SAS u Ir 'I O 1 r II I i ÏÏVffi jMERKtóleüea ÏJN VAJsjP'l [j AYZONEN ■JSJtt. J 1 EEËN worded in verzegeld# a vijf, twee enj i een Ned. taw]1 ding van Nom- s, voorzien van td Merk, ‘vol- .4.J.- I H I Ik $11 I 5ll ta l;j ro^-- GAS H 'r I Oorlog. Dinsdag 16 Februari 1915. 53e Jaargang. il 11 H icht hebben? FEUILLETON 1 D« )IJ Kz. N0ERWAARD. KENNISGEVING. Werwo&ste JSevans. No. 12708. - Li l w I u' XTie“bX"WS- ezx -^<^’V“ex,tezxtxe‘blsucL voor <3-o-txd.su exx Oxacxstxelcexi Verschijnt dagelijks behalve Zon- \en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. 14 p m het ming van ien dit op anval van s Telefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 8 der Duitsche strijdv aan Cf uit in de orders Deze 1? verandering in den toestand ingetreden. beurt haar u,” en 008. op zeker verzocht hebben van gij «olijk. uw xan Zn., Gouda. HELLE* WATER KJ gaat de termiji de reclames t' Gouda, den iets wij- haar staat Afgezien van onbeduidende grensgevechten hi-erscht er rust. ver heeft ge- aan en ge- De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt bij deze ter kennis v^n de belang- Een b e e Ld der werkelijkheid i dit werk door het grootste h OP REKENING! GGAAFVERGOEL i 15 CT.I ’l II door zuinigheid' j van dio vroe- Nota’s van de Ned. Regeering Duitschland en Engeland. De Nederlandache Regeering richtte een nota tot de Duitsche Regeering. De Ned. Regeering ontkent dat het verwijt aan de neutrale Staten in de Duitsche verklaring genoemd wat Ne- .derland betreft, gegrond is. Betreffende de verklaring ten aan zien van het deel der zee tot oorlogs gebied heeft de Ned. Regeering ge lijksoortige bezwaren kenbaar gemaakt als vroeger aan Engeland geschiedde over de afsluiting der Noordzee. Betreffend^ de gevaren der Neder- landsche scheepvaart heeft de Nederl. Regeering vojgehouden dat neutrale schepen aanspraak hebben op voldoend onderzoek naar de natie. De Ned. Regeering maakte hare be denkingen kenbaar bij Engeland tegen het-misbruik der neutrale vlag. eersten triomf in Frankrijk.” Hiertegen viel niet» in te brengen, on (ie jonge vrouw vond er gelegenheid door, zich een allersierlijkst avond-toilet aan te schaffen, dat hunne beurs verre te bo ven ging. Onno Holdius kreeg een onaangenanien indruk van zijne eerste ontmoeting met mevrouw Shaw. Zij was eene zeventig jarige vrouw, die mot het grootste gemak do talrijke gasten ontving, welke zich in hare salons verdrongen, en hem en zijne Vrouw met in liet oog vallende voorko mendheid behandelde. Hare woning, de eerste verdieping van een aanzienlijk huis in de rue Faubourg St. Honoré, was rijk gemeubeld en getuigde van eene groote weelde; tót zooverre dus niets dat tegen haar in kon nemen; maar op die kleine, >t gedeponeerd, de uitvoering de ordersaan- BIJL, 3 BAART Lz. wburg 7% 6o ling. rij geregeld tijdig n ontvangen van ten, vennakeljjk- se dan in onze AC. KOOI J Kz. ieringerwaard, met hetinstal- boop, Veel voor goed aan trekken.” Maroelle antwoordde niet zij durfde niet zeggen dat zij reed» eene uitnoodiging aan had genomen, haar door mevrouw Shaw gedaan voor don volgenden Zaterdag; maar toen die dag gekomen was overreedde zij Holdius haar alleen te laten gaan zij kon daar zijne zaak dienen, terwijl hij zelf aan het werk bleef, want zij beloofde hem te laten voorstellen aan alle beroem de meesters die zij ontmoeten zou. (Wordt vervolgd.) ■I1 (■III IISIHE com NT PRIJS DER AdVÈRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 4 tm i ,1 artes”. ’ebr. ge- heldhafti- het 10 ,eeri blootgesteld1, is reserve-luitenant kruis van .dmiraliteit over het gedrukt en n hprloge n 3 -p. st. sen van de Russische troepen geheel be vrijd is. ■LF in de _jrp door geringe -.jsingeld werd, waren, zich zon- Dogc- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalI 125 Idem franco per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad I„1.50 Idem franco per post.1-90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Bdekhandel en de Postkantoren. Het N. Wiener Tagebl. verneemt Burdujepi Do geheel© BqkOwina is van vijanden gehuiverd. Alleen (bi) Czerowits zijn de Russen nog verschanst in afwachting »tn verdere gevechten.Intussohen is Czerno- wits zelf geheel door de Russen ont ruimd. Onze troelen zijp reeds hij de stadspoorten. Personen, die uit WiêAltz aangekomen zijn, melden, dat de Russen een begin hebben gemaakt niet don terugtocht uit Kolomen. Zij lijden zeer aan gebrek aan artillerie. Vol vertrouwen vertvachl dc bevolking een spoedig offensief optreden tegen den Russen. De schade, welke door de Russen in le plaatsen Gurahumora, Kimpolung en Radautz aangericht werd, is ontzaglijk. De Oostenrijksche autoriteiten zijn dos avonds in Suczawa aangekomen. i i i i Over de beteekenis 'van de Duitsche overwinning in Oost-Pruisen wordt ook geschreven door den oorlogscorrespondent van do Éorliner' Lokal .Anzeiger. zegt o. a. Do beteekenis kan nog niet in geheel worden overzien. Zooveel echfbr reeds vast, dat de nachtmerrie van Jen Ruseischen inval, welke geruimen tjjd op Oost-Pruisen drukte, verdwenen is. Het offensief van het Duitsche leger was voor het Russische legerbestuur een ver rassing. Zooals de vroegere offensieven bij Tannènburg en vervolgens bij de Ma- aurische meren met het uiteenvallen van twee machtige vijandolijkc legers eindig den, zoo eindigde dit hernieuwde offen- mevrouw Shaw, de oen Schotschen inge- hebbenden, dat door den Heer Directeur M der Directe Belastingen enz. te Utrecht bp i dea xan Febr. 191x5 executoir is verklaard: Het 4e Kwartaal Kqhier No 11 van de Porsoneele Belasting over het belastingjaar 1914; 1 en den xjn Febr Het Kohier No. 6 der Belasting op bedrijfs- en andere in komsten o/er het belastingjaar 1914/1915. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, Mie daarop voorkomt, ver plicht is zijnet), aanslag op $en bij de Wet bepaalden voepefilvoldqen e^ dat heden in- 4.. van ges weken binnen welke baiooren te worden ingediend. in‘!6n Februari 1915- Burgemeester voornoemd, I R- Ij' HARTENS. 1 J! Aan het Westelijk Front 0# Duijkchers in Frankrijk en België, lïfcet öfficieele Fransche middagcom- rruiniquó djd. 15 Febr. luidt: 1 jn Be|gtë hebben we 250 meter Duitsche 'loopgraven veroverd, op den we|g tusöbhen Béthune en La Bassóe. Ip« ArgoSine was de stpjd van loop graaf tot?, loopgraaf zeer hevig. Een Duitsche 'aanval tusschen het dorp en de bossejien van Malnnbourt werd on- middellijtf gestuit. In Lotharingen was1 de vijand, na onze troepen te hebben teruggedre ven, er in geslaagd de hoogte van het Signal de Xon en het gehucht Norroy te bezetten. Hij werd echter door een tegenaanval teruggedreven tot aan d§ Noordelijke hellingen van genoemde hoogte, waar hij zich in een deel der loopgraven handhaafde. Een Engengelsche vliegtuig-armada. Men schrijft ons uit Folkestone Het geheele land is vol van den grooten vliegtocht oj) 11 Februari waarover ook de Engelsche admirali teit een bericht heeft gepubliceerd. Niet minder dan 34 aeroplanes ver trokken dien avond uit Dover, naar Zeebrugge en Ostende. Een er van viel bij het Zuidecoate Kanaal in de zee maar werd opgevischt en naar Duinkerken gebracht, doch dat was ook ’t eenigste ongeluk van deze in derdaad schitterende onderneming; die telle opgetoogen over do hun to gevallen ontvangst. „Dat Is juist de voor mij geschikte kring!” riep zij uit. „Men is van allo zijden zoo vriendelijk voor mij geweest, dat ik niet twijfel of wij zullen, dank zij mevrouw Shaw, alloraangenaam&te ken nissen krijgen. Ik heb aan verscheidene porsonra moeten zeggen welken dag ik ontving, on maar in dbn blinde don Don derdag verkozen. Ik hoop toch dat gij dat goed vindt „Zeer goed'; als ik maar niet spoedig weer eene dorgelijke fjoireê liehoef bij te wonen. Het is enkel tijdverlies cn ver spilling mijner krachten. Geen onkel kun stenaar van naam was daar aanwezig.” „Mevrouw Shaw heeft mij verzekerd dat Gounodf en Saint-Saëns komen moesten.” „Zij'had dat waarschijnlijk 4 gehoopt zonder het te gelooven. Ik kan echter luijne avonden beter gebruiken, door voort te arbeiden aan mijne opera, die naar ik hoop, Veel succes zal hebben, en ons alle zorgen zal ont- Igsksten. 14 Febr. ge- estuur openbaar da dikwijls voor at Russische sol- patrouilles zich ngaarsche Uni- eine afdeel ingen feit zich in de ime voor Prze- voorgedaan en olkenrecht zijnde I zeer geliefd 1 noodig geoor- dat elke Russi- die zich van van strijden be- terecht zou wor- ige gevechten in ns gebeurd, dat Ijon, in Oosten- rm gekleed', tot t bataljon werd grootendcels ge- arband met deze rden verklaard groot aantal ijanden in onze mstonds veroor- ;ullen worden. ontmoet zou heb- morgen niet gesproken hebt, want ik !u zeer zeker verzocht bobben van !>ezook af to zien. Al zijn wij ook man jen vrouw, Marbelle, acht ik het toch niet noodig u alles te zeggen wat mij ter oore komt van lieden, die mij hoegenaamd1 geen kwaad hebben gedaan in hun leven. <Van daar ook dat ik u niet mededeelde' Hat Kara Dolfsen een zeer losbandig be slaan leidt.” „Men heeft u daaromtrent zeker maar Ik ben geweest bij die die ons ver wis wijs gemaakt, want ik ontmoette bij haar eene hoogst achtenswaardige oude vrouw.” „Waarlijk?” vroeg hij ietwat spottend. „Ja, eene zekere rijke weduwe »van 1 hieur.” „Ik geloof, dat ik haar meer heb hoo- ren noemeii^Doet zij niet veel aan mu ziek W „Juist. Zij was eertijds hofpianiste heeft in hare eerste jeugd hard voor den hroode moeten werken. Van daar dat zij pon warm hart heeft behouden voor jonge kunstenaars, die hunne talenten nog niet konden doen kennen. Eiken Zaterdag geeft zij eene soirée, waarop zij hare bescher melingen poodigt en waar zij gchoordi worden door alle l’arijzenaars want zij ontvangt heel de aanzienlijke wereld' on ook alle beroemde artisten. Zij kwam bij Kara Dolfsen, omdat zij vernomen had', dat deze ongesteld was en bracht van allerlei jnede om haar te versterken. Met groote Iwlangsteiling hoorde zij van u spreken, en zij eindigde met ons beiden uit te noodigen Zaterddg hij haar te ko men eten en later muziek te maken.” „Het is heel vriéndelijk, maar bedenk, dat wij in den zwaren rouw zijn.” „Dat mag geen hinderpaal wezen voor een musicus. Of zoudt gij weigeren u op een concert te laten hooren, als men u daarom verzocht „Neen, daaromtrent hebt AJaar gijzelve, Marcelle „Ik wensch getuige te zijn van dikk^ gestalte, rustte een hoofd dat iets afzichtelijks had, döor de hoog roode ge laatskleur, de breede lippen, den korten vormeloozan neus en de fletsche oogen, die nooit op iemand schenen te rusten, en toch integendeel als men haar nauw lettend gadesloeg, steeds' van ter zijde den een of ander van haar bezoekers bespiedden. )nno werd aan tal van lieden Voor- gesteid wier namen hij nooit te voren had vernomen. Geen enkel bekend per soon was onder de aanwezigen te ont dekken. Hij leende zich echter met de meeste bereidwilligheid tot het spelen van verscheidene stukken, begeleid door de meesteres van den huize, die waarlijk een bijzonder talent als pianiste bezat. Toen zij huiswaarts keerden, was Mar- sief van den tegenstander in een volsla gen ontreddering. De groepeering krachten was in den nacht van den 7n 1 'dezer voltooid. Reeds den 8n begon de opmarsch van den rechtervleugel in de richting naar Johannisburg. Op denzelf- j den dag des namiddags was Johannis burg reeds in ons bezit. De 57e Russi sche divisie, die do stad hardnekkig ver dedigde, werd bijna vernietigd. BR deze gevechten vielen 5000 gevangenen in onze handen. Het rampzalig overschot der di visie vluchtte naar de vesting Ossowiecz. De groepeering van onze strijdkrachten welke in de omgeving van Gymbinnen tot de actie overgingen, voltrok zich zon der dat de vijand er iets van bespeurde. Zij werd door een in deze linie slaande cavalerie-atdeeling verhuld. Van onze zijde we/den vrij aanzienlijke strijdkrachten in de richting van Pillkallen en Lasdehnen in beweging gebracht, om den vijand, die zich in de streek van Lasdehnen, PÜlkallen, Gumbinnen cn Tallupoenen be vond, door een aanval bij verrassing in Zuidoostelijke richting bij Scherwindt, VVladislawsz en Wilkowsjik aan te tasten en hem den weg voor den aftocht van Stallupocnen naar Kowns te versperren. Gedurende deze operatie kwam het tot een gevecht met de 56e Russische divisie, welke geheel verstrooid werd. Spullen en Henahischken werden stormenderhand ge nomen. Nadat Pillkallen door onze, geforceerde marschen oprukkende troepen bezet was, trokken de Russen terug en wel in de richting van Stallupoenen. Het was echter reeds te laat. Nadat een sterke Duitsche tro<tipenafdueling Schirwindt cn Wirballen bereikt had, was do voorgeno men omtrekking van deze vijandelijke strijdkrachten rqeds ten koste van boven- menschelijke inspanning mogelijk, waarbij alle in deze operaties betrokken troepen een buitengewoon élan aan den dag legden. Bij het begin der operaties trad strenge vorst in, vergezeld' van sneeuwjacht, zoo- dat de infanterie tot aan de knieën door Je sneeuw moesten waden. De voortbe weging der kanonnen eischte de geheele energie der troepen. Op den derden dag van de operaties viel de dooi in, zoo- dat de wegen meer op een meer, dan op oen pad geleken. De omtrekking der Rus sische troepen had op zoo verrassende wijze plaats, dat bv. in Kybarti ecg Rus sische brigade heel gemoedelijk woningen zat, toen hot dorj I hiitsche strijdkrachten omsingeld zoo dat zij gedwongen der slag of stoot over te geven, wcrenpyramido ligt nog steeds in fraaie orde aan den kant van do dorpstraat. In de gevechten werden in het geheel elf Russische divisies ten deele verslagen en deels vernietigd. De mogelijkheid der verdere ontwikkeling is nog groot. In elk geval staat het vast, dat Oost-Prüi- 55) „Dat niet, liefste; maar ik zou kig zijn indien wij er t toe geraakten u juist iets gere weelde te verzekeren.” „O 1 wat dat betreft, daaraan yalt niet te denken met eene loopbaan zoóals do uwe.” Niet zoodra had zij dat wreede woord gouit of reeds berouwd1© bet haar. Hij had nietsgedaan om het te verdienen integendeel, had hij vóot haar en haa.r alleen gearbeid "maar sedert zij Malvi- nia had verlaten, had zich een gevoel van eenzaamheid van Ijaar meester ge maakt dat haar eene .onduidelijke, folte ring w$9, en ofschoon zij wist dat hij ook daaraan schuldig yas, dat zij Filips van Oudekerke niipiner C— bei) indien zij Onno’s vrouw niet was geweest, had zij moeite het hem te ver geven dat hij. ooit aan haar gedacht had, niet had geaarzeld1 haar zijn armoe de teilen. Bij hogeftbllkken uitte die wrevel zich in een bitter veVwijt zoo als dit.; Hdldiua antwoordde niet. Hij trok zich in zijne kamer terug en een oogenblik later hoorde zij dat hij troost zocht in Van Russische zijde. Door den grooten generalen staf wordt medegedeeld Op 't front van de Niemen en den Weichsel werden den 13en dezer de ge vlochten voortgezet ongeveer in dezelfde streken als den vorigeu dag. Op den linkteroevei* van den Weichsel had de ge wone kanonnade plaats. In de Karpathen sloegen wij hardnek kige aanvallen der Oostenrijkers bij Se- vidnik af. Wij maakten eenige vorderin gen op den linker oever van de Boven- Sap, maakten daarbij meer dan duizend krijgsgevangenen, terwijl we vijf mitrail leurs en een kanon veroverden. De Duitschers, dia de hoogten bij My- to en Koziowika tusschen de Beskid- en Wyschkowpassen aanvielen, werden met groote verliezen voor hen teruggedreven. Onze troepen, die eön tegenaanval deden van Toukhla tot Wyschkow, verjoegen den vijand van een deel .der door hem versterkte hoogten. J Aanzienlijke Oostefarijksche strijdkrach ten rukken op over de wegen, welke naar Natlvornala en in Bukowina leiden. zonder wederga is in de analen der vliegers. Het .navliegen boven Dover maakte een ontzaglijke indruk. Ze gingen een voor een op en volgden elkaar met zeer korte tusschenpoozen. Heej Dover liep uit en ook hier in Folkestone, waar het bericht spoedig bekend wal, trachtte iedereen aan de halv^n nog iekb van de vertrekkenden te| zien. Het Jas alsof een vlucht wilde düiven opgingen én zeewaarts vloog. Ailn de ^Belgische kusten moeten de koetje vliegerp geweldig met dikke sneeuwwolken hebben te kampen ge had i waardodfc alle uitzicht werd be- lemiperd. F% "j tocht van die 34 vlie gers, be^rqjkkelijk dicht bij elkaar was 'toen levensg4|aarlijk. Bovendien wer den ze daar Jqntvangen door een aan houdend!' en zeer zwaar geweer- en kanonvuur, tóo hevig dat dit ’t géluid moet geweeitPzijn dat gehoord werd in Zeeland. Twee vliegtuigen werden oven getroffeh maar de inzitteftden blevep ong^déerd. 1 De'‘vliegers behoorden allen tot de marine en stonden onder bevel van commandant jSihmson, gbholpen door de officieren-ajd'ateurs Longmore, Porte Courtney, Graham White Rathborne, allen,1 manned voor geen kleintje ver vaard en waaryan eenigen, o.a. Graham White een w^relddeputatie hebben op het gebied deft vliegkunst. Het resultaat door Heze groote vlieg-„vloot” behaald was natuurlijk beschadiging en in zoo verre heeft zij wel succes gehad. Het statiën te Óstende moet zwaar be schadigd zijn. Ook vielen bommen op de kanaalwerken en, naar hier beweerd werd, op dokken waarin de Duitschers hun onderzeëers bewaren. Nadere bij zonderheden zullen pas over een paar dagen bekend worden. De moreele in druk van dezen aanval eener uit En geland vertrokken en daar behouden weer teruggekomen lucht-armada is ook een voornaam resultaat wellicht even groot als de materieele schade. Aan het Oostelijk Front. Het officieel© Oöstenrijkscho communi- iqué van 15 Febr. meldt In Russisch-Polen en Weet-Galicië heb- men geen gebeurtenissen van beteekenis (plaats gevonden. Dc gevechten in de Karpathen zijn nog 'steeds in vollen gang. In Zuidopst-Galicië werd gisteren Na-1- jWÓrna in bezit genomen. De vijand is •in de richting van Slanlslau terugge- -.1 reven. Op het Zuidelijk oorlogstooneel is geen De Duitsche verklaring. De Duitsche consul Gneist te Rotterdam heeft aan dë Kamer van Koophandel te Rotterdam, naar de N. R. Ct. meldt, den volgenden brief gezonden „Ik fogh de eer hierbij een mij door den heer rijkskanselier toegezonden me morie nopens den onderzeesehen oorlog togen Engeland ter kennis van de Ka mer van Koophandel te brengen. „Naar do meening van den heer rijks kanselier dimt er rekening inec gehou den te worden, dat onzijdige schepen in «het gebied van den zeeoorlog togen En geland door de Duitsche duikbooteu als zoodanig me”estal niet herkend zullen word!en en daarom' zon der meer v e r n 1 e I d z u 11 e n wor sen. Om verliezen te vermijden, lijkt het dus dringend noodig, dat de Neder- landsche handelsschepen uit de wateren, die de Duitsche admiraliteit tot oorlogs gebied verklaard heeft, voorloopig verre blijven.” In de memorie wordt in de eerste plaat» vermeld, dat de Engelsche handelsvloot nu algemeen mot geschut gewapend' wordt. Verder heeft men den handelssche pen aangeraden groepsgewijs to varen en de Duitsche duikbooten, terwijl deze een onderzoek instellen, te rammen, terwijl zij langszij liggen met bommen te bestoken en verder de Duitsche marine-afdCelingen, de voor het onderzoek aan boord komen, je overmannen. Eindelijk heeft men van I ngelsche zij de een zeer hoogen prijs uitgeloofd \oor kle muziek- 1 „O 1 Had ik slechts, zooals hij, om aan te hechten, iets om mij te Hen riep zij hartstochtenjk uit. En in haar waanzin vergal zij Jcind. Op een dag, dat zij geruimen tijd uit swas geweest tot het afleggen van bezoe ken, keerde zij vroolijker dan gewoonlijk (huiswaarts. „Ik heb eene uitnoodiging voor zeide zij tot haar echtgenoot. „Voor mij „Ja, voor u. jonge Zweedsche zangeres joden week bezocht.” „Bij Kara Dolfsen vroeg hijde {wenkbrauwen fronsende, „waarom hebt'gij önij niet gezegd diat gij daar plan houdt „Omdat ik vreesde dat gij er 11 tegen ■verzet zoudt hebben. Gij scheen in het geheel niet mol haar ingenomen, terwijl zij mij integendeel aanstonds zoo goed beviel.” „Het spijt mij dat gij mij daarover van -”c zou dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1