De Oorlog. No. 12699. Vrijdag 5 Februari 1915. 53e Jaargang. ^Tioii-ws- ©xx. ^.d-vextexLtielDlsLd. voor Q-o-clcLsl ©zo. Oaa&stxelceaa- Verschijnt dagelijks fip Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON ^eraoeste JSavsns. G011SCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post- 1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad i r>0 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelpks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tetren twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar nlaatsruimte. Aan het Westelijk Front Het offieieele Fransche communiqué van 4 Fèbr. meldt Ten Noorden van do Lel© heeft in de omgeving van Nieuwpoort een artülerk'gevecht plaats gehad, dat bijzon der levendig was. Onze artillerie heeft bij Notre Dame Lorette een Duitschen nanval tot staan gebracht, alsmede een bombardement gericht op den weg Atrecht- Bethune. \In de geheele vallei van Aisne heeft een artillerie-gevecht plaats gehad, waarbij wij voordeel behaalden. Op het overige gedeelte van het front worden slechts weinig beteekenende gevechten ver meld. Uit het groote Duitsche hoofd kwartier wordt d.d. 4 Febr. officieel gemeld Op het front tusschen de Noordzee en Reims hadden slechts artillerie gevechten plaats. Nieuwe Fransche aanvallen bij Perthes werden onder verliezen voor den vijand afgeslagen. Ten noorden en noordwesten van Massiges (noordwestelijk van St. Me- riehould) gingen onze troepen gisteren tot een aanval over. Zij drongen stormenderhand voort over drie achter elkaar gelegen loopgraaf-linies en hand haafden zich in de Fransche hoofd stelling, ter breedte van twee K.M Alle tegenaanvallen der Franschen, die ook des nachts voortgezet werden, zijn afgeslagen. Wij maakten 7 offi cieren en 601 man krygsgevangen, en veroverden 9 machinegeweren, 9 ka nonnen van kleiner kaliber en veel materiaal. Verder is alleen vermeldenswaard, dat in de Midden-Vogezen kleine ge vechten van ski-troepen tegen Fran sche jagers een voor eerstgenoemden gunstig verloop hadden. In België. Men meldt ons uit Lanaeken: De conducteur H. van de buurtspoorwegen een Hollander, die dezer dagen in dienst door een Duitsch controleur werd gearresteerd, wijl hij brieven, bestemd voor Engeland, bij zioh droeg, is weer op vrije voeten gesteld evenals de directeur van de in aanbonw zijnde steenkolenmijn te Rothem die den conducteur brieven ter verdere be zorging had ter hand gesteld. Deze moest echter een hooge som als los geld betalen. Men meldt ons uit Maesyck Alhier is door affiches bekend gemaakt, dat Sen beeld der werkelijkheid 46) „Neen, ik zal op uw terugkeer wach ten, en in dien tusschentijd Holdius bij staan in zijn werk." Zij spraken weinig of niet meer sa men. De jonge vrouw durfde hare eigene stem nietvertrouwen, en hij zelf was diep ontroerd. Ken uur later namen zij met een stil len handdruk afscheid van elkaar. Onno had onmiddellijk haar besluit toegejuicht en zij had nog slechts hare bevelen te geven gehad aan hare kleine plaatsver vangster, op wie zij wist geheel te kun nen vertrouwen. Oudekerke's knecht kon haar ook in menige huishoudelijke be zigheid vervangen. Veertien dagen lang worstelde zij, aan IiOdewijk's zijde, tegen den dood, welke al meer en meer veld won op «te arme vrouw, die tot het laatst toe bij kennis zioh eiken morgen buiten hare woning liet dragen, om daar uren lang in een ®oort hangmat néér te liggen, den blik onafgewend gericht houdende op den weg waarlangs zij naar de hoeve gekomen was, den' „weg naar het vaderland", ge lijk zij hen» noemde. Marcello was onuitputtelijk in teedcre het Algemeen Handelsblad te Amster dam en de Limburger Koerier niet meer mogen gelezen worden. Verschil lende nummers werden in beslag ge nomen. Alleen het lezen van de Nieuwe Rott. Crt. is toegestaan. Men meldt ons uit Oostburg: Woensdag werd den geheelen dag wederom uit westelijke richting hevig kanongebulder gehoord. Hierna schij nen verschillende vliegeniers boven Zeebrugge-haven te zijn geweest, al thans op die hoogte werd tusschen half zeven en half acht vaak de lucht helder verlicht door lichten van ver schillende kleur. Ook werden vrij ern stige ontploffingen waargenomen. In den afgeloopen nacht is eveneens schieten gehoord, zoo ook hedenmor gen kwam het nit dezelfde richting als gisteren. Omtrent den uitslag kon den wij niets met beslietheid ver nemen. Uit Antwerpen. Men meldt aan de N. R. Ct.De Duitsche censuur wordt hoe langer hoe scherper voor de te Antwerpen verschijnende bladen. De oorzaak van de grootere strengheid der Duitsche autoriteiten zal wel niet moeten ge zocht worden in het feit, dat de Ant- werpsche bladen in den laatsten tijd een meer energieken toon aanslaan; hunne houding is nog altijd even ge willig. Maar de ontevredenheid van den censor vindt hierin zyn verkla ring: hij heeft de houding van de Ant werpsche bladen nagegaan ook vóór het innemen der stad. Eenige dagen geleden heeft namelijk de Kom mand antur aan de directies van al de, reeds vóór den oorlog be staande, bladen,' last gegeven haar de nummers voor te leggen die ver schenen zijn van af het uitbreken van den oorlog tot op den dag van de inneming der stad. Door het bestu- deeren van deze interessante verza melingen is de Duitsche overheid tot de overtuiging gekomen, dat de nu zóó gedienstige en gewillige bladen vroeger, in andere omstandigheden, een heel anderen toon aansloegen. De bankbiljetten der Socióté Générale. Binnenkort zal een aan vang gemaakt worden met de uitgifte van de nieuwe Belgische bankbiljetten der Socióté Générale de Belgique van 100 frs. Zy zorgen voor haar, en poogde haar voort durend moed in te spreken, terwijl zij van de oogenhlikken die de oude vrouw sluimerend doorbracht, gebruik maakte om al het huiswerk te verrichten, zelfs het grofste, want hier kon men zich d< weelde eener dienstbode niet vtjroorlo ven. Wat de hulp van eon dokter be treft, daaraan viel niet eens te denkeu er waren vele dagreizens noodig geweest aleer men een geneesheer had kunnen vinden, e® welk oene som zou hij niet geëischt hebben om meer dan ecne week zijne andere patiënten te laten varen Liefde alleen moest hier naar reddings middelen raden. Op zekeren dag dat de zieke haar ge- ruimen tijd over die verlatenheid had ge sproken, waaraan Lodewijk na baardood ten prooi zou blijven, zeide Maroelle meer om haar te troosten dan wel om dat zij het geloofde „Maar het jonge meisje dat hij liefhad kan misschien hare ouders bewegen hunne toestemming tot het huwelijk te geven. De zaken staan hier wel niet prachtig, doch het geluk zou uw zoon nieuwe werkkrachten geven, en..." „Stil!" fluisterdede stervende, ver schrikt om zich hepn blikkende, oip zich te overtuigen dat Kermolen niet in ie nabijheid was, „iaat Lodewijk nooit eene dergelijke hoop voeden. Hij weet niet... hij mag nooit weten..." „Wat mag hij niet weten?" vroeg de jonge vrouw snel. „Zeg het hem nooit, het zou hom doo- ■JÊÊfm verschijnen op papier in vierkleuren druk, welk papier uit een Belgische fabriek afkomstig is. Op de voorzijde komt de Fransche tekst en op de achterzyde de Ylaamsche met het por tret van koningin Marie Louise, de tweede echtgenoote van Leopold I, daar een cliché van dit portret aan wezig is. Daarna zal worden overge gaan tot de uitgifte van de biljetten van twintig, vyf, twee en één franc. Aan het Oostefijk Front Uit het Dnitsche groote hoofd kwartier wordt d.d. 4 Febr. het vol* gende gemeld Wat het oostelijk oorlogstooneel be treft, werden in Oost-Pruisen zwakke Russische aanvallen op onze stelling ten zniden van Memel afgeslagen. In Polen vonden ten noorden van de Weichsel, in aansluiting aan de gemelde gevechten, schermutselingen van kleine troepen-afdeelingen plaats. Aan de Bznra, ten zuiden van Sochaczef werd een nachtelijke Rus sische aanval verijdeld, onder sterke verliezen voor den vjjand. Het offen sief ten oosten van Bolisnof maakt, ondanks den heftigen tegenaanval van den vijand, vorderingen. Het aantal der gevangenen wordt steeds grooter. In de Karpathen strijden sedert eenige dagen de Dnitsche troepen Behouder aan schonfisg met de Oosten- ryksch-Hongaarsche* Jbpgers. De ver bonden troepen behaalden in de moei lijk begaanbare, besneeuwde bergstre ken een reeks van ichoone resultaten. In* Polen ©n Gaiicië. Het offieieele Oostenrijksche communi qué van 4 Febr. meldt In Polen en West-Galieië hebben geen bijzondere go- iKMirfemiseen plaats gehad. De gevechten in de Karpathen duren met onverminder de hevigheid voort. In het westelijk© ge deelte van het front sijn de vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het mldtten- woudgebergte gelukte jiet aan Onze voort- dringende colonnes ook gisteren opnieuw terrein te winnen, en eenige honderden gevangenen te maken. Door liet Ooetenrijksch-Hongaarsche oor- logs-persburoau wordt gemeld Op hot Nida-front wordt hot artlllcriegevechl voortgezet en wordt het aan beid© zij den door infanterie-uftvallen ondersteund. Tarnow ia, ten gevolge van de beschie ting met do zwaarste mortieren, door de Rpssen opgegeven. Het zwaartepunt van den tegen woordigen strijd ligt in het Woek la-gi'bied. waar sterke Russische troe pen op den Doekla-pas en de naburige den; maar enkele vronwen zijn de liefde der mannen niet waard. Voor haar ver speelde hij zijne ganache toekomstzij is oorzaak dat hij en ik in ons graf in deze wildernis zullen vinden, en... zij ia met een ander gehuwd. God© zij dank ik was alleen te huia toen ik den brief ontving die mij dat meldde, en ik heb aan mijne kinderen geschreven om hep te verbieden er ooit op te zinspel»®. Haar portret hangt nog altijd op zijne kamer; haar ring draagt hij op de borst. Laat hom tot het eind toe voortleven met de overtuiging dat hij bemind wordt. Het is het eenige zwakke toortslicht in zijne duisternis." „Maar zoo hij ooit naar Holland we derkeerde, zou dan de ontdekking der waarheid niet dubbel pijnlijk voor hem wezen „Hij zal nooit wederkeeren nooit nooitverklaarde de moeder op woes- ton toon, „deze gevloekte bodem zal zich sluiten over u en de uwen zoo goed als over ons." Marcelle hoog het hoofd. De sombere voorspelling trof haar tot in het diepst liarer ziel. Odie zwijgende eenzaam heid, waar spoedig geen andere planters meer zouden komen, moest zij dan een voor een al de vermetele® verzwelgen, die haar vruchtbaar wilden maken Zou na hun dood al hun arbeid verloren gaan. en die langzaam tot bloei gedwongen vlakten, weder verwelken en onder het stuifzand bedolven worden De oude vrouw die, in de hevigheid- overgangen druk uitoefeoen. Het doel der Russen is blijkbaar om de landge noot en bij den IJszok-pas en op d© oos telijke Karpathon-linie te verlammen. De strijd in de Karpathen lijdt door de® groot en sneeuwval, toch houden de Duit sche troepen, die zich aldaar lievinden f zich voortreffelijk. Do Russen on de oorlog. Uit Pet rog rad wordt d.d. 4 Febr. ge seind De Russische troepen hebben op 3 Febr. om 10 uur 's morgens Vollaehi» iowska bezet. De krijgsverrichtingen ter Zee. Ik- ..Reichanzeiger" bevat in hot offi eieele dooi de volgende bekendmaking „Do wateren om Groot-Brittannië c® Ierland, met Inbegrip van het geheele Fn- {pluche Kanaal, worden hierbij tot oor logsgebied verklaard. Van 18 Februari af zal ieder In dit oorlogsterrein aangetrof fen vijandelijk koopvaardijschip worde® vernield, zonder dat het steeds mogelijk zal zijn daarbij de voor bemanning op passagiers dreigende gevaren af te wenden. Ook neutrale schepen loopen in dit oorlogsgebied gevaar, daar, wegens de door de Britsche regeering op 81 Ja nuari bevolen misbruiken der neutrale vlag en dp wisselvalligheden van dan zee oorlog niet steeds kan worden vermeden, dat de op vijandelijke schepen berekend© aanvallen ook neutrale gobepen treffen. „De soheepvaart noordolijk om de Bhettlandseilanden, ia het oostelijk deel der Noord- ze© en in een strook van min stens 80 zeemijlen breed lang© de Nederlandsche kust is niet g o v a a r l ij k." Berlijn, 4 Februari 1916. I)e chef van den marinestaf (get.) VON POHL. Ter toelichting van de offieieele bekend making van den Duitschen marinestaf, is naar oen telegram uit Berlijn aan hot Ilhld. meldt, aan de verbonden, neutrale en vijandelijke mogendheden de volgende memorie medegedeeld over „de tegenmaat regelen tegen de met het volkenrecht strijdige maatregelen van Kngeland ter verhindering van den neutralen zeehandel met Dultschland". In de memorie wordt gezegd Sedert den aanvang van den te genwoordig en oorlog voert Groot-Brittan nië tegen Dultschland een handelsoorlog op een wijze, die ia strijd is met alle beginselen van het volkenrecht. Wel heeft de Britsche regeering in verschillend© ver ordeningen de Verklaring van I/raden toonaangevend voor haar maritieme strijd krachten genoemd, maar in werkelijkheid heeft zij zich van deze Verklaring, wat de voornaamste punten betreft, losge maakt, hoewel hare eigen gevolmachtig den op d© Londenseho maritiem© confe- van haar lijden, voor het eerst in baar leven wreed word, vervolgde Hebt gij u ooit afgevraagd wat ©r van ons worden zou na opztn dood f Malvinia bezit niet eens een kerkhof wij, die uren ver van elk Ander 1 verwij derd leven. Wij zullen du «Volgerij op onzen eigen 'grond begraved worden. Waarin Waar wilt gij dat \n»on een doodkist voor ons vandaan zw halen I)e hoornen zullen daartoe nog\in vele jaren niet groot genoeg zijn, •laarvoor toch zijne woning hiet ken. Neen, wij zullen aan aarde toevertrouwd worden. Dolwormen zulk® onverhinderd aan ons kniLzen, en. do laatste cener hoeve zal niemtuMylheje ben om hem in don doodstrijd bij te stafo. Dat is do weelde, dat is het geluk dat wij hier kwamen zoeken, waarvoor wij daarginds, In de schaduw onzer blonde duinen alle© prijs gaven." Marcello weende sprakeloos, en na eeni ge oogenhlikken beraam d© zieke „Fn <le vrouw voor wie Lodewijk dat alle© opofferde, is gehuwd Waarom ver wonder ik mij nog daarover Ben ik dan niet oud genoeg geworden om bet leven te kennen in al zijne - schrikkelijke werkelijkheid, in al zijn ironie 1 Is het niet aldus dat het groote hart tot liet kleine aangetrokken wordt, dat de edel moedige ziel de zelfzuchtige liefkrijgt t Wee dengeen van beidt®, die alleen d© liefde ia zich omdraagt, welke onmetelijk genoeg ware geweest voor twee I" D© jonge vrouw durfde haar niet te- nmtie dra© bestuiten als geldig volken recht erkenden. De Britsche regeering plaatst een reeks artikelen op de contrabande-lijst, dirt nietl of dan toch sleohts zeer indirect voor oorlogsdoeleinden bruikbaar zijn, en dus volgens de Londensche Verklaring cn vol gens de algemeen erkende regelen van hot volkenrecht niet als contraliando mo gen worden beschouwd. Zij heeft vorder bet onderscheid tusschen absolute en re latieve contraliande feitelijk opgeheven daar zij alle voor Dultschland bestemde artikelen, die relatieve contrabande zijn, zonder rekening te houden met d© havon waarin ze gelost zuilen worden en zon der rekening te houden met het vijande lijke of vreedaaino gebruik er van, aan inbeslagneming onderwerpt. Zij schrikt zelfs niet er voor (orug, de zeereohtver- ktaring van Parijs te schenden, daar hare maritieme strijdkrachten van neu trale schepen Duitsch eigendom, dat gei® contrabando was, weghaalden. Kn haro eigen ve^orp£9B|AQ botreffen- d© do Verklaring van Londen te buiten gaande, liet zij verder door hare marine talrijke voor den militairen dienst ge schikte Duitschers van aeutralo schepen wighalt® i® tot krijgsgevangenen maken. Kindel ijk heeft tij de geheele Noordzee tot oorlogstooneel verklaard en d© neutrale scheepvaart de vaart over d© open toe tussohi® Schotland en Noorwegen, Indien al niet onmogelijk, dan toch zeer bozwoar- lijk en gevaarlijk gewaakt, zoodat mij in zekeren zin een blokkade van neutrale kusten en havens invoerde in strijd mot het volkenrecht. Al dezo maatregelen hebben blijkbaar ton doel door een verlammen van den legitiemon neutralen handel 'tegen het volkenrecht in niet allee® d© Dnitsche oorlogsvoering maar ook Dultschl&nds eco nomisch leven te treffen, ten eind© door uithongering liet geheele Duitsche volk den ondergang prijs to geven. De neutrale mogendheden hebben zioh In het algmnoon naar d© maatregelen dor Britsche rogeerln'g geschikt, in hot bijzon der hebben ze niet bereikt, dat d© van hun schepen ouroofatmatig weggehaalde Duitsche personen cn gouderen door de Britsche regeering worden uitgeleverd. <>ok sloten zij zich in zekeren zin zolfs bij de mot de vrijheid dor zee on vereen Ig- bare maatregelen dor Kngelscho regee- ruig aan, door dat zij blijkbaar onder pressie van Kngeland voor vredol levende doeieiiMien boetemdcu doorvoer naar I 'uitschland ook van hunne zijde door uit voerverboden verhinderden. Tevergeefs vestigde do Duitsche rogee- ring de aandacht der neutrale mogendhe den er op, dat ze zich zou moeten af vragen of zij aan de tot dusver door haar strikt gevolgde bepalingen van d« Ver klaring van Ijonden nog langer zou kun nen vasthouden, indien Groot-Brittannië bij zijn houding volhardde en do neutrale gensprokun. Zij dacht aan haar echtge noot en erkend» dat de woorden der ster vende slechts al le veel waarheid be vatten. Vior dagen later stierf zij, terwijl Lo dewijk op het veld wa«. Niets had bare iH-idcn verplegers doen inzien dat het einde zoo na op handen was, t® indien men allen arbeid liet varen, mislukte de eerstvolgende oogst, zou men nog groo- tpr gebrek lijden. Een doktor zou heb ben geraden dat de wegstervende lamp uitgebrand was. Noch Kermolen, noch Marcello gaven zich daar rekenschap van J® de jonge vrouw bevond' zich met haar alleen toon de doodsstrijd aanving. „Mijn zoon, mijn zoon I" hijgde du ongelukkige, „Ik wil hem nog voor het laatst omhelzen." leheel buiten zichzelve van schrik ijlde Marcelle naar het venster. Maar nergens was een levend' wezen te bespeuren. „Ga hein halen gebood de sterven de. „Ik moet in zijne armen den laat ste® adem uitblazen." „Neen, vraag mij dat niet," snikte hare gezellin, „ik kan, ik mag u niet alleen laten." „Ik wil mijn zoon bij mij hebben," sprak de zieltogende op gebiedende© toon. „In zijne kamer, hiernaast, hangt een ho ren. Misschien zal hij hegrijpen, als hij dien klank verneemt." (Wordt rorrolgd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1