MITS, FAN l MERK te letten 1 iJNIS 5 VOOR RE I) De Oorlog. h i.ii fl o. 12723. Vrijdag 5 Maart 191.5. 53e Jaargang. behalve Zon en ini 8 uur Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon luiere. 82. FEUILLETON n ‘h ddel. Gouda. 'dsehappen ligen. 14 cfferwoeste JS&vens. i' AY ZONEN XTle-CLWS- ezx voor G-o-bi.cLsu ezx Oxxxstrelcexa- Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon latere. 82. i ver- op- JEN. verklaarde, 1 9 ECHT. niet vriendschappelijk bonden de zich Russen Maart een aanval van IJN VAN van van 'Ireigd konden worden. I aan over. men en overgelukkig, voe- HOOFDSTUK IV. „Amice klonk zag iwburg, 8 uqr, (Wordt vervolgd.) i A Zn. Gouda ■BRT De wegen» "lil n.a BIJL, BAART IjR. .879.) VAN keukengerei, rderdeelen. »t bestrijding der Leden verg. en Woningtoe- stande-Commissiei De freie t van de „Neue De overvloedige te zo- Dar- Uit Stuttgart wordt dd. 4 geseind In het officieel communiqué van gi’neraal-coimnando wordit gezegd1, ,,Wie is het stotterde zijn toehoor* op een» weder al zijn moed f 0.55 0.10 teit de Réunie, nbachtschool”. rdam ■splein 3918 Een beeld der werkelijkheid f 1.25 1.50 w 1.50 1.90 het met De- voor Ver 'S Special!, eest Alle n. tl II i fl H| weersge- een stel- van het hem denken zult. Geloof mij, enz., enz.” Uit Parijs eicel geseind Een Fransch vliegenier heeft op kruitmagazijn bij Donaue-Esschingen volledig, succes bommen geworpen, vlammen sloegen tot 400 M. hoogte’ op. Aan het Westelijk Front. België. van de vernield. Atrecht heeft de vlj- af en brij en kei- Tabaksbouw in Duitschland. In de kringen der Duitsche tabaksin dustrie heorschte de vrees, dat voor dit jaar de tabaksbouw zou verboden wor den of althans zeer beperkt, ten einde de vrijgekomen velden voor het verbou wen van levensmiddelen aan te wonden. ens 80 opgevat.” ’s hemelsnaam 1 ipompeldc doodsbleek wordende, „zoo men u Bommen op een kruitfabriek. wordt dd. 4 Maart offi- BM. EEËN worden in verzegelde a vijf twee en i een Ned. ons ding van Nom- s, voorzien van td Merk, vol- R gedeponeerd, de uitvoering de orders aan- ve Schouwburg, Abonnoments- om te voorstel, omdat het geen blokkade Het dool toch ie de voordooien van blokkade to verkrijgen zonder zich inspanning on de gevaren daarvan getroosten en het voorstel beoogt onzijdige schepen te plunderen en van het recht van de vrije zee to rooven. ij geregeld tijdig mtvangen van vermakeli jkhe- in onze agenda Aan het Oostelijk Front Het Oostonrijksche communiqué 4 Maart luidt Aan de Biala, ten Zuidoosten Zaklieczyn zijn gisteren de vooruitruk kende Russische troepen, na een bloedig gevecht teruggeslagen. Aan beide zijden 70) „O 1 mijnheer, hoezeer dank ik u riep Onno uit. „Gij maakt het mij zoo veel gemakkolijker u om die gunst to vragen. Gij zijt overal bekend, men weet welk een juist oordeel gij omtrent de toonkunst hebtgeef mij slechts een kaar tje mede, met een aanbevelend woord er op, voor Colonne, voor Lamoureux, of welken grooten concertmeester gij slechts wilt.’/ „Een kaartje lachte de Josach. „Gij zijt waarlijk al te bescheiden, mijn vriend gij moet die deugd afleggen, zoo gij u een baan wilt breken door de wereld. Neen, ik zal aan al die heeren een briefje schrijven. Op die wijze kan ik hun omstandiger mededeelen wat ik van uwe gaven denk... Geen dank, hoort gij, ofwel wij gaan G twisten en ik doe niets meer voor u. Nwm zoolang dit boek het is een pas Verschenen werk, mij door den schrijvei toegezonden, en het weinig dat ik er van gelezen heb, beviel mij uitstekend.” Holdlus nam dankbaar het fraaie boek deel op, on terwijl de financier zich reedfe over zijne schrijftafel heenboog, om de aanbevelingsbrieven op te stellen, las hij 0 Do jonge man, die u deze regelen zal overhandigen is een Hollandsch vio list, die als zoovelen al zijne verwach tingen op mij gevestigd heeft, en de arme kerel laat niet af of ik zal n schrijven om Aeni bij u aan te be velen. 1 Ik wil hem1 niet ontmoedigen döor hem dezen kleinen dienst te weigeren; maar gij weet hoe gowetenstrouw ik in dergelijke omstandigheden te werk ga en ik mag u de waarheid niet ver bloemen. Als tweede of derde viool in een orkest zou hij uitstekende diensten kunnen bewijzen. Voor solist is hij niet in de wieg gelegd. Ongelukkig voor hem, koestert hij te hoogen dunK van zijn talent om zich met zoo wei nig tevreden te stellen. Ik raad u dus aan hem eenvoudig te laten gaan met de tot niets bindende belofte dat gij 4 Ken nieuwe Fransche aanval in Cham- Een van een wij den Frftn- loopgraaf. Ook in het woud Chippy werd de Fransche raties. waarop de oogen van Europa ge richt zijn, van den hoofdtoren van het Tsjana Kali waar te nemen. De vertegenwoordiger van het Wolff- Bureaq kon na bezichtiging van verschei den versterkingen vaststellen, dat de 1 >ar- danellen nooit sterker uitgerust en met meer vastberadenheid verdedigd zijn ge worden. Men was algemeen overtuigd dat het forceeren der Dardanellen-Straat, zoo ooit, dan toch alleen onder ontzag lijke offers van Engelsche zijde mogelijk is, welke de totale machtsverhoudingen in de MiddeHandscbP Zée zon beïnvloeden en de heerschappij der westelijke mogendhe den daar afbreuk doen. Bij de beschieting van Maandag bleek weer hel op een afstand houden der Fransche schepen. Zij kenmerkte zich als i<»n particuliere Engelsche onderneming door het uitsluitend deelnemen der En gelsche schepen, welke dé Aziatische zij de van den buitensten Dardanellcningang beschoten zonder de verlangde beantwoor ding uit te lokken, >vaardoor de stelling .Ier Turksche batterijen verraden zou zijn geworden. Daarentegen beantwoordden de batte rijen van de Europeesche zijde het vuur mei het gevolg, dat op het achterdek van een ngelschen torpedojager brand uit brak. Na de beschieting verscheen een i ngelsche tweedekker hoog in db lucht, om een verkenning te doen. Tegelijk steeg een Turksche Blériot-eendckker op. Des nachts om half twaalf wan er alarm. Verscheiden mijnenvegers naderden het mijnveld. Zij trokken echter terug, daar zij terstond beschoten werden, ter wijl oen linieschip vmf don ingang der zeeöngte het Turksche ^uur op grooten herinneren, dat voor de linies van Bir- lair in 1912 zelfs de Bulgaarsche marsch wijken moesL-- De Turksche' gezant verklaarde, dat Duitschland over het lot der Dardanellen niet bezorgd behoeft te zijn. De verster kingen zijn uitmuntend en van modern geschut voorzien. Er bevinden zich man-’ non, die weten, dat het thans om hot zijn of niet <kijn van het Osmaansche rijk gaat en die dus hun plicht zullen doen. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Osmaansche gezantschap Berlijn verbaast men zich over do nuwachtigheid wegens het lot der danellen, daar toch de sterke, ja zelfs de onneembaarheid der versterkingen langs de heele zeeëngte, alsmede de volledig heid van de mijnversperring, voldoende bekend moet wezen. Een poging der bondgenooten, om door te breken, was te verwachten. Deze onderneming gelooven Frankrijk en Engeland aan Rusland schul dig te zijn. Het is vermoedelijk een voor waarde van het bondsverdra'g. Een landing op groote schaal bij den Dardanellen-ingang is uit den aard der zaak buitengesloten, en voor de landing op groote schaal in de Golf van Saros zou een troepenmacht noodig zijn, welke de vijand' onder de bestaande omstandig heden uiterst .moeilijk zou vallen zoo niet onmogelijk zou zijn. Bovendien staan zeer aanzienlijke Turksche strijdkrachten gereed op alle punten, die eenigszins be- Men zal zich het dat gisteren een vijandelijke vliegenier boven Rottweil is verschenen en 3 bommen op de kruitfabriek geworpen heeft. De aan gerichte schade is gering, en stoordte op geenerlei wijze het fabrieksbedrijf. (lore aanvallen zijn door het den vliegenier voorkomen. Ver vuren op Hij schroef dit kladje vijfmaal Verzegelde de omslagen, waarop hij ver schillende beroemde adressen plaatste reikte het gansclm pakje aan zijn Imzoe- ker over. Toen deze, overgelukkig, verdwenen was, wreef Immanuel de Josach zich in de handen. „Gij zijt schandelijk bedrogen door die ellendige aannemers”, sprak Josach den volgenden morgen tot Karel de Suez, die hij op zijn kantoor was gaan opzoeken, „en als ik u een goeden raad verschal- ligd was, zou' ik u zeggen: verbreek aan stonds uw contract met hen. Zij zijn be gonnen met zich daaraan niet te houden, en gij zijt volkomen in uw recht| zoo gij ze nan de deur zet.” „Dat ben ik ook, en ik zou niets lie ver willen, want gij begrijpt dat ik thans geep oogenblik rust heb, en onze zaken houden zoowel mijn broeder als mij op dit oogenblik te Parijs terug. Maar wie en daarom den man gezocht dien gij noodig afge- van een sneeuwjacht met sterke troepen vooruit te dringen de aanvallende be weging, die tot op zeer korten afstand gekomen was stortte door toedoen van ons kanon- en mïtrailleurvuur, met groo te verliezen voor den vijand, volkomen ineVn. Op de overige fronten hebben geen bepaalde veranderingen, alleen ar- tilleriegevechten, plaats gehad. Voor l’rzemysl heerscht rust. De represaille-maatregelen der bondenen. Aan de Times wordt volgens een Lon- densch telegram, aan de N. R. Ct., uit Washington d.d, 3 Maart, het volgende geseind Officieus wordt te kennen ge geven, dat, tenzij dé entente-mogendheden kans zien om een geregelde blokkade van Duitschland te onderhouden, de Ver. Sta ten zullen protesteeren tegen het afwij ken van dv oudé regels van den oorlog ter zee. Voorts wordt bekend gemaakt, dat president Wilson ongeneigd' is, zich te vereenigen met de nieuwe theorie van do z.g. „hlokkade-op-grooten-afstand” en het daarmee gepaard gaande lopbrengen van neutrale schepen, bestemd voor neu trale havens, op grond van verdenking alleen. Men schijnt overtuigd té zijn dat geen poging mag worden nagf'laten om de oorlogvoerenden er toe te krij gen, de regels te erkennen die neerge legd zijn in de Declaratie van Londen en te handelen overeenkomstig de Dé- elaratio van Parijs. Dit denkbeeld) zal waarschijnlijk steun ondervinden door het antwoord van l’uitschland op het Axnerikaansche voor stel, voor een vergelijk terzake van de oorlogszone. Het is duidelijk, dat de Amer. regec- ring de publieke opinie achter zich zal hebben hij eiken stap, dien zij na diplo matiek onderzoek zal noodig achten. Met uitzondering Van de New York He rald zijn de commehtaren van alle bla den op Asquith’s verklaring meer of min der ongunstig. ■Zelfs een zoo vriendschappelijk g<‘- zind orgaan als de New-York Times ver klaart, dat de politiek van de bondge- nooten der entente alleen kan worden goedgekeurd, indien zij een wettelijke blokkade met zich brengt. Het blad er- k’ent evenals vele andere schrijvers, dat onze denkbeelden omtrent oorlogvoering - aldus vervolgt de correspondent van de Times oen weinig mcnschelijkor zijn dan die van de Duitschers, doch hel blad is van gevoelen, dat in het be lang van oen werkelijke onzijdigheid, zoo niet om een andere reden, de Amerikaan- sclie rechten moeten worden besoherind. Da Sun spoort de regeering dan aan, protesteeren tegen bet blokkade- omdat liet geen blokkade is. oen de te alle hen bc- GÜUISLHE COMT. PRLfS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De broodverdoeling in Duitschland. De Nord Deutsche Allgemeine Zeitung deelt mede, dat het Regectings-hureau v*oor broodverdteeling thans per hoofd en per dag maar 250 graan uitdeelt. In ver schillende plaatsen o.a. in Frankfort wordt het maximinp van 200 gram als een ba sis beschouwd. In enkele SJatcn o.a. to Württemberg zal yan den lOen Maart af ook 200 gram per dag en per hoofd als maximum Ijeschouwd wotden. Wel ie geconstateerd dat een uitdeel ing van 250 gram zou kunnen geschieden met 't oog op dé voorhanden zijnde hoeveelhe den graan en meel meer men wil voor dat de volgende oogst liekend is, zuinig zijn, ken?” vroeg de administrateur haastig. „Het was niet gemakkelijk, want een alledaagsch tnenseb zou het niet aange durfd hebben. Daarbij was ik, evenals gij, van meaning dat men met reuzen krachten den verloren tijd in moest ha len. Welnu, terwijl gij nog aan het rond reizen waart, heb ik mij voor u bezig gehouden en dien zeldzauien vogel ont dekt.** a..;: lende herleven. „Niemand anders dan van den Toren, de groote ingenieur.” „Zou hij onze zaak willen dienen Maar dat zal ons schatten kosten.” „Ja, maar met hem zijt gij zeker van eene goede en snelle uitkomst. Hij heeft verscheidene dagen over de zaak nage dacht, en mij toen eene fabelacbtige som genoemd, dat is waar. Ik begon met uit te roepen dat dit de krachten der maat schappij verre te boven ging, maar hij glimlachte rustig en, liet mij zijne bere keningen zien. Daaruit bleek dat hij met het dubbele aantal arbeiders werkzaam zou zijn, en geheel nieuw uitgevonden materialen zou gebruiken, zoodat do land engte, binnen een derde van den anders gostelden tijd, doorgegraven zou zijn. Wilt gij dat hij u dat alles zal komen aan- toonen „Gaarne, l-'n zoo zijn voorstel aan neembaar is, zal ik niet aarzelen. Ik zal rust noch duur meor kennen voordat het Kanaal waarlijk de hoogte bereikt heeft, Aan het Zuidelijk Front. De actie aan de Dardanellen. Een Wolff-tefegram uit Constantinopei meldt d'.d. 4 Maart De particuliere cor respondent van het Wolffbureau seint uil de Dardanellen dd. 2 dezer Naar aanleidfeg der beschieting van •le forten door hot Engelsch-Fransche es kader, welke slechts door de steldheid onderbroken werd en selmatige voorbereiding beoogde forceeren der Dardanellen-straat, besloot de regeering in overleg met de verant woordelijke bevelhebbers, om verscheiden betrouwbare journalisten in de forten der Dardanellen toe te laten, daar dit hot beste middel was om de ongegronde vrees der bevolking op te heffen. Nadat deze correspondenten Zondag j.l. onder moeilijke omstandigheden, bij hoöge zeè aan land gezet waren, gingen zij eerst op zoek naar woningen in de over stroomde straten van Tsjana Kali. Maan dag begon bij helder weer de vijandelij ke beschieting in matigen omvang. Door de vriendelijke tegemoetkoming der mili taire autoriteiteif werden de corresponden ten in de gelegenheid gesteld, deze ope- loor uwe afbeeldingen aangegeven.” De bankier verwijderde zich na eimigc minuten; met een vergenoegd'glimlachje, en mompelde op straat „Leven de brave lieden, men kan er mede beginnen wat men slechts wil. Van den Toren staat mij tien percent ik zal eindelijk het fortuin bijeen gen waarnaar ik zoolang hunkerde, dat een ieder reeds lang in mijne dors waande.” Hij werd1 In zijn- aangename overpein zingen gestoord door eene hand die zich op zijn schouder plaatste. „Een enkel woordje, vriend I” hot op spottenden toon. Hij wendde zich ontsteld om, on Cornelia Hartt voor zich staan. De avonturier lachte nog altijd spot tend voort „Gij waart er niet op verdacht mij te ontmoeten, niet waar zeide hij, „maai men moet u tegenwoordig in deze huurt gaan zoeken als men u wil vinden. O I ontken het maar niet, mijn waarde, gij. hebt oen ware hartstocht voor hot Co- himhiakanaal „Zwijg in Josach, eons hoorde Het officieele Duitsche communiqué van 4 .Maart luidt Uit het groote hoofdkwar tier wordt heden officieel gemeld ben Fransche munitie-stoomboot, Nieuw poort bestemd, voer door een gissing van de dronken bemanning naar Ostende, -werd daar onder vuur genomen en zonk. De bemanning werd gered. Op de Loretti-hoogte ten Noord'-Westen van Atrecht vermeesterden onze troepen gisterenochtend vroeg de vijandelijke stel lingen over een breedte van 1600 meter. Acht officieren en 558 Fransche man schappen werden gevangen genomen. 7 machinegeweren en 6 kleine kanonnen buit gemaakt. Des namiddags werd vijandolijke tegenaanval afgeslagen. pagno werd gomakkelijk afgeslagen, aanval dor Franschen ten Westen St. Hubert in Argonne mislukte. In tegenaanval ontnamen wij den schen een v°n verijdeld. In oen der laatste mededeelingen den Eifeltoren werd bericht, dat oen Duit- scho kolonne gedurende den marsch over de hoogte van Tahure met succes be schoten werd. Wij moeten dit bericht, als hij uitzondering juist, bevestigen. De kolonne bestond' echter uit Fransche krijgs gevangenen, die weggevoerd werden en onder wie 38 man gedood of gewond' zijn. \an het Latoriza-dal en op de hoogten ten Noorden van ('isna duren de gevech ten, hier en daar ook des nachts, t voort. Overal waar het aan onze troepen ge pluktom terrein té winnen, onderneemt de vijand herhaaldelijk tegenaanvallen, die steeds op bloedige wijze worden slagen. Vooral bij den straatweg Baligrod trachtten de Russen in dichte sneeuwjacht met De Duitschers in Frankrijk en In het Fransche communiqué Maart wordt gezegd Ini» België heeft onze artillerie op duinen vijandelijke loopgraven vc... Ten Noorden van and eene onlangs door ons gemaakte voor uitgeschoven loopgraaf veroverd. Het bombardement van Reims duurde den ge- heelen dag voort, waarbij elke 3 minuten geschoten werd. In Champagne wordt be vestigd, dat dv Duitsche tegenaanvallen tegen Crest, dat door ons genomen is, ten Noord'-Westen van Mesnil een zeer lievig karakter hadden,. Twee garde-re- gimenten vochten daarbij met groote hef tigheid. De mislukking dezer pogingen is volkomen. In Argonne tjj heeft een ka- nonnade plaats gehad', waarbij wij in de omstreken van Vanquois nieuwe vorde ringen hebben gemaakt. op het titelblad de woorden „Aan den grooten kunstenaar, den ede len vriend van al wie worstelen om den broode, aan baron Emmanuel de Jo sach.” Een traan blonk in dv oogen van den jongen kunstenaar. In al zijn strijd' hier beneden, deed het hem goed dat er nog zulke lieden overbleven, die hun vermo gen en invloed onkel gebruikten om hünne evenmenschen bij te staan en voor wan hoop te behoeden. Onderwijl schreef de bankier komen hersteld1. Tot nu toe is d^ sehieting niet hervat, vermoedelijk gons den sterken zuidenwind. oorlogscorrespondent Presse” meldt I sneeuwval in de Karpathen heeft op de hevigheid van den daar geleverd) wor denden slag niet den minsten invloed. Op den westelijken vleugel waar de Russen de grootste verliezen hadden, heeft de intensiteit der Russische aanvallen ver minderd. Te 'heftiger woedt de strijd in het, Centrum tusschen den -Lupkower- en den Oeszok-pas. Ten oosten van dén Oeszok-pas is hel rustiger. y De uiterste rechtervleugel staat in Zuid»- oost-Galicië tegenover groote Russische krachten. Dagelijks worden nieuwe vij andelijke versterkingen in het front ge bracht. De duur van den strijd is te bepalen. Bij Przettiysl passief. afstand zonder resultaat beantwoordde. bevolking der Dardanellon-dorpen is is dë veiligheidsmaatregelen van het militair bestuur volkomen rustig. De correspondent van de B. Z. am M. le 'onstantinopel seint van de Darda- nollen Hedennacht werden w\j door ka- nongebulder uit den eersten slaap ge wekt. Wij snelden naar het fort waar wij vernamen dat verscheidene Engel* sche mijnenvegers in den nacht een po ging hadden gewaagd' In de zeestraat bin nen te dringen om de mijnenvelden to naderen. Zij waren jpchter onmiddellijk ontdekt. Men liet ze zoo dicht voorwaarts komen, dat men ze van de batterijen aan beide kanten onder vuur kon nemen. Zoodra de schepen zagen, dat zij ont dekt waren begonnen zij haastig den af tocht, welke een Engolsch oorlogsschip beproefde te dekken. Nog voor middernacht was de rust vol- be- we- zal hen vervangen Alle stilstand daar ginds is verlies; en de natie wordt hoe langer hoe ongeduldiger als het Kanaal niet tot stand komt.” „Ik heb dat alles voorzien naar zoudt hebben.” „I n slaagde gij ef in hem te ontdek-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1