I 1111 1 MITS, ,ndsl. i ii 1 V "11 VOOR dliy w De Oorlog. o. 12715. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. EN ■D-A-. 1 n Ui Gouda. Woensdag 24 Februari 1915. 53e Jaargang. XT2.@"tx“ws- en -An.d-^rerteaa.tïeToleud. ttoox G-ovLd.su ezx Oaaa-stxelc®»- Versohijnt dagelijks - Hl - Hhh Telefoon Interc. 82. F FEUILLETON Worooottfe JSevona. behalve Zon- en Feestdagen. pausi>'eb'a'i> ver ten tïÈn7~ Telefoon Interc. 82. l was lorio wti der tot zijn recht, daar hier de enko- uit den hooge of te te (Wordt vervolgd) *1 onbfr l',4h ding n Zn. Gouda Het rap- van oen van Bouw- en Wo- iudeeoinniisfie Ar- j geregeld tydig ontvangen van an, vermakelijk' dan in onze l, aan- Ik heb die co op Ij I 1879.) fiOU DStÏÏË (WIRAVL Aan het fr<W Woet-Gallcië hadik-n sell wer- dien ellendeling denken. Ik ben en dat ia de hoofdzaak. Ikzelf o markten wor- De maatregel is utfig. Wat nu sn is, is, dat door looplnt in onder en bij deze ge- ijeengebracht in ale en dat daar ine schaal wordt het gevaar voor oekeren van het weren. PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f t25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad .1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Bommen op Muhlhausen. Uit Muhlhausen wordt gemeld, dat de Fransche vliegeniers, die Freiburg in de Breisgau bombardeerden, bij hun terugtocht bommen op de kazernes van Muhlhausen wierpen. Priester gewond. Uit Hazebrouck wordt dd. 23 Febr. gemeld: Naar gemeld wordt, bediende een gemobiliseerde priester de mis in een kerk te Elverdinghe bij Yperen, toen een Duitsche bom boven het ge bouw ontplofte. Een scherf, die door het dak drong, wondde den priester zeer ernstig aan het hoofd. De Amerikaansche hulp voor België. Uit Luxemburg wordt dd. 23 Febr. gemeld: Een rapport van do Ame- rikaansch-Spaanache s hnlpcommissie voor België zegt, dat tot 3 Februari 150.000 ton levensmiddelen over Rot terdam naar België zijn gebracht. Tot 7 Mei worden nog 55 scheepsladingen levensmiddelen verwacht. zer dagen eene van de Vereeni- >'an de Schapen- land. Op die ver- dat men voor chapenwol meer de N. II. en ook sche oude dieren n de eerste knip, itröle gehouden achtdeze wier- aarvan 1126 op- van het afstam- verden, bedraagt 75. aanschouwd den reuzenstrijd. Zonder aarzelen heeft hij willen zien de ver nielingswerken van den vijand, die staag arbeidt aan zijn sombere taak. En begroet hebben zij hem mot vij andig vuren, maar ’t werd hem een salvo van eer, den groet, onbewust, en de verheerlijking van zijn man haftig st y gen. Geen kogel die trof den onkwets bare', geen vijandig geschut dat raakte den koninklijken vogel in zijn statige vlucht, zoo blank en schoon in *t witte licht van winterzonne.... Toen is hij weer gedaald tot de broeders, wier hartekloppen bedaarde bij zijn naderende komst. En bracht hun de blije tijding uit den hooge met ’t simpele woord van waro helden grootheid. Hl I In Polen en Galicië. Het officieel Öostenrijksch commu niqué van 23 Febr. meldt: In Russisch-Polen is niets bepaalds voorgevallen. Slecht weder belemmert in West-Galiciö de werkzaamheden der artillerie. Op het front in de Kar- pathen zyn Russische aanvallen mis lukt, en wel op do gewone wijze, mot belangrijke verliezen voor den vijand, waarbij 7 officieren en 550 manschap pen krijgsgevangen gemaakt werden. De gevechten ten Zuiden van do Dnjestr duren voort. Op het slagveld gelukte het aan de beproefde Kroa tische troepen in een succesvollen aan val de Russen uit verscheidene plaatsen te werpen, de sterk bezette hooge stellingen te nemen en meer terrein voorwaarts te veroveren. „Uitstekend. Ziehier Wlw, Ik zal de woorden voorzeggen „Schurk V’ bromde Emanuel doJosach, toen hij een kwartier later naar zijne woning terugreed „Wat gaf ik er niet om als ik u vroeg of laat aan het ge recht kon overleveren Ik ben overtuigd dat uw verleden geheimen bevat, die u naar hot schavot konden zenden maar gij zijt zoo gealepen, zoo voorzichtig, dat er nooit H» van uwe misdrijven zal uit leken. Om het even laat mij nW tan- ger aan gelaagd. Het officieel communiqué uit Weenen, d.d. 12 Febr. iui<HAan het frtfct in Rusataeh Polen en schermutselingen plaats. Op zich t+laande aanvallen van den vijand den zonder moeite afgcslagcn. In dc Karpalhen hadden tal van Ru»- sische aanvallen plaat», die In het Wes telijk gedeelte nog In den nacht voort duurden. Al deze pogingen om lot onze versperringen door te dringen, mislukten onder groote verliezen voor don vijand'. Ten Zuiden van de Djnoster ontwik kelen zich de gevechten met groote he- i i ig". zal de lieden om l&teu koopen en mij de noodlgo sommen doen uitkeeren voor de leden der regiering, die onbekend sohen te blijven. Geen der hoeren do Kanaalmaatschappij twijfelt aan eerlijkheid zij gelooven mij allen fier uitzondering rijk. I r is dus partij van te trekken, en ik heb 1 een prachtige» «lag geslagen, en neer gij hier eene onderscheiding vraagt en daartoe aanvoert welke diensten gij reeds aan de maatschappij hebt bewezen, zijn de stukken die gij opzendl omdat aan te toonni. vergezeld van «enige kostbare bankbiljetten en op eenmaal is ren ieder overtuigd dat er geen ster zoo groot al» gij over bet wereldrond schit tert. Itf kan niet met dergeiijke argumen ten bij den Italiaanacben minister aan komen.” „Zeg hm wat gij wilt. Hij gelooft u wel een redder der lijdende menschheid. Het U aan u te weten of gij mijns voorwaarden aanneemt of niet.” „Is dat allee „Ja. ben.” Het Duitsch communiqué van 23 Febr. liudt: De vesting Calais werd in den nacht van 21 op 22 rijkelijk met luchtbommen belegt. (De nieuwe wijze van uitdrukking is te typisch, om te vertalen. Red.) De Franschen hebben gisteren in Champagne bij en noordelijk van Perthes opnieuw, hoe- Een beeld der werkelijkheid 62) „Dat zeid© ik u reeds, mijn waarde en mij dunkt dat mijne beweegreden niet onverklaarbaar is.” „Maar gijzel! zoudt die gelden onder u kunnen houden en slechts uitkeeren naar gelang zij vereischt werden.” „Daajrvoor bedank ik u hartelijk. I r behoeft zich onder de lieden, die gij om wilt koopen slechts één eerlijk man te bevinden, en de zaak komt aan het licht. Ik wensch in geen verwikkelingen met de politie te komen, zood&t het do maat schappij zelve moet zijn die het geld uit betaalt.” „Ja, ik begrijp u, gij wilt de eenige zijn, die bulten spel blijft.” „Daaromtrent raadt gij mijne bedoeling volkomen, mijn beste Josach, en zoo het u gelieft even na te denken, zult gij moe ten erkennen, dat ik volkomén gelijk heb. Niet Ik heb belang bij het voort zetten der gravingen. Ik ben wel zoo wi> ge weest mijn geld niet te steken in eene zoo gewaagde onderneming. Hei is mij verder ook hoogst onverschillig o! de volksvertegenwoordiger» voor het gouden kalf zuilen bezwijken of niet. Al water voor mij op aankomt is of ik. mijn ka- w en- ii van mijne zon veel heden ruim- schools verdiend nog wat van mijne eige ne muziek te gaan genieten.” Want Emanuel de Josach was een com ponist, wiens werken meer, dan een» in de concertzalen der hoofdstad ten g<*- hoort* waren gebracht, en dtenzelfden avond zouden er wederom twee zijner liederen gezongen worden op eene muzlek- soirée bij de oude douairière Lccrére. Hij hield van dergelijke bijeenkomsten, waar meti hom vierde alsof hij Richard Wagner in persoon ware geweest, en op zijn hor loge kijkende, zag hij dat bij nog juist den tijd overhield zich te verbloeden om zijne romances te gaan hooren. Pen uur later wekte zijn binnentreden een ware geestdrift op. Zijn naam prijk te in groote lettere op het sierlijke pro gramma, en reeds had men het aiganeen betreurd dat hij er niet wezen zou om te genieten van de stormachtige toejui chingen, welke zijne werken steeds beurt vielen. De bankier was zeer bemind. Jong «n oud roemden zijne onverstoorbare opge ruimdheid, de wijze waarop hij zijne gas ten wist te onthalen, zijne edotawedig- heid tegenover de armen, en Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 BH drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. vigheid mH sterke vijandelijke strijdkrach ten, die ua een langdurig gevecht wer den teruggeworpen. 2000 gevangenen wer den gemaakt, vier kanonnen en veel oorlogsmateriaal buitgemaakt. Het in een officieel Russisch bericht als foutief aan- geduide aantal van 29.000 krijgsgevange nen, die onzo troepen in de Karpathen gevangen namen en die sinds eind Ja- nuAri werden binnengebracht, is Intus- schen nog gestegen tot 6-1 officieren en 10.800 man. Hierbij komen 34 machinege weren on negen kanonmm. ring heb verkondigd,” sebaamd. „Dat is eene geheel andere zaak. Wan- Uit Ijonden wordt geseind port van generaal French, gedateerd 22 Februari, meldt De vijand gaat voort groote activiteit te betoonen in de omgeving van Yperen, waar verscliedd-ene aanvallen werden ge* daan. Op 21 Februari deed de vijand’ te 6 uur in den morgen een aantal mijnen springen, waardoor een van onze loop graven werd vernield. 1 en nieuwe linie op korten afstand van de vernielde loop graven in gereedheid gebracht, -verd on- inidxlellijk door onze troepen ingenomen. Alle pogingen van den vijand, om verder voort te rukken, mislukten geheel. Bij Givenchy heeft onze infanterie, na een goed geslaagde kanonnade, een Duit sche loopgraaf genomen en deze door een mijn doen springen. De pogingen van den vijand om langs het Kanaal ran La Bassée aan te vallenwerden zonder moeite door ons vuur verhinderd. Ten Zuiden van de Lije is zoowel het artillerie- als het geweervuur heviger ge worden. Onze troepen waren duidelijk de meerderen van die van den vijand. Op de overige deelen van het ficnt hadden slechts artillerie-gevechten j laats. Het slechte weer was een belemme ring voor de actie van onze vliegeniers. wel mot minder kracht, aangevallen. Alle aanvallen werden door ons vuur afgeslagen. Bij Ailly en Apremont werden de Franschen, na aanvankelijk kleine voordeelen, in hun stelling terug geworpen. In de Vogezen werd de Sattelkopf, noordelijk van Muhlbach, in storm loop genomen. Overigens gebeurde hier niets van belang. deren, en in ’t bijzonder Le Bion Public, is de Echo Beige niet best te spreken. Ook wij wezen er reeds verscheidene ma len op, hoezeer vele in België verschij nende bladen zich in dienst van de lijde lijke meesters heblsm gesteld. Tc Brugge komt geen onkel blad uit. Aan het Oostelijk Front Het Duitsch communiqué van 23 Febr. luidt: Een door de Russen met snel bijeengeraapte nieuwe krachten van Grodno in noordoostelijke richting ondernomen aanval mislukte ónder niéuwo verliezen. Het aantal der door ons buitge maakte kanonnen in den slag bij de Mazurische meren klom tot 300, waar onder 18 zware stukken. Noordwesteiijk van Ossowietz, noor delijk van Lomza en bij Prasnysz duren de gevechten voort. Aan den Weichsel, oostelijk van Plock, drongen wij verder voorwaarts in de richting van Wyszogrod. In Polen en zuidelijk van don Weichsel werd een aanval van een Russische divisie op onze stellingen aan de Rawka afgeslagen. Aan het Westelijk Front. De Duitscher» in Frankrijk en België. Het officieele Fransche iniddagcommuni- qué van 23 Febr. luidt Ten Westen van Lombaertzijde had de vijand twee in- fantcrie-aan vallen voorbereid, die echter niet konden worden uitgevoerd, daar dit door ons vuur werd belet. Het bombardement van Reims,waarvan gisterenKvoml werd melding gemaakt, was buitengewoon hevig. Het duurde de eer ste maal zes uur en de tweede maal vijf uur. Vijftienhonderd granaten werden op alle wijken van de stad geworpen. Voor namelijk had men het begrepen op de overblijfselen van de kathedraal. Deze beeft ernstig geleden. Een twintigtal huizen werd in brand geschoten. Twintig personen uit de bur gerlijke bevolking1 werden -gedood. Ten Oosten van Argonne, tuaschen Ma- lancourt en de Maas, bracht onze artil- Duiteche batterij tot zwijgen on deed de caissons er van in de lucht vliegen. was zeker, dat weinig lieden zoozeer de kunst verstonden een gesprek gaande te houden. „Gij komt ais geroepen”, sprak vrouw des huizes,' „men zal zoo stonds uw „Wiegelied” zingen, zelfs een oogenblik betreurd juist romance uitgekozen te heblwo, want bevindt zich hier een arm jong vrouwtje dat nog niet lang geleden haar eenlg kind verloor; maar ik reken op uwe wel bekende goedhartlgiieid, om haar onder wijl bezig te houden. Ik zelve zou hot wel doen, maar gij weet, als mon men- schen bij zich heeft, behoort men aan allen Ie gelijk toe.” „Wie bedelt gij Ken Ik haar „Dat denk ik niet. Zij is de echtge noot» van gindschen bleeken jongen vio list, Het heeft iwel wat moeite gekost hem ove» te halen hierheen te komen. Hij is een echte stijve Hollander zij daarentegen is op en top Fran^alse. Kont m«de, ik zal u aan haar voorstellen.” En de oude vrouw bracht hem tot Mar cello, die er zelden zoo bekoorlijk uitge zien had als in haar lichten rouw. Zij droeg een wit zijden japon met groote sc- rlngkleurige bouqnetteo. Hare eenige sie raden beetonden uit git, dat vreemdsoor tig en toch bijzonder fraai uitkwam op de lichte japon. In België. Koning Albert in hot vliegtuig. In de VI. St. schrijft G. O.: Een koning in lichtend leven; held in glorierijke schoonheid Vader des Vaderlands, eenvoudig, ternggetrokken-stil. Als een oud lied uit tijden van riddereer en schoonè deugden, dat zegt en snikt zijn groote tragedie in d’eenvoudigo klankengol ving van melodie. Wij weten hoe hij staat in de loop graven, in het gevaar dat dreigt on heilspellend; wy weten hoe hij leidt zijne soldaten en met hen is, overal, ten allen tijde, en spreekt het zachte woord van troost en van doodtarten- den moedwij weten hoe hij zich buigt over het lijden van zijn arme kinderen, die werden geslagen door moordende daad van broederhand. Hij is in ons harte; nooit is hij uit ons geheugen, maar altijd leeft hij voor onze herinnering met zyn goede, peinzende oogen, schuchter en teer met even een heel droeven blik Als een kind, vol vertrouwen dat zag het sombere sterven van zijn liefste droomvizioen Niet tevreden met zijn reeds vol brachte heldendaden, dorstend naar hoogten van rijzend, scheppend licht; willend omhoog in den machtigen groei van zijn winnend volk, zelf kind van licht en verlangend naar het reine van hooge onmetelijkheid, heeft hij plaats genomen in een vliegtuig.... De dreunende zang der schroef klonk op over de vlakte en stijgend in ’t morgenlicht is hij opgezweefd, fier en stout, zegevierend heerlijk in het Evangelie van den toekomstdag, Niet bevreesd, even kalm en rustig pis altijd, heeft hy van ét 2:,- L~ pitaal met wiwt terug zal krijgen niet. Verstaat gij mij De bankier knikte toestemmend. De haat die hem tegen dien man vervulde, was to sterk om in woorden ujtgedrukt worden. „Welni*. als wij het daaromtrent «n» zijn, blijft mij nog slechts eene beuzeling over. Gij zijt bijzonder goede vrienden met den eersten minister van Italië, niet waar P” „Ik heb hem inderdaad eenige onbe duidende diensten mogen bewijzen...” „Dat ia voldoende. Hij zal zich her inneren en blij zijn u op zijne beurt ge noegen te doen. Ziehier de zaak: ik weet zelf niet hoe het komt, maar Italië i» het eenige groote I uropeesche rijk, dat tot dusverre geweigerd heeft mijne be langrijke werkzaamheden te beloonen. Ik wensch die schade dubbel en dwars into halen en de hoogste ridderorde te ont vangen. Gij weet, zij geeft recht overal, onmkldeilijk na de prinsen van den bloe de te komen en hem „neef" te noemen. Gij zult die onderscheiding voor mij ver krijgen niet waar F’ „Ónmogelijk I” „Uitstekend! maar dan ta het mij even onmogelijk u met mijn© mffioenen ta helpen.” „Maar wat mort ik aan mijn vriend ■jen minister «egg<® F' Hotw.'lld, w»t Ik Ma rel^- rlna belt verkmidl«f.” klrmk M onb- Van het Oostenrljkschc oorlogstooneel wordt uit Londen d.d1, 23 Febr, bericht, dat te Bojan het geschutvuur met lus- Hclionpoozen voortduurt; overigen» is hot i'UHtig. De Russen zijn voi goeden moed en oen der generaals verklaarde dat de Oostenrijkers spoedig weder uit do Bu- kowina verdrenen zullen worden. F.en cor respondent van de Chronicle, die aan gene zijde van de grens een Oortenrljk- scho officier sprak, vertelt dat deze er zijne verwondering over te kennen gal te vernemen, dat Ixmden nog niet af gebrand en uitgehongerd. Volgens de Echo Beige ta de volgende merkwaardige kennisgeving door de Duit sche autoriteiten te Luik aangeplakl „L’artillerie allemande bat la campag ne.’’ Hetzelfde blad meldt naar aanlei ding van de incidenten welke zich te Luik voordeden in verband met het af- rukken van Amerikaansche cocarde© door de Duitsehe soldaten, dat do stemming on der de bevolking hierdoor zoo verbitterd werd dat de bevelhebber der stad voor de gevolgen vreesde. Hij ontbood daarom Burgemeester Kieyer wlen hij, in tegen woordigheid van een aantal Luikscho no tabelen, zijn veronisohJldigingen aanbood. Zelfs spelde hij den burgervader oen carde in de Amerikaansche klouRen de borst. Te Gent, aldus de Echo Beige, ver schijnen thans do zes volgende bladen Gazet van Gent, Het Volk, Vooruit, Le Bien Public, Le Journal de Gand en do Gentenaat. Lenige der hladen zijn... laat ons zeggen neutraal, tfoch over de an- Gij ziet dal ik niet veoleischend 7,He* i» wel. Ik betaol q er work van te maken.” „Gij zult mij die belofte op schrift her halen.” „Ik ben bereid dat aanstonds te doen. ..l itslekend. Ziehier papier, ik zal u De oorlogscorrespondent van het Wiener Fremdenblatt meldtDe wor steling in de Karpathen, waar nu sedert vele dagen voortdurend de meest verbitterde veldslag aan den gang is welke de oorlog tot dusverre gebracht heeft, wordt met onvermin derde hevigheid vportgeaet. De Russen I atryden met den moed der wanhoop, daar zij van de tieteekenia der beslis sing bewust zijn. In do streek van Wyszkow her halen zij hun aanvallen overdag on dos nachts, hoewel zij ondanks hun ontzaglyke vorliezen niet hot minste resultaat bereikt hebben. Bij de Dukla- pas is het stiller geworden, sedert de tegenstanders zich wederzydsch in gunstiger stellingen ingegraven heb ben. Ten zuiden van Stavislau woedt een groote sing. De Russen zijn daar voor de doYde maal onzen rechtervleugel, die over Vadworna oprukte, in den weg getreden, om de voor hun Kar- pathenlegers zeer gevaarlyke verove ring der naar het Oosten voerende spoorweglyn te verhinderen. De berichten, welke heden uit deze streek ontvangen werden, luiden gun stig. Ondanks de geweldige inspan ning der laatste dagen is de stemming onder de verbonden troepen uitmun tend. Het initiatief van de aanvoer ders, ja zelfs van den- soldaat komt bij den strijd in het gebergte byzon-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1