I 1 w rtMERKteletten I 1 II ffi IJNIS iedingen i.K Alter Gracht 269 IAAG, STEWAAll- agen i nieskleed ing e of gedeelten !lj No. 12724 Zaterdag 6 Maart 1915. 53e Jaargang. Eerste Blad. i nhuis Courant icces. ij •i XTïe"CL"ws- en -^.d.Trertexx.tie‘blsL<5. voor G-oxLcLa. en Oxxxstxelcexn recht. Ir' I Uitgevers A. EN ZOON. II J S FEUILLETON dit Blad. ZD-A-. eedschappei tuigen. 'ffersootato £avens. A AY ZONEN hum. Telefoon Interc. 82. 'fll Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Brieven uit Parijs. XXVII. Brieven uit de Hofstad. Kalmte. 14 elke kracht in een evenmin I aan het Bureau. missie hebt gij gelijk. Tot spoedig Hij en altijd storten mwhurg. 8 uur. (Wordt vervolgd.) financier IN VAN Keukengerei, onderdeelen. ieteit de Rénnie, Lmhachtschool”. Vice-Voorz. TDORST, Penn. en na ronde terug voor zijn uit- Hij een kunnen er dingen ch zelf niet meer zijn kalmte niet uwe eene grond mi»-, lot bestrijding der i. Leden verg. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Een beeld der werkelijkheid van noi- I in nau- i de iêu kosten slechts elaling voor elke regel ju. Hij immer» schouwer, maar zijn leven, ook En wie bleven, temidden van die algemée- herrie en angstigheid, werden onverschillig en op in A Zn. Gouda i vol de toe- rao- goen doch v en Woningtoe- ratantte-Commissie f f 1.25 .1.50 .1.50 1.90 jks aangenomen aan ons Bureau: len Boekhandel en de Postkantoren. ergoed. 4 Af en ADHB/i ed.E.ALTïR. lacht 2fi9* IAAG. onzen z. de ruimen in dezen et Brokkenhuis. :ht aan een der •er Tel. n°. 178, il halen, wat U AZIJN VAN 'HEEËN worden cd in verzegelde zan vijf, twee en en een Ned. ontt leiding van Nom- 'rijs, voorzien van and Merk, vol- Vet gedeponeerd, ot de uitvoering ierde orders aan- C. BIJL, EBAART Ia PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dage Markt 31, bij onze Agenten, 71) „Dan nog zou niemand er aan den ken u te verwijten dat gij der grootsche onderneming kleine vriendschapsdiensten bewijst: ik minder dan iemand anders alleen maar wensch ik er u aan te her inneren dat wij bondgenooten zijn dat ik ook mijn aandeel in de dankbaarheid der directie wil hebben.” „Maar ongelukkige I hebt gij dan nog niet genoeg woekergeld opgestoken dezelfde vraag kunnen doen, i in het geheugen roepen dat niet minder rekbaar dan Ja, of neen, dus, wilt gij uwe I fl rij geregeld tijdig ontvangen van i, vermak elijkhe- in onze agenda 60UDSCHE COURAYT. PRIJS DER AdVËRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsi timmer f 0.55 Elke regel meer.0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing v$n 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 cis. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. hem to zulk eene dwongen was te doen. Van dat uur al werd hij zijn bloedzul- ger, ontnam hij hem langzamerhand al le» wat hij verdiend had. De rampzalige man verloor het hoofd, onder die voort durende bedieiglng; zijne zaken worden door hom verwaarloosd. deels aanleg wiisoefening en st an dig beleid zijn. Maar men kan daar- de kalmte, door veel leed ver- anders gebeurde. Toen onlangs de 's-Gravenhage dulngronden wilde# van het Rijk, ton einde hot upringgebied' van haar waterleiding uit to breiden, werd1 dit verzoek door de Twee» De hij was 'ge- spot hek ersleerling in Amerika aan- (In nvntid niAlduki Kil stnh n de (tnd a»n hui. geval pleegt te zijn, met enkele bochten. Gelukkig ligt langs dien hoofdweg geen wandelpad, omdat het 's zomers bij het geweldig stof-stuiven onbewandelhaar zou zijn. Geheel onverwacht, zonder aanleiding, zonder dat er ooit door iemand op aan gedrongen is, komt uit de lucht vallen een plan van Minister Loly om dien rij weg te verbreeden, rechter te maken, er een vier Meter breed' fietspad en een zee Meter breed wandelpad naast te leggen. Daarvoor zal het noodig zijn oen me nigte van de mooiste boomen te vellen, aardige paadjes op te ruimen en feitelijk het bosch in tweeën te èplilsen, waardoor liet geheele karakter van een bosch ver loren gaat. En wat zal dan het nul van dit alles zijn den en door zijn. plan wordt ik* gemeentelijke overheid on verhoeds op hel lijf geworpen. Rijk en gemeente hebben elkaar in den Haag voortdurend noodig en hel is opmerkelijk hoe weinig of ze tót samenwerking zijn le bewegen. Te zonderlinger is dit ver schijnsel als men bedenkt, dat er tus- schen de ministers fauteuils en de wel- houderszotels een geregelde uitwisseling van l»ezetting plaats vindt, en Vple le den zoowel in den gemeenteraad als in de Tweede Kamer .oen plaats innemen. Eerder zou de vrees gekoesterd kunnen worden, dat het op die wijze te veel koek-en-ei zou .worden tusschon Rijk- en .Gemeente. De oud-vaderlandache spreuk, dat, wie het dichtst bij het vuur zit, zich het best warmt, komt hier ook al niet uit. Den Haag moest billijkerwijze vijf zetels in de Tweede Kamer hebben, om dat het juist een twintigste van Neder land groot is. Indien deze onbillijkheid eene werd hersteld', waren er weer twee pionieren in de volksvertegenwoordiging meer om de belangen van den Haag te verdedigen. Ook in dit opzicht is de re sidentie misdeeld. Hetgeen thans echter met het Haag se he Bosch is voorgevallen, is wel een typisch staaltje van de eigenaardige ver houding, die er tussohen het gemeente bestuur van den Haag en de Hooge Re- geerlng bestaat. Wij staan hier voor, een van die stelkundige raadsels, die het ons niet gegeven is te ontwaren. Wij constateeren alleen het verschijn sel en dit met verwondering en teleur stelling. HAGENAAR. ten te eerbiedigen. Een week later is dat zelfde gemeente bestuur gedwongen zich met kracht bij de Regeering te verzetten tegen liet ge mis aan eerbiediging van natuurschoon harerzijds en moet zij dus het bedreigde schoon in bescherming nemen tegen do Regeering. Aan dit alles is echter nog oen min der aangename kant. Minister Lely was eenigc jaren wethouder van den Haag, heeft onder de leden van het gemeente bestuur vele vrienden. Niettegenstaande dial wordt het gemeentebestuur geen seconda om advies gevraagd over hel plan om in het Haagsche 'Bosch een ingrijpende verandering aan te brengen. Het geheelo vaarwel.” 1' n hij verwijderde zich, mot den be daarden tred van iemand die zich u ces* ter gevoelt over het lot en de omstan digheden. 1- mmanuel de Josach daarentegen, spoed de zich huiswaarts met eene uitdrukking val wanhoop op het gelaat. Zou hij dan, gelijk de ellendeling het hem voorspeld had, tot het eind zijner dagen, aan zijne wet onderworpen blijven Neen, dat wbh bnhoudbaar, hij zou nooit in staat zijn het te dragen en krankzinnig worden on der dien voortdurenden angst, want vroeg of laat zou de dokter zich toch als een verrader tegen hem keeron; hij gevoelde dat en hij herinnerde zich daarbij een I verhaal dat men omtrent Camelia Hartt vertelde. Toen hij in Amerika was ge komen, had hij aldaar een zijner vroe gere stadgenooten herkend: een man 6ie jaren te voren, in een oogenblik van jeugdigen waanzin, de kas waarover Lij gesteld was had bestolen. Hij was naar de Nieuwe Wereld gevlucht en had al daar, door berouw aangegrepen, een nieuw loven van eerlijke en hardnekkigenar beid begonnen. Niet alleen had hij .zijne eerste verdiensten gebruikt om het ont vreemde, plus de renten, terug te zen den, maar hij poogde overal in het ver borgen wel te doen, als hoopte hij daar mede het verleiden uit te wisschen. fortuin had hem begunstigd, en reed» een vermogend man, toon de wezen f -j kwam. Óp mkerra avond meldde hij zich „Ik zou u en ik moet u mijn geweten het uwe is. mij ook bij uwe verdere kleine schikkin gen met de maatschappij aansluiten „Neen”, antwoordde de bankier met kracht. „Ik bekommer mij immers ook niet over uwe andere zaken. Vraag ik u een aandeel in de winsten die zij u op mogen leveren F’ ”Dat is iets geheel verschillend», mijn waarde,” antwoordde de gelukzoeker op onlieschaamden loon. „Ik wacht er mij wel voor ooit de kleine onvoorzichtighe den te begaan waar gij zoo gemakkelijk toe ©vergaat.” „Wat bedoelt gij verlaten, kan. Want i gel >euren, waarin hij «feester kan blijven ten volle kan bewaren,hij zal di; teugels nooit geheel laten ut; slaat niet enkel als ook als lieerseljer bo lioven het leven van hartstochten en nei gingen, ook tegenovei elke gebeurlijk heid. Daartoe heeft hij dte’ innerlijk» noodig, die zich allereerst In zelfhehecr- sching uit, maar daardoor toch niet ge- htte’l uitgedrukt wordt,althans f niet dien zin, dat zij zich uRsltiileml openbaart door het kunnen terugringen van iedere’ gevaarlijke opwelling van drift ol angst of zenuwachtigheid. Men moet zich niet alleen rechtstreeks kunnen beheerschen, maar ook rustig en verstandig genoeg blijven, om zich rekenschap te geven tan eigen gewaarwordingen en van het gebeuren om ons, rekenschap dus van wat er om ons en in ons gebeurt. En uit dal gebeuren moet men altijd zijn con clusies kunnen trekken, daarnaar moet men altijd zijn beslissingen kunnen rege len. Koel en klaar moet men de gebeur tenissen onder de oogen zien en koel en klaar moet men ook de gevolgen er van kunnen berekenen. Geen onnoodige angst, maar ook geen voor zich zelf wegmoffe len van hel gevaar. Want wie kalm is, durft ook het gevaar vlak in de oogen te zien, poor geen gebeuren, geen voor uitzicht laai hij zich van zijn stuk bren gen. En van wat hem plotseling in den weg kan komen, tracht hij direct de be- teekenis te vatten, om er dó gevolgen van te kunnen berekenen. De werkelijke kalmte slaat dus als be- heerseberes lioven het leven. En het is deze, die wij allen ook in de cerstvol- gende lijden zullen noodig hebben. K. Parij». 22 Eebr. 1915. Gisteren, Maandag, is Karah Bernhardt geopereerd. Het schijnt dat de dokters nog weer hadden willen uitstellen, doch de patiënte zelf verzette zich daar met kracht tegen. Trouwen», gedurende heel deze lijdeiiegosohiedenis heeft zij blijk ge geven van buitengewone energie en zcld- zamen moed. De doktoren hadden gezegd dat de amputati»* kon vermeden worden, wanneer zij zes maanden onbeweeglijk wilde blijven liggen, maar dat was haai een onmogelijkheid. Dan wilde zij nog maar liever het boen kwijt wezen. En zoo is het dan ook geochied. ristorenmorgen tuMcben negen en tien heeft de operatie plaats gehad en gens het uitgegeven bulletin moet i stand der patiënte zoo bevredigend gi’lijk zijn. Do operatie zelf lieeft volle twintig minuten geduurd men heeft ruim een kwartier moeten wach ten, voordat de ether zijn werk gedaan had on de patiënte was ingeslapen. Het rechterlieen is lioven de knie afgezet. Sa rah Bernhardt zal nu drie weken onbe weeglijk moei» ui blijven liggen en zij de helft.” voldaan, en heli ik de Zoodra ik u noodig komen. Tot zoolang voelde het koude zweet naar de slapen stijgen. „Niets anders dan een paar briefjes die gij de vriendelijklieid hebt gehad mij over de zaak te schrijven.” 1 mmanuel de Josach meende de aarde onder zijne voeten te voelen wegzinken. Ja, hij had de grenzenlooze domheid be gaan, maar daartoe enkel gedreven door dien Cornells Hartt telkens talmde met het zijner millioenen, en zich liet verontschuldigen, zoo vaak de ban kier in die dagen tot hem kwam, liegroep thans hoe dit alles slechts fijn overlegd spel was geweest om hem onder zijne macht te krijgen, en terwijl hij nog altijd sprakeloos bleef van schrik, hernam zijn folteraar: „Gij trekt u de zaak veel te sterk aan, geloof mij. Ik zal u niet plunderen, en misgun u volstrekt niet de helft der ver diensten voor uzelf op te steken. Ik ken u genoeg om te weten, dat mijn deel dan nog aanzienlijk genoeg zal zijn. Komaan, de prijs is niét te boog, als gij bedenkt, welk eene voldoening gij er in vindt u door te laten gaan voor een vriend der menschheid, een beschermer van alle el lenden.” „Noem mij liever in eens een som, waarvoor ik mijne brieven kan koopen.” „Nu verbaast gij mij toch. Meent gij dan dat ik zoo weinig waarde zou hech ten aan die kleine bewijzen uwer vriend schap Neen, mijn beste baron, zoolang gij zaken drijft, en Ik ben overtuigd dat totaal verslagen en gedesorganiseerd in een wilde pani«»k wegvlucht en ondanks zijn duizenden manschappen, geen grein tje weerstandsvermogen meer heeft. Zoo zijn niet allen bij ons geweest. Maar er waren er zeer velen wellicht. De algemeene kalmte, die ons openbaar leven ploegt te kenmerken, was weg. Over 't algemeen sclienen wij een oogen blik onze zelfbeheersching kwijt. ne ongevoelig en onverschillig en op Iwst voor onverbeterlijk optimistisch gemaakt. Nu is het ongetwijfeld voor den veel gemakkelijker om kalm te blijven, dan voor den ander. Niet all»?en zijn h'vensomstandighedtm werken daartoe moe maar ook zijn aard. Kalmte toch is voor een deel een ge volg van den natuurlijken aanleg den mensch, van de sterkte zijner -.ingen en hartstochten, van zijn zenuw gestel en zijn aangeboren wilskracht. Maar het is ook voor een groot deel een ge- x olg van oefening, van zelfbeheersching, van die innerlijke kracht, die iemand sterk maakt tegenover zich zelven en hem in staat stelt zelfdwang te oefenen. Men kan hier natuurlijk niet precies scheiden. Kalmte, die men hij iemand waarneemt, zal meestal wel deels het gevolg x an natuurlijken aanlegdeols het gevolg van eigen wiisoefening en ver- om wel onderscheiden innerlijken strijd en kregen, als een gansch andere, ook in haar uitingen, naast de aangebo ren kalmte stellen. Er zijn menschen, die vrijwel onbewo gen door het leven gaan, die door geen hartstochten bestookt, door geen begeer ten getrokken worden, en wien nooit iets zoo hevig roert, dat zij een oogenblik als 't ware buiten zich zelf raken. Maar er zijn er ook, die dat schijnen te doen en aan wien enkel een verbeten trekking van de lippen, een fronsen van de wenkbrau wen, een verstrakking soms van- heel het wezen, den innerlijken strijd voor den nauwkeurigen toeschouwer verraadt. Er zijn menschen met zoo’n gelukkig zenuw gestel, dat zij zich zelf bijna altijd baas en altijd in evenwicht kunnen zijn. Maar er zijn er ook, die hun zenuwgestel zoo weten te beheerschen, dat zij uiterlijk rustig blijven, terwijl hun innerlijk we zen trilt en beeft. Het is deze tweede soort kalmtedo kalmte, die door zelfbodwamg, door aan wending van innerlijke kracht verkregen wordt, welke de meeste waarde heeft, n dat niet alleen uit moreel oogpunt, omdat zij een groote mate van zedelijke kracht verschaft, maar ook in de praktijk van het leven,, omdat zij tegen elke ge beurtelijkheid is opgewassen en nooif, als de aangeboren kalmte, den mensch totaal dit uw leven lang zal voortduren, wensch ik uwe trouwe compagnon te zijn.” „Dat qiet Ik wil het niet!” riep Em manuel de Josach uit, „en niemand kan mij daartoe dwingen.” „Daarin m dus en aangename wandeling.” Hij wendde zich doodbedaard om, wilde zich verwijderen. Maar de bankier hield hem terug. „Waar gaat gij heen vroeg hij op gesmoorden toon. „Naar graaf Karel de Suez.” „Waartoe F’ „Hem aantoonen hoe belangeloos diensten tot dusverre waren. Welk beuzeling bij voorbeeld gij geöischt hebt voor do vervalsching der photographieën. O ik weet wel de photograaf vroeg ook z’n aandeel, maar gij hebt alleen de re kening .geschreven en ze b»‘dro»g geen klMniglieid.” „Hoe Gij weet „Ik weet genoeg om u voortaan, des- verkiezende, «*00 kosteloos verblijf in oen van 's lands gebouwen te verschaffen. Be paal dus zelf maar wat gij wilt.” „Het is wel, gij zult een aandeel mijne winsten hebben,” klonk het 1 welijks hoorbaar.” „De helft, geen cent minder, en ik zat daartoe* al uwe inkomsten na moeten zien.” „Het zij zoo, „Dan ben ik eer 11 te groeten, heb zal ik bij u en de bij hem aan en zeide hem herkend te hebben. Indien hij zijne antecedenten in een der groot»* dagbladen mededeelde, was bij verloren, maar »lat zou Cornells Hartt oprecht leed doen, on hij stemde er dus in toe het stilzwijgen te bewaren tegen eene billijke vergoeding zijner bescheiden/ held. De ongelukkige was builen zichzelven van angst. Hoeook al mocht men twaalf jaren lang getracht hebben zich op to heffen van oen val en te herstellen wal.- slechts te horstellen viel, nooit zou men de dwaasheid zijner jeugd te niet kun nen doen Hij wilde tot eiken prijs d»* eer zijner vrouw en kinderen redden en gaf zijn bezoeker wat hij slechts vroeg. De avonturier haastte zich die som in eene winstgevende zaak te steken, maai hij bleef den schijn aannemen doodarm te zijn on zes maanden later meldde hij zich opnieuw bij zijn stadgenoot aan, om zeggen dat hij ten prooi was aan ellendo, dat hij nogmaals ge- een lieroep op zijn beurs CCLVU. Het is »*en bekende uitdrukking do Hemel beware mij voor mijn vrienden x oor mijn vijanden zal ik het zelf wel doen. Zoo beware de hemel ons voor vriend, minister Lely 1 Ons, d. w. bewoners der residentiesinds een week allen op hun achterste boenen zijn gaan staan ten einde zich te verweren tegen een misdadigen aanval van genoemden Mi nister op het door ons allen zoozeer ge liefde Haagsche Bosch. Wel is waar wandelen wij er niet veel in, doch dit heeft ook al zijn oorzaak, die gedeelte lijk buiten don onwil van ons zelf ligt. Voor wie de vorm van het Bosch niet bekend is, zij meegedeeld, dal deze »*en zeer smalle en zeer lange rechthoek is. Over de lengte en in het midden ligt de rijweg. Zooals zulks in een bosch het Het is niet alleen door groote, duide-, lijk naar buiten sprekende daden, het is veeleer nog door zijn gansche houding in het leven mi in bizondere Levensom standigheden dat men zijn inherlijke kracht openbaren kan. Slechts aan enkelen is het gegeven aan de genialen en t&lentvollen aan kunstenaars on vorsten en veldheerfn, die kracht in grootschhei»! om te zetten en van die' kracht de wereld te overtuigen. Maar ook de minst opgemeikte, de een voudige en gewone mensch kan, voor wie hem gadeslaan in eigen leven, die kracht duidelijk toonen. Wij Nederlanders, hebben, vrijwel allen in Europa en zelfs daarbuiten, in de laatste maanden die kracht noodig gehad. Want het is ook die innerlijke kracht, die den mensch het zelfbedwang geeft, en in moeilijke en gevaarlijke levensom standigheden in staat stelt rustig te blij ven en kalm. En tot die kalmte heb ben We ons moeten dwingen, ter vyille van ons zelven en ter wille van de ge- meonschap. Niet dat allen het heblien gedaan. Het scheen een oogenblik wel, of wij al onze’ aangeboren nuchterheid verloren hadden en een troep bange kin deren geworden waren, huiverig, niet voor een verschrikkelijke werkelijkheid, maar voor het spook van onzen angst. In een vergadering der Eerste Kamer heeft Mr. an Nierop, directeur der Amsterdamsche Bank verklaard, dat er in de eerste weken v an den oorlog meer angst voor geldge brek was gt'weest dan wezenlijk geldge brek. Ditzelfde kan men, generaliseeren- de, op den ganschen toestand toepassen. Er gebeurde in werkelijkheid niets, dat ons in direct gevaar bracht, dat ons be nadeelde, schade of ongemak deed lijden. I r gebeurde alleen iets, dat ons in ge- vaar zou kunnen brengen, dat ons met schade on ongemak bedreigde. En de angst daarvoor was zoo sterk, dat wc het gevaar, de schade in onze verbeel ding reeds voelden. Dat is altijd het ge val wanneer de angst l>aas wordt over den mensch, hem, zooals men het noemt, half krankzinnig maakt. Dan onder scheidt hij niet meer de werkelijkheid en zijn verbeelding. En in plaats van zich teweer te stellen, maatregelen te nemen om het gevaar te koeren en de schade tot zoo klein mogelijke proporties terug te brengen', gaal hij op den loop, in het dolle weg, en tracht in zijn angst nog voor zich zelf te redden, wat er, naar hij meent, nog te redden valt. Het gaat dan met hem, als met een leger, dat eenmaal De auto's nog harder zullen rij- een halve, minuut eerder het Bosch Het wandelpad zal nog min der te genieten zijn en het fietspad zal, indien niet alle andere paden voor rij wielen worden gesloten, evenmin bere den worden. Voor werkverschaffing heel het plan te dienen Stel -je voor, dat wij voor werk- x »*rschaffing maar eens even het bosch xernielen. Wat zou Minister Loly z»*ggeh als zijn dienstbode zijn salon-tafel kapot hakte om brandhout to hebben voor hetj aanmaken van het fornuis Zooals wij reeds zeiden, is van allo’ kanrten verzet gekomen tegen dit vanda-s lisme van het departement van Watcr-| staat. Het gemeentebestuur gaal reques- treeren en er zuilen wel vele Kamerle den worden -aangezocht en hpreid' gevon den om hun stem tegen hot wetsontwerp te verheffen. Misschien is dit niet eens meer noodig en zal de Minister het vóór dien al intrekken. Doch zelfs indien zulks het geval mocht, zijn, is het gewenscht leering te trekken uit het gebeurde. Toen onlangs de ge- meente koopen spi br» de Kamer afgewezen, o.a. op hiervan, dat het gemeentebestuur schieu niet altijd' het duin-schoon zou we-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1