zekering tegen eerst legen den nacht weder waren, en jr S ze niet gaan vroeger zegt gij van de bezit- wat fWordt vervolgd.) mijn zoonwacht tenmin- 1 I1DIG KERS 1.75). Gemeente of deel der Gemeente na was in Nederland kon zulke lilteekenen luwen arbeid behouden. Doorloopen 3res.), Dr. A. E. JDEN, Dr. P.H. Een beeld der werkelijkheid wa- artille- rrijwiel. ÏOL Amsterdam n van een brief- m aanneming der 50 KOKO M IS ZUIVER El MELDER OM TE BEBRUIIEN El HEEFT "VERDIERSTE.- Aovew, en MTA. ir. Tilburg. BELONJEJr. londa. afscheid uitriep „Daar I een dan bo- wor- goede Hier, voor deze guerila troepen noodig hebben, die bij- im-leeftijd 21 jaar. um-leeft. 29 jaar. Uit Herbestlial. MAASTRICHT, 29 Jan. (Part.) Langs Herbeethal passeeren per trein geweldi ge massa’s militairen van allerlei pens, hoofdvake! ijk infanterie en u kennis heeft ge- zijn weder landgenoo- De BURGEMEESTER der Gein een te GOUDA, f 1.25 1-50 1-50 .1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. im-leeftijd 21 jaai. um-leeft. 28 jaar. im-leeftijd 19 jaar, im-leeft. 25 jaar. reeds zeer vol kunnende stoken, m-leeftijd29jaar) it 20 jaar immer nst te treden ala PRIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten Aan het Westeltyk Front In het Fransche middag-communi- qué van 31 Jan. wordt gezegdDe strijd bepaalde zich op 30 .Jan. over bijna het geheele front tot artillerie- gevechten. Onze artillerie behaalde overal voordeel. Voor La Bassée heb ben de Britsche troepen alle loopgraven heroverd, die voor het oogenblik ver loren waren. In de sectors Atrecht RoyeSoissonsReimsPerthes heb ben onze batterijen 2 vijandelijke ka nonnen vernield, alsmede verscheidene veldwerken, en een .aantal automo- bielen, terwijl verscheidene troepen verzamelingen werden uiteengejaagd, gelijk ook bivakken en convooien. De Duitschers hebben 3 vruchteloos ge bleven aanvallen in hef bosch van La Grurie gedaan. Wij hebben het dorp Angermont behouden, dat de Duit- $chers voorgeven veroverd te hebben. In het avond-communiqué van 31 Jan. wordt gezegd, dat geen enkel belangrijk feit gerapporteerd is. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldt d.d. 31 Jan.: In Vlaanderen hadden gisteren slechts artilleriege- vechten bij Cuinchy, ten Zuiden van den straatweg La BasséeBéthune, alsmede bij Carency (N.W. van Atrecht) plaats. Aan de Franschen werden eeni- ge loopgraven ontrukt. f3 De formulieren tot het doen van aangifte zijn „kosteloos” verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente. De ingevulde formulieren kunnen „kosteloos” per post aan den Burge meester worden toegezonden, met in achtneming van het volgende voor schrift dat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift: „Vrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kies wet” en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woon plaats van den afzender, gewaarmerkt door zijne handteekening. GOUDA, den 1 Februari 1915. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. BEDOELD IN ARTIKEL xb, Io. ib, 20. 2. 2. Uit de Vogezen. De oorlogscorrespondent van de Tiig- liche Rundschau heeft eén tocht gemaakt door de zuidelijke Vogezen. Hij schrijft uit de buurt van Gebweiler Hier zijn het niet lange hellingen, waarop de vij anden tegenover elkaar liggen en in ge rekte, bij groepen aangelegde loopgraven elkaar afbreuk trachten te doen,) maar de grillige bergkopjes hehben hier de over hand. Op den rand van de bosschen op deze hoogten in de diep ingegroefde da len, in de open plekken in hot bosch heeft de vijand zich genesteld, niet in loopgraven zooals men elders gewoon is, maar in een soort van tefmieten-heuvels, met platte molshoopen te vergelijken; die bovendien in zeer onregelmatige lijn zijn aangelegd, heeft de vijandelijke infanterie zich ingegraven. Zoo een aarden pant- sertpren, die ternauwernood boven den grond zichtbaar is en nu door de sneeuw volkomen verborgen wordt, is met drie of vier man bezet, van wie elk zijn van bulten onzichtbaar schietgat heeft. Uit deze kleine aardholen loopen smalle gan gen naar achter, naar de dekking in het bosch. Bovendien zi.jn de daarvoor ge schikte hoornen bezet. Er is een kraaien nest in, waarin een of op zijn hoogst twee man zich ternauwernood kunnen Imï- wegen of de mannen hangen meer dan zij zitten, vast gebonden in de kronen en vormen voor onze soldaten die daar langs komen, buitengewoon groot gevaar. Zijn onze manschappen ongehinderd termieten-kolonie voorbij gekomen, kunnen zij er zeker van zijn van ven of in den rug beschoten te den. Hier zouden Sioux-Indianen i diensten doen, zou men zonder voor deze soort van vernietigings- oorlog afgericht zijn, jagers misschien. Met elke bedenkbare list wordt hior gewerkt. Bewegelijke wijnstokken of an- z<’l'fde vaartuig bewonen of 2o. op genot van inkomen in dienstbe trekking of als inwonende zoon, in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam hetzij met of zonder genot van pensioen. Aan hen, die verkeeren in het laatste pnder No. 2 vermeld^ geval, wordt door den Burgemeester een aangifte-biljet ter invftlling toegezonden. In de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor zoover de Gemeente Gouda betreft het vol gende bepaald: flonkernieuw en zoo ftisch uit, hot was zulk een rust ten laatste aangekomen te zijn, dat zelfs Marcelle een uitroep van blijdschap slaakte. Do buffeldrijvors zouden Onno helpen alles af te laden en in de woning op te slaan, en vertrekken. Zoolang zij daarmede bezig de jonge vrouw het zelf druk had met uitpakken en het gereedmaken van hun eerste maal, voelde zij zich bijna opge ruimd te moede; maar zij toen de wagens eindelijk hoorde wegrollen, overviel haar een onuitsprekelijke weemoed, was het haar alsof zij thans voor altijd' van de wereld afgezonderd was. Het waren slechts ruwe, onbeschaafde mannen uit het volk die hen verlieten, doch zij vormden toch nog een laatsten schakel die hem aan het overige menschdom verbond'. Voor hot vervolg zouden zij geheel alleen zijn. Gelukkig sloot de vermoeienis haar wel dra de oogleden, enhad zij het ook den ganschen volgenden dag te druk om veel te kunnen denken. Haar echtgenoot reeds vroegtijdig het terrein verkennen, en keerde tegen den middag weder. „Welnu, ting „Hef is een flink stuk bodem en ik zal over een paar uur naar onzen naas ten buurman gaan om te zien hoe hij het aanlegt om den grond het meest op te doen leveren,” antwoordde hij, eene vroo- lijke uitdrukking aan zijne stem gevende. fiOUDSUHE COURANT. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclaihes f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. rie, op weg naar het gevechtsterrein. Er komen treinen langs met hoornen van teer mooi hout (notenboomen), welke ver der naar Duitschland vervoerd worden. Verder kwamen „hier ruim 300 Fran- fiche krijgsgevangenen langs uit den om trek van Atrecht. Vanuit Zeebrugge kwamen veracheide- pe kanonnen voorbij die op weg waren haar Krupp in Essen om daar gerepa reerd te worden. Ook passeerden twee lange goederentreinen met lichtgewolde (soldaten, voor een groot deel komende uit het Argonnewoud, benevens 110 zwaar gewonde militairen, waaronder 00 Fran- sche uit de omgeving van Rijssel. EINDHOVEN, 29 Jan. (Part.) Ecu se dert den oorlog uit Maeseijck naar 8tram- proy uitgeweken koopman, B. gehe «ten dio vormoedelijkeen uitgebreiden smok kelhandel dreef, is thans uitgeleverd. De zer dagen werd nog een groote hoeveel heid meel, dio voor België bestemd was, en B. toebehoorende, in beslag genomen. PEER, 29 Jan. (Part.) De wethouder pit Dilsen werd door de Duitschers ge arresteerd'; hij wordt beschuldigd zijn pas Vervalscht te hebben. De Duitschers heb ben een borgstelling geëiscljt van 5(XK) Mark. Een bewoner van Rotbom werd veroordeeld tot 8' maanden gevangenis- Straf en 500 Mark boete, wegens beleedi- ging van het Duitsche leger. MAESYCK, 29 Jan. (Part.) In het kamp te Burg-Leopold zijn de laatste da- gen ongeveer 5000 soldaten van het front naar do Yserlinio1 teruggekeerd!. De sol daten verkeerden in een Aesolaten toe stand; de teruggekeerden zijn vervangen door versohe troepen. Opmerkelijk is het, dat deze vervangings-troopen langs hun totaal onbekende wegen in de rich ting van Dixiuuiden enz. werden gediri geerd en bovendien ongewapend. De land weermannen hadden voor hup vertrek de geweren en patronen moeten inleverep blijkbaar vreesde men ongeregeldheden daar slechts weinige landweermannen met rnthusiasme naar het front gaan. Naar vrij vernemen zullen, voor het vervoer van Amorikaansohp levensmidde len voor België, bij gesloten water, zoo noodig door de Pruisische spoorwi'gen Duitsche wagons naar Rotterdam worden gezonden, om aldaar voor België in te laden. I VALKEN8WAAR1), 29 Jan., (Part.) De requisities nemen geen einde. Te Peer Zullen de volgende week 900 runderdieren hioeten geleverd worden. Ook te Rourg- Leopold, Hechtel en andere plaatsen in de omgeving zijn groote requisities ge daan. Do Duitschers gaan bovendien door met overal de notenboomen op te koopen tegen bespottelijk lagen prijs. Zoo werd in Hechtel voor een prachti- gen boom 3 Mark betaald. Door do Scherpe bepalingen, die door het gone- raal-gouvcrnement zijn vastgesteld in ver band met het verkeer mot Holland, zijn het nu voornamelijk vrouwen en meisje», flie ons in het ongeluk stortten gedacht' hebben wantf&r men slechts de eerste steenlaag verwi^erd heeft is het also! do bodem beter wordt men zou zeggen dat hij al zijne slechte bostanddeelea naar boven hoeft gedragen. Alleen maar hoort er een ongeloofelijk geduld on volharding toé, om het zoover te brengen. Kom me de en ik zal u de vruchten van mijn arbeid laten zien.” Holdius volgde hem, en zag weldra zeer fraai aardbeziön-veldien, wijnranken en pruimenboomen. Maar toen hij zich lot zijn gastheer keerde om hem zijne bewondering te kennpn te geven, liet de ze hem zijne handen zien. Zfj getuigden beter dan woorden van de inspanning, welke liet gekost had zoover te geraken. OnnQ herinnerde zich niets zoo afzichte- lijks te hebben gezien. Geen polderwerker In Nederland kon zulke litteckenen van luwen arbeid behouden. Doorloopen van <H?pê sneden, vol blaren en wonden moes ten zij den ongelukkige bij elke beweging pijn doen. Hij zelf bekeeft ze met oen hitter lachje en zeide „En te denken dat ik vroeger heel Irotsch was op mijne handen, en niet te vreden was als er het minste1 aan ont brak. Maar klagen helpt hier niet 'het komt or hier op aan zijn diagelijksch brood mot de nagels uit den grond te halen.” Toen hij echter de dichtstbij liggende wo- ning bereikte en den eigenaar aangetrof fen had, een Hollander die hem dikwijls had hooren noemen, was een zijner eer ste woorden „Zijt gij bestolen geworden evenals ik.” De ander haalde de schouders op en antwoordde „Er is hier niemand die niet het slacht offer werd, van het schandelijkste bedrog. Het is eene uitgeinaakte zaak en er valt niets aan te veranderen de eenige vraag is nog maar hoe men zijne teleurstelling dragen zal. Op de bezitting die aan de tnijne grenst, leeft een gansch gezin wan- hopigen zij laten daardoor alles liggen zooals het is en leven van melk en brood en boter aan de andere hoeven. Als er morgen eene ziekte onder het vee uit breekt moeten zij van honger sterven. Ik daarentegen, heb bij mijzelven ge zworen aan dezen ondankbaren bodem te ontwoekeren wat ik kan, en ik zal u toonen in hoeverre ik geslaagd l>en. O J Ik zal nooit een Cresus worden, maar ten minste kan ik op deze wijze voort leven.” „Misschien verschilt uw grond dan van den mijne. Ik heb op minstens twintig verschillende plaatsen gespit, want ik dacht dat ik krankzinnig zou wordon on der mijne ontdekking maar overal stuit te ik op steenen.” „Dat was ook bij mij het 'geval." „En wat hobt gij daartegen gedaan?” „Gewerkt zoo hard ik kon. De grond is minder slecht dan zelfs do schurken Gelet op de artikelen 11, 12 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente uit, om zoo zij in eeno andere Gemeente over het volle laatstverloopen dienstjaar in eene der Rijks directe belastin gen zijn aangeslagen, wat de grondbe lasting betreft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen, tot een bedrag van ten minste één gulden, daar van door overlegging der, overeenkomstig het bepaalde bij artikel la der Kieswet, voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15den Februari a.s. te doen blijken. Deze aanslagbiljetten worden na (fe vaststelling der kiezerslijsten aan be langhebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op grond van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 der voormelde wet -aanspraak meenon to kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezers lijst, uitgenoodlgd daarvan vóór den löden Februari a.s. aangifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanige aan gifte over te loggen, waartoe moeten be- door den daar van noo- 42) „Wanneer hij van zijn eigen arbeid wederkeert en inziet dat hem zelfs het noodige ontbreekt om mij geld voor het huishouden te geven, gaat hij tot eene van onze buren, die te .^wak is om zoo aanhoudend' voort te werken, maar het geluk heeft nog een klein inkomen te be zitten, en verhuurt zich voor een dollar om zijn land te beploegen. Dat is de wijze waarop men hier leeft.” Zij bewaarde op eens het stHzwijgen en rees overeind. Marcelle, die ontwaakt was en zich bij een bewoond huis had gezien, waar zij aanstonds raadde dat haar echtgenoot zich in moest bevinden, trad met Elza op den arm binnen. Van <lat oogenblik af beijverde de oude vrouw zich alleen haar alles voor te zetten waar aan zij behoefte kon gevoelen, en wist z j, met waarlijk treffende zorg, het ge- -a* WuS te dat zij haar noch noch ontgoochelde omtrent het lot du |llw. waohttc OQWven8' “en moest spoedig weder wht hervatten, en zij namen juist van hunne gastvrouw, toen deze „Daar komt dore struiken, d. w. z. op deze wijze toegotakelde alpenjagers hebben een ver derfelijke rol gespeeld. De beste manier om zich tegen een dergelijken vijand te weren, zou zijn hem met rook te ver drijven of het bosch eenvoudig in brand to steken en zoo de hoele Vogezen te ontruimen. Een voorstol dat een Zweed in vollen ernst heeft gedaan. Maar het is een onmogelijkheid zoolang het zoo vochtig is als op het oogenblik, en van pogingen zou men niet veel genoegen hebben. hooren het aanslagbiljet, of een Ontvanger gewaarmerkt duplicaat van, eene opgaaf van het bedrag het aandeel in den aanslag en de dige bescheiden ten bewijze van het ge meenschappelijk bezit, worden na de vast stelling der kiezerslijsten aan belangheb benden teruggegeven. Tevens worden de mannelijke, inwoners dezer Gemeente, die krachtens artikel lb (terzélfde wet aanspraak meenen te kun nen miÖien om geplaatst te worden op do kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan vóór den 15<ton Februari a.s., aangifte te doen. Wie tot deze aangifte bevoegd zijn blijkt uit de artikelen 1 en 2 der Kies wet. Volgens artikel 20 der Wet is voor hen, die krachtens vroeger gedane aan gifte op de teopende kiezerslijst voorko men, hernieuwde aangifte noodig, indien de' plaatsing op die lijst berustte op lo. bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of eep gedeelte van hetzelfde huis of het zelfde vaartuig bewönen 2o. genot van pensioen 3o. bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in de Rijkspostspaarbank 4o. afleggen van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wèl noodig voor hen, wier plaatsing op de lijst berustte op lo. bewoning van een huis of gedeelte van een huis ofc'van een vaartuig, indien zij niet meer op 31-Januari hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of het- ln België. Antwerpen. Men meldt aan de N. R. Ct. De vesting Antwerpen, waaraan de Duitschers nu sinds drie maanden dag in dag uit gewerkt hebben, is weer voor- tien van al de mogelijke versterkings- fverken, die de moderne oorlogstechniek vereischl. De honderden werklui, die tegen 40 cen tiemen per uur aan de zuidelijke forten maanden lang 8 uur per dag werkten hebben de sporen van de beschieting doen Verdwijnen: de metersdiep omwoelde aard wallen zijn 'weer haaksch geëffend, de stuk geschoten stalen koepels zijn verwijderd, de opengereten botonmuren door nieuw pantserwerk vervangen. In de forten van Waelhom en van St. Katherijne, in de forten van Liezele en Breendonck, die ten Zuid-Westen der stelling de Rupol en de Schelde behoorsohen, is ree<le sinds eenigon tijd het zwaar geschut geplaatst, dat gedurende de laatste maand is aan gevoerd. Maar vooral de forten ten Noorden van Antwerpen gelegen zijn duchtig ver sterkt. ’t Is opmerkelijk, dat de verdedi ging langs dien kant aan den Duitschen Staf onvoldoende scheen, ’t Is oen feit dat dra na de bezetting van Antwerpen dadelijk begonnen ’word' met diepe loop graven aan te leggen tusschen de for ten van C'apellen en Stabroeck in, voor zien van ruime onderaardsche kamertjes van eenlgo meters in ’t vierkant, niet uit gegraven en bevestigde plaatsen om ge schut op te stellen. Sinds de vorige week moeten de noorder Schelde-forten ook goed voorzien zijn van zwaar geschut, want geregeld worden van uit die forten schiet oefeningen gehouden. Hot boheerschen van de Schelde wordt door den Duitschen staf van het groot ste gewicht beschouwd; on nog schijnt hij nlot tevreden over den verkregen uit slag. Vandaar do vestingl-oofeningen Waarbij Al de Scholde-forten soms dagen lang in volle actie zijn. ste totdat hij met maakt. Hij zal blij ton te oqtmoetep.” Zij wendden het hoofd om in de rich ting welke Kaar blik had gekozen, en zagen een man van hooge, forsche ge stalte, met gebogen hoofd op hen toetre den; hij had een fraai gelaat, dal door een vollen baard omlijst was, en zijne groote donkere oogen droegen een uit drukking van gelatenheid, die smartelijk was om aan to zien. Eerst toen hij vlak bij was, zag hij dat er een ongewone be weging op het erf heerschte, en haastte hij zich op de vreemden toe te gaan. Zijne begroeting was even hartelijk als die der moeder geweest was; maar daar na was het alsof hij niets meer te zeg gen vond, alsof hij zelfs hun bijzijn had vergeten. Hij stond daar in gedachten verdiept, met den breedgeranden hoed in de handen en den blik strak voor zich uit gevestigd op ewi onbestemd punt aan den horizon. De aanblik van dien zwijgenden, blijk baar wanhopigen man, greep Holdius vrij wat meer aan dan al de klachten der moeder. Hij drong er dan ook op aan dat men aan gemi enkele woning meer zou stil houden want hij vreesde dat slechts zeer weinigen der ongelukkigen de kiesch- heid van Kermolen’s moeder zou den bezitten om zijne vrouw niet voor af tegen haar nieuw verblijf in te nemen. Zoo bereikten zij in dien loop van den namiddag hun tehuis, en het zag er zoo

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1