rMi IMS u 1450.-. ij i l I 4 r De Oorlog. No. 12735. Vrijdag 19 Maart 1915. 53e Jaargang. IA LIJN, Verschijnt dagelijks Feestdagen. behalve Zon en Telefoon Interc. 82. dit Blad. r FEUILLETON schappen orsprong er van Koop- te Gouda, zending van aar de Ameri- ^eraoest» JSevitu. 1OLDA r stuk •o ZOON, 11, Gouda. Bericht. ving, j ij l>Txeia_-ws- ezn. voor Q-o-ixcLsl en. Oxrots'txolcezx. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I i m laag ii prijs i 1 'Ksrri volgende „Vossische Ztg.” het OHT. derd. uit g«- der bben de hoofden hunner vijanden dat te zeg- het vrouw KEN. zich (Wordt vervolgd.) AN akengerei, erdeelen. ren. 14 Een beeld der werkelijkheid i Amsterdam. Zij, die zich met ingang van i April op dit Blad abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennis making toegezonden. DB ADMINISTRATIE. vrouw.” „Gij maakt gieriger.” Zou men booze be dien een pad’ de groot- ongeveer de n door twee iljetten voor Utrecht, bij wien de n te bekomen NVELT”, iet dorp net goed hectaren tijd van er dezes voor dag geen andere genoodigden dan jonggetrouwd paar, dut een ander Aan het Zuidelijk Front. Do Dardanelles Men meldt uit Brindisi d.d. 17 Maart: Uit Athene wordt aan de Italiaansche bla- verklaarde zij met kracht. „En mis om de vrouw Ik bij feit De Fransche zeer zij GOUDSCHE (DURANT. ik Dat alles behoort sedert zoolang, zóó- bij elk» herinnering daar in België. Men meldt ons uit BrusselDe firma Henri Lethe werd wegens ver- grijp tegen de verordening van den gouverneur-generaal betreffende beta lingen naar Engeland veroordeeld tot een boete van 20.000 francs. De gebeurtenissen in Egypte. Een Duitsche koopman, kort geleden uit Fgypto teruggekeerd, deelt omtrent PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31, bij onze Agenten f 1.25 v 1.50 n 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. keurig nieuw restaurant-opgétrokken, waar men voor een paar fanes een uitstekend middagmaal kreeg. Ook is het opmerkelijk dan men in de restaurants noch aan de spijskaart, noch aan de prijzen veel van gebrek bemerkt. Het gebrek schijnt uitslui tend te bestaan in gebrek aan voedsel voor den kleinen man. Ook de wegen worden op vele plaat sen weder behoorlijk onderhouden en zelfs geheel vernieuwd, en, behalve in dorpen en steden, bemerkt men weinig van Duitsche soldaten, in één woord, op het platteland kan men, oostelijk van Antwerpen en Brussel zich niet voorstellen dat er de oorlog gewoed heeft en men zich in bezet gebied bevindt. Aan het Westelijk Front. In het Fransche communiqué van 18 Maart wordt gezegd De Belgen gaan voort aan de Yser vorderingen te maken. Tusschen de Leie en de Öise heeft de vijand op den weg naar Ipur de dorpen Carnoy en Maricourt gebombardeerd. In Lotharingen heb ben onze vliegeniers op het station Conflans bommen geworpen. De corr. van de Aftenposten seint uit LondenHet nieuwe Fransch- Engelsche offensief begint waarschijn lijk binnen enkele weken. Het Brit- sche legerbevel zou vokomen zeker zijn van het succes. Men wijst er echter in welingelichte kringen op, dat de overwinning groote offers zal eischen. Er zijn nog geen officieele gegevens omtrent de verliezen bij de laatste hevige gevechten bij Neuve Chapelle gepubliceerd. Men meent daarom dat ze ernstig zijn. In de Engelsche hospitalen worden thans bijzondere toebereidselen ge maakt om plaats te maken voor een groot aantal gewonden. De eersten worden aanstaande week verwacht. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Koeten van den oorlog. Volgens de Koninklijke Statistische Ver eniging te Londen zijn de oorlogskosten vanaf 31 Juli geraamd* voor de verbon- 82) Mevrouw Lecière kwam haar nieuwen gast reeds te gemoet, en terwijl hij haar met zijne gewone hoffelijkheid, de hand kustte, zeide zij „Eindelijk zijt gij dan toch hier 1 Re ken er op dat wij u niet spoedig weder loslate®gij zijt thans mijn gevangene en ik geef u zulk oene bekoorlijke ci- pierster, dat gij den moed niet zult heb ben uwe boeien te verbreken.” Josach verzekerde haar èat hij voor eerst aan geen vertrekken dacht, en hij sprak de waarheid. Hij vergat Cornelia Hartt, Ernest Lus>- sac, het Columbia-kanaal en al zijne za ken, om zich enkel en alleen over te ge ven aan do vreugde van het wederzien. „Ziedaar de vrachtwagen met uw kof fer", hernam zijne gastvrouw. „Ga u spoedig verkleeden, en kom dan aan ta fel al het nieuws van Parijs mededteelen. Ik ben zeker dat gij ons heel wat te ver tellen hebt.” Een kwartier later voegde hij weder bij de twee vrouwen, en trof daar nog een drietal kennissen aan. Den daaropvolgende® Zaterdag kwam Onno als gewoonlijk over. Hij zag er Woensdag zijn te Southampton 1000 gevangenen uit de gevechten van Neuve- Chapelle afkomstig, aangekomen die er allen goed1 gekleed en gezond uitzagen. Zij gaan naar Dorchester waar ze ge ïnterneerd worden. Geteisterd België. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Het is eigenaardig, dat de algemeene indruk, dien men krijgt op een reis door het z.g. nOkkupations”-gebied van België, zoo geheel anders is, dan hetgeen men er zich van voorstelt. Het spreekt vanzelf, dat de ver woeste huizen, steden en dorpen nog niet hersteld zijn, ofschoon men overal ijverig in de weer is, op te ruimen, te herstellen en zelfs nieuw op te bou wen, waardoor die verwoestingen reeds nu en weldra zal dit in noggroo- tere mate het geval zijn veel minder indruk maken dan in de eerste weken na den val van Antwerpen. Verbaasd staat men echter, dat men, met uit zondering van de geheel geraseerde gedeelten rond forten, op het land bijna geen sporen van den oorlog meer vindt. Men zoekt tevergeefs de loop graven en verschansingen of de sporen van voor zes maanden over de lande rijen getrokken legers. In plaats daar van vindt men overal de beploegde en bezaaide velden. De landbouwer gaat rustig zijn gang alsof er niets gebeurd ware. Op marktdagen is het in vele plaat sen reeds weder druk. In Luik scheen het bekende vrachtwagenverkeer nau welijks verminderd. Ook in het, na den val van Antwerpen, zoo uitge storven Leuven en Mechelen, is weer vertier gekomen. In eerstgenoemde plaats vond ik midden tusschen de bouwvallen van de binnenstad een Men meldt uit Milaan d.d. 17 Maart Groote indruk heeft hier gemaakt het be richt over de successen der geallieerden in de Vogezen, bij het Münsterdal, in Champagne waar de Duitschera erkennen 15000 man verloren te hebben en Neuve Chapelle. Vooral dit laatste wordt hier zeer belangrijk geacht, „blauwe duivels”, zooals de Alpenjagers genoemd) worden, zijn gevreesd) door de Duitscbers daar uitmuntende schutters zijn, die steeds mik ken op de hoofden hunner vijanden en zelden missen. den gemeld, dat de operaties bij Smyrna zeer gehinderd worden door de batterijen der Turken op den Tweegebroedersberg. Grieksche journaliste® die het Engelsche oorlogsschip de Amethyst bezochten deel den mede dat de Turksche treffers goed zichtbaar waren, doch de vechtwaarde van het schip ’t zelfde is gebleven. Tusschen Chios en Vurla is do verbinding her steld. Op laatstgenoemde plaats vorm den Engelsche officieren uit de bewoners een burgerwacht. Voortdurend worden er door de Engelschen meer en meer mij nen opgeruimd en vorderen de Engelsche schepen langzaam maar zeker op hun weg naar de Narrows. De vliegmachines doen uitmuntende diensten. Beneden Kum Kale in de golf van Saros zijn de Turk sche stellingen totaal verwoest. Te Awall wordt door de Baehibazou hevig geplun- Tal van Grieken zijn vermoord. Een deel der Turksche vloot heeft gis terenochtend volgens een telegram Constantjinopel de scheepswerf van Theo- dqdia in brand geschotenDe vijandtelijke vloot opende in den vroegen ochtend een hevig vuur tegen de Dardanellen-forten, die het vuur met suoce» beantwoordden en liet Fransche pantserschip „Bouvet” in den grond boorden. (De „Bouvet” had1 een tonnenmaat van 12036 ton» met een bemanning van 614 koppen. De artillerie bestond uit 2 stuk ken van 30^2 van 27, 8 van 14, 8 van 10 en 14 van 4.7, terwijl het schip van 2 onderwater lanceerbuizen was voor zien. De „Bouvet” was in 1896 van sta pel geloopen.) de stemming en de gebeurtenissen aldaar in de mede Den sebeik Uit Berlijn wordt dd. 18 Maart seind De Roeeki Inwalid schrijft, val is van De krijgsverrichtingen ter Zee. Men meldt uit BerlijnIn een par ticulieren brief van den broeder van kapitein-luitenant Otto Weddigen, den vroegeren commandant van de U 9, die de Aboukir in den grond boorde, wordt gezegd dat hij voor eenige da gen met een nieuwen onderzeeër U 29 in actie is getreden. Tot groote reizen is de U 9 niet meer geschikt. kennen. Do oen of andere jongo man komt tot ons en zoo hij zich, hetzij door talent, hetzij door naam van de menigte onderscheidt, gevoelen wij ons gestreeld door zijne voreerlng en gclooven dat dit eveneens liefde is. Altijd te vroeg ont waakt men uit een der gelijken' waan, en men is voor het leven lang aan elkan der vastgeklonken. Noen, de vrouw moest wachten, wachten, zoolang tot het eenige wezen tot haar kwam dat de kracht be zat over haar bestaan te gebieden; dat zij volgen zou, onverschillig waar hij haar ook riep, en lief zou blijven heb ben, trots alle beproevingen der aarde.” De bankier was plotseling ernstig ge worden en zag haar verontrust aan Gelooft gij niet dat enkelen uwer da® zouden wachten; dat de too- tot de Schoone Slaap- len November j.l. nam der Senoessi, die over zeventig duizend krijgers beschikte, oase Siwah en doodde dte Engelsche grens wacht, alsmede het bijzondere gezantschap dat door de Engelsche hoofdmacht, drie dagreizen ten westen van de Nijl, naar den scheik gezonden was. De Senoessi weken in zuidelijke richting uit voor de hun tegemoet gezonden Britscho strijd krachten. Zij vernielden de spoorlijnen en verontrustten voortdurend het land. Eind November hadden in Kordofan, alsmede in de gebieden van Sennar en Kassalo, afzonderlijke oproeren plaats, welke tot et® algemeene® opstand aan groeiden. Toen do Derwisch Mobur-ql-Asi die de nieuwe Mahdi genoemd wordt, de bloedroodte vaan van den heiligen oorlog naar het Nïjldal droeg, stroomden de on tevredenen van alle kanten naar hem toe. Den 13en December trokken ongeveer veertig duizend derw lachen naar Fashoda tegenover wie generaal Hawley omstreeks zes duizend man Britsch-Egyptische troe pen stelde. Van dezen liepen alle inheem- sche soldaten naar dte Derwischen over, oodat de regeeringstroepen, nauwelijks 2000 man sterk, bij den eersten stormaan val door de rebellen overweldigd1 werden. Generaal Hawley en alle officieren vie len. Het meerendeel der soldaten werd door de wilde ruiters der woestijn met speersteke® gedood. Ten gevolge van dit eerste groote wa penfeit der Derwischen vielen alle stam men, dio zich tot nog toe bij Engeland aangesloten hadden, van do regeering af en was die Egyptische regeering gedwon gen om aanzienlijke troepenmassa’s, die anders togen de Turken aan het Suez- Kanaal gebruikt zouden zijn, naar het bedreigde Soedan te zenden. Het is niet te veel gezegd, dat thans in het begin van Maart heel Soedan met de hoofdtetad Khartoem, alsmede het grootste deel van Nubië in het onbetwiste bezit van de Der- wischen is. Verscheidene bladen te Athene noe men naar uit Berlijn wordt geseind de beschieting van Smyrna een bluf om Griekenland in den oorlog to trekken. Schade hebben de forten en batterijen niet geleden. Do wall van Smyrna liet bij den aan vang der beschieting 2000 Engel sche en Fransche onderdanen in hechte nis neme® en dreigde dezen voor de En- gelsch-Fransche vloot te plaatsen wan neer de beschieting voortduurde. De ad miraal l>egon daarop door bemiddeling van den Amerikaanschen consul onder- handeliirgen met den wali en eischte ont manteling van do forten en overgave van do haven terwijl de stad onder Turksch bestuur zal blijven. Na afwijzing van dien eisch, verlangt- de hij dat ingeval Duitsche of Oostenrijk- sche oorlogsschepen de haven zoude® binnen loopen, den Engelschen oen ver volging daarvan in do haven zou wor den toegestaan, zonder dat door de for- ten werd ingegrepen. Ook dit voorstol werd door de regee ring te Constantinopel geweigerd. t, dat Oost- Pruisen een val is van machtigen om vang, waarin men licht binnen komt, ter wijl het moeilijk is er weer uit te komen. Alle operaties der Duitschers draaien ten slotte om Oost-Pruisen. Hier steeds het- zelfdo optreden der Duitschers, een geu- rilla-aanval, een door het geheele leger uitgevoerde raid. In do Nowoje Wromja schildert oen Russisch artillerie-officior de hardnekkig heid, waarmede de Duitschers lostrekken merkt op Wij bedekken ze met gra naten, en ze stormen voorwaarts. Wij laten negentien minuten lang de machine geweren werken, en zij stormen voor waarts te vergeefs verprins niet altijd ster doordringt •„Neen”, antwoordde de jonge met nadruk, want ook al had' zij er hare toekomst ondter moeten verspelen, zij had daaromtrent geen onwaarheid kunnen spre ken. „Neen, ik ben overtuigd dat hij eenmaal tot ieder onzer komt, maar dan meestal te laat. En hij toch alleen had ons tot het goede, tot het edele, en ook tot blijvend geluk kunnen voeren.” „Gij zoudt mij bijna doen veronderstel len that hij ook tot u te laat is geko men P” waagde Josach het te zegge®. „Dat is ook zoo.” Hare stem' trilde zoodanig bij het uiten dier bekentenis, dat hij die haar aanhoor de onwillekeurig een uitroep van pijn slaakte. „En gij aarzelt niet mij gen „Waarom zou tot het verleden lang, dat ik mij, aan, oud voel worden.” „Niets wat uw verledten of heden bo- treft ka® mij onverschillig zijn." „En toch moeten wij die bladzijde uit mijn bestaan verder dichtgevouwen laten. Mijn tooverprins heeft alleen getracht mij nauwer tot mijn echtgenoot aan te slui ten maar wat zelfs hij niet vermocht te veranderen was het feit dat, Onno nooit mijne keuze had’ moeten zijn. Was hij dat geweest, dan zou ik immers geen vu riger wensch koesteren dan hem in al zijne moeilijkheden en zorgen ter zijde te staan „Dat zou waarlijk al te veel van uwe toewijding gevergd zijn.” „Neen I” verklaarde «ij ik verwijt het mij telkens als oene daad, al ontbreekt mij ook do liefde mijn plicht te volbrengen. Wanneer man lijdt, dan is de plaats zijner aan zijne zijde, en nergens anders, gevoel dat zoo vaak ais hij bleek en ont moedigd hierheen komt, terwijl ik oen gansche week va® onbezorgde vreugde heb doorleefd. Hij heeft recht op den steun van mijn bijzijn, op den troost van mijn medegevoel en ik ben ellendig zwak zoolang ik hem dat alles weiger.” „Men kan hierbeneden niet volmaakt wezen.” a die dwaasheides?” vroeg Josach, haar glim lachend aanziende. „Waarom niet? Zij is wel onherstel baar, maar ik zou er een ieder tegen willen waarschuwen, want zij vergalt het leven zoowel van den man als van de mij hoe langer hoe nieuws- Aan het Oostelijk Front. De Russen in Oletszko. Uit Koningsbergen wordt dd. 18 Maart geseind Over den toestand in het district Oletsz- ko wordt van bevoegde zijde o.m. het volgende vernomenIn het district Oletszko zijn door den inval der Russen ruim 280 gehuchten en 234 woningen be nevens 570 stallen en schuren geheel verwoest. De kerken zijn behouden ge bleven. Volgens tot dusver ontvangen be richten, hebben dp Rupsen, 450 personen uit het district weggevoerd', waaronder 52 vrouwen en 60 kinderen. Omgebracht zijn 32 mannen en 2 vrouwe®, welke getallen naar gevreesd! wordt, Aog verhoogd1 moe ten worden. Het aantal thans aanwezige personen bedraagt naar schatting 4000 alle landbouw-werktuigen zijn door de Russen geroofd. „Dan zult gij u teleurgesteld gevoelen, want mijn antwoord heeft niets nieuws in zich. Het ongeluk waarvan ik spreek is dit wij bepalen onze levenswijze op een oogenblik dat wij ons hart nog niet Van de Belgische grens wordt ge meld: In Februari is door den mi litairen commandant in de Kempen een militair strafkamp geopend op de heide bij Tessenderloo. Daarheen wor den de soldaten gezonden die zich niet aan de militaire tucht willen on derwerpen. Er verblijven thans 150 soldaten. Dagelijks worden groote strafmarschen ondernomen. De man schappen zijn ongewapend. De straf tijd is verschillend. Sommigen big ven een maand, anderen een week, naar gelang van de overtreding, waaraan zij zich schuldig maakten. „Ik zou dat, voor hem althans, moe ten zijn. Is hij niet de vader van mijn kind dat mij dikwijls in den nacht reken schap komt vragen van hetgeen ik met z;ijn geluk heb gedaan want zonder mij zou hij beroemd geweest zijn in zijn eigen land, o®, zou dan al niet rijk, toch een ruim inkomen bezet(® hebben, niet zeggen dut het dikwijls een fee is die de keuze van een man paalt P" „Zoo gij mij wilt (Swingen Holdius te beklagen, dan zal u dat niet gelukken. Dat gij zelve misgetast hebt, spreek ik niet tegen. Allee bestemde u tot oen rijk huwelijk uwe smaken leidden er u toe, en zij die u omringden hadden dat moe ten inzien Holdius zelf had het behoo rt® te erkennen.” Op dat oogenblik vernamen zij oen tred aclrter hen en omziende herkende de ban kier Onno, die cm® sjaal over den arm droeg. „Het werd zoo koel,” zeide hij, „dat ik iets voor u hen gaan halen, Marcello. GJj zijt zoo luchtig gekleed.” „En is mevrouw Ijeoière alleen geble ven vroeg Josach. „Ja, het was wol niet beleefd maar men doet zoo licht eene ziekte op. „Dan snel ik naar haar toe”, zeide Josach, „want zij is bijzonder gevoelig op dergelijke punten. Tot straks dus. wiel. magerder en ernstiger uit dan ooit; maar zelfs de bankier, die hen» toch met cri- tischen aandacht bestudeerde, was ver baasd! over het gemak waarmede hij zich in dien kring wist te bewegen, en onderhoudende van zijne gesprekken. „Hij is lang geen aliedaagsche man” zeidte hij na tafel tot Marcelle. „Gij vrou wen zijt toch waarlijk onverklaarbare wezens.” „Wij zouden dat niet zijn, als wij bij den aanvang van ons leven niet meestal een grooto dwaasheid' begingen”, ant woordde de jonge vrouw peinzend, ter wijl zij aan zijne zijde voortwandelde door de reeds in schemering gehulde laan die naar den vijver voerde. Onno was zijne gastvrouw gezelschap blijven houden, en er waren dag geen had gekozen. „En mag ik soms weten welke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1