II Jl vl II Blad. kkerij me. I De Oorlog. I rNo. 12719. Maandag 1 Maart 1915. behalve Zon en •il Telefoon Interc. 82. Ixt. - «f FEUILLETON L I tiN's Inkt jk 'de BESTE 'SCHADELIJK HOLLAND. 'iïarwoosfa £avans. li .Mij BIT 1 I, ETie’vi/ws- -(^.'d.’ver’tezxti.e’blGud. voor Q-oixd©- ©□©- Verschijnt dagelijks t Gouda.’ 53e Jaargang. - Feestdagen. Telefoon Interc. 82. f itgevers A. BRINKMAN EN Z00N, aV' dh ie communiqué van ftq- irdt gezpgd In Argod^ie heeft onze a^Hlerie een vijandelijk nHi- H nitiemagazijn bij St. Hubert ip de lucht i doen springen.' fn het bosch van Ma- 4Aancourt hbeft de vijand een onzer voqr- uilgeschoven loopgraven met brandende vloeistoffen overgoten; de loopgraaf werd bijgevolg ontruimd, de soldaten die daar in waren ontvingen ernstige brandwon den. In de omstreken van Verdun hoeft onze artillerie eenige vijandelijke kanon nen vernield en 20 munitiewagens in du lucht doen springen, vernietigde een afdeeling troepen heel kamp uiteen. i n tation hefift I <1< 60 illenJ 1 i eener vrijwillige ontscheepte Fransehe 28 van Van Engelsche zijde wordt d.d. 28 Febr. vroeg zij. ongerust wor- win- op gerekend vopr- dat ii maar (Wordt vervolgd) ,n monsters naangaandë Eon beeld der werkelijkheid bn on- tevens 1 het Is be- loop- Vrl en nacht Herin- van nen, maar lang niet alles, ven met de een llll'tl I de an noomd, A. f*1.25 1.50 nu eenmaal groot e een rijjfl diife [trill Bl« tation aan- l an k öjl!' 'ebr. r A meldt iel zot te nn-alleö |lfll'011)1 ■ncourt B'! «ij Bve vi* voois »k ^aar- wordt hoofd van als het geld in de kapitein over Het wordt verdwenen, toon, ooron Bakkerij te dat de heer GOUDSCHE COURANT. 'erft 1 jonen en l door om geweld aan te doen. jvn eh| 250 mai| gevarigei^WO v< ijlen Wm|icliinegewer<m en Ipr-tf’ijj |di-. den Westelijken d’ 'W'‘n V". <i hjtyid uit hun steilini im-leeftijdl7jaar. im-leef tij d 25 j aar. niets anders, geweest, zoons was.” ..Ja. maar de laatste maal ■‘dat graaf Karol er was, dreigde het werkvolk, zon der de minste aanleiding van zijne zijde, hem te verdrinken.” zeven uur roept be- jas ge- hebben. Het zal u alleen eenigi lijke vermoeienis kosten, en ik gij daar niet tegen opziot.” i communiqué vi)n lij Dixinuijen ver- llerie twee veljl- ierie en vestigde (■oever van den irierp bommen i op Ostende. Lr Keerden Reimi dA wö onfc up Noorden ten m-leeftijd 20 j aar, im-leeft. 29 jftar. >ten >OR GEMEEN- NIGING, Tnrf- 1. ZÓÓN. J. DE, tkers, Turfmarkt m-leeftijd 19jaai. im-leeft. 25 jaar. reeds z£er vol- kunnendq stoken) im-leeftijd29jaar. m-leeftijd 16jaar, im-leeft. 17 jaar. n van een brief- m aanneming der 50 I 1 ttendood LLEM KRAAL, jrardelgt »Ue i één nacht, adelijk voor huis- 10 cent bij drogisten. ,1 van' l’aar-y L6! (teel l her-| PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewysnömmerf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 66) Zij hebben er op gerekend dat gij woorden niet logenstraffen zoudt van hunne kuiperijen Welnu, niets is gemakke- Het I) ui tsch p conununiquj Febr. luidt -* Ten N.W. van Grodno waren gilleren nieuwe Russische strijdkrachten opgetre- hnnne omdat gij niets zoudt afweten. L.v.-v.» lijker dan te bewijzen dat zij u belasterd lichftnM}, ik weet dat PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd ZondagsNad ,150 <33 Idem franco per post tj'.H) -R Abonnementen warden dagelijks aangenomen aan ons BurMu: K, Markt 3|tbij onze Agentenden Boekhandel en de PoslkantoiitfH. va* Perthes. Sedert 10 meer dan 1000 Duits^ In |het FraqJchi terdaggvond wdi” luidt vin 28 •14 vijatui voort. ,lWe i vang afgtijfdagei (fien N. U Verscheiden ahdcliike h gAniWlivalp lit k ten direij® sm-rtiër. W ■14 iplansi 1 &4vd B^lopvilk rs| door wt van 20 K..M. teruü vijands oèn overqn mis* ycnzijio in dé ..Dat was hel ook; maar ik hen slechts ten deele geslaagd.” ..Hoe dat vroeg? dende. „Gij weet zeker dat ik hedenmorgen bij den graaf ben geweest „Ja mijn echtgenoot, die niets mij verborgen houdt, zeide mij o< om, en ik heb uw deokbeeld ten) z<‘e*Mar’ toegejuicht.” „Toch hen ik nog «Hechts ten halve geslaagd, mevrouw, en zoo de reis van Ferdinand de Suez werkelijk de vruch ten wil afwerpen, die ik er van ver wacht dan zal hij nog een offer moeten brengen, dat hem, vrees ik, voel zal kosten en waartoe alleen een verstand als het uwe hem overhalen kan.” „Maar hebt gij hem dan de volle waar heid niet gezegd „Ik durfde dat niet te doen. Vreemden kunnen zoo moeilijk dergelijke wondkm aanraken zonder ze te ontsteken maar gij zult dat met zachte, liefderijke hand weten te doen, on daarom reken ik op u. mevrouw. Ziet gij. de room van uw echtgenoot blijft ongeschonden voortleven; men koestert de diepste achting voor hem en de zijnen; maar men is de vol tooiing van het kanaal zoo langzamer hand gaan beschouwen als een hersen schim. Ik weet niet welke domoor uit Columbia is weergekeerd, met de mcd<- deeling, dat de werken zoo weinig ge vorderd waren dat er een mlllioen in ge stoken was. Welnu, die dwaze taal hwft incarur gevonden, en hoe wilt gij dat on- J der dergelijke omstandigheden de kening volteekend zou worden „Maar gij hebt immers terecht aange wezen welk een machtigen invloed woorden, zoowel als het optreden, mijn echtgenoot zouden hebben „Wij zullen daardobr reeds veel Men zal blij- gelooven dat graaf de Suez liet op de hoogte wordt gehouden van hetgeen zal hem vol hem als een den numhfer 47 gemeerd ligt. Uit de boot komen et nog mannen bij. Eindelijk dus, zoo begint de kapitein. Over dertig ge zichten gaat een glimlach. De boot had tot nu toe slechts proeftochten giedaan en was op de werf nog oens voor de vuur proef nagezien. De uren voor hot ver trek zijn kostbaar. Men moet zooveel v(lorraden inladen voor machines en men- schen als het schip bergen kan. De com mandant gaat met zijn Fwide officieren aan boord, ken matroos geeft hun een werk pak, wadrnice men in een duikboot altijd rondloopt, oiidat men na Iedere aanra king van de van olie druipende muren, deuren en trappen de vingers moei af drogen. De deuren ^ijn nauwe, ronde ga- lep. Door een op het achterschip klimt de kapitein langs een smalle loodrechte ijzeren ladder in de diepte, die electrisch verlicht is. De lucht is döor de olie zdo zwaar en dik, dat zi j 'landrotten op de longen drukt, ofschoon het luik open staat. Aan boord! ademt men die als zui vere ozon. Ook als alle spleten gbelö- leti zijn, dan doet hier achter in de ma chinekamer een groep haar dienst inspanning van alle zenuwen, omdat manpen weten, dat slaperigheid of misgreefp dertig menschen het leven kan kosten- Voortdurend döor hun aangestoo- ten slaap in de hangmatten een gelijk aantal ihatrozen, die zich niet laten sto ren door het geraas van de machines. Iedere ploeg werlit vier dur. De ruimte is ongeveer drie meter lang on is zou smal, dal een man van middelmatige lengte met beide handen de zijwanden raakt, als hij zijn armen dlechts half oplicht. Een net van geloidingsdraden. een warwinkel van hefboomon, handvatten en instrumen ten draagt het holle dekblad van de grijze sigaar. .De kapitein onderzoekt alles en wringt zich door het gat in de voorwand van de commandanten-plaats. Daar doet onder de vaart de leidende ingenieur een veelzijdige dienst. Met weinig personeel moet hij buitengewoon ingewikkelde ma chines bedienen en vaak herstellingen d'oen. v. aarvan het bestaan van schip en be manning afhangen. In de toren laat nu de kapitein weer zijn onderzoekende vingers over alle hef hoornen en handvatten gaan. Het op ••il neer gaan van de periscoop wordt geprobeerd. Door het torenluik, waar van de deksel bij het duiken het laatst gesloten wordt, komt de kapitein op de kleine brug, een driehoek, dat onderweg hem, den wacht heb benden officier, en dén man aan het roer plaats biedt. Twee nachten lang kan de bemanning nog lan ger dan gewoonlijk slapen. Dan wordt de kapitein-hiitenant bij de flotille-chef ontboden en krijgt hij lievel den volgen den morgen uit te loopen. Den volgenden morgen om komt hij aan boord. Zijn «tem dertig man bijeen, als hij het eerste geeft. Zijn oppasser geeft hem broek van zwart leer met wol voorts en joeg een ge in het Fransohe avond-communiqué wórdt nog gemeld Een Duitsche aanval op Bécourt bij Alliert werd oogenblikkelijk verijdeld. De vijand wierp 200 granaten op Soissons. Wij hebben vorderingen ge maakt op het gehee^ front in Cham pagne. Onze winsten, gisteren behaald ten Noord-Westen en ten Noorden van Beau- Séjour. vertegenwoordigen 100 meter loop graaf. Deze werden heden nog aanmer kelijk uitgebreid. Wij vonden 200 Duit sche lijken, alleen in één loopgraaf. Wij hebben in Argonne 200 meter loopgraaf veroverd’ ten Westen van Bourevilles en lioreikten den rand van het plateau van Vanquois. Een Duitsche aanval bij ('hapelette in de Vogezen werd afge slagen. Het Duitsche communiqué vanb'ï Het groote hoofdkwart» Februari In ('ham,pali ook gisteren zyn M werden in hun l|| ^,,‘n. Ten Z. van Mw jvan Verdun) bestorm^ wie 'achter elkander li£gl Wellingen. Zwakke Frenj^ie tq- Imi mlsluktpn. Wij n£»em/5óÉ- iels zoudt maken steden v bepaalde zoudt Ken SU te geven hebt voor het welsla gen der onderneming.” -.Het denkbeeld is niet kwaad zulkm zij mij geiooven -Zij zullen u slechth behoeven te zien (,n te hooren om overtuigd te geraken. 1 weet niet half hoe groot de geestdrift 8 welke men over algemeen voor iw persoon koestert. Onze landgenooten geioelen behoefte bewondering te koosle- ren voor hunne groote mannen en er zijn den. Door onzen tegenaanval werden do Russen teruggeworpen In de voorste stelling der vesting 1800 gevangenen ble ven in onze handen. Ten N.W. van Ostrolencka aan don 'Omuleff werd een vijandelijke aanval af- gfslagen. Voor de. bvermachtige vijande lijke strijdkrachten, dïe van het Zuiden ou Oosten op Prassnysz werden gericht, weken onze troepen in de streek ten N. on ten W. van deze stad. Ten Z. van den Weichsel niets nieuws. ün Polen en Galiciö. Officieel wordt uit Weenen gemeld d'.d. 27 Fobr. Op het Poolsch-Gallicische front hadden hier en daar levendige artillerie' gevechten plaats. In do Kfirpathen is de algeméene toestand ongewijzigd. Op het gedeelte Toecholka-Wyszkow wordt hevig gestreden. Hier werd opnieuw een aan vat ‘op onze stellingen in het Opor-dal na een «verbitterden strijd, met zware verlie- zq» voor den vijand afgesl^gdfl. Het aan vallende negende Finsche regiment Het 300 qooden en min^tehs efenwoveel ge- wond*n. hij onze ‘stellingen échter, terwijl 1 7 W niet gewonde luamsohapven van het jegiment !ijrijgsgcvaug|ri getqaakt wer den. De met groote hardnekkigheid plaats hebbende gfevechkin in Zuid^Opst Gallciö duren voort. I f Aan het Zuidelijk F|*ont. t $Het u’urksche hoofdkwartie^ méldt d.d. 21 dezef: door de beschieting met zwaar geschut beschadigden dé vijandelijkc sche pen on»' daneUe® t "wij frf&lijs' 1> dooden >ok haden beschie^ng voort. Zij des namiddags buiten onze batterijen terug. Don lOen Februari ontscheepte een Fransche kruiser aan de kust van Akaba ongeveer honderd soldaten. Na een ge secht van twee uren nam de vijand on der verliezen weer, de wijk aan boord. Ondanks ,do hevigheid van zijn kanon en machinegoweorvuur. hadden wij slechts drie dooden en drie gewonden. De krijgsverrichtingen ter Zee. in een Duitsche duikboot tegen den vijand. In de Duitsche pers geeft Otto von G o 11 b e r g een schildering van het uit varen van een duikboot. Ij 47 gereed maken voor de langst mogelijke vaart I zoo luidt het bevel, dat de kapitein van de duikboot ontvangt, als hij 's morgens om zeven uur op de werf komt. Van de oude korvet, die de be manning der duikhooten na hun ver moeiende tochten tot een aangename ka zerne dient, ziet de kapitein-luitenant zijn manschappen aankomen. De troep houdt stil op hel sternen hoofd, waaraan het slanke grijze vaartuig met het zwarte Vt); nFhettiSl hun Inpren IüFi LV Onze aanvalr berdlwÈ: ■j—Brenienil^—- ten w M tejj O. t'elle^ M vijtyd ,owr een beter én <$nl piepte ■rongéh. pogfogflii vei^verde' plaatsen t<) Ktén ónder ^awarel'iiVM1! Zujd^kce Vogezew afgflpUigW Aan het Oostelijk Front. Naar uit Petrograd d.d, 28 Febp geseind, meldj het groote Russische i kwartierOp den linker oever van de iNjemep, ten Noorden van Grodka neemt de strijd aan hevigheid toe, en strekt zich tot ver voor de versterkte veldwer ken uit. De wederzijdsche aanvallen wor den door sterk artillerievuur ondersteund. In den loop van den aanval op een der hoogten hebbed wij G Duitsche kanonnen veroverd en verscheidend honderden Duit- scherfl krijgsgevangen gemaakt. Deze hoogte en die in de richting van het do?p Kelbaski bleven in den avond van 27 Febr. in onze handen. Het artillerie- gevecht bij Ossovetz duurt voort. In den nacht van 27 Febr. heeft de vijand ver sterkingen aangevoerd' en opnieuw Pras- nych bezet, waarbij den gcheelen dag oên hardnekklgen strijd om het bezit van de stad plaats had, die wij in den avond1 van 27 Febr. heroverden. De vijand, die de stad verdedigde, heeft een groot, nog niet vastgesteld, aantal wapenen achter gelaten. In de andere sectors van den slag bij Prasnyck hebben wij op ver scheidene punten belangrijke voordeeJen behaald'; de vijand liet colonnes levens middelen en gewonden achter. Onze troe- „Ik geloof niet dat hij daar iets tegen kan hebben." „Op de zaak zelve niet; maar ik ben wel gedwongen ronduit tot u te spreken. De menigte is niet in staat te beoordeelcn wat al arbelds er noodig is geweest om datgene tot stand' te brengen wat reeds volbracht is. Voor hot oog schijnt dat in werkelijkheid nog hitter weinig.” De gravin zag hem ontsteld' aan. „Zijt gij zeker van hetgeen gij zogt vroeg zij, ademloos. „Helaas I maar al te zeker. Ik heb de afbeeldingen hier, zij zijn genomen twee dagen voordat zij 'mij toegezonden wer den. en op dén omslag zult' gij kunnen zien dat zij mij pas gisteren gewerden.” „Maar dan hebben de aanneniors schandelijk bestolen, onv^rgeeflijk leid „Zij wisten dat uw echtgenoot 'ie reis niet meer ondernomen kon en dat uw stiefzoon hier weerhouden werd als hoofd1- ..dministrateur. De wereld is Het is een groote fout dat niet ten minste een uwer voortdurend? ter plaatse aanwezig in ‘olumbia omgaat. Men liewondering aanhooren, vorst ontvangen, maar zak houden.” „Maar riep de jonge vrouw handen wringend uit-, „wat moet er dan nog m<s*r geschieden „Gij moet den graaf lot een zwaar of fer overhalen.” „En dat is I mmanuel de Josach zag haar door dringend aan. Zijn gewone glimlach was '•'•—’•""nen, en hij vroeg op gesmoorden alsof hij vreesde dat de muren mochten hebben „Is de voltooiing van hel kanaal allee waard „Op het leven van mijn echtgenoot en dat mijner kinderen na. alles,” antwoord de Ludmilla beslist. „Dan vrees ik ook niet of gij zult uw (foei bereiken’. Ziehier, mevrouw: om te slagen is het noodzakolijk dat uw echtgenoot photographischo afbeeldingen der werken bij zich zou hebben, om deze onder zijne* toehoorders rond gaan." Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en België. Uit Parijs wordt officieel d.d. 27 Febr. gemeld Een Duitsch smaldeel heeft eeni- ga bommen op de Belgische kust gewor pen, achter Nieuwpoort, waarbij een vrouw én een grijsaard gedood zijn. In M’oëvre werd eeh Duitsch vliegtuig, dat trachtte onze linik over t<- trekken, door ons vrtur teruggldTeven. I’.en I ransche vlieger slaagde |r in 3 bommen op de kazerndp van Mftz te werpen. Hel 'kfficieele ^'ransel Zaleid^middag ■ïueld't: Hield* jle Belgische ai vers&rkinfcen der infa zij tóch op den röchl Ysea Een vliegenier bet ka,rRieme station 1 Di Duitschers bombb laf' Champagne maak ter ^an een veldwerk ^tén Periftw's. en (van een anthu' Berth-Séjour. Wij namen 200 gevangenen tenNSfV. dagen hebben zfch ^fiers overgegeven. I In pen trachtten ‘dapper het verkregen sac- ces verder te ontwikkelen, waarbij zij den hardnekkigen wederstand van den vijand het hoofd boden, en op de eigen ver moeidheid niet acht sloegen. Het totale aantal krijgsgevangenen, die reeds ach ter het front zijn gezonden, bedroeg op 27 Fehr. A8 Officiereii <m 5400 soldaten. Op den linker Wi-iohseloever en bij de 1 lunajetz trad geen den toe- sianll in. In Oost-ljnicië zjjn onze troe pen van af' de valhi van Tsjetajva nahr liet front lassinovet|L-R0Bnaloff voortge- rukt, waarbij zij deiM Oosten rijers een g'-voeligf rixlerlaag tojfcralBhleii.^Dit offen sief vafi q0s had pjaats' door Jen dicht woud., waarbij onze reg|méntem zich mét geweerkolf ftn bajonet,, zonder ïehulpjvan artillerie1, 'öen weg idpesien banen. In lil wond-glvecht hebkm, wij 4000 krijgs- grvangenSen gemaakt ïfrn 9 mitrailleuses veroverd, n ’H 3 Fenhtdnder lokigteiw uit Pptrograd d.d. 28 i Wr. iifeldl T°41 ^Wibij Pras- ■nvck iijn ]hoö|fctepun|ö| befell Had. acht- tén de{ Diijtscncrs <&M'n rbeds een schit terend jöuc|<»s Uoör |idh te zijn en. deel den zij mqde. jdal /.itfocn 1 bujt behaald lUddrnwalsma andén 'fcrijgsgefau|fi n/| liadde Thans wet^p’ wij. Mat in. onze troepen l^j let Ibcgin t< rugivwei,4^chf dottna kigheid d^ /Mad nadófdeq l* met grooli dappenieiiH in dey, waarbij zij «iui»|| kochten, en krachtig» hij hef gevecht vin 1 Duitsche communiqué slag bij Prasnych was en hoewel daar in werkelijkheid slecht^ éen -Tzanieling van gewone veld-loopgraven was. Op het oogenblik zijn onze troe pen van af 24 Feör. bezig oyerwinnend voort te rukken en *geven ifij de Duit schers een les in overeenstemming met hun onware mededeeling over hun succes bij Prasnyck. De militaire vriendschap lusschen Duitschers en Oostenrijkers gaat zoover, dat de Duitschers zich niet ont zien de gewoonte van hun bondgenooten over te nemen, om hun nederlagen stil zwijgend voorbij te gaan, en hun eigen krijgsbedrijven op te hemelen, met fabel achtige cijfers over krijgsgevangei gewonden. De in den laatsten tijd de Duitschers aangenomen gewoonte de werkelijkheid neemt het karakter aan van het maken van reclame-overwinningen, die Duitsoh- land blijkbaar op dit oogenblik onont- Iw-erlijk zijn om het welslagen van de voorgenomen financieele operaties te ver zekeren. gemeld Bij Lombaertzijde nam|l z<T patrouilles een loopgraaf eri| ••en machinegeweer. In Champagne werden wij du gisteren ten N. van Mesnil-les HrH haalde succes meester van 500 graaf. Wij maakten daar 100 gevamwUn en namen 3 machinegeweren. ^Ei*M?jAterke Duitsche tegenaanval werd Vrijn afgeslagen. Hellen maakten .wij Sg gen ten W. van Perthes cr tenfv Bcau-fiéjohr. er zoo weinig die op hun voetstuk ble ven staan. Uw reuzengeest, het eervolle van uw gansche leven, uw onverzwakte ouderdom, alles, kortom, zal hen dwingen u als een halfgod aan te zien, en do lieden zullen zich om u heen verdringen, ten einde deel te nemen aan uw streven. Ferdinand de Suez was overtuigd en zette zich qanslonds aan het werk om^ zijne reis op touw te zetten. Hij ver-r moedde weinig dat dienzelfden dag zijne vrouw in stilte het verzoek ontving, zich buiten weten van haar echtgenoot tot den bankier te begeven. Ludmilla aarzelde geen oogenblik aan die roepstem gehoor te gevenzij begteep dat l.irtmanuel de Josach haar gewichtige mededeelingen te doen had. Hij kwam haar reeds in zijn vopr- huis te gemoet. zoodra hij haar rijtuig had herkend, on geleidde haar oen zijner rijk gestoffeerde receptiezalen binnen. „Het spijt mij deze moeite van u gi*- vergd te hebben, mevrouw”, zeide hij op netlorigen toon terwijl hij haar een sierlijk gebeeldhouwdén armstoel aanhood „maar ik vond anders geen middel u buiten weten van den graaf te spreken, en toch was dit onderhoud dringend noo dig. Ik weet welk een invloed gij over uw echtgenoot uitoefent; uwe vele deug den en uw schrandere geest geven u daar op alle recht, de heer de Suez hoeft mij niet ontveinsd dat gij het waart. die hem tot mijn voorstel overhaaldet.” „Ik achtte uwe combinatie het eenige ..In het geheel niet; mijne gezondheid laat niets te wenschen over.” „Niemand die u aanschouwt dan lolwijfelen. en daarom, graaf, is het on misbaar dat gij met uw oudsten zoon een door de voynaamste van het rijk en daar, op vooraf -3 vergaderingen, aan het publiek uitleggen welke tallooze waarbor- de MA .bij beCeVff Had. en ffcedi tooote oorlog qe talrijke vij- sp gemaakt,! WjTkelijkliwdl Wn den fflag wwt' narlnek- n vervolgen^ M straten stre- 0 puur veftj érstand bdden it man. Jtnet i.jK-Ofititagm«d Jd<de mjzondar liardjakkig dat de stad een fort gelijk scheftn, door die beschieting Au. „iion i' buitenste forten aan de par- op venige piïnten. Toch haildén r <m If gewonden. zette de vijandclijke vloot do trok zich echter het bereik van te laten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1