1 ine De Oorlog. 1 Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON HD.A.. KENNISGEVING. Vrijdag 19 Februari 1915. 53e Jaargang. 2>TievL-vrs- ena. -^d.’v-extezxtie“bló<<5. voor -^3-oixd.eu ezx Ozxxstrelcexx. behalve Zon- en Feestdagen. £evens. )e Nö. 12711. I r’ weg( hen I ngeland en of ge- bu r- eener vrijwillige onder al al te edel gehandeld' GOUDA. aanhoudend met zoo daar In' de.' wor- wburg 7% ling. kbordu 8^2 aur. imissie Brokkep- moge sluw-. doen. Rua- koo- gij do ben Inrichtingen welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten fiOWHE MANT an Zn.» Gouda. immers met daan was r w Bouw- en Wo- tandecommissio Ar- tn-leeftijd 17 jaar. m-leeftijd25)aar. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad I Idem franco per post. Abonnementen worden f Markt 31, bij onze Agenten aannemen, schrijft rlog, als een duur- ;d is, het crediet uit te voren. Aan udielsreputatio vóór worden gegeven, dan hun borg- zullen goed wor- hun Regeering om de industrie fiö te doen her- achines koopen ti voor den han- zou België een en voor den Brit- >n invoer. gingen gedaan, om r te leggen. Een Commerce des Al den anderen kant Kamer van Koop- 3n met leden der Koophandel. n-leeftijd 20 jaar, (n-leeft. 29 jaar. rij geregeld tijdig i ontvangen van ten, vennakelijk- o dan in onze n-leeftijd 19 jaai. □n-leeft. 25 jaar. reeds zeer vol- unnende stoken, n-leeftijd 29 jaar) i-leeftijd 16jaar. n-leeft. 17 jaar. van een brief- i aanneming der 50 van Cheppoy. Wij hebben bovendien terrein over een diepte van 400 M. ten noorden van Malancourt veroverd en even zooveel ten zuiden van het bosch van Forges. Wij hebben alle behaalde voördeelen behouden. Een beeld der werkelijkheid! en, week Vrij-, stroe- zioh mij' en' weder ophalen. Hierin eeno motje van wan trouwen meenende te zien, vroeg ik hem naar de reden daarvan, mij in 'het geheim dat hij do steken wat hij bezat. dat hun moeite zij naar Sebasto- somkeerd en deden aten afstand hou- Uit het groot© Duitsche hoofdkwar tier wordt d.d. 18 Febr. officieel het volgende gemeld Op het westelijk oorlogstooneel wor den de vijandelijke aanvalspogingen, waarvan gisteren melding gemaakt werd, met hetzelfde gebrek aan succes voortgezet. Aan den straatweg van Atrecht naar Rijssel zyn de gevechten om een klein stukje van onze loop graaf, waarin de vijand gisteren door gedrongen was, nog aan den gang. Het aantal krijgsgevangenen, gisteren door ons ten noordoosten van Reims gemaakt, is nog gestegen. De Fran- schen leden hier Ook bijzonder groote on bloedige verliezen en zagen van verdere aanvallen af. In Champagne, ten noorden van Perthes, wordt nog gestreden. Ten oosten daarvan zijn de Franschen onder zware verliezen teruggedreven. Zij handhaven zich alleen nog op enkele korte gedeelten van onze voorste loopgraven. Het gisteren gemalde aan tal gevangenen is tot elf officieren en 785 manschappen gestegen. Tot een volslagen mislukking leid-' den ook de aanvallen op onze stel lingen bij BoureuillesVauquois, ten oosten van' het Argonnerwoud en wes telijk van Verdun. De hoogte 365, die den 13n dezer Men meldt do Belgische toestand) wat den. Moei, dat ver mocht to doon. Welnu, ik heb mij in het hopfdt gezet dat ik het Columbia-ka- hooren van oen nieuwe leening. wij er slecht» in slagen een enkel ministers op onze hand te winnen, hij zijne collega’s goniakkelijk weten overreden de wet aan de Kamers voor te leggen.” Gelooft gij dan dat een minister door geld h* overtuigen zou zijn riep Fer- Moeten tósHerén naaf mijn oudsten zoor, die mij bad en smeekte niet aan Colum bia to beginnen, en die, toen ik mijn plan niettemin doorzette, ter liefde alleen voor zijn vader, er Zijn tijd en beste krachten aan wijdde. Zoudt gij gelooven, dat hij geen enkel verwijt vóór mij heeft geVonden, en integendeel traühvwuC^u met mij op redding zint ?’f „Ja, graaf Karei heeft een nobel ka rakter,” sprak Josach blijkbaar getrof fen. „Wripu, mijn waarde heer, ,gij zult het genoegen kunnen smaken hem nog heden eono goede tijding mede te deelen.” „Wat Woelt gij?’’ vroeg de grijs aard, zich het gerimpelde voorhoofd af vegende. „Ik heb gekomen om u een reddïng- te velde. m de Duitsche par- rendeel van gever lat toch een aan- i onder de wapens, jden niet minder woordigers, terwijl ie parlementen 1800 loven aan staat de 70 leden naar het Jit het Pruisische len dragen 65 le- e beide provincies alleen vijftien. De ale afgevaardigde jesneuveld. De con- von de hunnen in lervatieven 10, het ie nationaal-libera- a 1. Ook de Land- dstaten zijn sterk Beierscho tweede tien leden in het ongeveer in' Sak- iden. De afgevaar- >n is reeds geval- i leden van den haringen doen Mousson, werden door ons, na volko men vernieling der Fransche verster kingen weder ontruimd. Een poging, om deze stellingen met geweld van wapenen te heroveren, werd niet door den vijand gedaan. Overigens valt niets van beteekenis te berichten. Wat het oostelijk oorlogstooneel betreft, worden bij Tawrogzen en in het gebied ten noordoosten van Rodno de achtervolgingsgevechten nog voort gezet. De bij Kolno verslagen vijan delijke kolonie is ten noorden van Lomza door versche troepen opgeno men. De vijand werd opnieuw aange vallen. De gevechten bij Plocz en Racivez zijn in ons voordeel beslist. Er zijn tot nu toe 3000 krijgsgevan genen gemaakt, Uit Polen, ten zuiden van de Weich- len. De regeering wil er niets van hoo- rc-n; liet is eene ramp, niet alleen voor mij, maar voor dó honderdduizenden die hunne spaarpenningen in de onderneming gestoken hebben. Indien het werk ge staakt moet worden^ zien zij Dooit iets van hun geld terug; werd het ons. daar-1 entegen mogelijk- gemaakt het kanaal te voltooien, dan zouden, allen zonder on derscheid de prachtigste rentenvan hun kapitaal trekken. Ik dónk vin ochtend' tot avond aan niets anders meer, en toch zie ik geen uitkomst opdagen. Ik ben to vertrouwend geweest. Het kanaal van Aden was zoo uitnemend geslaagd in weerwil vgn de grootste hinderpalen Jaf ik niet anders meende o! ik zou den arbeid, dank zij wilskracht en volhar ding ten einde brengen. Helaas 1 ik had ld, dat er zich op nd bijna 3500 Bel- uitgewekonen be- van den vrede terugkeeren en me- 3r ophouwen van tikel „België, dat E. Morgan, in ordt er op gewe- 'n goede gelegen- te bereiden voor schen Engeland en 58) „Nimmer nog is er oen reuzenwerk voltooid, zonder dat het vele slachtoffefs heeft gekost; de man van genie mag Zich door deze bedenking niet laten weerhou den, en niemand juicht uwe wakkere po gingen, uw onvermoeiden ijver,, luider toe dan ik. Daarom betreur ik het ook van ganscher hartQ dat gij met zoovele struikelblokken te worstelen hebt.” Do grijsaard zag hem doordringend aan, terwijl hij vroeg „Hoo weet gij „Een uwer administrateurs Had zijn gansche vermogen toevertrouwd kwam dat enkele dagen geleden Hierin eeno motje van Is m«i in de landstreek bekend, of ge bruikt men’een gids, dan kan men vaak zonder eenige hinder zich naar Holland begeven of in België terugkeeren. Do vele sluikwegen op de uitgesirekto Kempische heide bieden daartoe voldoen de gelegenheid. Het Kempenland blijft niet van nieuws verstoken. Hollandsche couranten wor den er nog wel eens in het geheim ge lezen on de Kempische couranten, zooals bijv. „Het aankondigingsblad van Turn hout”, worden op do grenzen ook wel in Holland' gelezen. De vrees onder Duitsche wapenen te moeten dienen, of te worden gevangen genomen, blijft onder de Belgische jonge lingschap .bestaan. Niet weinig brengt daartoe bij het feit, dat de jongelieden zich niet naar andere plaatsen mogen begeven en voortdurend onder zekere con- tröle slaan. Deze vrees, hoewel begrij pelijk, is ongegrond. Vaak worden daarom pogingen gedaan, Holland te bereiken on vandaar zich naar Frankrijk te begeven om aan het front mede te strijden. Het schijnt, dat in het geheim de jongelieden van Belgi sche zijde hiertoe aangeinoedigd worden. Vandaar, dat de Duitsche regeering nog maals officieel bekend gemaakt heeft, dat de Belgen, in wier bezit een oproe pingsbrief of herkenningsplaatje gevon den wordt, om zich naar hunne landge- nooten in Erankrijk te begeven, vastge houden zullen worden, en als krijgsge vangene naar Duitachland gevoerd. Een twintigtal jonge Belgen uit Leuven, Gheel en omstreken had zich Woensdag te (Josi- hoven verzameld', om van daaruit don volgenden dag te beproeven in Holland to komen. Zij wilden zich onder de wapenen be geven in Frankrijk. Onderweg waren zij aangesproken door een man met Lim- burgsoh accent die hun ried in groepjes van twee over de grenzen to gaan. Hij wilde ook naar Holland) en vroeg hq<- laat ze zouden vertrekken. De» nachts werden de jongelieden door Duitsche sol- daten uit bed gehaald', en als gevange nen naar Antwerpen gebracht. Twee er van kondon ontsnappen, maar werden be schoten. De een werd vrij ernstig aan don hals gewond en de andere In de zij. Toch wisten zij te ontkomen. Aan het Oostelijk front. De strijd bij de Maeurlscho Meren. Officieel wordt d.d. 18 Febr. uit Ber lijn gemeld Zijno Majesteit de keizer en koning deelde gisteren den rijkskan- svlier den succesvollen uitslag van de wintercaanpagne aan de Masurische Moren telegrafisch mede. De keizer wees er daarbij op, hoo onder zijn oogen de nieuw gevormde troepen zich even voortreffelijk hielden als de oude troepen aan het Ooste lijk front. „Van don landstormman tot aan den jongsten vrijwilliger beijverden sel, zijn geen nieuwe berichten ont vangen. De krijgsbuit der gevechten aan de Oost-Pruisische grens is toe- genojnen. Deze bedraagt volgens de laatste opgaven 64.000 gevangenen, 71 kanonnen, meer dan lOOmachine- .gfiwereny'drie lazarettreinen, een vlieg tuig, 150 gevulde munitiewagens, een zoeklicht en tallooze beladen en be spannen voertuigen. Op een verdere stijging van deze getallen kan gerekend worden. De strijd' in België. Uit Calais wordt door den oorlogscor respondent van „De Tijd” gemeld Het vechten aan den Yser is nu wat minder, dan het in de laatste dagen was. Overigens hebben de bondgenooten zich nabij Gisthelles vastgezet. Als bijzonder heid kan ik melden, dat hier 2 regimen ten Belgen zijn aangekomen, die voor het grootste deel bestaan uit vrijwilligers, die zich sedert Dec. en Januari hier bevin den. Roede heelt een deel hunner ten Oosten van Yperen getoond, dat zo het I vuur goed kunnen verdragen niet alleen, doch dat hun korte oefening geen af breuk heeft gedaan aan hun gevechts- waarde. Velen van hen zijn uit de indus triestreken. Men gaf mij hier den raad, om spoedig mogelijk terug te keeren waarschijnlijk het scheepvaartverkeer Fol kestone— Vlissingen wel voor korter of langer tijd zal worden stilgelegd. Ik zag hedenmorgen hier* binnen bren gen Duitsch geschut, dat ter reparatie werd opgezonden. Eveneens zag ik overblijfselen van Tau- ben, welke naar midjen-Frankrijk worden gezonden. Het aantal der gewonde en ge- doode Duitschers in dó laatste 5 dagen wordt geschat op 4 A 5000. De vliegers- aanval op Zeobrugge en omstreken heeft blijkbaar de verkeerswegen dor Duitschers nogal getroffen. Vele dooden en gewon- zo althans bij Westende lig- den lieten gen. In Veurne is weer het grootste deelto der burgerbevolking teruggekeerd1. Slechts één dag was er ernstig gespro ken van vertrek van een deel der gerij. „Ons Vaderland”, een Vlaamsch blad, verschijnt nog in La Panne, evenals het kalholhdio „Het Belgische Volk”. De bedreiging der Duitschers tegen den 18den dezer, heeft hier geen bijster grooten indruk gemaakt. Men denkt, dat •Je wanhoop Duitachland1 nog wel verder van het goede pad zal brengen. De vloot der verbondenen is met Londensche traw lers, als opsporingsbrigade, versterkt. Die^ kleine stoomvaartuigen kunnen de onder-' zédboote» nog al spoedig opsporen. HERBESTHAL, 16 Febr. (part.) Al hier passeerde een trein met 312 in het Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en Bejgië. In het Fransche middagcommuniquó5 van 18 Febr. wordt gezegd: Men be-' vestigt, dat de gelukkig geslaagde overval, die ons ten noorden van At- recht en ten noordwesten van Roclin- court meester deed worden van twee linies Duitsche loopgraven, ernstige verliezen aan den vijand toebracht. In de vallei van de Aisne en in de. door ons genomen werd, en het plaatsje sector van Reims hebben artillerie-; Norroy, ten noordoosten van Pont-4- gevechten plaats gehad, waarbij onze batterijen bepaald voordeel konden behalen. In Champagne hebben wij in de omgeving van Perthes het geheele terrein behouden, dat wij gisteren, en eergisteren hebben veroverd. Onder de talrijke gevangenen, die wij op 16 en 17 Febr. maakten, behooren officieren en manschappen van het 6e en 8ste actieve legercorps en van het 7de en 10de reserve legercorps. In Argonne hebben wij onze behaalde voordeelen in het bosch van La Grurie, ten zuiden van Fontaine-aux-Armes behoudeh. Wij hebben eenige vorderingen ge maakt in de omstreken van Bourveul- les, bij de hoogte 263. Het succes tus- schen, Argonne en de Maas, in den avond van 17 Febr., behaald, deed ons meester worden van het bosch? gelegen ten zuiden van het bosch' „Gij zijt een genie, en een waar kun stenaar is niet in staat op de zwakheid PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen paar plaatsruimte. Argonnerwoud krijgsgevangen gemaakte Franschen. Onder hen bevonden zich ver-| schillende officieren. Voorts zijn hier van het gevechtsterrein uit Noord'-Frankrijk verschillende treinen met zwaargewonde Duitschers op naar Duitachland) voorbijgekomen. In België. Uit de Kempen. ons uit Tilburg Kempen begint dragelijker te bijna niet meer te krij gen wari? is thans, zij het pok nog wei nig, van uit Antwerpen gezonden. Een* comité van Amerikanen heeft zich daar gevormd ten einde het uit Amerika ont vangen graan over het platteland te ver doelen. Te Turnhout werden Vrijdag ruim 20004 zakken meel en 1200 zakken zemelen ont-1 vangen uit Antwerpen. De rekwisitiön door de Duitsche solda ten hebben nagenoeg geheel opgehouden. De militairen zijn thans verplicht de wa ren, die zij voor zich zelf koopen, of voor de regeering roquireeren, direct te betalen in gangbaar geld. Dat zij vergunning hebben verleend aan 1, H. H. Verhoef aldaar en zijne recht verkrijgenden tot het oprichten eener roo- kerij van vleesch en spek in het perceel aan den Langen Tiendeweg No. «8, ka dastraal bekend Sectie C No. 2856. 2. Gebroeders Baas aldaar en hunne, rechtverkrijgendenxtot het oprichteu eener. timmerfabriek en het daarin plaatsen van een gasmotor van 6 J?,K. tot het drijven' eener zaag- en schaafbank voor houtbe-' werking op een gedeelte van het perceel aan de IJssellaan. kadastraal bekend Sectie A No. 4705. Gouda, den 19 Februari 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE. „Ik ben een en al gehoor.” „Mijn waarde graaf", begon de man van zaken, nadat hij de sigaar die hem aangeboden werd had opgeetoken en oen paar blauwe rookwolkjes omhoog had ge zonden „Vergun mij u te zoggen, dat gij tol dusverre hebt.” „Hoe bedoelt gij dat „Gij zijt een genie, van het menschelijk karakter te sjjcculec- ren. Gij zijt steeds recht door zee ge gaan, en gij ziet tot welk een uitslag dat geleid heeft. Dat het Kanaal van Aden voltooid werd wbs moer geluk dun wijsheid; maar men kan niet rekenen" dat het lot ons altijd evenzeer zal blijven toelachen. Hoe zeer het u ook tegen de borst stuiten, Columbia kan alleen door heid behouden worden.” „Ik begrijp u niet.” „Gij zult dat zoo aanstonds Frankrijk gelijkt daaromtrent op land, dat schier een ieder er boven zijne {trachten leeft, en dot feit zal ons ge luk zijn, immers daardoor worden de lie den omkoopbaar. De regeering wil niet Ir. dien der zal te Op bons behoeven de bewoners geen levenswaren, noch andere zaken meer af te geven. Om de steenbakkerijen in de} omgeving werk te verschaffen, zal oen’; steuncomiló aan de eigenaren een som! van frs. 300.000 renteloos voorschieten om aldus het werk te kunnen hervatten de werklieden eenige dagen per werk te verschaffen. Donderdag en dag zijn oen gedeelte der bezettingstroe- peu in de Kampen vertrokken om naar het front te begeven. Te Turnhout.' hebben een 400-tal manschappen, welke» afgekeurdwaren voor het front, hun plaats ingenomen. De’ Duitsche gouver- ueur-generaal van België Freiherr von‘ Bieding heeft eenige malen een bezoek aan de grens gebracht. Te Turnhout ver toefde hij in de woning van den burge-t meester van Hal en hield eeno inspectie» over do bezettingstroepen, die voor hemj .lefileerden. Rooverijen en diefstallen komen in do Belgische Kempen herhaaldelijk voor. Het schijnen geregelde benden te zijn,‘ die zich daaraan schuldig maken. Met zwartgemaakte gezicliten overvallen zij le dige of alleenstaande huizen, bedreigen de bewoners met revolvers en nemen al- les mode, wat van hun gading is. Smok-1 kelarij komt niet meer zooveel voor, als voor ccnigo weken, hetgeen vooral te dan kón is aan do scherpere bepalingen en het goede toezicht van dó Nederlandscho grenswacht. Het is vaak dagenlang ón mogelijk om langs de groote wegen van uit België, Holland te bqreiken. Men moet, van (*611 uitstekende pas voorzien zijn en ondervindt dan dikwijls nog moeilijkheden. Do Duitsche grenswachten blijven daar streng op letten. en hij bekende er alles in wil- _T„_d Ik leidde daar uit af dat gij heel wat moeilijkheden te! I»estrijden hadt.” Ferdinand de Suez liet het grijze hoofd °P borst zinken „Waartoe zou ik het u langer verber- #Pn antwoordde hij. „Ja, wij komen p,‘n groot kapitaal te kort, en ik zie- geen kans eene nieuwe leening te slui- linand de Suez verschrikt uit. „Zeer zeker, en zelfs ben ik bereid lat wonder ten uitvoer te brengen,” ant woordde Josach, met een bitter lachje. „Gij die enkel voor uw grootschen ar beid en uw gezin leeft, maakt u geen denkbeeld van hetgeen er verricht wordt om zich het leven buitenshuis aangenaam te maken. De hoogstgeplaatste ambtena ren genieten slechts een beperkt inko men. Maar zij zijn niet verstandig noeg om zich alle overtollige weelde ontzeggen. Zij willen van het leven nieten. Wij moeten to weten komen, wie dier heeren zijne krachten te boven gaat en daarvan gebruik maken.” Do grijsaard schudde het hóófd. Zijn bleek gelaat was door eeü donkeren blós overtogen. „Ik wilde dat gij mij een ander middel aan de hand hadt gedaan,” mompelde hij: „Hot schijnt mij zoo weinig edel toe het geweten van een staatsman om te pen. En daarbij, ook al slaagdet daarin, dan nog moeten de Kamera nieuwe leening goedkeuren, en ik overtuigd) dat de meeste afgevaardigden togen zullen stemmen?’ „Ik ook ben daar zeker van. Hoe min der verantwoordelijkheid Zij op zich la den, hoe liever het hun is. Van daar dat ook zij voor hunne stem betaald moe ten worden.” f 1.25 «1.50 1.50 w 1.90 dagelij-ks aangenomen aan ons Bureau ten, dên Boekhandel en de Postkantoren. boei toe te werpen.” „Spreek o 1 heb medelijden en spreek gauw. Ik voel mijn verstand bij oogen- blikken wankelen, ondór al die wan hoop.” „Gij9 moogt don moed niet verliezen. Mannen zooals gij, laten zich niet ter neerslaan, door het lot,” hernam do ban kier, terwijl hij den ouden' geloerde vol httrlolijkheld' do hand drukte „Ik begon t te zeggen dat ik niet vol- met het weinige wat ik hier en daar voor eenige hongerlijders Welnu, ik heb mij naai zou redden.” „Mijnheer!” stotterde de grijsaard, „in- dien dat meer dan een hersenschim kon zijn, zou ik geen dagen genoeg overhou den om u te zogenen. Maar, helaas! zelfs een fortuin als hot uwe zou hier te Kort schieten. Mijne vrienden, mijn zoons, ik zelf, wij heljbcn zonder onderscheid de zwaar ste geldelijke offers gebracht, en toch was dat alles slechts als een druppel in de’ oceaan van onkosten, die aan het werk verbonden zijn.” „Persoonlijk zou ik de onderneming dan ook niet kunnen door laten zetten,” sprak Josach met nadruk, „maar ik be zit veel invloed'. Van den eenen kant zal ik dien aanwenden; van de andere zijde heeft mijn werkkring mij van heel wat inenschenkennis voorzien, en durf ik u beloven dat wij slagen zullen, indion gij naar mij luisteren wilt.” (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1