ill No. 12718. 53e Jaargang. Zaterdag 27 Februari 1915. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Eerste Blad. 7D-A~ SS5 tELILLEWX IE 9000.-. et Leven, LAG. ft Verwoeste JPeoans.' Protectie. Brieven uit de Hofstad XTi.e-vx"ws- ezx -^-d.^rertezxtïe"blsud. voor &o\id.a ezx Oarcxstrelcezx. Verecliijiït dagelijks behalve 55on- eu Feestdagen. Telefoon Interc. 82. - .#waH Brieven uit Parijs. XXVI. iIf I- ’i Th 1 t aan krach- lH>ke»d werkelijkheid HODITISTIJK III. „\'u te (Wordt vervolgd.) Dit>nummer bestaat uit twee bladen. Elollandia 8 n. ith. Bond. 018 £88 Uwn, en MfdB. staal, ‘zooals wij zrtctat, ie feitelijk nog geen nood de Regeering genowl getroffen vatevs. do schoonste i füi In- llOc niet maar een dat. KÜ het d®. Mr. mei van ver- itot DKO* B2VIVU El HELMIN TE MUIKEN El HEEFT ■VEMNEMTL-* van i z<-Jon r li. zal gedaan from, omdat zullen Nederland nog nooit dan zal allee M<*lt dag- n zei - lot- Een beeld dar den oorlogHtoestaud g« - propaganda ie mn- proieciie. Op den zak «la ik, ik, ia een tcJsstd uw «hu elke hehb® - -tun het Kanaal* I&rmonie 10 u. reen. „Gouda”. Bouw- en Wo- indKConmilHHie At- kteur® mengeling had grtoerte Allen misvormd, zonder parspcrtlrt en groen. Doch roods rasta' man het voornemen ram nep hij. vol tawondorim mee«ter4tukketf waren.' J zijl gij toch Jfnl sprak .het Kapeiw n»‘ glimlach. „Ik/tan ovértu w tenter uchifiérij® de eer waardig zoiidt keuren in uwe naton* te prijken.” „Ik zal u aanstond» bewijzen hoezeer gij u daaromtrent vergist dit landwhap f I 25 1.50 I 50 .1.90 o -y ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. zekering tegen (laat het dun niet aan oiu uit een nood maatregel, welken ook, eenige conclusie omtrent de gezindheid, of, nog sterker omtrent de veranderde gezindheid van de Regcering te trekken, het «taal voor ons vast, dat dit, ah wij weer vre de zullen hebben, tocli zal gedaan wor den, en wei reeds htorom. omdat wij dan 3.L wne beweging zullen hebben voor protectie, zooal N< L’_.J hoéft aanschouwd; dan zal wat overtuigd ia, dat wij ons daardoor rW gebruik te wore-, tater *»n tering C rakrtijk beo. k*, «n in de »tad e« zoolang hij icier weigert. Zijn uitstekend. v olgem, garnizoen-dok ter. d komt heroek® ordonnau—ofilcipr g‘'*‘*gd, die hem en, dat hij reden tot k PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco (ter post'. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen l Berlijn <M. i»jikai Soenjate® der Chinteudip pan om de rich icn rcvoiuttonnm indien zij trouw ig, om in dezen van China imte. *re«.), Dr. A. E, IDEN, Dr. P.H. voorgoed de da.» zullen omdo®. tig pal moeten staan. Hoe toch zijn de feiten In de eerste plaats ia er dit. dat de Rechterzijde in vredestijd. in de periode van 1908—1901. toen onze verschillende bronnen van wel vaart lederen dag rijker vloeiden. bet aangedurfd hoeft d* kosten van de sociale ei zekering, van de ouderdomsvoorzieniBg in de eerste plaats, te doen dragen In hoofdzaak door de kleine luiden, teuten «e wist, dat eene Is-lasting naar draag kracht daarvoor, de talrijke conservatieve elementen, waarvan ze hel hebfam moest. i spoedig van hen zou doen afvallen, ze hun in de armen wareu gevlogen, aan de Meester'* complex van -di en indirecte lielastingen te ontko- Lagerhuis, tot de Rq hte vraag SMOOOj, n,. hij uw brtBw- i gras. Ir,»* te Twkrlj- uxmbche vraag. bet vorkric IM Sir Mw. (J„, Mnne*. wij ¥01 lijs (ras twijM rbij drae «eiMcli de vredravoor- Toejuiehliicra.) lo am het on windige mij wél- dub- zijn al» iedere ver- - voor het Im- Wij voor on- kunnen het streven van het Rotate Kamerlid Van der Lande niet an Ier» hosehotldWen da»! ais oene. van de vele op gingen, om van Iwuik te maken om ken voor maar den ezel meen I uiilach spreekwoord. Uew poging niet alleen; er ui aai regel door die in strijd waa wet de door haar in gewone lijden gehuldigde beginselen op itonoiuihcli gd»ied, of de proteclionwten ‘Ne kipp'ju hij. om daaruit ,1 muut te slaan. Zoo is Jled met JteC ttao» begra- de uitvoerrechten, waar 'tionisten met CCLV. Hot duurste kind ip de g<wnrente4iui*- houding ia het onderwijl. I n vooral *•- dert de sohoon». nttvWMg te gedaan dat wij leven in de eeuw van het kind, te hei naar hts oordeel van velen pa» erg '>e»t als liet erg duur wordt. In de re sidentie te het al een buitengewoon kort haar kind. Voor on» kinderen te Het beate nog niet te goed. Insdt eenmaal een bekende paedagoog gezegd en het Haag hChe geim*«tete*tuur brengt deze stelling tot in uiteraie (XMiHequenÜe in praktijk. Len school van twaalf klassen, plaat» biedende aan vierhooderd en vijftig kin deren kost in den Bug niet tnind**r dan 160.000 gld., d. w. z. dat iedere plaats Iriehonderl vijftig gld. kost. Aan rente in aflossing een jaarlijksch bedrag van 28 gld. (Jlt de salarissen der onderwij zer» berekend wat ieder kind voorts koat, komt men op een liedrag van 12 gld zoadat alle» tv namen een schoolkind I to 's jaars aan Rijk en (temewnte te namén kost. Wij kiinucu dan zeggen, dat Ai- ouder» die geen schoolgeld te'hoevcn te iwtalen s jaar» een hwlrag van 70 gld uit de overheicteHcbatkist cadeau ontvan gen. Daarmede krijgen z.e dan eventuwl nog kleeding. schoeiaal »n voedsel en Isel recht pm praatje» te maken tegen d»1 on derwijzer» als ze hun lieve spruiten niet mét eerbied en OBdotWcheiding Indian- delcQ. - te een juweeltje, on Z0o mevrouw er zich ontdoen wil, bied ik er zonder aar twintigduizend franc» voor.” r.De som schijnt mij fate-lachtig hoog toe maar wanneer wm kenner zooals gij dal -teek zoo hoog achat, blijft mij niet noodige (sliclil moeten worden. Ih- feliouw voor de Tweede en hór aoudi-n er negen departe- het Hoofdbestuur van de Ponk en nog enkele au GIHIMHE COURANT p RIJ S R A 5 V K IIT ÉN TI RN: Van U-5 gewone regels met bew^snummer. f 0 55 Elki regel meer By drie achtereen volgende plaatsingen worden deze letten twee berekend. ümnstaanbiedingen per plaatsing van 15 regela f0.35 b(j vooruit* iM'taiing, elke regel meer 6 eta. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en -Eanden naar plaatsruimte. de Srn-z wa» pijnlii door bet befdnit zfl <t re plaat» varwierf, <IU land, dat zijl'- landbou» producten ddw WtHcnschappelijke intenidevc cultuur zag Vertienduhte-ld, en welks viH«stapel en zdivelproducten wcr<*ldrenoinmte> hebben, dit land, laak zij m-ne lite-rate tetodotepolitlek. zijn uitvoerhandel lui den hMgateu Woei zkg komen, meer dut ooit aangewezen zijn op helder i»zicht en groou- t-uergie. Hol der inzicht, om er bij ja zijn, ate na «ten vrede duizendm plaatwt door dm ooi log op de wi'rvidmarkt leeggekomen zullen zijn, in te nemen; groote energie, om aan Ie grootsche taak, die dan te vervullen zal wexMi, het hoofd te bieden. 1 .ainlendiglieid, gerntw aan geloof in «•igvn volkskracht, benauwdheid, dto schHviachje in d»' Imnd angstig doel va-u houden als de grootete kalieljauw om zoo z,'gg'‘n voor it»s grijpen is, «ullau dan dom vragen pin ’protectie, maar «wn energie ate (Me onwt Vaderen, die d« t »OHt-Indtechc 1 ompagftic oprichtten, ’leze verontwaardigd tam afwijzen^ onto hulpmiddelen zullen groot genoeg zijn oiu alle» te betalen, waarin wn klein land groot kan zijn, sla we maar zonen zijn \an de Moucheron en Lemaire, en ntet 'IUI do 18de eeuwers, die er niet Op lilt durfden gaan, maar door ljeura»pel en natuurlijk tevergeefs trachtten te" ver krijgen, wal 'Alleen den energiek en man in «ten school valt. hardnekkig, maar Mj het afccheidnoDMit, klopte hij I manuel <te Josach vertrouwe- hjk op den sehoiuter en zeide ..Om u te töom-n hoeveel vriendschap ik. niteh^gr-nstaande on» gesprek, voor tl blijf gevoHnn. noodig ik u morgen hij mij te komen <>ton. Mijne vrouw z<al u daarna hare laatete achiMorstukl^n\aten zien.” v L lien volgenden dag kwam de hankter op bet te-paalde uur bij hem. Men haH een sob<‘r middagmaal de afgev;jardigd<- klaagde steen en be® over deslechte ti}ien. «11 na liet deaaert geleidde hij hem een .soort atelier binnenwaAr eenige al- grijselijke doeken op schildersezel» prijk ten. Men zag aanstonds dat de zoogt imam de kuiialenare* nimmer 'teckenen ol gras- e (te «luwe hen ra- zijn |pwÖtee Ig uit, dat even als j om i recto men. I n daaraan heblmn alh' democraitecbe ie -tementen van Recht», zonder blikken of blozen, meegedaan, Van Vliet. Aallwr^e, Pastoors. «UZ., onder aanvoering van Talma, die eons quantum iimtalus al» Ulo' op den naain christen-demoeraat ■Ion hoogsten prijs stelde. Welnu, mot dit Mt voor oogen, hoeft num waarlijk niet te vragen, het na iten oorlog zal gaan, als alleen die sociale verzekeringen, ook de 275 imllimm of moer, de pacifi catie op onderwijsgebied, de verbeteriag van de tract (inent en der onderwijzer», d«> noolzakelijk gebleken verbetering van onze w(i*rinacbt. ,in de eerste plaats door invoering vAn den algemeenen dienat- pliclH, aan de or<te zulten komen. DAn zal num h»*t zei!» uit monden, waaruit dal vroeger niet werd vernomen, te hoe ren krijgen, dat hel budget niet moer In «vodwichl zal zijn te krijgen, zonder vepe bijzonder lielangrijke verhooging der in- voorrechten, die dan al» „droeve nood zakelijkheid” zal worden geschetst. unlers over dan tmjn tegen oordeel op f« schorten, en mij gewonnen te geven. w ..Iteken inliissclHm op mij, zoo Ik u op mijne beurt met Iets genoegen zou kun- idm tam.” I n veertien «lagen later %temdc hij ten voordocle van d<« nieuwe letming. ’Ih» wel ging op glansrijke wijze door, en gra vin de Saóz omhelsde l>ij dat bericht haar echtgenoot en mompelde mte tranen In l«- oogen „Ik alleen peel lKH'VtM-1 deze triomf u gekost beeft, maar den dag waarop ww arlieid voltooid «tel, zult gij u Mfi boot» to-loond aehton.” Ite grijsaard mtadde het hoofd. „Ik weel hte niet.’’ gaf hij mei spanning ten antwoord, ..maar vaj oogonblik af. waarop ik tijden gehuldigde beginselen .-.•onoiuisch g<èi<^. warep er al» Hie kipp«;u hij, om daaruit »«ter bun steilte M h.0. gj»cllie« ven ontwerp lop van (te protectioni»ten met doorzichtige Is'doeling verklaarden, dat zij het zelfs niet zouden Uwhhen aangedurfd. zoo ge schiedde het mei de ,10 ptfreent favoor- reihten in |tet oorspronkelijke ieeninga- ontwerp-’l’iétib, waarvan do heer terliaan hij interruptie verklaarde, dat de verdediging daarvan door den Minister was... prachtige propaganda voordejpro- K'teioniHten in 1917. Verheven politiek m dat zeker nite men heeft bij n o o ftaiaatregehm nooit te vrqgon oi degnen,. die> ze toe paste, streng op eigen hegiuaelon.' heeft gelet maar slechte in hoeverre de nood hem zulks mogelijk maakte dit te tam; al ia bet iiAtuurlijk plicht voor (te Kamer als ze meent, 'dat- o n n o o d I g gezonde econo mische liegfaaelon in het gedrang ko men, daarop te wijzen. Maar aan den an deren kant heeft Minister Treui» zeker een zeer waar wooM- gezegd, toen J Inj, Krr gdegcnlMid v an de Beurswet, de eer ste noodmaatregelen door deze' Rcgecring genomen, opsouunonde. noodmaatngelen die zt*ker van de meeat kragae staats- voogdij spraken, daarvan’- ztede Mijnhdbr de oorzitter, zyn deze luajMregek n so cialistisch geweest Ik weet het niet, ik had geen tijd om. daarover te donken.- Onze propaganda kapte zich du» van mirt af aan tegen dit drijven» Hte slagen der leenlng. die meer dan bel volteekimd zou 1 mogende had ingeschreven voor het Im- Irag. dat bij gedwongen h'énlng van h«mi zou zijn gevtaagd, heeft geleerd, dut wij ons over ons nationaal vermogen nog ulet ongerust hebben te. maken al» de raming juist te, zijn er trouwens Jaren geweest, WAarin ons land, enkel in Ame- rikaansebe «peculatiefondwen, een hedrag lirt zitten, dat Am juist geen mijlen ver van dat cijfer van 275 iniliioen af was. Maar, zuil® o*^-‘ hulpbronnen steeds rijkeé blijven vloehik dan willen wij «Is .>im «ter landen, waardto de kneifflfcdg oor logsvracht zelf nirt iv'cft gedrukt, on» in <te ajf«reerst«‘ plaa^ te wachten heb- li?n vtlor maatregekm, die ons internatio naal jfverkewr lieldnuwren. Dan zal dit lanV dat wel niet in de eerste plaats va^de industrie leeft, maar toch in zijn Stork, an Houten. Van den Bergh, Van Marken «i zoovele ander®, daarin eene '‘"l’octh gruwde zijn fi«v en edel gemoed, telken» als hij zag hoezeer de bankier ge lijk had gehad. In den aanvangltad htj g» weigerd te geiowven dat een iecfrr voor het gouden kalf zou zwichten. Ozeker, hij was, evenals zijn vader, met hart ziel aan het keizerrijk verknocht geble ven. en droomde nog steeds van dim dag waarop de een of andere Bonaparte tot Frankrijk zou wederkeer®, en aldaar (ten standaard met den adelaar zou varheff®; maat} hij geloofde in de - strenge deugden der manmn van de republiek. Voor hem Meekendi het woord republikein, wewm dat onbuigzaam trouw <>M hrt twghiael van ®rlijkhcid en trouw zijne liefinsel® teaateman dm wi-eldc van koning® schuwde. »n Aich verliief op zijne moede, "als op hrt grootste bewijs 's land» geld® hem door de vinger» zijne l}and® achter te lat® I’arijtt, Hi Febr. 1915. llrtA klinkt paradoxaal, het lijkt «wn lm patting, té Hpn-ktoi '»n de zegenlljgen xan d® oorlog. Toch, deze wrcctte, al -elm wrtljk*» door duizeuden tieudulzen I® vervlo<>kl(’ oorlog heeft minsten» één uoile uitwerking in Frankrijk gehad, hij lueelt uitgewerki wat moralist® lij- gttataten in tientall® jaren niet gedaan hebben gtkreg® hrt verbod van tal ui‘(dSlUviTk>iop. De ,,fe« mei 'te gro®r og®“ wordt inwdoogwnlooa hrt land tiitgt«jaag«l. zij moge clderu hare strlkk® prrttai. om Frankrijk h hél voor goml met haar vorik’rfelfjk® invloed gedaan Pr wet, waarin het Mtcllige verlmd I® verkoop van al»dnth vasth-gt is mH v ta wimpel doorgegaan. H<hrtd®<' depulés hadden «»r graag t c«>n het V(l*hod aan vastgek noopt lubricate' van atelnth ui van d® koop van alle imagelijke aperitifs. Mtters n 'tergrtijkr. Maar minteler Rlhot. ta Mljklmar bang w fw tot het dekset h(in wel 0®» <»u"~ h-u» tem valton, wanneer bij lu-lpzw *te uit Ie kan wilde Im-I>Im>ii, immTM umtigheid en geduld aan Dto apcrUifa koqi'ii ook wel «on» aan ie Imiir». zrtete hij. en wat de labrteatie \an alsduih aangaat, chacun pour soi. Pul is natuurlijk waar Waniwr au U-re lanJ'm hrt voorlierld van I rank rijk volgen «m d® verkoop, beter nog den v.rvoyr van ahrtnth verbieden, !i««I>Ih’u «1« fabrikanten vanzelf nirt» meer te dm u vu mm'ten du» hun luiteijf wel stak®. in de Kamer te <>r gezellig gebabbeld over dr vraag ol het iiood/.aki-lijk te Km k--z*-gdv fabrikant® v® M-hadvloosstvlliiitc it.it te k®r®. Hel meertmd’i’l huoiicr hoeft met de In veel udlllovnen zou ko*t®. zou al geld gvatok® in A' Hoagachv grtsmwdi gruot®tad“ verloren zijn Vele andere in- tvlHngen tn den Haag zouden zich heb- lam In te krimpen.® 'tat alles tenslotte om o® «hmkteeld. «tal slechts op o® tirth* IsTiist. Het I» on» ten «vu®a»ato onlwgrljpelijk hoe iemand met ®n greintje gezond wr- umid ntet onnridtalijk herh ingewi® welk n .lwna»hii<f htj ging vcrkoöprti tam hq h««t taiklwvld opjiertte om de Rng«»' ring «te* lande in haar gctael te laten verhuis®. Gelukkig d®kt zooal» wij remta zrt- niemand er over hrt verhaal van Verkoutcr® Icrtt hier en daar in hm Haag reu homerisch gelach vrrwofci. I'at is hrt ertiige gm-te dat hrt heeft «litgpwerki. Wij hvblsw hartelijk gelach® Frun dte red® alle® houd® wij On» oor dé’ grappige taikhmid® van teuten fet-acht® schrijver um zveitor aanlicvoleii HAGENAAR. Onlaug». hu lt Mrt Vwkouienm r*ii te* k«-nl A msterdamschj* a«hocaat gtuu. breven. Ia| bet gewvmwhtótoa zijn den »«'U*I der referring van tem) Haag over tv hr®- K® naar AmsterdHru. Dat wa» «te hoofd stad de» Rijks, v* venting «ma. «mz. Al- te» »a* er vooraaangeweseu dal te- Re ferring niet lang® «laar in hrt ..dorp” d® Haag zou biAkkvcr®. doch met pak «m zak naar Amelerdam zou vt-rhuiz®. NatuurlIA ltl «ttewl Ncdwtead niemand ianhalve deze Mr. in te’ recht® die er over denkt zulks voor te stelten natuurlijk zal er ge® reg<s ringshaar op «enig rvgimrlngiteoofd «•én Ms-onde ovfr «tenkni, maar toch te hel wel mm» aar dig na te gaan alleen maar wat die.ver huizing zou kosten. Ir zond® in \ui-'t',Fdam de geitouw® halve 's-n^s'-l l.erau» k"i«t ment®, rijen,, de ltok®kamer den* inrichting® overgebradit moet® wor 1®. Berekend naar hrtge® het nieuwe ge bouw voor Hhm®landschv zaken voor lAodbouw, di» 1w‘M® in aanbouw zijn kost®, kunmm wij de totale kosten van al dead geitouw® gcnistelijk schalt® op veertig toillio® gulden. Dan zoud® alle ambtenaren t«-n getale van zeventien honderd moeten verhulz®. Zij zouden allicht teg®im'tkoming in bun onkCsi® vragen. Geef ze alten 125 gld. dan fa dat glte® repte lW<w mtllloen. Zoo. zouden wij kujui® doorgaan De Lambt- dr tikker ij zou stellig ook mee moeten, te» Koninklijke B^bliotliwk ook. Het bureau voor te» Statistiek, hel Kabinet der Ko ningio, hrt bureau vaiu tem P®stanraad. van dm Industrwhm Eigendom, de topo- grnpluwou* inrichting nog lal van a|i dor» huns» ti x. zouden nirt dau met z«*er veel ovtwlast in (te renideulie kunnen Mljvcn- Al» m® nu al weet ta hrt hinderlijk wordt gca< hl dat de itijksverzekeringw- baited en de Kijkspostspanrf>ank in Am sterdam gezeteld zijn, begrijpt iwn 'hu dan ook alias naar Amsterdam di«mite te verhul»®. Behalve dat nteuw-Iranw enorm '»m aan aan te- keizers veraf ar- dat wa- g.«letem, zonder ®nig goudpoeder op fdie geen groótcr trots k®de dan lot zijne kinde ren te kunnen sprak® ,.Ik hch de op permacht uitgeortimd mij zelf z®wel afa ii kunnen' verrijk® de sch adelbrief di«-n ik u nalaat is dat niets bezit.” En voor c® zond® zij hunne be dienden of handlangers om hot loon voor hunne eerloosheid te lat® ophal®. De minteter van •handbï nijverheid was «en der eerst®. Ootar d« wlksn-rtag®- woordlgers war® «mkrt<m, voprzirtHig genoog om *i«te nirt aanstonds gr wonn® te g.-vun. E® huaiwr weigerde zrtfe Ïk'-I'IUM" Ziedaar de eeuw van het km«l in op tima forma En wat krijg® wij voor de jsar lang 70 gld. Wal zijn de rcmtltal® i nfln. daar zuil® wij maar nirt over spreken, want «lat is dlepdrowig. Jaren lang kregen wij op ons krantrnbiireau ifi'- r«-gcld toev oor van jong®» die de lager»* school zoo juist ha«ldrti afgetoop®. Kerkte- versch hrt gelsmrdo «m enkel»' maat ■tal zoo n »i maal 70 gld. leerling zijn ua«m zonder fout® kon schrijven Finfin. leve de eeuw van hv< kind! W’ij zijn pa» aan no. 15 van die eeuw Wij houd® maar moed dat bij no. 99 waar voor on» geld wordt geleverd. Karei geweest maar zijne vtteeering voor detf roemrijken’ grijsaard was zoo gr<KM. hfj ^jch poogde te doordringen van hrt f® dHt de, belangen der eerste aandeelhouders tot eiken prijs verzekerd moegten wortai. ^ij. die cv®ate graaf Ferd.taawd «tocht» een man van studie was, en lioegenaamd geen verstand van geldzak® had. gt> v ortde een natuurlijken, maar voor liem zelf ®verld«prltor® afkoer voor de fi nanciers. dw Meteis met mill ioen® scherm- d®. zoo goed gebruik wfat® te ma kel/ van den <iood waarin eem* maat- schappij lijddijk mocht verkeer®, ('or- ueli» Haru har® de J0Mch wawn voor tam levepde raadsels, die hfrj niet poogde te doorgronden maar de teer- mg was geworpen er viel aan ge® terugtred® te denk®, gelijk een trouw r soldaat, die veroorlooft (U>r^ woord of geliaar fe\®npn tP d" liandniwijze van zijn aanvoerder’ Ixwr. grioft. muta-wien» hij zich Ijlindeling» aa« de geregen v«o l«i gnomen liesluit. al te goed”,1 ,nrt een nrtlerig® overtuigd dat fcij ge® waart” ..maar tot middelen de toevlucht nam, faz hrt toe gaan schijn® alsof <«r ‘c® vloek op do onderneming rustte. Ik. die te voren nooit getwijfeld tah, vraag mij voor hrt eerst af of Jfrt Kanaal ooit voltooid zal worden.” „Dat fa erne zwakheid waartegen strijd® moot, Ferdinand. Gij zult geld spoedig toe zi® rtrooimm. en gold alle® ontbrak u tot de zegepraal.'' „Ja, maar <*r ‘is iets ‘dat mij schrik' aanjaagt. Indi® Ik baron do Jo»ach niet tande al» ®n eerlijk man, zou ïk bij dag® grtoov® dat wij in handen van^ woekeraars zijn geva(l®. De efach® v»4 di® f'orncli» llartt iiem®. steeds in om vang toe. ïtatgene wat ik mrt ten ban kier fa’ri'kend had op hoogstens twintig mlIIkmii, kost er ons nu reed» m«'»'r dan veertig. Ik Imij Imng «lal hrt rtml bult milliard zal fa-dragrt>. «n wat D« nieuwe lo«iung zal Idjna gctael verstond® wor<hii door dogen® (Mc hnnt litilpo»! sluit®. Begrijpt glj.ntet dat «lu 'l« iikbrt«M mij van outzrtiing vervalt ‘f De jong»» vrouw poogde hetn gerust Ie steil® met «te verklaring dal hij zich ijde le schrikta-hten voor te-n gevat taalde, maar Ferdinand de #u«z blèrt in zich zelf gekeerd en somlsT en deze atnmultig gij gMMi<|«- nog aan. tam zijn zoon wel g«- i‘iu J^Sngen was hom. na verlooji van ze k< r^fi tijd, t««'Wteenn® dat het vortrou- wet» van hrt ipuhliok geechokt schoen «11 ■Ie gekten nud dan zeer langzaam -® afa hrt ware aZrzrtend, binnenkwam®. v Hij liet manuel «te JoHach ktaum ijgde lirtii tem «toestand btopl. .Mijn waarde gnuif.” «prak deze rijn iMiuoedtgend glimlachje, „gij ii alles ond«-r e® vort lo hoiuImt licht voor. Het hanArt shchfa van i ven af hrt geld toe te zhm vloei®, «lat te« Hmigg votte^k®d zal zijn.” .Van mij?” vroeg te» grijsaard onge hrnvig. B «,4a- 1 w naam hertt een toovcrklnnk 1 »r het^-imhliok Ix hond,® maar ■»«jr*Tieeft ook Is-nijdar» gevonden hrt onvermijdelijk gevolgrtwi, grootheid do wangunMtIg«m uitgertrooid dat gij te x«ml waart. nog inrt de zak® van F... taoKKton.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1