JAS i&Zoon 'WEE 3AS De Oorlog. o. 12727. Woensdag 10 Maart 1915. 53e Jaargang. behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. kerij 31 werken FEUILLETON ‘Z3-A-. in's InkT de BESTE SCHADELIJK OLLAND. )IJ Kz. icht hebben? ^eraoea/e JSavans. XTï©"CL-ws- ©xl -A-d’v-ertezxtieToleud. voor O-oixcLsu ©xl Oxcxstx©2s©XL_ Verschijnt dagelijks Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. ■- ■n tot nor- en voor parti- 9 de ko- >08. wet en u. u. aan Heyerman’s Op an Zn., Good., droom koorde de vroegere tot bestrijding der i. Leden verg. van Een ieteit de Réunie, Ambachtschool”. (OERWAARD. AC. KOOIJKz. eringerwaard, met hetinstal- Een beeld dar werkelijkheid aan- Jon, waren f 125 1.50 1.50 1.90 dit werk door het grootste w en Woningtoe- irstande-Comm issio de mijn werk aan che- zal aan het fleschje be- uw Gill 1ISIHE COURANT wij geregeld tijdig ontvangen van n, vermakelijkhe- i in onze agenda >ren waren den i lunch in Dover m de Britsche erpillen (Sigm an Apotheker ’s morgens ge il een goeden van het bloed ntollige gal en 25 of 50 cent, da bij ANTON Co., te Rot- tfTEN K0LFF, Aan het Zuidelijk Front. De aanval op de Dardanelles De marine-deskundige van de Times verklaart zich zeer voldaan over, het admiraliteitsrapport van Zaterdag. Het gewaagt van een sneller actie dan de grootste optimist had kunnen ver wachten. Trots het ongunstige weer zijn niet alleen de forten aan den ingang der Straat vernield, maar de Straat is zelfs al een deel mijn-vrij gemaakt en het bombardement op de forten in de engten kon beginnen. Veertien dagen geleden sprak ik als mijn meening uit, dat de forceering minstens 30 dagen mooi weer in beslag zou nomen de operatie is nu gaande sinds den 19en en in dien tijd waren er zeven dagen zeer slecht weer. Noch- thans moet ik voorzichtigheid blyven aanradon tegenover de niet-officieele berichten uit Athene. Het door de Queen Elisabeth indi rect beschoten fort, is het fort L nabij Kiln Bahr op de Europeesche zijde. Indirect wil vermoedelijk zeggen, dat men van af het' schip het fort nog niet zien kan. Waarschijnlijk ligt de Queen in de Ereukai-baai of buiten het schiereiland in de Suvla-baai. De forten J. en T. werden door de In flexible en Prins George beschadigd. PRIJS DER ADvtRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.' had zich bij den werf verzameld, sich verscheiden oten van boots- Toen de gevan- 1 werden geleid, patrouilles en grensposten moeten het wild, in casu de Belgische jongelingen, die met begunstiging der duisternis beproeven te vluchten, zien en op sporen. Want ondanks dp meest scherpe bewaking der grenzen, de uitgestrekte grensversperringen en den uitgebreiden patrouilledienst, lukt het niet weinigen, veilig Holland te bereiken. v De Duitschers hebben gearresteerd een beambte van een van Maastricht op Luik varende boot, daar op den aangehoudene eene hoeveelheid brie ven werden gevonden. De man zou in de gelegenheid gesteld zijn 1 van PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. uw burg. 7% »-Royaarde. ouwburg. 8 do wetenschap lief to hebben, die weten schap waaraan hun vader zoo harbrtodi- lelijk hechtte, Liefde, o liefde I Ja, iiN«n zal mij eindelijk beminnen En ten prooi aan een visioen dat vol zoetheid mo<“st zijn, liet do eenzame man zieh op zijne legerstede neervallen, zon der zioh langer te bekommeren om het geen dat Allee hem koMen zou. Den volgenden morgen stond hij vast- l*eraden op. Hij had zioh zijne sonihcm taak herinnerd1 maar hij weifelde niet moer. Nog slechte enkele uren en /de worsteling zou voorbij zijn de zegepraal zou hem toebeboorrn.” Hij was doodsbleek, nu maar zijne hand Isxddo niet, toog hij het fleschje dw doods op zijn werktafel nederzette. Eindelijk sloeg het bepaalde uur, In België. lederen avond zoo meldt men uit Tongeren, wordt met zoeklichten ge- A1 deze forten liggen op de Euro peesche zijde. Belangrijk is ook de mededeeling der admiraliteit, dat de marinebrigade van de Royal Naval Division zich bij de zeemacht bevindt en aan land is gezet, om den grond bij den ingang van den Straat te zuiveren. Deze bri- grade treedt dus nu reeds voor de derde maal in dezen oorlog in actie: eind Augustus te Ostende en in October te Antwerpen. De operaties hebben thans den broe deren basis gekregen waarvan ik 14 dagen geleden gewaagde. Eindelijk zijn niet alleen militaire stations door de Sapphire in de Golf van Adramyti en door de Prins George te Besika vernietigd, maar ook Smyrna, de hoofdstad op de kust van Klein-Azië, beeft bezoek gekregen van een eskader oorlogsschepen en kruisers onder vice- admiraal Sir Richard Peirse. die de Euryalus tot vlaggeschip heeft. De ingang van de golf van Smyrna ligt tusschen Kara Burnu (of de Zwarte Kaap) en Azlam Burnu (of Kaap Hydra). De afstand tusschen deze twee punten bedraagt ongeveer 13 mijl, terwijl Smyrna zelf ruim 30 mylen van de golf gelegen is. Smyrna, de belangrijkste handel plaats in den Levant, heeft twee onde kasteelen, alsmede moderne verster kingen. Op do Zuidkust, vyf mijlen westelyk van do binnenhaven, ligt Yenikale (of nieuw fort), waarop treffers neerkwamen, waardoor, nam men gelooft, het kruitmagazijn in lucht vloog. In den Balkanoorlog verzamelde Turkije by Smyrna groote troepen massa's maar do Grieksche vloot be lette hun vervoer over zee naar Macedonië. Zij moesten dus per spoor weg vervoerd worden. Alle voorname spoorlijnen in Klein-Azië zijn met Smyrna verbonden en daarom zou de vernieling dier lijnen een groote slag voor de Turksche verbinaings- lijnen zijn. De operaties in de golf van Saros worden blijkbaar nitgevoerd door de Fransche vloot, die de forten van de Bulair-istmus bombardeert en de brug over de Kavack kapot schoot, waar door de verbindingen met het schier eiland werden afgesneden. Het verrassend element in hot com muniqué van Zaterdag was het ver schijnen van Sir Richard Peirse in den Levant met een eskader. De Euryalus, waarheen zijn vlag van de te doen zeggen van het preparaat waar- -1 wor. Aan de Dar da nollen. Een bijzondere corr. van de Voss. Zeil, bericht dó. 9 Maart naar uit Berlijn wordt gemeld Terwijl do Engelschcn geregeldkort na don middag de beschieting l>eginnon en voortzetten tot bet theeuur, versche nen Zaterdag vier schepen geheel togen liet program reeds om halflien bij don ingang dor zeeëngte en openden het vuur op Dardanos en spoctlig ook op Itot uIterate punt van den Europeeschen kant. Er ontetond een lukrake beschieting nu eens togen Dardanos, dan tegen liet fort llamidieh. Van uit zijn verkenningspost kon de correspondent vaat/lcllen, dat de granaten geen belangrijke materieel» scha de aanriohten. De Interessantste episode was het artillerieduel tusscheu de Minuin, nog 1 onder Duitsch geleide afscheid zjjne familie te nemen. Men weet dat degenen, op wie brieven worden aangetroffen, kans loopen zwaar gestraft te worden. In de Belgische Kempen hebben de laatste dagen weer groote troepenver plaatsingen plaats gehad. De landweer en landstorm die zich vrij „geduld” had weten te maken, en wien was aangezegd dat zij naar het gevechtsfront zouden moeten ver trekken, zijn reeds op marsch naar de gevechtslinie in Oost-Frankrijk. Doch alvorens de vrij bejaarde sol daten vertrokken, tegen veler zin, hadden velen nog oen onderhoud met hunne familieleden, die zich lange reizen hadden moeten troosten, om vóór het vertrek wellicht voonhet laatst nog even den vader of echt genoot te kunnen zien of spreken. Veel lust schynt er bij deze land weermannen en landstormers niet te bestaan om zich naar het front te begeven. Voor hen gaan blijkbaar vrouw en kinderen boven alles. Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicië. Het Oostenrijksch communiqué van Maart meldt Op het front ten Noorden van den Weichsel hield het levendig artillerie* gevecht ook gisteren aan ten Zuiden van Lopuszno werden de aanvallen der Russen zonder moeite af geslagen. De in het terrein bij Gorlice uitge voerde aanvallende beweging leverde ons nog meer krijgsgevangenen op, waarbij de veroverde stellingen in weer wil de herhaalde pogingen van den vyand om deze te heroveren, overal werden behouden. Op het front in de Karpathen herhalen zich onaf gebroken de vijandelijke aanvallen, die nu eens met sterke dan weder met bij zich toe, die zich tot hem wendden zijn bezoekers waren innig dankbaar voor het geduld waarmede bij hen aanhoorde, on liepen meeetal in den val, door hem op zijn belangstel lende vragen breed voerig het geheim hunner ondernemingen mede te deelen; was dal geheim iets waard, dan haastte hij zich, na het ver trek van den ongelukkige een proef te nemen, of hij werkelijk een goede uit komst zou verkrijgen, dank zij de liom verschafte gegeven», en beantwoordde het resultaat aan zijne verwachtingen, dan nam hij een brevet als uitvinder der nieuwe zaak. Ook daarmede had hij zijn for tuin belangrijk vermeerderd. Lussac werd dan ook met de grootste welwillendheid ontvangen, en ziende dat het onmogelijk was hem de samenstelling L 77“- door het wonder volbracht moest den, beloofde hij hem zijn bezoek voor den volgenden morgen. 74) Dat fleschje zal eenvoudig het sncldoo- dend vocht bevatten, waarvan gij mij zoo straks gesproken hebt. Gij zult hem zeg gen dat dit het gansche geheim uwer uitvinding is, en ik ken hem ik weet vooraf dat op dat oogenblik de ge dachte u uw geheim te on Meien, bij hen» op zal komen. Hij heeft zich met mie opgehouden, en willen ruiken, om te raden welke standdeelen het bevat. Gij ziet dat rol zeer onschuldig zal zijn.” „En.en gij zult mij waarlijk middelen verschaffen om het licht te brenren ig werd heden land komen van >5 manschappen, i rmden van den U 8, welke Don- d door toipedo- d gebracht. krijgsgevange- B werkpak der i. Op sommige k M. Hamburg, roeg een leeren rie waren in de rm. Het waren gebouwde man* ongeoefende troepen worden uitge voerd zoo ook gisteren, toen weder op verscheidene plaatsen hevige as vallen van de Russen plaats haddi die tot bij onze versperringen gekomen, welke aanvallen met zware verliezen voor den vijand afgeslagen werden. Opnieuw bleven 600 man van den vijand bij deze gevechten als krijgsgevangenen in onze handen ach ter. Sedert de laatste dagen heerscht weder een zeer ongunstige weerge steldheid in de Karpathen, die van de troepen der in dit gevechtsfront staan de legercorpsen zeer buitengewone prestaties eischt. In voortdurend contact met den vy- and zijn de troepen dikwijls dag en nacht in gevecht gewikkeld en zijn zij menigmaal gedwongen ook bij strenge koude en hooge sneeuw aanvallende bewegingen uit te voeren of in verde diging tegenover aanvallen van meestal overmachtige vijandelijke troepen stand te houden. Aan de houding van onze dappere troepen, alsmede van afzonder lijk, die aan deze gevechten deelnemen, verdient onvoorwaardelijk lof toege- zwaaid te worden. hij mij bestelen wil Neon, de bankier had gelijk, er liestaan nog andere ten dan die der rechtliank alleen." Hij kocht een fleech brandewijn, nam haar mede naar zijne woning, waar hij haar ledigde onder het in orde bren gen van alles wal tot het liezoek- den volgenden dag mooat dienen, zenuwaohtige lach speelde thans om zijne lippen zijn ingevallen gelaat was hoog rood gekleurd en hij stamelde t „Wal zou mijn vader er wel van zeg gen Hij voorspelde mij altijd dat ik on- zo familie tol schande zou strekken, en spoedig reeds zal lied de wereld eerbied koesteren voor het genie van een Lussac. Do rogeering zal mijne verdiensten met het legioen van Eer beloonen. Ik zal rijk zijn en aan mijne broeders hei geld kunnen terugzendeu, dal zij mij als een aalmoes toewierpen. Op oenmejü zal Ik de held wezen van den <M. en ai mijne bloedverwanten zullen om liet zeerst vre de met mij willen riuiUm men is altijd werkt in de richting der Hollandsche grenzen. Hiervoor worden door de bewoners verschillende uitleggingen gegeven: De verklaring die wij het meest aanneembaar achten is, dat de zoeklichten moeten dienen als „licht bakken”, gelijk ze door de stroopers worden aangewend. De Duitsche en geen vijf minuten later werd er aan do deur vm zijn atelier gescheld. F ven l»e- daard alsof hij slechts <-en gewoon be zoek moest ontvangen, ging hij opendoen. Op den drempel lierk<mde hij Cornell» Swiftsure is overgebracht, was het laatst gesignaleerd in de Bight 28 Aug., toen ze de vlag var. vice-admiraal A. H. Christian voerde. Ze behoort' tot hetzelfde kruiserstype als de Abou- kir, Hogue en Cressy. Italië en hot Dardanellen-vraagstuk. De Turksche pers liospreekt druk oventuoele houding van Italië. Zoo schrijft do „Jeuns Turc" Feltelijko redenen en het verloop der gebeurtenissen geven den Italianen aanleiding, om de solidariteit van hun land met hei onze op prijs te stellen. Deze nog volkomen jonge groote Mogendheid, die met het volste recht de eergierigheid liezit, om zich oen schitte rend politieke, economische on comns'r- oioolo toekomst te scheppen, zou letterlijk \erstikt worden, wanneer Rusland de hand op do Dardanellen legt, ten einde op die wijze het Oostelijke deul der Mid- dellandsche Zee onder zijn heerschappij te krijgen. In het Westen door Frankrijk, in het Oosten door Rusland ingeslotun, zou Ita lic geworgd worden on g<>ou vrijen uit weg vinden. Wij zijn om zoo te zeggen de beschermers dor Italiaansche belangen In het Nabije Oosten tegen de Moscovie- ten. Ons land staat voor óen handel en de industrie der Italianen open, die hier een ruim veld voor hun arbeid kunnen vinden kortom niets scheldt ons van Italië. WIJ hecton deze nieuwe beweging wolkom, die Italië nog nadeitot ons latM brengen zal. j In dien Kaukaaus. Russische Generale staf van hol leger in den Kaukasu» meldt d.d. 7 Maart uit Petrograd )nze troepen hebben een lielangrijke stelling ingenomen in do om geving van Trans-Tsjorokh, waarbij zij. do Turken In Zuid-Oostolijke richting te rugsloegen on hun ernstige verliezen toe gebracht heblien. Op <lo andere fronten liaddon goen ontmoetingen mot den vijand plaats. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk en België. In het Fransche communiqué van 9 Maart wordt gezegd De eenige feiten die sedert het jongste communiqué te mel den zijn, waren, dat gisteren gedurende den nacht een hevig boiubardemeut door den vijand plaats had, ten Oosten van Heemstraete, Zuidelijk van Dixmuiden, en dat dit bombardement gevolgd werd door een vijandelijke poging om tot den aan val over te gaan, welke poging mislukte. Rij Reichackerkopf werdén verscheidene vijandelijke aanvallen gemakkelijk afge slagen. Koning Albert en zijn soldaten. De oorlogscorr. van De Tijd meldt aangaande do revue die de koning en do koningin lieiden te paard hebben ge daan van het reg. der grenadiers nog het volgende Niet ver van den historischcn molen waar do soldaten van het 6e en 26e linte-reg. zich 30 Nov. zoo schitterend) hebben gehouden, heeft de koning de jon ge recruton van het 6e en 26e begroet. Nadat de kolonel den koning had toege sproken, sprak de vorst zelf „Oudere soldaten van hel 6e en 26e linie-r<‘g>iment, ik beveel u aan, do nieu we recruten, die uwe strijdmakkers tul len zijn, met welwillendheid m uw ge lederen op te nomen, weest voor hen welwillende raadgevers te midden der ge varen van den oorlog; wees waarlijk wa penbroeders, ten einde een onoverkome lijke hindernis te kunnen opwerpen aan de indringers, want ii»ij moeten met be hulp der bondgenoot en, zelf» ten koste van het leven, strijden tot dat onze ge westen zijn bevrijd.” De koning sprak daarna nog op meer Intieiisn toon met de officieren en zeido het grootste vertrouwen in hen te stellen. Hij herinnerde breedvoerig aan de glo- rievollo wapenfeiten van hot 6e linic- reg., bijzonder aan het moedig standhou den bij Nieuwpoort en aan de herove ring van Romecapelle 30 November 1914. Begrijpelijk heerschte er bijzondere geestdrift onder de soldaten, toen ning langs de gelederen schreed. loe overga, ben ik een dief, want ik ht»b het geld van den bankier aangenomen en reeds voor driekwart beeteed aan mijn werk, nooit zal ik in staat zijn dien bloedprijs terug te genen; nooit weder ook zal ik iemand vinden die zich over mijn levensdroom ontfermt, en aan dat doel heb ik alles opgeoflerd wal anders waarde heeft in de oo^Ki van een man. Ik heb tot zelf» geweigerd liefde te ken nen, uit vrees dat ik de kracht zou missen mijne vrouw armoede te jslen lij den ter wille van mijne ontdekking ik heb jarenlang honger geleden, om de en kele stuiver» die ik op mijn voedsel uit spaarde te kunnen besteden aan mijn ge heim, en nu, nu dat eindelijk, eindelijk, mijn droom vervuld zal worden, zou Ik mij terug laten Imuden door gewetensbe zwaren P Dat zou immers waanzin zijn, en de baron heeft gelijk gehad: niet ik zal hem dooden; hij zal bezwijken zijne poging om mij te bestelen.” Werktuigelijk trad hij een koffiehui» VIJFDE HOOFDSTUK’. (Wordt vervolgd.) Cornelia Hartt ontving eene week later het bezoek van den armen edelman. Of schoon hij zeer spaarzaam was met zijn tijd, liet hij onveranderlijk de uitvinders was vergezeld van oen jong meisje, met goudblonde lokken en groote, hlauwe oogen, die met heel de onschuld harer zestien jaren Lustae aanbllkte-u. „Vergeef mij mijn oudste dochtertje meegebracht te hebben, mijn waarde”, sprak zijn bezoeker, „zij wilde gaarne uwe proefneming bijwonen, en ik had den mood niet haar dal genoegen te wei- I geren.” ninneii, waar uy iw b‘““ de, toon hij weder naar buiten trad, her nam hij bij ziohzelven „Indien ik een schat bezat, en Ik wist vooraf dat men mij dien zou willen ont nemen, zou ik er immer» geen bezwaar hoegenaamd in vinden, de brandkast waar in hij verborgen lag, te doen voorzien van een helsch werktuig dat den dief verpletterd ter aarde zou werpen! Wat doe ik anders wanneer ik den man, die mijn geheim wil exploiteeren, den dood laat vinden, op bet oogenblik zelf dat schikt. Alle vernederingen zullen ‘voor immer voorbij zijn. Ik ben nog jong en zal eindelijk en ten laatste aan geluk mo gen denken. Ergens, In een lommerrijk hoekje der provincie zal ik een meisje zoeken, dat zelf doodarm is, zoodot mijn fortuin voor haar een geluk zal wezen zij zal mijne aangebeden vrouw worden, en ik zal nog enkel leven voor haar en onze kinderen want ik zal kinderen hebben, ik die geen andere familie meer bezit, en ik zal aan mijne zoons leeren „Twijfelt gij daar nog aan Welnu om u te bewijzen hoezeer de zaak mij ernst is, zal ik u vooraf zesduizend francs geven.” Geheel en Al bedwelmd stemde de on gelukkige toe.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1