I H’ p 'M ti 'Ki JAS LM 1 jiï r' j BAS De Oorlog. F Mo. 12702. Dinsdag 9 Februari 1915. 53e Jaargang. H i behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. DUW st. 11 FEV1LLETOX )IJ Kz. 1 icht hebben? Verwoeste JS&vens. XT5.eu.-ws- ezx ^.d.wextezxtï.e'bleucH. voor GomcLsl ezx Oaaa-stxellacezx.. feestdagen. Verschijnt dagelijks I IIplg PIJN Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON Hl' KM) oude I waart soa. IOERWAARD. 4 hij fluteterde haar toe, op (Wordt rervolpd.) weenr- haar 4 nie” 8 n. Voor- feman v. Dept verheid. Abonnementen Markt 31by voort slechts aange- de Russische tnepra deelt» vast to hou den, deels ultera te drijven. IC. KOOIJKz. eringerwaard, met het instal* Een beeld der werkelijkheid <in ID&- voor door te des een ken. fiOl DKCHE COURANT. dit werk door het grootste r PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. jiK wordei et Schaakbord” 4. Vrrja. Kiea- ia”. een Dult- Engeteche nwzeer. Corn. Kok in dt is mond* en i. Op last van sal de geheele t ruim 40 stuks itai varkens en ikt. De hofstede iteld. Roofpartijen. schrijft uit Baart e-Nassau-Grens m A Zn. Gouda I verneemt, is de t uitgenoodigd, pera-vertooning Hollander” (in n. Het zal den in den Grooten shtsch Stedelijk king verleenen. Trier en de beer den zullen de lingen. De heer otterdam zorgt zeker en dade- e hoofdpijn, »r BOOM. Prijs 10 da bij ANTON Co., te Rot- JTEN KOLFF, Het groote Oostenrijksche hoofd kwartier meldt d.d. 8 Febr. De strijd om de Dukla-pas viel uit ten gunste van het Oostenrijksch- Hongaarsche leger. De Rufcsische ar tillerie was wegens moeilijkheden bij het vervoer betrekkelijk zwak. Daar entegen hadden de Russen bij de Duka-pas zeer sterke infanterie-stryd- krachten samengetrokken, waarmede zij voortrukten. Daarby trachtten zij een resultaat te bereiken, zonder hun menschenmateriaal te ontzien, door de werking der massa. In een geval wer den drie linies vanuit de Oostenrijk- sche loopgraven bij den storm geheel neergeschoten. De Russen, die ten slotte over de pashoogte voortrukten, begonnen des avonds de tegenover liggende heuvels, die door de Oosten rijksche troepen bezet werden, te be klimmen. Op de halve hoogte moesten zij stand houden in de diepe sneeuw, daar een woedende sneeuwstorm aan ving. Toen den volgenden morgen de bestorming gelast werd, hadden tal van soldaten bevroren ledematen. De overigen waren geheel uitgeput onder het vuur der Oostenrijkers. Talrijke dooden en gewonden bedekten het slagveld. De Russen trokken zich ten slotte terug, wat vee! opr een vlucht geleek. Zij werden door de Oosten rijkers achtervolgd. 7 u. Uitvoering pad”. 9 geregeld tijdig i ontvangen van on, vermakeiyk- j dan in onze PRIJS DER AD VERTEN TIÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fö 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 'Rib reeds ter ruste zijn en zou het haar niet doodelijk verschrikken op dit onge wone uur iemand te hooren oankloppin? „Neen, het is beter mijn tocht te zetten,” mompelde zij. Nog eenige uren, Mirza, en wij zijn komen.” Wederom draafde zij een de nacht was geheel en De militaire medewerker van de Times geeft een beschouwing over de strijd in het Oosten, waaraan wij het volgende ontkenen: De Oostenrijksch-Duitsche leger machten voor de Operaties in Honga rije schynen ongeveer een half millioen sterk. De reden, waarom de Oostenrijksch- Duitsche Ipgers beproefden de Kar- pathen-passen te heroveren, is ver- moedvlijk gelegen m het streven, veiligneid te krijgen voor toekomstige operaties in het noorden, zuiden of oosten. De verbonden legers staan, naar men zegt, onder de bevelen van aartshertog Eugen iw», mtsschwa dan minst onbekwtpnen van de beschik bare aanvoerders. Zijn pogingen, de passen te heroveren mislukten echter tot dusver, behalve met de Beskid- passen. Blijft het daarbij, dan heb ben de Russen en zijn bondgenooten in de lente goede kansen tegen Hon garije. De aartshertog zal de centrale stelling houden en een goed spoor wegnet te zijner beschikking hebben. Voor het oogenblik leenen de berg streken der Karpathen zich nog, niet tot groote troepenbewegingen. Te oordeelen naar de woedende en telkens herhaalde aanvallen op de Bzura-stellingen moeten wy aannemen, dat het gros der Duitsche legers nog op het Poolsche oorlogsterrein vertoeft en dat Hindenburg nog tot eiken prijs Warschau wil nemen. liet is niet zoo gemakkelijk voor hem, om in zijn tegenwoordige positie zijn troepen van den eenen kant naar den anderen kant over te brengen of zijn zware artillerie te verplaatsen en hij hoopt ongetwijfeld vele Russische troepen naar zijn front te trekken en zoo den toestand in liga tot moeder, en rop rijdt en hem U ie maken. Ten an toch een wnal ng» langs de wie- bij. gt men te aan- kw wegen, welke oen de meeet-gril- en en de groot- n aan wie bijv. f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ;enten, den Boekhandel en de Postkantoren. tijdlang door al gevallen en zij onderscheidde nog alleen de omtrek- ken dec. .wilde struiken, die aan zijden ',van xten weg groeiden en voorkwamra' als ineengestrengelde slan gen. lUnKJiille huivering begon haar door ue leden te varen, zij herinnerde zich opnieuw al die verschillende bijzon- dorheden Nran den dood der oude vrouw. De schrikwekkende uitdrukking van het gelaat der afgestorvene kwam haar weer voor oogen en zij vroeg zich af of zij eenmaal in dit afgrijselijke ballingsoord zou moeten bezwijken evenals zij, zon der iemand om hare versmachtende lip pen met drop water te laven. Of ook zij slechts enkele uren na den geest te hebben gegeven, voor altijd' onder de aarde zou verdwijnen in een namen loos graf O dat land der vreemdelingenschap Waarom waren zij er ooit heengezwor- ven Maar dat witte beeld^dat voor baar geest oprees, was het de dood niet, (fee voör haar opdaagde en baar waarschuwde niet verder te gaan Zij sloot de oogen, hare tanden klap- p< rden, en hare hand trok zoo driftig aan de teugels dat het paard stilstond. Aan het Oostelijk Front. In Polen en Galiciö. Het officieel communiqué d.d. 8 Febr. -wtt Wranon nieldtj.p aJgmuaetien toestand in Russisch-Polen en West-Ga- liciö is geen wijziging ingetreden. Onze zware artillerie aan de Dunajee beschoot met blijkbaar goed gevolg bet terrein rondom Tarnowhot vuur had ook wat levende doelpunten betreft een goede uit werking. In de Karpathen werd ook gis teren overal gestreden bij het verder 'oord ringen in.de Bukowina hebben onze colonnes het boven-SUozawa-dnl bereikt en 400 krijgsgevangenen gemaakt. De strijd in België. Uit Sluis wordt aan de Tijd gemeld dat gisterochtend talrijke oorlogsschepen verschenen zijn voor Zeebrugge. Alle Duitsche kustbatterijen waren, op het oogenblik van het afzenden van het te legram, in volle actie. Er wordt een he vige strijd gevoerd. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en België. In het l'ransche middagcommuniqué van 8 Febr. wordt gezegd Van de zee tot de Atene hebben artil- leriegevecliten plaats gehad, die vrij he vig waren in de streek van Cuinchy. Ten Z.-W. van Carenchy zijn wij er door een list in geslaagd) een Duitschen loopgraaf door een mijn op te blazen. De verdedigers werden gedood of gevan gen genomen. Ten Noorden van Massiges hebben onze batterijen een Duitsche aanvalspoging ver ijdeld. In de Argonnen werd een Duitsche aanval bij Fontaine-Madame afgoslagen. Bij Bagatelle zijn de Duitschers van *8 morgens af een hevig artillerie-gevecht begonnen. Volgens de laatste inlichtin gen hebben de l’rangchen alle stellingeh behouden. Men aan het Contr. De geschiedenis leert ons, dat in een door oorlog verwoest land, waar de be volking veelal het hoog noodige mist ten gevolge van dia- ontbering en ook ■.loor een achteruitgang van beschaving en moraliteit, men hot niet meer zoo nauw met het „mijn env het dijn” neemt en al lengs rooven en plunderen aan de orde vap den dag komt. In België ziet men thans iets soortgelijks gebeuren. Wij ver namen van een Belg, dat in die stre ken, dus in het binnenland, waar uit ren aard dor zaak weinig Duitsche sol daten zjjn, zich formeele' roovorsbenden hebben ’gevormd. Vooral” in Oost- en West-Vlaanderen en ook in Henegouwen komen de roovers ’a nachts naar de een zaam gelegen hoeven, dringen de hul zen binnen en eischen wat hun goed dunkt. Onze zegsman verhaalde, dat in de buurt van Geeraartsbergen ’s nachts vijftien zwartgemaakte roovers binnen- irongen in een alleenstaande hoeve. In enkele plaatsen zijn reeds nachtwachten saamgesteld en beeft de bevolking de hulp der Duitsche overheid ingeroepen. Zoo keeren in onze beschaafd»* twin tigste eeuw de tijden terug, toen een Jan de Lichte, een Bakelandt on de Bok- ken rijders zich in Vlaanderen en de Kem pen lierucht maakte®. Oost-Pruisen, welke zeer dreigend is, te vergemakkelijken. Op geen enkel ander punt in Polen kan grootvorst Nicolaas zoo gemakkelijk troepen sa menbrengen als te Warschau en wij kunnen er zeker van zijn, dat hij vol ledig is ingelicht omtrent de sterkte der Duitschers op dat punt en geheel in staat, daarop te antwoorden. Een harde worsteling is gaande en het einde is er nog niet. De correspondent van de Daily Te legraph te Petrograd verzekert, dat men in vakkundige kringen met een lachend welbehagen de Duitsche ope raties volgt, welke zij beschouwen als de uiterste verdwaasd heid, welke de góden over hen brengen, die zij willen verderven. Het als een dolle stier bestormen van de linies achter de Rawka is net wat de Bondgenooten willen en als Von Hindenburg daar mee doorgaat, is het eenig resultaat, dat hij zyn eigen hersenen inrent. De demobstratietheorie is thans voorgoed opgegeven, niets dan een hartstochtelijk besluit te slagen of te sterven kon de Duitschers nopen, op een front van 7 mylen niet minder dan evenveel divisies samen te bren gen en hun mannen bij duizenden te laten wegmaaien. Nog nimmer waren de Duitschers zoo kwistig met hun bloed en ammu nitie als thans. Het vechten duurt nacht dag zonder onderbreken voort en de ure van schemer en duis ternis wordt voor de allerhoogste pogingen, om de troepen naar de Russische loopgraven te brengen, gebruikt. Militaire wetenschap speelt thans bij Von Hindenburg geen rol meer. Hij rekent enkel op aantal en volharding. Regimenten worden ver nietigd en hun overblyfsels, met ver- sche troepen versterkt, weer in de gaten geworpen, Zoo’n slachting kan niet lang duren en indien de huidige toestand oenige gids is, kan zij slechts éón uitslag hebben. Do strijd om Warschau. De Secolo vernoómt uit Petrograd Do Duitschers zetten hun krachtige uanvallm tegen de Ruimen voort met de bedoeling naar Warschau te komen. De hevigheid van de gevechten, welke wor den geleverd aan den linkeroever van. den Weichsel is ongehoord. 'Verwijl de Duitschers in het centrum strijden, ontwikkelen deOostcnrijkach-Ilon- gaarsche troepen onder generaal Dankl nan de Mdia <*n het Oostenrijksche leger aan de Doenajeta een krachtige actie om i zijn Van het- i van en ia ie era dan men zou Zuiden. Een en- t'rinnerd aan het- gewoon zijn in ner me een schooi ongezelligheid te eer gelijke wijze d en v e rbouwd. ook, dat ik een Zóo schitterend en gezellig als b aangetroffen, 't late, erg „zwart” officier, die me al die prachtige i bekeek, werd slotte, dat hij schoolgaand meis ter heerlijk zon- azondheid aan het nemen Hij een belangrijke, et erg bezuinigd neen, Mirza”, prevelde zij ang stig, „wij moeten verder, altoos verder, on gij zult mij niet begeven, niet waar De stal wacht u, daarginds ia bet ook voor u beter.” Waar on» zag zij overal de overledene voor zich Had zij haar dan niet ver zorgd en verpleegd gelijk de liefderijkstc dochter zou hebben gedaan. Wal was er dan dat zij haar had te zeggen Maar zij was dwaas, zij was kinderaebtig zij verbeeldde zich dingen die niet lieeton- den, dio niet waar könden zijn, en wijd opende zij de oogen, al» om de schadu wen te tarten haar nog langer vrees aan te jagen. De oude vrouw was verdwenen; maar het wa» haar als zag zij eene andere gedaante verrijzen, de gestalte van een man hij naderde uit de »truiken tol haar gelijk een bandiet zou hebben gedaan. O! zij herkende hem thans en ultte een ge- ^moorden kreet. Het waa Eduard Helm- veld. Wat had hij haar te zeggen4 in dezen nacht, hij dien zij sinds zoolang gepoogd had to vergeten Hij opende zijn lange kunstenaaréman- tei en wees haar op een wond in zijne borst. „Met welk recht hebt gij mij het leven ontnomen klonk het van zjjne bleeke lippen. Én terwijl zij geen antwoord vond, ging hij langzaam voort „Wat had ik u giste an, dal gij mij waanzinnig hebt gemaakt. Mijne zieddoelt 49) Thans heerschte er nog slechts een zacht» schemering, maar over een uur zou het geheel en al donker zijn, en al liehoefde mén in deze verlatenheid geen ontmoeting met roovers te vreezen, het paard kon door den nacht misleid, strui kelen en een been breken, wat zou er dan van haar worden Een oogwenk dacht zij er over op hare schreden terug te keeren maar zij werd verteerd door het verlangen naar huis. Zij reed dus verder en het werd al don kerder om haar heen, terwijl zij lieapeur- de dat haar paard den tred vertraagde. Om hem uit te laten rusten liet zij het dier een eindweegs voortstappen daarna ging Mirza weer in draf, maar hare hand omklemde krampachtig de teugel», opdat zij hem bij de minste struikeling aanstonds op zou kunnen doH» houden. Ten laatste zag zij-eene wonir aan den weg verrijzen. Het was die ler Van Dalens. Zou zij er aanklopjr en om nachtverblijf vragen Zij wai ~n altijd het vriéndelijkst voor haar geweest onder al hare lotgepooten doch de jonge vrouw was pas moeder geworden er brandde geen enkel licht in hui» een ieder moest In België. Het Belgische leger. Het Belgische leger heeft het getal van 100.000 reeds overschreden. De corr. van De Tijd te Calais sprak aldaar ook eeni- ge Belgen, die nog maar twee dagen ge- h«den uit België waren gekomen. Ze deelden hem o.a. mede, dat de Duitsche overheid in het arrond. Antwerpen volgende boeten heeft geëischt en ont vangen. Van de Kemoente HfibfikfS., fr. 10Ö0, Deurn Ir. AOOO, Borgerhout Ir. T :1000, onderscheidenlijk voor bet doorsnij den van telefoondraden en het vinden van een balk op den spoorweg. Te Zwijn- drecht moest geboet worden ,met fr. 500. In de ontzilveringsfabrtek te Hoboken wordt nu koper bereid' en op de Ant- werpsche Engeniering Comp. Jieeft men Duitsche werklieden aan het werk die er Duitsche duikbooten maken, afdeeling voor Zeppelins gereed Niemand mag de fabriek naderen. De bronzen deuren der groote statie >>e- vinden zich echter nog op haar plaats. Gisteren is nabij Adinkerke sche vliegmachine door twee dito’s genoopt te landen. De inzittenden werden als krijgsgevangenen opgezonden. Een 15-tal hommen bevonden zich aan de machine. De zeeoorlog. In de Aula van de Universiteit te Kiel heeft grootadmiraal Koster, de president van de Duitsche Vlootver- eeniging, een voordracht gehouden over den zeeoorlog, waaraan het vol gende js ontleend Admiraal Koster zeide o.a. teleur gesteld te zyn over hetgeen de Engel- sche vloot tot nu toe heeft gepresteerd Bijna zou hij zeggen, dat de geest van Nelson niet meer in haar leeft. Het optreden van de En gelachen voert echter licht tot valsche conclusies en het is jammer, dat men zich in ons vaderland niet geheel bewust is van het groote onderscheid betreffende de sterkte en verhouding die er tusschen de vloten van de tegenstanders bestaat. De verhouding tusschen de Duitsche en de Engêlsch-Franach-Rusaischo vloot bedraagt waarschijnlijk 1 tot 4. In het bijzonder, wanneer men er rekening mede houdt, dat vier Rus sische groote slagschepen in het aan- staande voorjaar gereed zullen zyn f voor de Middellandsche Zee is de ver houding tusschen de Oostenryksch- Turksche vloot en die der tegenstan ders by na 1 tot 2. Als de Engelsche vloot tot nu toe onder leiding van Prins Battenberg geen krachtige aanvalspoging heeft ge daan en dit systeem, sedert Lord Fisher eerste lord der admiraliteit is geworden, nauwelijks iets veranderd is, dan kunnen wy hieruit de ge volgtrekking maken, dat Engeland onder alle omstandigheden bij het slui ten van den vrede met zijn vloot als het wereldbeheerschende Albion in de gelegenheid zyn wil de voorwaarden te dictoeren* Misschien onderschat men onze begeerte om te vechten, misschien ook dat men tot zich zelf zegt„Een dag zal ze toch zeker komen on wy zullen dan in een» voor ons gunstige conditie den slag aanvaarden kunnen”. Misschien ook dat men ons hooger schat als indertijd Nelson de Franschen en Spanjaarden schatte. Wij weten echter, dat een groote zeeslag dood of overwinning beduidt en dat een eenmaal vernietigde vloot gedurende het verdere verloop van den oorlog, ook wanneer deze jarenlang mocht duren, niet moer zal zyn te vervangen. Wy moeten daarom onder aïle om standigheden behoedzaam in ons op- - treden zijn en ons tot geen gevecht laten verleiden waarbij wy eventueel voort ate een gevloekte, en waart tpt haar straf oin u heen. OI Zoo zij u nog groot en go«l mocht alen, indirti aij don IrooHt mocht smaken dat mijn mis- Irijf ii tot inkeer had gebracht dal uw leven daardoor veredeld wa» geworden Maar gij hebt sedert een ander ongeluk kig gemaakt; gij alleen hebt hem gedwon gen tot deze woeatenij te gaan, waar tof zelfs uw liefde hem ontbroken heeft, en thans, thans te uw hart vervuld van een ander lieeld, zoudt gij wederom een an- «ter eiken gewetensvrede willen ontste len „Weg van mij, weg gilde zij. „Va der I Kom mij te hulp En Eduard's gedaante verdween voot haar oog, om plaats te maken voor de schim van Georges Renaud. Zijne lokken hingen klam langs zijne ftiapen af maar het wp» niet bet zilte wa ter, bet was het angstzweet dat ze be vochtigde, en gebroken toon „Wat gij geworden zijt, gij hebt M aan mij te danken. Ik ben de lieu! mij ner kinderen geweest. Gij had eene lidl ik heb u allen ge leerd mei haar den spot te drijven. Haar kinderlijk vertrouwen scheen mij dom heid, en ik ben opera» ontwaakt tegen over de onherroepelijke werkelijkheid, onj in te zien dat zij alleen de ware wi>- lietó bezat. Hare zpohte vermaningen, die ik met zooveel woede beantwoordde, ge- tuigen thans al tegen mijne verstoktheid. Ik boor ze voortruischen als even zob- relo aanklachten tegen mij; en wreedcr nog dan dat alle», draag ik het bewust zijn in mij ouj u, broeders en zusters tot te*ginsellooze inenscte'ii te hebben opge bracht, Ja, het wa» een moord dien gij op l-duard pleegdet, eea moord, even go<*«l alsof gij hem een dolk in het hart gesto ken hadt; ja, gij hebt het bestaan van uw echtgenoot vergiftigd, gij hebt do laat ste levensjaren zijner oude moeder ver gald, ra gij zult voorlgaan aldus onge luk te vereprmden over allen di«* u na deren ra llefhebbra zullen. Dit alles te mijn werk, ra daarvoor IxxH ik; zwaar der dan ooit een sUwvellng op aard» boeten kan/’ „Vader I” riep zij op hart verscheuren den toon „Ik wil niet dat gij om mij nentwil lijden zult. U heb ik liefg»*had, onverdeeld en oprecht. Zeg mij ,wat ik k»>n moet om mijn leven te veranderen.” „Hei te te laat,” antwoordde hij hoofd schuddend „men kan terugkeerra op zijne schreden, maar gij zoudl het pad niet, kunnen herkennen, dat daar u werd Algetegd” Hoe zoudt gij op eenmaal liefde uw echtgenoot koesteren, gij die mijne lessen geleerd hebt den spet drijven met eiken edelen eenvoud harten? Hoe zoudt gij blijmoedig de ar moede dragen, gij dte jnij het geld zaagt leefde, zoolang tot zij u onmisbaar werd baaddet, zoolang tot «ij u onmisbaar werd tot elke ontbering u als eene oneer voor kwam SPER.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1