en opjesü >n, als Tafels, egels, Schilde- en Huiskamer en- en Kapok- Uittrektafels, 17.50 de zes, imermeubelen, Westminster J Ihuis III i! O Ir Uj De Oorlog. No. 127IO. Donderdag 18 Februari 1915. 53e Jaargang. I XTïeix' ertezxtieloleud. voor G-o-vxcLsl ezx Ozacxstrelcezi- Verscliijnt dagelijks Feestdagen. behalve Zon en |l Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 11 >eden stand 1LLEEN I i I I r I 1 i I 's- en ^.öL’ Verwoeste <Sev&tu. en Niemand was zoo edelmoedig ale er op aankwam op ar- era© ii ■t 44% FEUILLETON moe- zal Febr. ge- R8 60 I uiterst De Duitsche onderzeeër 16 heeft een liet hoed 57) TWEEDE DEI.L. HOOFDSTUK 1. beurs en d< ze (Wordt vervolgd.) stond hij op om 7 .....L n Zn., Gouda. Uit Weenen cieel gemeld fraaie Parijsche villa, zat l>o- nian. of de mijnen zou kunnen besteden... ,,Ik weet dat,” antwoordde de aard rustig, „en ook welk een ed"! ge maakt van uwe overtollige in- Bouw- en Wo- uidBCommissie Ar- De krijgsverrichtingen ter. Zee. Fransch stoomschip getorpilleerd. Uit PARIJS wordt d.d. 17 Febr. het volgend officieel bericht geseind: j geregeld tijdig ontvangen van en, vermahelijk- j dan in onze sclie een ragen Groenen- GOUDSCHE COURANT werkelijk rlrwm" b grra- een vijftigjarigen leeftijd voor zijnd schrijftafel gehukt. Hij begon reeds ai Een beeld der werkelijkheid pene Ver» het Fransche stoomschip Ville de Lille” tusschen Cherbourg en Duin kerken tot zinken gebracht, waarbij aan de bemanning werd toegestaan om zich in de booten te redden. Toen het schip in de buurt van den vuur toren van Barfluer kwam, trachtte de - Ville de Lille” te ontsnappen, maar de gang was te traag. De onderzeeër liet granaten in het ruim van het stoomschip ontploffen. Vervolgens ging de onderzeeër op een Noorweegsch schip af, met het doel dit tot zinken te brengen, doch de verschijning van een torpedoboot-flotille van Cherbourg noodzaakte de onderzeeër onder water te verdwijnen. door welk ander Duitsch het even welken vorm Fransche onderne- een dreigend on- 1- PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 123 - Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad „1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. „Lieve goed hoe het aan te leggen te krenken; niets zou kunnen doen dan dat mijne woorden „Thans meen ik het doel van uw be zoek te raden. Gij wilt de zaak beplei ten der ongelukkige arbeiders, die I ij bet tot stand brengen van dat reuzenwerk het loven of do gezondheid verliezen. On gelukkiglijk kan dat nu eenmaal niet anders. Het klimaat ia daar moorddadig, en do grond dien zij op moeten delven bevat vergiftige dampen, ik weet dat, en heb daarom reeds bevolen dat geen en kele werkman langer dandrie achtereen volgende jaren aldaar mag vertoeven. Do geneeeheoren hebben mij verzekerd, dat het meerendeel hunner het zoolang kan uit houden.” „Gij vergist u, graaf”, haastte Jo- sach zicli te zeggen. „De lijdende mensch- held is mij zeer zeker Hef; maar ik ver lies daarom niet uit het oog welke on schatbare diensten eone taak als de uWe aan het gansche wereldrond kan bewij zen. Do lieden die bij het doorgraven der landengte hun leven op hot spel zet ten, zouden anders in het vaderland hon gerlijden, en hunne vrouwen en kinderen, die zij achterlaten, zien hun liestaan al thans tijdelijk verzekerd door uwe onder neming. Ik acht deze reeds alleen daar om eene weldaad aan het mensehdom be wezen. PRIJS DER AD VERTENTIÊN:. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vau 15 regels f 0.35, bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Prins Alexis van Servië te Londen. Men schrijft ons uit Londen: Prins Alexis van Servië die’met zijn gemalin te Londen is aangekomen heeft aan een „Central News” ver tegenwoordiger verklaard dat het mo reel der Servische troepen nog uit muntend is. beroemde Lik- ij alle drogisten kar 4 20 ets. per rgzing. 20 Het Duitsch communiqué van 17 Febr. meldt Blykbaar genoopt door onze groote successen in het Oosten, ondernamen de Franschen en Engelschen gisteren en hedennacht op het Westelijke front op verschillende plaatsen bijzonder hardnekkige aanvallen. De Engelschen verloren bjj de mis lukte pogingen hun den i4en ver overde stellingen weer. Wij maakten i 4 officieren en 170 manschappen ge- I vangen. Noordoostelijk Reims werden de vijandelijke aanvallen af geslagen. Twee off. {h 179 man van de Franschen vielen in onze handen. Een bijzonder heftige aanval werd top onze j welke Haastig sloot hij zijne met cijfers over dekte papieren weg, en sschen de Bond- Engelschen, ver- nen zich al bij verstaan. ’t Kal- ibevreesde van schijnt de En- .e staan. crutra niet thans het Bel- kelijke keurtroep i Uit sèind denkbeeld, dat Engeland moet dat ia Duitschiand levensmiddelen den ingevoerd, in ruil voor Duitschland'a afzieh van zijn voornemen om koopvaar dijschepen aan te vallen, blijft de alge- ineene aandacht in de Amerikaansche pers trekken, waar het met uiterst weinig m path ie is ontvangen. De „New-York Herald” schrijft in een lioofdartikel, dat het nieuwo voorstel een duidelijke poging is, om de Vereenigde ■Staten in het conflict mede te sleepen door het land naar een positie te drin gen, waarin bet aan Engeland voorschrijft wat dit land zal moeten doen. Do Ame- rikaansche diplomatie is niet van zins zich in do war te laten brengen, noch door dit, noch dreigement, om ■Ut aanneemt. De „Evening Aan het Oostelijk Front Duitsch communiqué. Het Groote Duitséhe Hpofdkwartier meldt dato 16 Febr.: In den negen- daagsche winterslag” bij de Mazuri- sche meren werd het 10e Russische leger, dat uit minstens 11 infanterie- on eenige cavalerie-divisies bestond, niet alleen uit zijn sterke stellingen oostelijk van de meren verdreven, maar ook over de grenzen geworpen en ten slotte, na zoo goed als geheele inslui ting. vernietigend verslagen. Slechts de overblijfselen kunnen in de wouden oostelijk van Suwalki en Augostow ontkomen zijn, waar de vervolgers hen op de hielen zitten. De bloedige ver liezen van den vijand zijn zeer zwaar. Het aantal gevangenen staat nog niet vast, maar bedraagt zeker ver over de 60.000. Meer als 40 kanonnen en 60 machinegeweren zijn veroverd en een onoverzienbare voorraad oorlogs materiaal is buit gemaakt. De keizer woonde de beslissende ge vechten in onze slaglinie bij. De zege werd door gedeelten van de oude Oost- troepen en de jonge aangevoerde troependeelen, die zich den ouden kameraden geheel waardig toonden, bevochten. De verrichtingen van onze troepen bij het overwinnen van de slechtste weer- eri wegen-toestanden bij den nacht en dag voortgezetten opmarsch zijn boven allen lof verheven. Maarschalk Von Hindenburg leidde de' operaties, die door de generaals Von Eichhorn en Von Below schitte rend werden uit gevoerd met het oude meesterschap. Het Duitsch communiqué van 17 Febr. meldt Op het Oostèlgk oorlogsterrein, noordelijk van Mesnel, vervolgden onze troepen den overal verslagen vijand in de richting van Tauroggen over de grenzen. In het woudgebied, oostelyk van Augustow, hebben op vele plaaten nog vervolgingsgevechten plaats. De van Lomza naar Kolno opgerukte Russi sche kolonne is verslagen. 700 gevan genen en 6 machinegeweren vielen in onze handen. Eveneens werd een vijandelijke af- deeling bij Grajewo op Ossowicz terug geworpen. 'burg 7% u. 6e ng- bordu 8’/a uur. missie Brokken- In de Karpathen. Naar uit Berlijn d.d. 17 Febr. wordt gemeld, vernoemt do Pester Lloyd van het oorlogsterrein in de Karpathen Het krachtig offensief, dat do Ooslen- rijksche troepen in 't gebied van deni en, leidt tot bij- De Russen Ie-. Bij een op zich- Qoslf nrijk- edra tegeru het Oostelijk voldaan. Wat boteekent het eigenlijk men het individu helpt, daar waar duizenden in armoede gediompcld blijven, voor wie men niets vermag Neen, koester hooger eerzucht, gij alleen bevredigen.” „Ik vroeg Ferdinand de Suez, een weinig verstrooid, als werd hij gekweld door eene smartelijke gedachte, welke hem geen ©ogenblik verliet. „Ja, gij. Staat gij niet aan het hoofd van het Columbia-kanaal Op het front PlockRacionz (in Polen, noordelijk van de Weichsel) schijnen zich hardnekkige gevechten f.e ontwikkelen. Van Polen, zuidelijk van de Weich sel, valt niets bijzonders te berichten. Uit New-York wordt d.d. 17 Febr. ge seind Een draadloos telegram uit Ber lijn aan d© „Associated Press” bevat de mededeeling door admiraal Von Brack© braik gij komsten.” „Tot dusverre heb ik werkelijk bier en daar ©enig goed mogen doen”, hernam de bankier, „maar ik ben daarmede niet of er ■n, i, ik knnt De Duitsche Nota. Uit Londen wordt d.d. 17 >uu Het door Duitschiand geopperde toelatra wor- •officieren hebben igat opgdoat. Zij 1 ale grinding met 1 ten tijd de Krupp- de projectielen M. kanon Na ra ook met dra 8 op de Duit- ien gebruiken r, in één woord, ^n toestand vau recruten 1914 d gekleed enge- n ziet zeldep in rnidaat boven de jonge, gezonde, groote meerra- tegen kou ra g, bezield door op te offeren Hij werd getrol- n, gelaten hou- zei een F.ngel- et een staf col- idergrondsch hos- rt en dezer da- het Leopoldkruis gedaan aan den Amerikaanschra marine- uttachó Cherardi, waarin wordt gezegd Sedert het afsluiten van voorraden levens middelen gekomen is tot het punt, waar op Duitschiand1 niet langer voldoende le vensmiddelen heeft om zijn volk te voe den, is het voor Duitschiand noodig ge- w orden om aan Engeland's handelwijze door het gebruiken van geweld, paal en perk te stellen. Duitschiand wcnscht niet aan Amerikaansche noch andere neutrale schepen of ladingen nadeel te brokke nenEchter verkeert Duitschiand in den toestand, dat waar zijn Jeven slechts af hangt van de uitwerking der middelen I die het voor zelfbhoud kan aanwenden, het van deze middelen moot en zal ge bruik maken. waar brengen, geleek in niets öp zijn dat hem in zijn geheel toebehoorde een museum had, aan kunstschatten van Graaf do Suez bewoonde boeken, waarbij 2 machinegeweren ge nomen werden. Van de grenzen van het Rijkstand is niets nieuws te melden. keerde er een kunstenaar in dreigenden geldnood, men klopte slechts bij het» aan, en terstond was hij, in weerwil van zijne drukke bezigheden, gereed een con cert op touw te zetten, en zelf tot het bestuur dor feestelijk beid te behooren. Nie mand die zulk era vlug rekenmeester was al« hij; zijne hulp was dus steeds van de grootste waarde. Zelfs de regeering had zich getroffen getoond door de talloozo diensten welke deze man aan het land en do kunst bewezen had, en hem trapsge wijze doen opklimmen tot grootkruis van het Legioen van Eer. Van dat ©ogen blik af had' baron de Josach den presi dent der Republiek gezworen dat hij niet u oef en heb- 2DKOOPII! 9ohiekade, En hij schoof hem een stoel toe, zelf plaats nemende niet #er van zijn be zoeker. Josach scheen een weinig verlegen te zijn met hetgeen hij zeggen ging, althans hij streek twee- of driemaal zijn hoed op, aleer hij antwoordde Hemel I graaf, ik weet niet A om u niet mij grooter leed u moesten grieven; en toch wil ik ronduit tot u spreken. Het kan u niet onbekend zijn dat ik tot dusverre zeer gelukkig Ixm geweest in zaken. Mijn bankiershuis levert mij dagelijks grooter sommen op, dan ik met mogelijkheid voor nnjzelven /\t mianon vn,i Irnnnnn hnabiSnn grijs in eene zendo aan het park Monceau, man van v zou rusten aleer hij de ongehoorde hem te beurt gevallen door nieuwe vrij wat gewichtiger diensten zou 'ben bezegeld. En inderdaad, zijne dankbaarheid scheen grenzraloos te zijn. Hij stichtte een jaar- lijkschen prijs van deugd; eene teurs waarop alle drie jaren een veelbeloovend maar arm kunstenaar zijne studie© kon voortzetten, en op den morgen dat wij bij hem binnentreden, had! hij het plan opgevat de grootste v --x- ming der eeuw voor heil te behoeden. Hij was nog bezig jnet zijne bereke- I toekla-pas hebben genomen, zonder goede resultaten. L, den enorme verliezen. zelf Maanden aanval, dira de Qostrarijk- troepen drie dtagen geledén tegen Russische stelling in het Oostelijk rivierdal dederi, lieten de Russen, nadat zij tol den terugtocht waren gedwongen. 1200 dooden achter. De totale verliezen der Russen alleen in de gevechten bij den Doekla-pas droegen dozer dagen zeker <50.000 aan dooden en gewonden. schrijftafel gebukt. Hij begon reeds ai zijn haar te verliezen, maar voor het ove rige zag hij er nog jong uit. Zijne kleine, donkerbruine oogen schit-.' torden alsof hij slechts twintig jaren had geteld, en om zijn broeden mond speelde een glimlach die van groote zelfvoldoe ning getuigde. Zijn groote haviksneus en <1© sterk vooruitstekend© kaakbeenderen- deden hem op een roofvogel gelijken maar d© gansche uitdrukking van zijn gelaat was zoo goedhartig, hij kon zoo ongekunsteld hartelijk lachen, dat hij eert aangenamen indruk maakte op bijna een teder die hem naderde. In Parijs was hij algemeen bekend geacht. 1'i.i, zoodra het er op aankwam op nienlijsten t© teekenen, of voor de of andere liefdadigheidsvoorstelling loge tn den schouwburg te nemen. 1 Aan het Westelijk Front. In het Fransche communiqué wordt gezegdOndanks een hevig kanon vuur zijn de Engelsche en Fransche vliegtuigen, die in de streken van Ghistelles en Ostende bommen wier pen, ongedeerd kunnen teru^koeren. De Belgische artillerie heeft met blijk baar resultaat de troepen verzamelingen en haar schuilplaatsen beschoten. In Champagne werden 10 nachtelijke tegenaanvallen van den vijand afge slagen. In Argonne hebben wij bij Fontaineaux-Charmes een blokhuis vernield, benevens 10 meter loopgraaf. Wij hebben een zeer hevigen aanval van minstens 3 bataljons tusschen Fourur de Paris en den heuvelrug ten Westen Van Boureuilles volkomen afge slagen, waarbij wij den vijand groote verliezen toebrachten, en vele krijgs- gevangenen maakten. Meer Oostelijk, in het bosch van Alancourt, hebben wij 100 meter loopgraaf veroverd. Duitschiand en Amerika D u i t s c h 1 a n d’s antwoord. Uit Berlijn wordt d.d. 17 Febr. offi cieel gemeld 1 Het gisterenavond aan den gezant der er. Staten van Amerika, op zijn mede deeling van 12 dezer, overhandigde ant woordt luidt woordelijk als volgt De Keizerlijke Duitsche Regeering lieeft de mededeeling van de Regeering der ereraigde Staten beoordeeld in dezelfden geest van welwillendheid en vriendschap, waarin deze mededeeling haar voorkomt te zijn opgesteld. De Keizerlijke Duit- sehe Regeering weet, dal zij mot de Re geering der Vereenigde Staleu daarin over eenstemt, dat het voor beide landen in hooge mate gewenscht is om misverstan den to voorkomen, die zich zouden kun nen voordoen uit do èoor de Duitechc admiraliteit aangekondlgde maatregelen en tevens om het plaats hebben van ge beurtenissen te vermijden, die de tus schen beide Regeerlngen tot dusver op zoo gelukkige wijze beslaand© vriendschap pelijke betrekkingen zouden kunnen ver storen. De Duitsche Regeering meent Wj de Reg<*erlng der Vereenigde Staten ten opzichte van deze verzekering zooveel te nicer op ©en algeheel juist inzicht te mo gen rekenen, daar het door de Duitsch© admiraliteit aangekondigde optreden, gelijk in de nota van 4 dezer omstandig is uit- icengezet, op geen énkele wijze togen den legitiemen handel en do legitieme scheep vaart der neutrale’n Is gericht, maar al leen een verweermiddel is, waartoe Duitsch- land’s levensbelangen dwongen, tegen de met het volkenrecht in strijd zijnde wijze, waarop de oorlog tor zee door Enge land gevoerd wordt, dat zich tot dusver daarbij d©or geen enkel protest der neu tralen op de, vóór dra aan vang van den oorlog algemeen erkende rechtsgrondsla gen, heeft laten weerhouden. linies in Champagne gedaan, dikwijls tot een verbittterd handgemeen leidde. Afgezien van een klein, kort stukje, waarin de vijand binnendrong en de strijd flog voort duurt, werden de aanvallen overal af geslagen en ongeveer 300 Franschen gevangen genomen. In de' Argonnen zetten wij het offensief voort en veroverden verder een deel van de vijandelijke hoofd stelling, maakten 350 gevangenen, ver overden 2 bergkanonnen en 7 ma chinegeweren. t Ook in het Bois du Prêtre (noorde lijk van Toul) zijn kleine successen te Post” vindt, dat in het kort s&meugevat, de Duitsche nota, die gisteren aan de Vereenigde Staten door llernstorff is overhandigd, „eenige ver warring vau gedachte” bevat, „die aan zooveel Duitsche argumenten ten grond slag liggen." De „Evening Sun” zegt, dat niets meer onwaarschijnlijk is, dan dat een Amerikaansch handelsschlp tol zinken wordt gebracht. De Duitsche bevdhab- Iht, die zulk een krankzinnigheid zou ibegaan, zou, op z’n goed1 oudhDuitech wel zelfmoord mogen plegen. Wij kunnen dan ook. niet gelooven, dat twee volken ernstig zullen gaan twisten over een stel ling, die ontstaan en opgesteld is in een gekkenhuis. Ie vertrekken. „Naar graaf do Suez”, riep hij oogenblik later zijn koetsier toe. Do woning waar hij zich hoen huis en veel van een museum had, zoo rijk was het aan kunstschatten van allerlei aard-. Graaf de Suez bewoonde slechts de eerste verdieping van een flink doch eenvoudig gebouw, en had1 men eenmaal zijn drempel overschreden, dan was n'on verbaasd over do hoogst allodaagechc meu bels welke daar bijeen waren, en van, geen weelde hoegenaamd getuigden. Dat wat anders onopgemerkt voorbij ware gegaan, trof in de omgeving van den grijsaard, die ten tweedenmale aan hei1 hoofd stond van eene onderneming waarvoor millioen op millioen bijeen was gebracht, en baron de Josach, die nooit te voren het studeervertrek van den be roemden man betreden had, blikte een weinig minachtend om zich heen, op al ilio voorwerpen, welke enkel tot het nut van hun éigenaar berekend waren en tot geen bepaalden stijl behoorden. Maar reeds was de heer des hylzes die bij het venster eenige brieven stond te lezen, op hem toegekomen en reikte hij hem de hand. „Gij hier, mijn waarde baron sprak hij, terwijl een schoone, ietwat droefgees tige glimlach zijne edele trekken verhel derde. „Het is zeker het een of ander menschlievend doeleind© dat u tot -mij voer! F’ In Polen en Galicië. wordt d.d. 17 Febr. offi- i Na een strijd, die twee dagra aanhield, werd gisteren in den la ten namiddag Kolomca veroverd; ten Zuiden van de stad, bij Kluczou en Mys- zyn duurden de gevechten sedert den, 1.5en Februari voort, waarbij de Russen blijkbaa? groote ntoeitra hebben aange wend om de stad te behouden. Talrijke versterkingen waren door hen aange voerd, waarbij hevige tegenaanvallen op onze vooruitdringende troepen plaats had den. Meermalen werden in de straten do vijand teruggeelagendaarbij deed onze artillerie goede diensten en bracht den vijand groote verliezen toe. Om 5 uur 's namiddags gelukte het door een alge- meenra aanval den vijand, in weerwil \an zijn verbitterden tegenstand, uit zijn laatste stelling voor de stad te werpen en tegelijk met de vluchtenden Kolonies tV bereiken. De vernieling van de brug over de I’roeth verhinderde de vervol ging; de Mad, die van Russen gezuiverd is, werd bezet, wij maakten 2000 krijgs gevangenen en veroverden talrijke mitrail leuses en 2 kanonnen. In de Karpathen duurt in de omgeving van Wyskou de ge vechten mei groote hardnekkigheid voort. Weder zijn z4040 gevangenen binnenge-* bracht. Op het front in» Rusaiscii-l’olen1 en West-fialicië hebben slechts artillerie-. gevechten plaats. ningen daaromtrent, toen de deur geopend werd en een knecht hem kwam zeggen dat het rijtuig van mijnheer dra baron gereed stond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1