1MITS, Adel. f I p| I II J VOOR H hi i I De Oorlog. II No. 12726. Dinsdag 9 aart 1915. behalve Feestdagen. Zon en Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. lil l-’I 4 FEUILLETON l Gouda. 53e Jaargang. XTie-cu-w-s- ezx ^t.<d.’xrextex^_t5.e“bl^<d. voor 0-ou.d.eu ezx Oncxstrelce^L- Verschijnt dagelijks riïeru>oe$ta Ëevens. i I H hul, BAAR^ L». i MERK te letten AYZONEN EM. MILITIE. f w 1Z"4£t»:ka M gevoelige nederlaag. iwburg, 8 uur, zal worde® i Zn., Gouda. iteit de Réunie, mbachtschool”. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden t' Markt 31, bij onze Agenten jt bestrijding der Leden verg. .879.) in di" vertrekken, zelfs van i gen. stad IiIIHMI 1E (01II1 \T. Een beeld der werkelijkheid en Woningloe- Btandfr-ConuniJwie Tl f *11 f 1 25 ,1.50 1 50 190 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER A D V ER TEN TI ËN: Van t~5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels F0.35 b(j vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. dollo hond, dien hel een plicht te maken." antwoordde niet; zijn voor mol groote zweetdroppels be- De uitwisseling van krijgsgevangenen. De VoBBische Zeitung verneemt uit Genève Het internationale comité van het Roode Knfin dat do gewol uitgewissel d l men vreest, d; diensten kuni sersohe hotels! len worden gl van don oorlog. Do kosten zouden de betrokken landen moeten dragen. De Zwitsorsche Bondsraad verklaarde zich bereid dergelijke overeenkomsten aan te gaan. De „Karlruhor Ztg.” schrijft: Naar wij van officieuse zijde verne- als een ia af Luasac hoofd was dekt. diende verzeke- igade, ook wan- 1 is en in het ig zal zijn één >p het appèl ia. •de zijnde wordt den Voorzitter Genève stelde voor, e officieren, die niet nnen rfordep, omdat zij/hun vaderland nog a/bewijzen, in Zwit- P hun eerewoord zul- iterneerd tot het einde UN VAN EEËN worden in verzegelde n vijf, twee en o een Ned. one ding van Nom- js, voorzien van id Merk, vol st gedeponeerd, de uitvoering ■de orders aan- Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en België. Het officieele Fransche communiqué meldt d.d. 8 Maart: Onze vorderingen in Champagne duurden gisteren voort. Wij namen loopgraven ten N.W, van Souain en maakten gevangenen, waaronder of ficieren. In de buurt der Maashoogten heeft onze zware artillerie een stuk 42 cM. geschut ernstig beschadigd; het stuk is ontmanteld en teruggezonden. Wij wonnen terrein ten N. van Badonviller in de Vogezen. Op den Reichackerkopf deden de Duitschers gisterenmiddag een hevigen tegen aanval. Een oogenblik waren zij in De stemming in Amerika. Wil men de Londensche telegram men gelooven, die gelijk men weet, nu on dan uittreksels geven van artikelen uit AmerikaoDsche bladen door de Engelsche corresp. ginds geseind dan is de stemming in Amerika zeer vriendelijk jegens Engeland. Echter blijkt uit tal van z.g. Engelsch-gezinde Amorikaansche bladen, dat do stem ming geenszins zoo vriendelijk is als de boven vermelde telegrammen het doen voorkomen. Zoo schrijft o.m. de „World”: De tegen de onzijdigen ge richte papieren blokkade van Engeland kan evenmin gedoogd worden als de papieren oorlogszone van Duitschland. Indien Engeland met een beroep op represailles de onwettige maatregelen van Duitschland met even onwettige I maatregelen vergeldt, waar blijft dan het zedelijk standpunt van Enge land Onder den titel „Engeland’» verkeer de zet’’, schrijft de „Evening Post”: „Engeland stelt nu voor de Verkla ring van Parijs te schenden, oven koelbloedig als Duitschland zijn belofte met betrekking tot België geschonden heeft”. De „New-York Times” laat zich o.m. aldus uit Indien de Duitschers geen vol doende vloot in de Duitsche wateren onderhouden dan moeten zij protesten van de neutralen verwachten. Het be ginsel, dat geblokkeerde havens gespe cificeerd moeten zijn, ia vast gevestigd en als Frankrijk en Engeland een vol doende macht onderhouden, om alle schepen, gaande naar of komend van Duitschland tegen te houden, dan is de blokkade effectief en bindend. Enge land en Frankrijk kunnen protesten van neutralen krachteloos maken door hun blokkade van Duitschland reeël te maken”. Ook de „Sun” spoort de regeering aan, om te prosteeren tegen het blok- kade-voorstel, omdat het geen blok kade is. Het doel toch is, de voor dooien van een blokkade te verkrijgen, zonder zich de inspanning en de ge varen daarvan te getroosten en het voorstel beoogt alle onzijdige schepen te plunderen en hen van het recht van de vrjje zee te berooven. De „Sun” erkent, dat Duitschland het interna tionale recht en de menschelijkheid ge schonden heeft, en dat Engeland thans het volkenrecht aantast, zonder tegen de wetten der menschelijkheid te zon digen. men, heeft de Keizer om redonen van menschlievendheid bevolen, dat de uitwisseling der voor dit doel in Con- stanz en omgeving bijeengebrachte Fransche officieren en onderofficieren in vollen omgang zal plaats vinden, niettegenstaande wij waarschijnlijk van Frankrgk niet een even groot aantal zwaargewonde Duitsche officieren en onderofficieren zullen ontvangen. Ove rigens zal in verband met het veel grooter aantal der zich in onze handen bevindende krijgsgevangenen, ook het aantal door Duitschland uitgeleverde zwaargewonde Franschen natuurljjk grooter zijn, dan dat der uit Frankrnk naar huis gezonden zwaar gewonde Duitschers. j geregeld tijdig mtvangen van vermak elijkhe- in onze agenda i dienst, broe- van in het- uen waar, maar Er is gealar- bureau en daar ii, en toen heeft meening: er is er bebqeft niet u. Daardoor is lat gealarmeerd, dat zij er niet rd. erzekering dat, irand is, die red- n spoedig komt de stoombrand- ebleken bij den 1. Toen was de door een zeer n een provisoir de reddingbri- met de stoom- Aan het Oostelijk Front. In Polèn en Galicië. Het Oostenrijkscho communiqué luidt In de nog voortdurende gevechten in Russisch-Polen worden nog ruim schoots successen behaald. De vijanden werden uit verschillende vooruitge schoven steunpunten en loopgraven verjaagd, waarbij zij zware verliezen leden. Een gelgk succes had een korte aanval van onze troepen aan het front in West-Galicië, waar bij Gorlice ge deelten van de vijandelijke loopgraven doorbroken en de plaats na een bloe dig gevecht veroverd werd. Verschei dene officieren en meer dan 500 man werden gevangen genomen. In de Karpathen wordt hardnekkig gestre den. Bij Royskow deden gisterenmid dag do Russen een aanval met sterke strijdkrachten, waarbij nieuwe ver sterkingen steeds de gedunde rijen van den vijand aan vulden. De met alle middelen beproefden aanval werd ondanks zwaro verliezen driemaal tot in de nabijheid onzer stellingen door gezet. Telkenmale brak de laatste stormloop der Russen onder vernie tigende verliezen tegen de linies onzer versperringen. Honderden dooden lig gen voor onze stellingen. In een andere sector van ons ge- vechtsfront gingen onze troepen na een af geslagen Russischen aanval tot een plotselinge tegenaanval over en veroverden een door den vijand sterk bezette hoogte. Wij maakten opnieuw 10 officieren en 700 man gevangen. Op de naburige hoogte werden 1000 Russen gevangen genomen. In Z.O. Galicië leed een sterke af- deeling cavalerie, die togen een vleu- tii h gel onzer stellingen geïsoleerd optrad, een gevoelige nederlaag. veer lieden reeds dui- Het overige zuil waarop gij di«- dien natuurlijk Een noodlottig toéval alleen, aan van hei slachtoffer geef hem gaarne ik zijne belang- in de eerste ver- nmissie van bij ban de Gemeen- •ake brengen en zullen daar naar sn. >r den heer van e gebrachte be- randweer op de rbij de redding- heen, ik kan de t die beproeving, vt plaats had t op de hoogte Fabricage-Com- .elijk uitnemend jenwagen en de nmiddellijk ter a het alarmeeren lansgracht. Zeer r water gegeven, ïde is niet ver- eproeving afge- Vrijstelling van den dienst De BURGEMEESTER der GEME NTE GOUDA, brengt ter kennis van belanghebbenden dat vrijstelling van den dienst bij de militie wordt verleend Wegens woonplaats of toekomstige woon plaats in de koloniën enz. wegens kostwinnerschap wegens eigen vrijwilligen derdiwjst of aanwezigheid zelfde par geboren broeders of halfbroe ders aan geestelijken enz. De bepalingen welke ten aanzien van vrijstelling van den dienst bij de Militie om oen der hierboven vermelde redenen gelden, zijn vermeld' op do publication, welke op de daarvoor aangewezen plaats ten gemeentehuize zijn aangeplakt, ter wijl inlichtingen daaromtrent dagelijks kunnen worden ingewonnen aan de Ge- meente-Secretarie, afdeeling Militie. Do aandacht wordt er op gevestigd' dat de inlevering der betreffende verklaring moet geschieden voor vr ij stelling geestelijken enz., voor 1 April van het jaar waarin het inschrijvingsregister is gesloten ingeval de reden van vrij stelling aanwezig is op 21 Maart van bedoeld jaar voor vrijstelling wegens broeder- dienst bij voorkeur op Maandag 22 Maart a.s. v.m. 9—12 u. v oor vrijstelling wegens kostwin nerschap, op Dinsdag 23 Maart v. m. 9—12 u. Gouda, 9 Maart 1915. De Burgemeester voornoemd', R. L. MARTENS. staat den voet van de hoogte te nemen, maar na een woedend gevecht van man tegen man wierpen onze infan teristen hen terug en bleven zij meester van de Reichackerkopf. De verliezen van den vijand waren buitengewoon zwaar. In den Bbven-Elzas ten Z. van het spoorwegstation Burnhaupt werd een aanval tegen onze voorposten door ons infanterievuur verijdeld. Engoland-Nedcrland en de Scandina vische landt®. Uit Stockholm wordt d.d. 7 Maart ge seind Volgens een telegram uit Lon den meldde de Daily Telegraph dezer da gen, dat er ei® overeenkomst war ge troffen tusschen de I ngehche, llolibnd- sche en de Scandinavische Regceringe®, waarbij elke uitvoer van levensmiddelen en beestenvoer direct naar de betrokken landen zoo worden geconsigneerd, en dat de Rogeeringen er borg voor zouden blij ven, dal de waren niet weer zouden wor dt® geëxporteerd. Do nieuwe verklaring omtrent do l.n- gelschu blokkade zal vooreerst hel go alies altijd tegen; welnu, mijn waarde mijnheer, dat vertegenwoordigt een heel kapitaal, en ik vrees dat niemand u dat zal afslaan.” „Niemand inderdaad,” mompelde de on gelukkige, ..mijne laatste hoop was dan ook op u gevestigd1.’1 „Zoo gij wist hoeveel dergelijke bezoe ken ik ontving, zoudt gij inzien dat Ik binnen een jaar doodarm zou wezen, indien ik al die ondernemingen steunde, en hoe lief de wetenschap mij ook zij ik heb kinderen, en mag mij dus niet berooven van hetgeen hun eenmaal recht matig zal toekomen. Is het u echter al les waard geholpen te worden En zijn doorhorendo blik rustte onaf gebroken op den uitvinder, wiens zwak gdaat thans door een koortsachtigen blow gekleurd werd. „Alles, o, alles riep hij uit. De ongelukkige wijfekte een oogenblik maar stotterde daarop „Ik zou niet kunnen Bleienmaar voer de rest geloof ik dat ik tot alles in slaat zou zijn om h<4 doel van mijn ganache leven te bereiken." „Luister dan,” en de bankier schoof zijn stool tot vlak naast hem, opdat geen sterveling anders zijn woorden zou kun nen hoeren. „Ik beschouw het leven ge heel anders dan het ineerendeel der men- sche®. Van het oogenblik af waarop een denkend wezen tot een gevaar wordt voor de maatschappij, dat hij op het punt staat duizenden rampzalig te ma ken, wordt hijin mijne oogennog slechts 73) 1 mmanuel de Josach had hem geduren de do laatste minuten, geen seconde uit hel oog verloren. Het was alsof hij tst in de meest verborgen schuilhoeken van het hart van (Men man wilde doordrin gen, en hij antwoordde langzaam „Zulk een bezoek bindt mij nog tot niets t® gij kunt er dus op rekenen. Maar mijne tafel staat gedekt, ik ben al- leen, en zoo gij mijn maal wilt deelen, verliee ik zelf geen- tijd en kunnen wij verder samen praten.” De ongelukkige vond geen woorden ge noeg om zijn dank uil te spreken cn een oogenblik later zaten beiden aan den wel- voorzienen disch. De bankier scheen er genoegen in te vinden zijn gast de fijnste wijnen te schen ken en dwong hem telkens zooveel mo- golijk van de versterkende spijzen te nut- Mgen. Toen zijn honger ten laatste ge stild was, en de heer des huizes de be dienden had weggezonden, vroeg hij „Gij zeidet mij daareven met zulke zwaro vergiften te moete® werken. Hebt gij daarmede nog nooit een ongeluk ge had F’ Lussac schudde glimlachend het hoofd. Aan het Zuidelijk Front. De Dardanellen. Uit Berlijn wordt gemeld d.d. H Maart <lat de bijzondere correspondent van de Hoo de Scrylsche Regoerlng te Nisch gehuisvest is. De „Cbrriare della Sera” geeft oen schildering van den primitieven towtand van de Servische regeoringegebouwen te Nisch. Duizenden mensohen zijn in do gebouwen ondergebracht, en de interieurs lijken alles belialve op regeeringsbu- reaux. Ieder hoekje, van do vliering lot den kelder, wordt gebruikt. In do ge- liouwen heerscht een voortdurende be weging van tnenschen die komen en gaan, leder vreemdeling, die Nisch bezoekt moei zich daar melden <*n heeft een ver hoor te ondergaan. In de gangen, naast do banken waarop de wachtende® plegen te sltu®, staan „vliegende keukens” voor do soldaten, on in allo hoeken liggen op gerolde matrassen of dekens. Als het etenstijd is, wordt op kok®vuren in de gangen gekookt, en de scherpe luohl van allerlei spijzen is ondanks de electrlsche ventilatie niet uit het geliouw te verdrij ven. ’s Nachts (Menen de gangen tot slaap zak®; leder daklooze kan hier logee- ren, en is In do gangen gwn plaats meer, dan 1h er nog ruimt» op de trap. Ook Tcrtrridien, zelfs in het cabinet do ministers, wordt nachts gesis* Maar... Nisch is nog Servische „Er leeft een dergelijke man,” her nam do financier, „een man die de wa pen» in handen heeft om ten eigen bate eene der grootste, der roemrijkste onder nemingen van ons land te verarn»en t® ten gronde te doen gaan. De aandeel houders zijn, bijna zonder uitzondering, kleine industreelcn of wel lieden die spaarpenningen van een leven van ar beid in die zaak steken. Zij zou bloeie® indien de ellendeling hun lot niet opof ferde aan zijn brandenden dorst steeds schatte® te verzamelen. Welnu, zijt gij het met mij eens of niet dat een derge lijk schepsel van de aarde moet ver dwijnen De uitvinder wierp zijn gaatheer een angatigen blik toe on vroeg aarzelend „Maar zou de rechtbank zich daarme de niet kunnen belasten „Ónmogelijk. De schurk is veel te slim om ooit anders al» in het verborg(®e te handelen. Wilt gij waarlijk tot eiken prijs uw onderneming op touw zetten, dan kan ik zorgdragen, dat gij het daartoe henoo- digdo gold ontvangt, ik bezofg u lig mille, waarop ik u zend franken uitkeer, gij ontvangt® den dag daad hebt volbracht.” „Dus wilt gij dat ik een moordenaar zal worde®?” riep Lnssac bijna klag<®d l.okal Anzoiger bij de Dardanellen, die den Minister van lorlog Enver Pasja en den Minister van Binnenlandsche Zaken Talaat boy mocht vergezellen bij hun in spectie van de Dardanellen, seint „Vroeg in den morgen bereikten wij den ingang der Dardanellen bij Tsjanak Kalé. Om ti<® uur in den voormiddag doken voor de zeeöngte vijf groote sche pen op. Zij naderen in snelle vaart en beginnen het dagelijksche bombardement. Zonder eigenlijk plan, zonder systeem strooien zij met 30 c.M.' granaten op bel de oevers rond. Geen mensch in de stad maakt daar drukte om. Dan antwoordt oen batterij op de Aziatische zijde. Een tweede, een derde, een zesde volgt, die slechts weinige salvo’s losL De artillerio- commandant, die naast mij het vuur leidt, mompelt, dat hij nog niet hot tiende deel van zijn kanonnen vuren laat. Toch is de uitwerking reeds op te merken. De I ngelsche schepen kregen twee tref fers on varen snel weg, Het gevecht duprt voort. Op een bat terij schieten zij in een uur zestig gra naten af. Niet een enkele daarvan treft doel. De zware Turksche kanonnen aan boide zijd»® van de zeestraat antwoor den niet oen» op de nuttelooze ammuni- tieverspilling der Engelschen. Met de landingen hebben de I ngels^hen nog minder geluk. Waar zij ook «mJo- ken, werd»® zij met gevoelige vcrlrozen het water in gejaagd. De stemming is hier uitstekend, om dat me® hi»“r dagelijks voor oogen hoeft, hoe vergeefs de zoogeflaamdv forceering is. Tot dusver zijn ten minste 600 gra naten van het zwaarste kaliber door den vijand verschoten. Het bereikte succes bestond slechts in de vernieling van twee verouderde werken aan ’-den in gang van do zeestraat, die mot oude ka nonnen waren bewapend. De eigenlijke Dardanellenforto® zijn geheel intact. „Nooit”, antwoordde hij. „Ik ga er me de om, zooals de slangenijezweerder met do gevaarlijkste adders. Ik ken al hunne streken van buit»®. Josach bekeek aandachtig zijne sigaar en hernam na een oogenblik stilte „Uwe uitvinding boezemt mij do groot ste belangstelling in. Maar, ik vrees dal gij, of wel nooit zult slagen, of wel haar op een flinke schaal zult moeten op touw zetten. Hoeveel berekent gij dat pr noo- dig zou wezen tot het huren en inricli- ten van een atelier, op een der drukste standen der stad, en dat gelijk vloer» of wel gij zult nooit iemand bij u krij gen; en n w succes zal vooral van het bezoek van nieuwsgierIgt® afhang»®. Maar daartoe is een zekere weelde van omgeving noodig. Armoede schrikt al tijd at." „Ik begrijp dat volkom»®, mijnheer maar ik geloof dat ik met twintigduizend francs al een heel eind zou komen.” „Hm I ik zie wel dat gij u geen denkbeeld maakt van de Parijsche huur prijzen: maar njitMohic® met wal goed»® wil zou het voor die som te doen zijn. Nu blijft ons echter de vraag over hoe veel gij behoeven zoudt tot volmaking uwer materialen.” Lussac, die reeds vreesde, dat de ban kier zich door zooveel onkosten zou la ten afschrikken, antwoordde niet dan aar zelend „Ook nog wel vijftienduizend francs.” „Laat ons liever eveneens twintig mille nemen, want op het laatste oogenblik valt uit. „Voorzichtig; men zou u kunn<® hoo- r«n”. sprak de bankier met getrouwde wenkbrauwen, „het woord „moord»®aar” is slecht gekozen; liioc is get® sprake van een moord, maar enkel en all»*»® van een daad van rechtvaardigheid. Gij zoudt daarmed»' hel ongeluk van tallooze onschuldige slachtoffer» voorkom»®. Doch liet lijdt get® twijfel of ik wil u daar toe niet dwingen; gij moet volkomen vrij zijn in uwe keus.” „Een Lussac kan het schavot niet be klimmen." „Deukt gij dan dat ik u daaraan zxni blootstellen. Neon, mijn vriend, daarvoor Ix-staat geen nood; de justitie zal dood niet ander» dan hoogst acht»®. do onvoorzichtigheid toe te »chrijv<®.” „Ik liegrijp er minder en minder van.’ „Ziellier gij zult u tot dien man be geven, gelijk gij tot mij gekoiiH® zijt. Hij is oen geldwolf zoo gij hom 50 percent van de winst aanbiedt, voor liet geval dat hij uwe uitvinding in zijn kring helpt verspreiden, I»® ik zeker dnt hij aanstond» bereid zal zijn een G-zoi-k aan uwe werkplaat» af te legg<®. Gij wacht er u we| voor hem te spreken van de ver giften die u tot uw arbeid noodig zijn, en spreekt han alleen van bijzonder preparaat, waarvan gij een proef zult klaarh»>hben in een klein flewcbje.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1