De Oorlog. O. 13735. Maandag 8 Maart 1915. 53e Jaargang. ieu_"ws- ozi. -^.c3."V"ertea^ftie"bls.d. "voor G-otjlcLsl ©aa. Oaaa-stxeHsaorx. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. FEUILLETON Verwoeste JPevena. (iOlDSlHE COURANT. PRIJS VAN HE'FaBONNEMENT: Per kwartaal f 1.25 Idem franco per post,1.50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1.50 Idem franco per post. 1.9Q Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Harkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. P R Tï¥ D E R A D V ERTEN tTFn! Van 1—5 gewone regels met be wysn timmerf 0.55 Elke regel meer0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden de*e tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.35 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Aan bet Westelijk Front. De Duitsehers kt Frankrijk en België. In" het Fransche zuiddag-eommtniiqué van 6 Maart wordt gezegd Er heblien tntkelo Jevendige artilleriegevechteu plaats gehad Jin de omstreken van Nieuwpoort ca YjSeren-, van de Lade tot de Aisno hebben bij tusochenpoozen kanonnades plaats gehad. In Champagne heeft het gisteren door ons behaalde voordeel aan leiding gegeven aan de Duitsehers om In den afgeloopen naoht nieuwe tegen- aanvallen uit te voeren» die wij algesla gen hebben. In de omstreken van Per thes zijn alle door on» behaalde voor- deelen gehandhaafd. Bij Vielle-en-Haye ten Noord-Weeten van Point h-Moussou heeft een juist gericht vuur' op een hoeve een paniek onder de soldaten tewoegge- - bracht, die haar bezet hadden; zij vlucht ten in de bosecin Het Dultsche couHnunïViué van 6 Maart meldt uit het groote hoofdkwartier Op het Westelijk oorlogsfront ontna- meu wij ten Zuidoosten vto Yperen door een tegenaanval een loopgraaf aan de 1 ngelschen. De pogingen der\Fran sehen om ons weer uit de door ons veroverde stellingen op den Lorejn-heu- vel te werpen, mislukten. Vijftigf Fran schen bleven in onze handen. in Champagne zetten de Franschen hun aanvallen bij Perthes en Le Mesnil voort. Alle aanvallen mislukten. Bij Perthes maakten wij 5 officieren en 40 soldaten krijgsgevangen. Bij een tegenaanval ont- rvtkten wij den Franschen een bosohje noordelijk van Perthes en een stuk loop graaf van hun stelling bij Le Mesnil. Zonder resultaat bleven de Fransche aanvalspogingon op onze stellingen bij Yauquois en Consenvoye, alsmede oos telijk van Badonviller en noordoostelijk van Cellis. Het Fransche communiqué van Zater dagavond 11 uur luidtWij gaan voort terrein te winnen ten Noorden van Atrecht en in de omstreken van Notre Dame Lo- rotte, waar wij verschillende vijandelijke loopgraven hebben veroverd en den vij and aanmerkelijke verliezen toebrachten. Wij maakten eenige vorderingen ten Noor den van Perthes en ten Noord-Westen van Beau-Séjour. In de Vogezen heblien wij ten Westen van Münster 2 hoogten van den kleinen en 'den grooten Rtihacko- ra-kopf genomen. De tegenaanvallen van den. vijand werden afgeslagen. Wij heb ben lm berg op den rechteroever van de Pocht genomen enj veroverden de hoogte 856; ten slotte hebben wij bij Hartmanns- woiior-kopf een tegenaanval afgeslagen van een Duitsch bataljon, dat ernstige Een beeld der werkelijkheid 72) Hij was buiten staat nieuwe onderne mingen op touw te zetten, en de dag brak aan, waarop hij zijn beul bekennen moest niet langer aan zijne eischen te kunnen vpldtoen. Cornells 'Hartt weiger de hetu to gelooven, maar toen zijn slacht offer zijne boeken voor hem had open gelegd en hij daaruit duidelijk gezien had dat de man' niet overdreef, naui hij afselveid van liem en wreekte zich over hetgeen hij zijne „teleurstelling" noemde door denzelfden avond eenige regelen be treffende het verleden van zijn landge noot in de couranten te doen opnemen. Nauwelijks was een dier bladen den wan hopige in handen gekomen, of hij, die zelfs nooit den moed had gehad' het ge heim zijns levens aan zijne vrouw toe te vertrouwen, begaf zich naar zijn kan toor en verliet het land. Hij had de kracht gemist voor zijne echtgenoote en kinderen te blozen. Emmanuel de Josach had vroeger gemeend dat alleen de wan gunst dit verhaal omtrent den schatrijken dokter in omloop had gebracht. Than< echter begreep hij dot Hartt's vermogen geen anderen grondslag had gehad, en dat hij voort zou gaan ook hem tot het verliezen leed, waarbij wij vele krijgs gevangenen maakten. In het Fransche communiqué van Zon dagmiddag 3 uur wordt gezegd Ten N. van Atrocht maakten wij bij onze tegen aanvallen in de buurt van Notre Dame Lorette verdere vorderingen. De Duit- schors, die aanzienlijk© strijdkrachten in actie brachten, hadden daar een zweren tegenslag. In Champagne werd een Dultsche te genaanval in het ravijn ten N.-W. van Beau-Séjour afgeslagen. Onze vorderingen bij Hartmannsweiler- kopf in de Vogezen bedragen 300 meter Duitsch© loopgraven. Vrijdagavond sloegen wij een tegen aanval af tegenover Uffholz en lieten wij bij Cernay een ainmunitiemagazijn in de lucht vliegen. Het Duitsche communiqué van 7 Maart meldt Op het Westelijk oorlogstooneel hebben tusscben de zee en de öomine in het algemeen slechts artillerie-gevech ten plaats gehad1. Een nachtelijke poging van den vijand om ten Zuiden van Ype ren voort te dringen, is verijdeld. In Champagne hebben onze troepen vorde ringen gemaakt en ontrukten wij den vij and eenige loopgraven en namen 60 Franschen krijgsgevangen. Een Fransche massa-aanval tegen onze stellingen ten Noord-Oosten van Mesnil is, met zeer zwaar verlies voor den vijand, door ons infanterie- en artillerievuur vernietigd'. Ten Oosten van Badonviller zijn vijande lijke aanvallende bewegingen afgeslagen. In de Vogesum kwam de gisteren begon nen strijd ten Westen van Münster en ton Noorden van Sennheim nog niet ten einde. Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué van 6 Maart luidt Nadat de heele krijgsbuit uit het woudgebied noordwestelijk van Grodno en om Augustowo geborgen was, zonder- dat de Russen, trots krachtige tegenmaatre gelen, dit konden beletten, staan deMaar gebruikte troepen thans voor andere ope raties beschikbaar. Overigens is er uit den omtrek van Grodno en bij Lomza «iets te berichten. Noordoostelijk van Prasnysz zakte de llussische aanval onder zware verliezen in elkaar. Ook noordwestelijk van Plousk is de Russische aanval afgeslagen. Zui delijk van den Welcbsel valt niets te melden. Het Oostenrijksch communiqué van 6 Maart meldt Ton Oosten van Pietskow in Polen hebben Russische aanvallende bewegingen plaats gehad, die door ons afdoend artillerievuur mislukt zijn. Voor Jiet overige had op dit front, en op dat in West-Galiciö niets ^n belang plaats. eind^toe^uU^ft zuigen. „Indien men de wereld van zulk een «ondier verloste", mompelde hij. ..zou men jeen weldaad' doen." Het was In deze stemming dat bij zijne villa bereikte en, voor het hek daarvan staande werd aangehouden door een man, met ingezonken wangen, holle oogen en versleten klceding, maar die toch blijk baar niet tot het volk behoorde. De on bekend© nam don rondten, vilten hoed van het hoofd on zeido op ontmoedigden .toon t „Vergeef mij u hier opgewacht te heb ben, baron maar de bediende wilde mij ia uwe afwezigheid niet binnenlaten." De bankier zag hem verstoord aan. „Iladl gij mij dan te spregen vroeg hij kortaf. „Ja, mijnheer, over een© belangrijke uitvinding." „Dat spijt mij; want ik heb geen oogen- blik tijd heden. Kom morgen terug." De vreemdsoortige bezoeker draaide ver legen den bood in de handen rond. „Het is waar, baron", antwoordde hij met neergeslagen oogen, „dat ik morgen niet weer zou kunnen komen. Ik zou dood zijn van den honger. Het Is vier dagen geleden dat ik iets gegeten heb." De bankier, die in alle omstandigheden gaarne voor een mensohlievend man door ging, tastte in den zak en haalde er eten zilverstuk uit te voorschijn. „Ziehier", sprak hij. „Dij zult hier mee gemakkelijk tot morgenavond kun nen rondkomen." In de Kar pathen duren de gevechten om hel bezit van enkele hoogten nog vóórt. Ongunstig weder, dat het uitzicht belem mert heerscht op het gevechtsterrein. In ZuU-üost-Galicië trad na de gebeurtenis sen van de laatste dagen, kalmte Jn. Het Russisch communiqué van 7 Maart meldt Het garnizoen van Przemysl on derneemt geen uitvallen meer, maar de artillerie van het kleine fort ontwikkelt groote levendigheid, door een groote hoe veelheid granaten van groot kaliber op ons af te vuren. Nochtans is dit vuur v olkomen zonder beteekenls van 1000 groote granaten springt er nauwelijks een enkele in onze rijen. De Oostenrij kers onderhouden een bijzonder hevig Vuur tegen onze vliegtuigen, die bijna dagelijks over het fort vliegen. Voel granaten ontploffen in de lucht, maar al tijd zonder resultaat. Op 5 Maart heeft bij liet station Sokolka ons vuur een Duitsch vliegtuig neergeschoten en zijn de vliegeniers krijgsgevangen gemaakt. Daar do Duitsehers Russische krijgsgevange nen noodig hebben om zich te doen in lichten over de opstelling onzer troepen op den linkeroever van den Welchsel, In-bben zij een lielooning uitgeloofd van 100 nik. voor eiken krijgsgevangen ge- maakten Russischen soldaat. Op 5 Maart hebben wij een Duitscben luitenant ge vangen genomen, die met verscheidene vrijwilligers was uitgetrokken om krijgs gevangenen t© vinden. Het Duitsche communiqué van 7 Maart meldt Op bet Oostelijk oorlogstooneel ne men onze bewegingen tea. Jsoord-Westen van Grodno het beoogd» verloop. Een nachtelijke Russische aanval op Mocarce, ten Noord-Oosten van Lomza, werd al- geslagen. Ook ten Wosten van Prasnysz werd een krachtige Russische aanval ver ijdeld. Onze aanvallen ten Noorden van do Rawa hadden succes; 3400 Russen werden krijgsgevangen gemankt, terwijl 16 mitrailleuses veroverd werden. W KENEN, 7 Maart, Officieel. In eeni ge deelen van hot front in Russisch Po len waren gisteren hevige gevechten in gang, die hier en daar op zeer korten afstand plaats hadden. Door de goede uitwerking van onze artillerie werden Russische afdeelingen onder aanmerkelij ke verliezen voor hen, tot ontruiming dor vooruitgeschoven stellingen gedwon gen. In de Kar pa! hen, waar op verschil lende plaatsen de gevechten van gunstig ge- leg&n hooge stellingen voortduren, wer den do nachtelijke Russische aanvallen afgeslagen. Hierbij werden 8 officieren en 7(1 man krijgsgevangen gemaakt. In Zuld- Oost-Gallelë houdt de rust aan. Aan het Zuidelijk Front. De strijd om de Dardanelles In- het Kngelsche communiqué van 6 Maar de vreemdeling wees met trotsch gebaar het geld al. „Neen, mijnheer", zeide hij, „niet vóór dat gij mij aangehoord hebt. Zoo ik u kan overtuigen van lak gewicht mijner ontdekking en gij wilt er mij, tegen oen aandeel in de verdiensten, het noodige geld op voorschieten om de zaak te ex- ploiteercn, dan is het wat anders-, maar tot zoolang zou het oen aalmoes zijn en ik sterf liever dan iets aan to nemen." „Nu, in vredesnaam dan: volg mij, doch wees zoo kort mogelijk, want ik heb maar een kwartier aan u af te staan. De financier was lang niet altijd zoo Iwreid' ©en onberekende aan te hooren, maar hij wtól zelf niet waarom, d© man had iets in zijn uiterlijk dat hem trof. In dien hij eeüp werkelijk oen geniale uit vinding had gedaan, zou dat misschien opwegen tegen de eischen van Cornells Hartt. Hij geleidde hem dus zijn studeerver trek binnen en schoof hem een stoel toe: „Mijnheer", begon de onbekende, „ik ben geen gewoon bedelaar. Mijn vader was de heer van Ons dorp, en wij be- hooren tot een oud adelfjk geslacht. Ik was, evenals mijne broeders, voor het leger bestemd; maar dat vooruitzicht trok n>ij bitter weinig aan. Heel den dag door, hield ik mij bezig met natuurkunde en dergelijke wetenschappen, en zou het daarin misschien ver gebracht hebben zoo mijn vador dat niet als een oneer voor onze familie had beschouwd. Een Lussac. die leeraar zou worden, al mocht Maart wordt gezegd, dat de Brltsche troe pen, die aan land gegaan waren om de forten aan den ingang der Dardanellen geheel te vernielen, Donderdag 19 man aan dooden en 25 man aan gewonden verloren, terwijl 3 manschappen vermist worden. Op Vrijdag hebben 3 Brltsche slagschepen de forten Roetnelieh, Medja- dieh—Hamidieh en Namazleh aangevallen, die deel uitmaken der verdediging der engten. Het kruitmagazijn van het Ha- inidieh-fort vloog in de luchtde beide forten werden beschadigd. Een ander Britaoh eskader is te Smyrna aangeko men en is liet bombardement begonnen van liet verdedigingsfort van Yenlckale, dal aanmerkelijke schade bekwam, daar 2 hevige ontploffingen, blijkbaar van kruitmagazijnen, plaats hadden. Een bom bardement fn meer gesloten orde is thans begonnen. De Voss. Ztg. verneemtHet resultaat van d© beschieting van gisteren der Dar- danellenforton was feitelijk volkomen ne gatief. De Turksche batterijen zijn vol komen ongedeerd gebleven en er zijn geen verliezen aan manschappen te be treuren. Blijkbaar Is het ook gisteren den En- gelachen schepen niet gelukt de opatel ling der Turksche batterijen te ontdek ken. Hun granaten verspreidden enkel schrik onder de burgerbevolking i. aar brachten niemand eenig letael toe. Do stemming blijkt vol vertrouwen. Het Is sleede duidelijker, dat do Kngelschen niet veel op het spel willen zettenen uit deze onderneming zoo onverzwakt mo gelijk willen te voorschijn komen. On der die omstandigheden kunnen zij echter niet rekenen op een snel verloop van de operaties. De krijgsverrichtingen ter Zee. De duik booten-oorlog. JJit Berlijn wordt d.d. 6 Maart ge seind Door do Kngelsche pers is het bericht verspreid, dat de gewezen Noor- sche, thans Kngelsche, stoomboot Thordl op 28 Febr. bij Boachy Head een Dult sche duikboot, die haar, naar liewoerd wordt, aanviel, geramd en tot zinken ge bracht zou hebben. Bij het onderzoek van de stoomboot in het dok, is workelijk be schadiging van d© kiel en van de. schroef vleugels geconstateerd. Naar ons van bevoegd© zijde wordt me degedeeld, beproefde inderdaad op 28 Febr. eon stoomschip een onzer duikbooten tot zinken trachtte te brengen. De duikboot kreeg echter slechts geringe schade en keerde behouden naar zijn haven van vertrek terug. De militaire toerustingen van Rumenië. Uit Bukarest wordt geseind dat de Mi nister van Oorlog tegen 13 Maart de der de en laatste reserve heeft opgeroepen. De leerlingen der Militaire Academie zijn allen lot onderofficier iievorderd en hij ook ooit tot professor opklimmen scheen hem iets monsterachtigs toe. Ik werd dus officier, en sleet mijne dagen in eeno kleine garnizoensplaats, waar ik van vorveling dreigde om te komen toen mijn vader stierf en mij een vrij aanzienlijk erfdeel naliet. Behoef ik u wel to zeggen dat ik onmiddellijk mijn ontslag indiende, en mij nog uitsluitend aan mijne geliefkoosde studies overgaf. Enkele weken later reeds was ik op het spoor eener grootsche ontdekking. Ik wilde namelijk een preparaat vindon waardoor de spiegels van een vertrek voor eeuwig het levensgroot beeld- zou den kunnen behouden der personen die daarvoor gestaan hadden. Bedenk slechts van hoeveel waarde dit is voor al de genen die iemand liefhadden en hem voor altijd zouden kunnen aanschouwen, gelijk hij hun een oogenbHk verschenen was. De pliotographie met hare stijve, kleine poppetjes zou daarnaast geheel en al verbleeken." „Inderdaad, het denkbeeld was zeer gelukkig," sprak zijn toehoorder naden kend, „maqr hebt gij het wel .illvoer- baar bevonden P" „Volkomen uitvoerbaar, mijnheer, en zelfs, indien gij de goedheid wildot heb. tien een bezoek aan mijne werkplaats te brengen, zoudt gij verbaasd staan over de reeds verkregen resultaten." In zijn gedetdrift had de uitvinder ai zijne ellende en tot zelfs zijn honger c r- geten. Hij scheen overgelukkig eindelijk iemand gevonden te hebben die naar hein zullen 15 Maart bij de regimenten wor den geplaatst. Amerikaanache uitvoer naar Europa. De „Times" verneemt uit New-York dat de officieele cijfers van den haudcl met het buitenland in Januari een groote toeneming toonen van de uitvoeren naor Europa. 1 )e waarde der ui tg© voordo voe dingsmiddelen in Januari 1915 is onge veer tien iiiilüoeu pond sterling tegen twee iuiilioen pond sterling in Januari 1914; de waarde van uitgevoerde goede ren naar Nederland In Januari 1915 is ongeveer 3.000.000 pd. st. tegen onge veer 2.000.000 pd1. st. in Januari 1914. n de waard© van den katoen-uitvoer naar Nederland is in Januari 1915 86.683 pd. at. tegen 3987 pd. st. in Januari 1914. Van de volgende getallen hebben de eerste betrekking op Januari 1915 en de tweede op Jan. 1914 Onbewerkte voe dingsmiddelen en veevoeder (in ponden st.. 9.959.753 (1.817.074); geheel of ton deele fabriekmatig bereid© voedingsmidde len 8.228.693 (6.835.939)paarden 1.578.159 nihil; muilezels 262.489 nihil. De uitvoe ren naar Duitschland bellepen in totaal t.269.402 (6.877.597); Oostenrijk-Hongarije 562.808 nihil; Groot-Brlttanniö 19.951.502 (12.022.761) Frankrijk 6.867.483 (2.303.678); Italië 4.909.077; Nederland 2.914.171 (1.874.577); Europa 42.365.353 (28.074.233). Allo landen 53.543.862 (10.813.320). Over het algemeen beschouwd waren ngeland on Frankrijk d© grootste im porteurs uit de Unie; hun Invoeren van tarwe maakten het hoofdbestanddeel van him totaal-import uit, doch bleven nog onder den door Italië ingevoerde© voor raad. Vrijwel alle paarden, automobie len, schietvoorraad', vuurwapenen, leder werk, katoenen en wollen goederen gin gen naar Engeland m Frankrijk, die sanien ook 60 pCt. van den Amerikaan- schep koporuitvoer uit New-York namen. Da koper-uitvoer uit New-York hail eon waarde von 967.449 pd. St., of ongevoel de helft van die in Januari 1914. De koporuitvoer naar Nederland bedroog 1232 (259.166), welk artikel anders weinig uit ie Vereenlgde Stoten pleegt t© worden uitgevoerd. De katoen uitvoer bedroeg 743.962, het geen een vermeerdering was met 211.935. Daarvan betrok Duitschland 421.041, Zwe den 103.209 nihil, en Nederland golijk ge- ïiiölci M.6I& (3987). Schaarste In Ruinenltt. De Retsj meldt uit Boekarest De op winding onder de plattelands!xwoiktug over d© stijging van de broodprijzen on (km toenemenden uitvoer van koren ueciiu een dreigend karakter aan. In de prov. riatraunitz is een massale beweging bo- gonucti, die met geweld den uitvoer wil verhinderen. Schaden van boeren maken formeel jacht op wagens met koren en luisteren wilde, en hem niet uittochtte om wat men zijn hersenschim noemde. Na eenige oogenblikken hernam hij „Maar helaas f mijne toestellen kost ten zooveel; ik moest vooral ook mei zulke dure vergiften werken, dat mijn gansche erfdeel gedurende de jareu mij ner proefnemingen uitgeput raakte. Ik wendde inij tot mijne broeders; zij dreven den «pot met mij, schreven mij dat ik hun naam oneer aandeed en zonden mij voor eons en altijd eenig© honderden franken loc. Ook deze hulp was spoedig ver dwenen, en toch zweer ik u, mijnheer dat ik nimmer een penning aan eigen genoegen heb besteed. Ik leefde voor niets anders als voor mljno uitvinding. Na dien tijd hoorde ik niets meer van mijne bloedverwanten*, ik was dood voor hen. Ik beproefde verscheidene mannen tot mijne donkbeelden over te halen, en voor hunne kosten de zaak te beginnen; maar de wereld is vol domoorenniemand ge loofde aan de mogelijkheid der zaak; ik kon zelfs niemand bewegen in mijne werk plaats te komen zien. Van daar, mijn heer, dat ik het eindelijk gewaagd heb mij tot u te wenden. Ik heb u altijd hooren roemen als een man van kennis en van een ondernemenden geest. Wilt gij mij ten minste verheugen met de be lofte tot mij te zullen komen Zoodra gij gezien zult hebben, zijt gij overtuigd, dat a-eet ik van te voren." (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1