I EN. 1 De Oorlog. I Verschijnt dagelijks en Feestdagen. behalve Zon- 5 WIJZIGING STAND, iën. I IAM. jfl 7, Bericht. R -.i No. 12737. T Maandag 22 Maart 1915. 53e Jaargang. ie-uws- ezx -^d.-^"ertezxti©“bleud. voor G-oixcLsu ezx OzxxstxelEexi- FEUILLETON 'tfarooottte £w9M. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. t Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. „hut" achtend lachje. „Gij zinspeelt op mijne liefde voor B; en zoor zeker misgun ik hem uw bezit. Dat is sterker dan wij, Marcellegij moet het mij vergeven. Maar den man, den kunstenaar, heb ik al het mogelijke goeds toegewenscht. Herinner u slechts welke stappen ik deed om hem bekend te maken.” Opcnb. Verg. tj Maatschappij. Of die nog te Parijs ia? afdruk verkrijgbaar icheidene 24 polite. n luxe Nu (Wordt vervolgd.) kunnen in bovenge- den verzocht even aan de Aan het Oostelijk Front. liet officieelo Oostenrijksche communiqué va» 20 Maart luidt Dastle, Vali, edive, mz. er 100. dekot- pieren irieks- 70 in Bogen 20; in Wijdst raat H. van Nassau H tschap BPZIEOEBIJ ïoorenberg De krijgsverrichtingen ter Zee. De Nederlandsche schepen Batavier V en de Zaanstroom door de Duitschers opgebracht Men seint ons di.d. 20 Maart liet Neder landselie stoomschip „Bata vier V”, dat Donderdagmorgen Hoek van Holland verliet met bestemming naar Lon den, is door de Duitsche duikboot U 28 op 16 mijlen van het lichtschip Maas aan- te grooter Oiü. geregeld tijdig vangen van vermaïelijkhe- onzé agenda f daaronder.” sprak Marcolle, met oen min- OJT: uit Kruger laan terg uit Nieu- Jijnselweg 12 t Mr. F. H. I naar Rotter- P. van der laar den Haag, t uit Heeren- Schieetraat 10; it (Ir oenen daal oordeinde G. Wijdstraat 6 •rsteeg uit P. gstgeest, Bloe- ij Keizerstraat an der Goch- man uit Vorst» 8, Piet Hein- Aan het Zuidelijk Front. In en om de Dardanelles Aangaande de jongste krijgsverrich tingen der Fransch-Engelsche vloot >rd”, 8’/2 uur. ing Burger- Zij, die zich met Ingang van i April op dit Blad abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennis making toegezonden. DE ADMINISTRATIE. DER kiezerslijst. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Gouda maken bekend, dat de op heden door hen, door afvoering en toevoeging inge volge de wet tot tydelqke afwijking van de kieswet, gewijzigde kiezerslijst, benevens de alphabetische lijsten dqr namen en voornamen van hen, die met betrekking tot eene of meer ddr ;en van de kiezerslnst zijh en daarop zijn gebracht, 23 Maart tot en met 21 April ter secretarie der gemeente voor ieder ter inzage worden nedergé- in het Oosten was. Hij behoort tot de grootste landeigenaars van Europa. Ik kan u thans als vaststaand me- dedeelen, dat hij werkelijk chef is van een Duitsch dragonder-regiment in Polen, dat met goedvinden van de Belgische Kommandantur de zeer kostbare inhoud van het paleis te Brussel naar Duitschland is overge bracht en de hertog na den oorlog met zijn familie zijn hoofdverblijf op een zijner Duitsche landgoederen zal ves tigen. In België komt hij in ieder geval niet meer terug. Daar kan ik inkomen De Hertog is het hoofd der familie, die ik dacht dat te Weenen thuis be hoorde. De anderen zijn Prins. Een Prince d’A is president van de Suez-K^naal- eren hebben iJACOBUS bouwer te daarvan op- IPRIL a.s. Marktveld, 'STA MENT AIR. GOUDSCHE COURANT. In België. De hertog van Arensburg. Een lezen schrijft aan het Vad.: In België is men zeer verontwaar digd over den Hertog van Arensburg, die met zijn voorvaderen minstens 130 jaren larijgitlBa'rtirwdtóerig paleis te Brussel bewoonde en begin Augustas spoorloos verdween. Men vertelt aldaar dat de Duitsche soldaten zijn verscha lende kasteden in België volkomen spaarden en dat hij Duitsch officier Een beeld der werkelijkheid PRIJS DER AD VERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. slagschepen de aanvallen op de forten, die opnieuw het vuur openden. De aanval op de forten werd voortgezet terwijl de mynen-visschers hun werk verrichten. Te 4 uur 9 verliet de „Irresistible” de linie, zwaar hellend, te 5 uur 30 zonk het schip, dat waarschijnlijk op een drijvende mijn was gestooten. Te 6 uur 5 zonk ook de „Oceaan”, die eveneens op een myn stiet. Beide schepen zonken in diep water. Vrij wal de geheele bemanningen werden gered onder een hevig vuur. De „Gaulois” werd door kanonvuur beschadigd. De„Inflexible” werd op het voorschip getroffen, en moet her steld worden. De beschieting der forten en het mijne ivegen werd gestaakt toen het donker werd. De schade aan de forten door het krachtige, langdurige, directe vuur aangericht, kan nog niet worden ge schat, en een nader rapport zal volgen. De schepen gingen verloren door mijnen, die met den stroom meedreven, en die zoo kwamen in de aeraa die reeds van mijnen waren gezuiverd. Dit gevaar zal speciale maatregelen vereischen. De persoonlijke verliezen der Britten zijn niet zwaar, in aanmerking ge nomen den omvang der operaties, maar de bemanning van de „Bouvel” is vrijwel geheel verloren gegaan met het schip. Blijkbaar heeft hier behalve de ontploffing van een mijn ook een inwendige ontploffing plaats gehad. De „Queen” en de „Implacable”, die van Engeland zijn afgezonden ter voorziening in verliezen, die men van te voren ten gevolge van deze ope raties verwachtte, zullen weldra moé ten aankomen, waardoor de Britsche vloot dan weer op de oorspronkelijke sterke zal zijn gebracht. De operaties oortgezet, daar voldoende Militaire krachten ter plaatse beschik baar zijn. Lgatha, ouders hannes Herma- J. Heineman; A. Vermeulen. |er, echtg. van i den Hoven, orkaik, laatst list. 84) „Hc #11 u dat aanstonds beloven; maar op eeno voorwaard© slechts.” .„En die is F’ „Dat gij mij uw eerewoord zult geven, gedurende deze.dagen géén onaangenaam heden met hem te zoeken.” ,,Weee gerust; ik wensoh uw gende gen niet te bederven, en ik beloof u dtaé inijné ergernis te bedwingen, hoeschi|i- heilig hij zich ook in mijn bijzijn moge aanstellen.” „Welnu, dan beloof Ik u, bij al wat mij ooit lief was voor hem op mijn hoede te zijn.” „JLk dank u. Dan ben ik tevreden.” Dienzelfden avond nog werd Onnij’s belofte op zware proef gesteld. Wanneer hij naar Méricourt kwam, moest hij steeds zijn viool meebrengen, en na de thee werd er nog geruimen tijd muziek ge maakt. Het hart van den kunstenaar was dien dag van wanhoop vervnld, *en heel zijne onuitgesproken vertwijfeling vertolr- te zich in zijn spel. Nooit te voren had zijn speeltuig zulke klagende tonen ge vonden, zooveel hartstocht weergegeven. Zelfs Marcelle’s odgen stonden vol tra nen, want zij raadde maar al te gofd Op het front in de Karpathen hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaats ge had. In enkele streken vonden levendige artilleriegevechten plaats. Ten noordwes ten van Nadworna werd een nachtelijke aanval van een Russisch bataljon, dat tot op 100 pas bij onze stellingen gena derd was, afgeslagen, óp de overige deo- len van hel gevechtsfront in Zuid-Oost- Galiciö heerscht betrekkelijk rust. In Po len en in Weet-Galicib gebeurde niets. De dappere bezetting van Premysl heeft gisteren na langen tijd' een uitval onder nomen, ditmaal in oostelijke richting. Hier bij stuitte zij op sterke vijandelijke troe pen en trok zich na een gevecht, dat verscheidene uren duurde binnen de ver sterkte linie terug. verkiezingt afgevoerd van r a.s. een---r- T,, legd en, tegen betaling der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar worden gestela. Tot en met 15 April a.s. is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van de gewijzigde kie zerslijst te vragen, op grond dat Hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. Het verzoekschrift lean op ongezegeld papier worden gesteld. Gouda, 22 Maart 19104 Burgemeestér en Wéth. voornoemfl, De Secretaris, De Burgemeester, ‘J. v. HEUSDE. B. L. MARTENf „Hij alleen is te beklagen”, sprak «ij snel. „Wat heeft hij der wereld mis daan, dat zij zich zoo onverbiddelijk te genover hem zou betoonen, terwijl zoo vele middelmatige lieden de hoogste spor ten van roem en fortuin bereiken, en door de menigte worden toegejuicht Nie mand is het leven vertrouwender begon nen, of heeft meer voor zijne medemeii- schen overgehad F’ zeggen F* 1 „Om het even. Ik weet het, en ik zou mlseohteti hot recht hebben u te vragen wat u daartoe dreef.” „Wilt gij het waarlijk weten F’ vroeg de bankier, die zeer bleek geworden was. „Indien gij mij dat raadsel niet op heldert, zijn wij voor altijd vijanden," „Welnu dan, luister; en gij zult zien dat ik meer nog te beklagen dan te ver- oordeelën ben. Het Is waar, ik had veel voor uw echtgenoot kunnen verrichten Marcello; maar ik dacht aan u die ik lief kreeg van het oogenblik af, waarop Ik u leerde kennen, en die voor mij ver loren zoudt zijn indien Holdius in zijn opzet slaagde. Alleen zijne armoede, de vergetelheid waaraan men hem ten prooi liet, konden u nader tot mij voeren. En ik heb de kracht niet gehad weerstand te bieden aan die verleiding. O beschul dig mij niet; bedenk wat ik geleden moet hebben, om zulk eene daad te kunnen begaan. Geloof ten minste dat ik u daar om niet benadeelen wilde,- dat mijne schat ten slechts op u wachten, om u over hen to laten gebieden.” „En rekent gij zijn lijden dan voor niets, mijnheer F’ „Ik denk aan niets anders dan aan u. Wilt gij mij vergiffenis schenken F* „Misschien zal dat later komen, is mij dat onmogelijk.” in de Dardanellen, wordt door de Britsche admiraliteit het volgende medegedeeld -JJadat in de laatste tien dagen in d^seeengte de mijnen waren opge- ruiïnd, werd eergisteren-ochtend een algemeene aanval ondernomen door de Britsche en Fransche vloten op de forten in de engte van de Dardanellen. Te 10 uur 45 ’s morgens bombar deerden de „Queen Elisabeth”, „In flexible”, „Agamemnon” en „Lord Nelson” de forten van Kilid Bar en Chanak, terwijl de„Triumph” on „Prince George” dó batterijen bij Dardanus beschoten. Een hevig vuur van houwitsers en veldkanonnen werd op de schepen geopend. Te 12 uur 22 voer een Fransch eskader, bestaande uit de „Suffren”, „Gaulois”, „Charle magne” en „Bouvet” de Dardanellen op en beschoot de forten van korten afstand. De forten KiliJ\Bar en Mamezien antwoordden krachtigHet vuur werd tot zwijgen gebracht \door da,_tien worden voortgezet, slagschepen in de strJat, wplfcq, ge- Militaire krachten te durende dit gevecht allfe malen getroffen werden. Tegen 1 uur 25 staaMtofi alle forten het vuur. Do „Vengeance” en „Majes tic” stoomden toen op om zes slag schepen in de Straat af te lossen. Toen het Fransche oskader, dat de forten op schitterende wijze aange vallen had, naar buiten voer, werd de „Bouvet” in de lucht geblazen door een drijvende mijn en zonk in drie minuten op 650 meter afstand van het dorp Erenkol. Om 2 uur 36 hernieuwden de reserve men nog adem maar kom in de steden, dié door het schepsel gebouwd zijn, en alles zult gij er bezwangerd vinden v^n vuile dampen van kuiperijen, en laa«- 'hairtlgheid. De Wilde dierên, die niet an ders zoeken dun hun honger te stillen en ten mlnqte hun prooi niet folteren sluit men op in hechte kooienhet af- Achuwelijksto rtofdier, de gier die onop houdelijk aan 9U8 knaagt, om er al het édelste biped uit weg te slurpen, In één woord: do raensch laat men los, om vrij het bestaan zijner medestervelingen naar willekeur té vergallen.” „Lieve hemel, mijnheer I” riep do vrouw van den huizo uil, „ik heb u nog nooit zoo somber gestemd gezien.” „Omdat Jiet mij slechts hoogst zeldpn gebeurt mijne meening aan anderen te willen opdringsn,” haastte Onno zich ta antwoorden. „Vergeei, mij, mevrouw ik had dat ook thans niet moeten doen.” Marcdle, die reeds gevreesd had dat hij zich verralen zou, haalde weder adem. „Gij hebt een menschenhater tot echt genoot”, «prak <fe bankier eenige ©ogen blikken later ^jot haar, terwijl Holdius een zangstuk op do piano begeleidde. „Het zijn de menschen die hem al dus hebben gemaakt,” antwoordde zij, niet zonder bitteiheid. „In elk geval bfgrijp ik nu, dat het leven met tem niet vr ooi ijk moet zijn en ik beklaag u van ganscher harte.” Marcelle’s gelaat werd purperrood. Zij gevoelde thans heel de laaghartigheid van dien man, en Onno scheen er haar slechts gehouden en met DuitsCho officieren aan boord opgebracht naar Zeebrugge. Ook het Ned. ».e. „Zaanatroom” van de Hoilandsche Stoowboot-Maatschappij werd daarheen opgebracht. De lading van de Batavier bestaat uit stukgoed en levensmiddelendie van de Zaanstroom uit bijna uitsluitend levens middelen (300 ton eieren). Er te geen contrabande aan boord. De bemanning on de passagiers zijn vrijgelaten; de of ficieren en 16 Belgen zijn gevangen ge- I (Ouden. Over het voorgevallene met het stoom schip Batavior V, kapitein Lindeman wordt aan de N. R. Ct. nog het volgen de medegedeeld Donderdagochtend om half vijf is de Batavier V van Hoek van Holland ver trokken en érerd omstreeks 6% uur daar na, ongeveer 6 7 mijl west ten zuiden van het vuurschip Maas, gepraaid door de Duitsche duikboot U 28, die seinde, dat onmiddellijk gestopt moest WOrifen. Terwijl hieraan voldaan werd en een Duitsch zeeofficier zich, vergezeld: vaneen matroos, aan boord van de Batavier V Iwgaf, kwam het stoomschip Zaanstroom, van do Hollandeche Stoomboot-Maatechap- pij te Amsterdam, in zicht. Dit stoom schip kreeg hetzelfde bevel als de Ba- tavierboot. De scheepspapieren werden opgevraagd en kort daarna kregen die ge zagvoerders van Batavier V en Zaan stroom het bevel onder eigen stoom de duikboot te volgen naar Zeebrugge. -Vol gens medcdieollng van een paar matrozen curt do duikboot, had) deze, wetendo dat deze stoomschepen moesten komen, zes uur liggen wachten in de omgeving waar zij aangehouden zijn. rl\* Zeebrugge aangekomen ontvingen de gezagvoerders van bolde stoomschepen last In de haven ligplaats te nemen cn een militaite wacht van de Duitschers kwam aan boord. Gelast werd, dat de kapi tein, de le en 2e stuurman, de machi nist, de donkeyman, een stoker, do hof meester, de kok, een bediende en twee matrozen yan de Batavier V aan boordi moesten blijven; de overige bqmannlng werd Zaterdag vrijgelaten. Oók de pas sagiers werdén vrijgelaten, uitgezonderd veertien of zestien Belgen, die in de ter men rieten om als militair te dienen. Onder deze 14 of 16 passagiers bevon den zich 2 priesters, zooals onze zegs man meent, Franschen. Zij zijn onder militair geleide por spoor vap Zeebrugge naar Brugge gebracht. Zaterdagmiddag is een begin gemaakt met de losging van de lading, eerst hel geslachte vee en de andere voedingsmid delen. Dan kwam het stnkgoed aan de beurt. Het vrijgelaten deel van do bemanning kon Zaterdagmiddag per spoor van Zoe- bruggo npar Terneuzen vertrekken, waar wat er in heao omging; en nauwelijks liet hij zijn strijkstok rusten, of de ban kier spelde toe en hem de hand schud1- dende, riep hij uit „Prachtig, prachtig I Ik ken geen groo- ter talent dan het uwe. Gij overtreft zelfs Joachim, en het is schande datmenuWe gaten niet naar waarde weet te tte- loonen.'.’ Dó Meren op Onno’s voorhoofd zwpk len hoog op; een oogenblik flikkerde er zulk een toornige bliksemstraal in zijho oogen, dat Marcelle vreesde dat hij zich op Josftch zou hebben geworpen, om hém met één enkelen slag Peer te val len; daarop echter overmeesterde hijziph. plotseling en antwoordde op spottenden toon „Ik verwonder mij daarover niet meer. Parijs is zoo vol ellendelingen, die hunne ziel zouden verkoopen om hun doel te bereiken. Zij alleen slagen er.” De financier zag hem verbaasd aan. „Pas op, mijn vriend”, zeide hij, „ik i .vrees dat gij verbitterd raakt tegen het 'lot, en dat zou uwe krachten verlam men.” „Ik ben niet verbitterd tegen het l*t, maar tegen de menschen.” „Gekheid f zij zijn zoo kwaad niel als men soms meent, in uren van moedeloos heid.” „Zij zijn het die ons leven vergifti gen”, sprak Hoidius me< kracht. „De ganache schepping te goddelijk schoon bosechen, stroomen en weiden zijn vol heerlijkheid. A^o» ln dc Mtnur ha*,t PRIJS VAN H.ET ABONNEMENT: Per kwartaalif 125 Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad „1.50 Idem franco per post »i.9O Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Uit Antwerpen. Verleden Maandag is, naar uit Ant werpen wordt gemeld, de eerste ondler- zeeboot te Antwerpen-Hoboken te water gelaten. De machineriën moeten er ech ter nog in geplaatst worden. Deze wor den niet te Antwerpen gemaakt; ze zul len spoedig uit Huitschland 'komen. Het is onwaar dat er Antwerpsche metaall*- werkers aan de duikbooten werken. Geen enkele Belg, uitsluitend gemilitarjseerdW Duitschers worden op de scheepswerven van Cockerill en van de Chantier Naval, waar de onderzeeërs vervaardigd, wor den. toegelaten. Er zijn dezer dagen nog een paar honderd1 Duitsche werklui, moest uit Wilhelmshaven en Hamburg af komstig, te Hoboken aangekomen om nieu we onderzeeërs op stapel te leggen. De Antwerpenaars wachten mot ongeduld Op do komst van 1-ngelsche en Fransche vlie gers om dit rustig werkje te onder breken. De troepen die hier verleden week uit Duitschland) te Antwerpen aankwamen zijn naar den Yser vertrokken. Daarentegen kwamen Zondag- 1.1. van het front in West-VJaanderen ongeveer 5000 Duitschers te Antwerpen en in de voorsteden uit rusten. Zij sleepten zich voort als ge- brekkigen. Alhoewel het alle jonge ke rels waren zagen zij er uit als afge leefde mepschen. Zeer vele lijden aan rhuumatiek. Hot bezettingsleger van Antwerpen .is kprt- daarna - naar het front vertrokken, doch dit gHdt slqchte voor de in fan fe- ric. De wacht wordt nu gehouden door landnlonnmannen, de meeste vijftigers. „toch heeft hij ook het geluk gehad wars- vrienden te ontmoeten, en ik re ken mijzelf De jonge vrouw wierp zich achterover in haar leuningstoel en vroeg met opeen geklemde tanden „Herinnert gij u nog den inhoud van uwe aanbevelingsbririjrs F’ „Zeer zeker,” stamelde Emmanuel de Joh ach, van wien zich opeens een ont zettende angst meester maakte. „Zij be vatten alles „Wat wn concert-directeur van zijne diensten kon doen altefen, wilt gij zeg gen, niet waar F’ „Wie heaft u iets dergelijks

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1